Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 8 doc

11 446 7
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2014, 15:20

. 1x8m,m8h3xx,hcos 1348h 8hDo : k k33để k nguyên ta chọn h 3m m ( thì k 8m ) Cách khác ==π∈⎧⎧⎪⎪⇔⇔=π∈⎨⎨π==⎪⎪⎩⎩cos 2x 1 x k , kx8m,m3x. CHƯƠNG VIII PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC KHÔNG MẪU MỰC Trường hợp 1: TỔNG HAI SỐ KHÔNG ÂM Áp dụng Nếu A0B0AB0≥∧
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 8 doc, Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 8 doc, Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 8 doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn