Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác Chương 1 doc

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 7 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 7 docx
... ()()()21t1t1tm11t 1t−+−⇔= = =− +++t1t Xét ()y1t1ttrên0,3⎡⎤=− +⎣⎦ Ta có ()()()−−++−=− + + =++−−⎡⎤⇔= <∀∈⎣⎦+1t 21t 1ty' 1 t 21 t 21 t3t 1 y' ... 3 1 c/ tgx cot gxcos x 11 1 13cosd/ 2 2sin x 1 cos x 1 cos x sin x 1 e/ cot gx tgxsin xf/ 2cos x sin x 1 1cosx 1cosxg/ 4sin xcos x1cos2x 1 h/ 2 cos xsin x 2m/ cos 2x 1 −=−+==+⎛⎞++−=−⎜⎟−+⎝⎠=+−=++−=−⎛⎞=−⎜⎟⎝⎠++x332sin ... ()ππ⇔=+π∨=+ +π∈5*x m2x 2m1,m 12 12 Bài 14 1 : Giải phương trình ()1sin2x 1sin2x4cosx *sin x−++= Lúc đó : ()* 1 sin2x 1 sin 2x 2sin 2x⇔− ++ = ( hiển nhiên sinx = 0 không là nghiệm , vì sinx...
 • 13
 • 539
 • 8

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 8 doc

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 8 doc
... ()π⎡⎤=∈⎢⎥⎣⎦+=−+ +sin x 13 14 11 . 2 cos x với x 0,2 12 . cos x sin x 1 13. cos 2x cos 6x 4 sin 2x 1 0= ()+= −+=−−− ++33 422 14 . sin x cos x 2 2 cos 3x 15 . sin x cos x 2 sin x 16 . cos x 4 cos ... cos x 3 3tgx 1 03cos x2 1 tgx3xk2,k6 1 tgx3xk2,k6= Bài 15 7 Giải phương trình: ()28cos4x.cos 2x 1 cos3x 1 0 *+− += Ta có: () ( )⇔+++−* 4cos4x 1 cos4x 1 1 cos3x 0= ()()⇔+++−⇔++−=⎧⎧=− ... 4cos4x 1 1 cos3x 02cos4x 1 1 cos3x 0 11 cos 4x cos 4x22cos 3x 1 3x k2 , k= ⎧=−⎪⎪⇔⎨π⎪=∈⎪⎩ 1 cos 4x2k2x , k (có 3 đầu ngọn cung)3 == = = + = + 1 cos 4x222x...
 • 11
 • 457
 • 7

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 9 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 9 docx
... trên [ -1, 1] =− + −=22g(X) X mX m m 0 (1) (1) 0ff⇔− ≤2 1 40 (1) 0 (1) 0 11 22mmafhayafmS⎧Δ= + ≥⎪≥⎪⎪⎨−≥⎪−⎪−≤ = ≤⎪⎩ hay (1) (1) 0gg−≤222234 (1) 1 0 (1) ( 1) 0 11 22mmag ... a/ ()=− 1 Khi m thì * thành :2 −−=⇔−−=⇔=∨=−22 11 tt 0222t t 1 0 1 t1t2 Vậy hệ đã cho sin x 1 1sin x2 1 sin ysin y 1 2=⎧⎧=−⎪⎪⇔∨⎨⎨=−⎪⎪=⎩⎩ 2, (1) ,26 (1) ,2,62ππ⎧⎧=+ ... ∈⎪⎩xk24yh2,h,k4Z Bài 17 6: Giải hệ phương trình: −− =⎧⎪⎨+=−⎪⎩tgx tgy tgxtgy 1 (1) cos2y 3cos2x 1 (2) Ta có: tgx tgy 1 tgxtgy−=+ ()21tgxtgy 0tg x y 1 tgx tgy 01tgxtgy 01tgx 0(VN)⎧+=−=⎧⎪⎪⇔∨−=⎨⎨+≠⎪⎩⎪+=⎩...
 • 14
 • 446
 • 5

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 10 pdf

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 10 pdf
... 7sin .sin77cos 11 7R2RsinA2sin .cos77 1 a Cách 2: =+⇔ = ++⇔= + =⇔= = =ππ===• 11 1 1 1 1 a b c sin A sin B sin C 11 1sin4Asin2Asin A sin 2A sin 4A sin 2A sin 4A 1 2sin3A.cosA 2cosA ... Cách 1: += +⎛⎞⎜⎟=+⎜⎟ππ⎜⎟⎜⎟⎝⎠ππ+=ππππππ⎛⎞=⋅ =⎜⎟ππ⎝⎠π=⋅ =ππ= 11 1 1Ta có:b c 2R sin B 2R sin C 11 1 242Rsin sin7742sin sin 1 77242Rsin sin7732sin .cos 14 377do ... ≠⎜⎟⎝⎠222222224422 22 2 2 2222 2 2 4 422 2 2 2 2 22221bac22cb1cba22cbbc ac ab bc22 1 ac ab c b2 1 ac b c b c b2c2a c b 1 do 1 b Thay vào (1) , ta có (1) thành +=+22 2bca2bccosA =2a2bccosA()()()⇔==+⇔=...
 • 16
 • 494
 • 4

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 11 doc

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 11 doc
... ⎡⎤⎡⇔−− +−−⎢⎥⎢⎣⎦⎣ 13 13 2sinB1 cosC sinC 2sinC1 cosB sinB 022 22⎤=⎥⎦ ⎡π⎤⎡π⎤⎛⎞ ⎛⎞⇔−−+−−=⎜⎟ ⎜⎟⎢⎥⎢⎥⎝⎠ ⎝⎠⎣⎦⎣⎦sin B 1 cos C sin C 1 cos B 0 (1) 33 Do và sin B 0>1cosC 03π⎛⎞−−⎜⎟⎝⎠≥ ... ()22sin A cos B sin B cos A sin A sin B 11 sin A B 1 cos 2A 1 cos 2B22 1 sin A B cos 2B cos 2A2sin A B sin A B sin B Asin A B 1 sin A B 0sinA B 0 sinA B 1 ABAB2⇔−=−⇔−=− −−⇔−= −⇔−=− + −⎡⎤⎣⎦⇔−−+=⎡⎤⎣⎦⇔−=∨+=π⇔=∨+= ... 2 sin A sin B+⎛⎞⇔=+⎜⎟+⎝⎠− 2222 2 2cos A cos B 1 1 1 1sin A sin B 2 sin A sin B+⎛⎞⇔+=+⎜⎟+⎝⎠ ⎛⎞⇔=+⎜⎟+⎝⎠22 2 2 211 12sin A sin B sin A sin B ()⇔=+222 2 24 sin A sin...
 • 17
 • 470
 • 3

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 1 doc

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 1 doc
... sin180 = cos720 ⇔ sin180 = 2cos2360 - 1 ⇔ sin180 = 2 (1 – 2sin2 18 0)2 – 1 ⇔ sin180 = 2 (1 – 4sin2 18 0+4sin4 18 0) -1 ⇔ 8sin4 18 0 – 8sin2 18 0 – sin180 + 1 = 0 (1 ... −⎢⎥⎣⎦22 11 19 6cos4x cos 4x 1 cos4x 16 8 2 ()()293 1 1cos 4x 1 cos8x 1 2 cos 4x cos 4x 16 8 32 32=+ + + − − + ()=+ + + − +93 1 1 1 cos4x cos8x cos4x 1 cos8x 16 8 32 16 64 35 7 1 cos ... 0,tgx1≠≠ Ta có: 2cotgxBtgx1 cotgx1 1 +=+−− 1 1221tgxtgxB 1 tgx1 tgx11tgx 1 tgx++⇔= + = +−−−− ()21tgx1tgxB1tgx 1 tgx 1 −−−⇔= = =−−− (không phụ thuộc vào x) Bài...
 • 21
 • 400
 • 4

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 2 pptx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 2 pptx
... ()()()() 11 1 1 1 cos 6x 1 cos8x 1 cos10x 1 cos12x22 2 2−−+=− −+ ⇔ cos 6x cos 8x cos10x cos12x+= +⇔ 2cos7xcosx 2cos11xcosx=⇔ ()2cos x cos7x cos11x 0−= ⇔ cos x 0 cos7x cos11x=∨ =⇔ π=+π∨ ... ()24 16 1 cos4xsin 2x⇔=+ ()()()()()()⇔= +⇔= + −⇔= − =⇔=≠⇔− =ππ⇔=⇔=+∈2222 14 1cos4xsin2x 1 2 1 cos 4x 1 cos 4x 12 1cos4x 2sin4x 1 sin 4x nhận do sin 4x 02 11 1cos8x22kcos ... 1sinx 2 1sinx+−=++−− − ⇔ ()()()()23 2 1 cos x 1 sin x 2sin x 1 sin x 1 sin x 2sin x++−=+−+2 ⇔ ()()()()2221sinx1cosx 1sinxcosx2sinx1sinx++=+ + + ⇔ 221sinx 0 1 cos x...
 • 16
 • 467
 • 4

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 3 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 3 docx
... tgx 1 ≠ 222221t 11 1t12t1t 11 .t1t21t21t−⎡⎤−+−= + − −⎢⎥+++⎣⎦ ()()()()()()()()222222222222t tdot1t 2 t 1ttt1t1t1t1t 1ttt 1 nhận do t 1 1t 01t 1tt2t t 1 0 ... 2cosx 1 a 0⇔−+−=2 11 asinx2cosx13acosx01a1cosx 2cosx 13 acosx 0a4cosx 1 2cosx 1 02cosx 1 a 2cosx 1 1 0⇔− − ++ =⇔− − − ++ =⇔−−−=⇔− +−=⎡⎤⎣⎦ a/ Khi 1 a2= thì (1) thành : () 1 2cosx 1 ... bài toán ⇔ (2) có nghiệm trên ()a0 11 a0 ,1 \⎧⎫0 1 22a1a 1 2a 2⎧⎪≠⎪−⎪⇔<<⎨⎩⎭⎪−⎪≠⎪⎩ ⎨⎬a0≠⎧()01a0⎪<−⎪>a1 1 a1 1 2a3a0a 13 a 1 30a 1 2a2a 21 a...
 • 23
 • 453
 • 3

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 4 pptx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 4 pptx
... 21cos2x 1 1cotg2x1cos2x1cos2x 1 cot g2x 1 1cos2xcos2x cos2xsin 2x 1 cos2x−⇔+ = =+−⇔= −+−⇔=+ ()=≠±⎡⎢⇔−⎢=⎢+⎣⇔=∨+=−⇔=∨+=cos2x 0 nhận do 1 11 sin 2x 1 cos2xcos2x 0 1 ... phương trình ()33 1 1 sin 2x cos 2x sin4x *2++ = Ta có (*)()( ) 1 1 sin2x cos2x 1 sin2x cos2x sin4x2⇔+ + − = () 11 1 sin 4x sin2x cos2x 1 sin4x 022 1 1 sin 4x 0 hay 1 sin 2x cos2x 02⎛⎞⇔− ... sin x *44π⎛⎞++=⎜⎟⎝⎠ Ta có : (*) ()22 11 1 cos2x 1 cos 2x442⎡π⎤⎛⎞ 1 4⇔++−+⎜⎟⎢⎥⎝⎠⎣⎦= ()()22 1 cos2x 1 sin2x 1 cos2x sin2x 1 13cos 2x cos44232x k244xkx k,k24⇔+ ++...
 • 11
 • 357
 • 3

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 5 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 5 docx
... : ()()mt 1 1 0**−+= ()** mt m 1 =− 1 t1m⇔=− (do m 0 thì (**) vô nghiệm) Do đó : yêu = cầu bài toán 1 11 2⇔<− ≤ m 1 m00⎧<⎧−>m 1 m 21 1 12 12 mm 21 ⎪⎪⎪⇔⇔⎨⎨≤=−−⎪⎪−≤−⎩⎪⎩⇔≤− ... )()()()()()( )()23 32221cosx1sinx 1cosx1sinx 01cosx1sinx 0hay 1 cosx 1 sin x sin x 1 cosx cos x 1 sin x 0⇔− − −− − =⇔− − =+++−++ +()()22 2 2cosx 1 nhận do điều kiệnsin x 1 loại do điều kiệnsin ... thành : ()22t1 31t1 t 1 22⎛⎞−−+ − = −⎜⎟⎜⎟⎝⎠ ()()()()()223222t3t 3t 1 t3t3t10t1t 4t1 0t1t 2 3t 2 3loại⇔− + − = −⇔+ −−=⇔− ++=⇔=∨=−+ ∨=−− với t = 1 thì 1 sin x sin442ππ⎛⎞+=...
 • 19
 • 408
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn thi đại học môn toán tích phântài liệu ôn thi đại học môn toán hình họctài liệu ôn thi đại học môn toán haytài liệu ôn thi đại học môn toán 2011tài liệu ôn thi đại học môn toán 2012tài liệu ôn thi đại học môn toán khối dtài liệu ôn thi đại học môn toán khối atài liệu ôn thi đại học môn toán 2013tài liệu ôn thi đại học môn toán năm 2013tài liệu ôn thi đại học môn toán năm 2014tài liệu ôn thi đại học môn toán 2014tài liệu ôn thi đại học môn toán khối a 2013tài liệu ôn thi đại học môn toán khối btài liệu ôn thi đại học môn toán năm 2012tài liệu ôn thi đại học môn toán cấp tốcBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ