Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác Chương 2 pptx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 7 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 7 docx
... =⇔⎨≥⎪⎩ 22 1 sin 2x 2sin 2x 1sin 2x 0⎧⎪−=⇔⎨≥⎪⎩− 24 2 2 1 sin 2x 4sin 2x 4sin 2x 11sin 2x 2 sin 2x 0⎧−= −⎪⎪⇔≥⎨⎪≥⎪⎩+ () 22 sin 2x 4 sin 2x 3 01sin 2x 2 ⎧−=⎪⇔⎨≥⎪⎩ ... 1≤⎧⇔⇔⎨=⎩=− π⇔=+π∈xk,k 2 Baøi 1 52 : Giaûi phöông trình () 2 3sin2x 2cos x 2 2 2cos2x *−=+ Ta coù : ()() 22 * 23 sinxcosx 2cosx 22 22 cosx 1⇔−=+ − 31cosx sinx cosx cosx 22 ⎛⎞⇔−⎜⎟⎜⎟⎝⎠= ... x 2sin 2x⇔+++= ()() 22 sin x cos x sin x cos x 2sin 2x⇔+ + = () 2 sin x cos x 0sin x cos x 2sin 2x+≥⎧⎪⇔⎨+=⎪⎩ ()sin x 02sin x 044sin2x 1 nhận do sin2x 01 sin 2x 2sin 2x⎧π⎛⎞⎧π⎛⎞+≥+≥⎪⎪⎜⎟⎜⎟⇔⇔⎝⎠⎝⎠⎨⎨⎪⎪=>+=⎩⎩...
 • 13
 • 538
 • 8

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 8 doc

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 8 doc
... () 22 cos3x 2 cos 3x 2 1 sin 2x (*)+− = + Do bất đẳng thức Bunhiacốpski: 22 2 2 AXBY A B.X Y+≤ + + nên: () 22 21cos3x 1 2 cos 3x 2. cos 3x 2 cos 3x 2+ − ≤ +− = Dấu = xảy ra 2 cos3x 2 ... +≤⎧⎪⇔⎨=+⎪⎩≤⎧≤⎧⎪⇔⇔⎨⎨==±−=⎪⎩⎩⇔=−π⇔=+π∈ 2 2cos 2x sin x cos xcos 2x 0cos 2x 1 2 sin x cos xcos 2x 0cos 2x 0sin 2x 0 (cos 2x 1)sin 2x 2 sin 2xcos 2x 1xk,k 2 Cách khác Ta có −≤ ≤≤+44 4x ... += + = ==33 3333 2 4cosx 3cosxsinx 3sinx 4sinxcosx3cos x sin x 3sin x cos x 3sin x cos x cos x sin x33sin 2x.cos 2x sin 4x 24 2 ()()+ = +=+ = 22 2 2 24 2 2 222 1Vaọy: * sin x...
 • 11
 • 457
 • 7

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 9 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 9 docx
... 0 22 −= không là nghiệm của (1) và (2) ) 24 22 22 +π⇔=+πππ⇔+=+ π⇔=−+ πxykxykyxk thay vào (1) ta được: sin x sin x k2 2 2π⎛⎞+−+π=⎜⎟⎝⎠ sin x cos x 2 += 2 cos 2 4 2, 4π⎛⎞⇔−⎜⎟⎝⎠π⇔− ... ∈), với x, y k 2 π≠+π xy k4π⇔=++π, với x, y k 2 π≠+π Thay vào (2) ta được: cos2y 3 cos 2y k2 1 2 π⎛⎞+++ π=−⎜⎟⎝⎠ cos 2 3 s 2 131 1s2 cos2 sin2 22 2 6yinyin y y y⇔− ... cos x sin y cos y 0sin x cos x sin y cos y 2 22sin x 2sin y 0442sin x 2sin y 2 244sin sin 044sin sin 044sin 14sin sin 2 44sin 14 2 42 2 42 sin sin 044xyxyxxyyxkyhxy⎧π π⎛⎞⎛⎞−+−=⎜⎟⎜⎟⎪⎧π...
 • 14
 • 443
 • 5

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 10 pdf

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 10 pdf
... Ta có: 2 2b 22 cmcbm= ()()()(())⎛⎞+−⎜⎟⎝⎠⇔=⎛⎞+−⎜⎟⎝⎠⇔+−=+−⇔−= −⇔−=− +⎛⎞⇔=+ ≠⎜⎟⎝⎠ 2 22 2 2 2 22 44 22 22 2 2 22 22 2 2 4 4 22 2 2 2 2 2 222 1bac 22 cb1cba 22 cbbc ... +−⇔+=⋅⇔=+ 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 2 22 22 2 2 22 22 2 22 2Ta có: a b c 2ab cos A1abc4bcsinA.cotgA 2 abc4ScotgAbcaDo đó cotgA4Sacb abcTương tự cotgB , cotgC4S 4Sbca abc acbDo đó: * 2 4S 4S 4S2b ... Cauchy)bcbc⇔+ =+⇔== ≥ 22 22 2 22 1 24 2 Bài 189: Cho ABCΔ. Chứng minh : () 22 2Ra b ccotgA+cotgB+cotgCabc++= +−=+− +−==++++++= =++= 22 2 22 2 2 22 222 22 22 2bcaTa có: cotgA4Sacb...
 • 16
 • 493
 • 4

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 11 doc

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 11 doc
... 2A sin 2B sin 2C sin 2B sin 2A sin 2C sin 2C sin 2A sin 2B11sin2Bsin2A sin2Bsin2C sin2Asin2B sin2Asin2C 22 () 2 1sin2Csin2A sin2Csin2B 0 2 +−= sin2Bsin2A sin2Bsin2Csin 2A sin 2B sin 2A ... sin 2A sin 2BDo đó,với điều kiện ABCΔ không vuông ta có (*) 22 2 2 2 2sin 2Bsin 2C sin 2A sin 2C sin 2A sin 2B⇔++()()()=++=++⇔−+− 22 2 22 sin 2A.sin 2B.sin 2C sin 2A sin 2B sin 2Csin ... : 0C 120 =ABCsin A sin B sin C 2sin sin 2sin (*) 22 2 ++− ⋅ = Ta có ABABCC ABC(*) 2sin cos 2sin cos 2sin sin 2sin 22 22 22 CAB CC AB A2cos cos 2sin cos 2cos 2sin sin 22 22 2 2CAB C...
 • 17
 • 466
 • 3

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 1 doc

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 1 doc
... cos cos 22 2 22 2 22 2++ ()ABC AB BC ACsinsinsin gtgtg tgt tgtg * 22 222 222 2=+++ ATa có : BC 22 2+π=− vậy ABCtg cot g 22 2 ⎛⎞+=⎜⎟⎝⎠ ⇔ ABtg tg1 22 ABC1tg tg tg 22 2 +=− ... cotg cotg 22 2 2 2 2 2 ⎡⎤+++ + +⎢⎥⎣⎦ Do đó : 1A B C1 Acotg⎡+⎢B Ctg tg tg cotg cotg 2 22 2 2 2⎡⎤ ⎤=+++ +⎢⎥ ⎥⎣⎦⎣ ⎦ 22 1A A1B B1C Ctg cot g tg cot g tg cot g 22 22 2 22 2 2 ⎡⎤⎡⎤⎡=+ ... CAcos cos cos cos 22 22 −−=+ 2 ABAcos cos sin sin 22 2 ABcos cos 22 −+ B 2 BC AC AB3 gtg tgtgtgtgt 22 22 22 ⎡⎤=− + +⎢⎥⎣⎦Mà : ABBCABtg tg tg tg tg tg 1 22 22 22 ++ = (đã chứng...
 • 21
 • 396
 • 4

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 2 pptx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 2 pptx
... =−−+−⇔=−+⇔= ⇔=∨= 22 2 2 22 22 22 22 (*) cotg3xtgxcotg2x 1 tgx cotg2xtg 2x.tg x 1tg x cot g 2xcot g3xtg x cot g 2x 1 tg x tg 2x(1 tg2x.tgx ) (1 tg2x.tgx )cot g3x(tg2x tgx) ( tg2x tgx)cot g3x ... x sin 2x sin 2x−== ()−⇔=⇔− =⇔= ≠⇔=π⇔=+π ∈ππ⇔= + ∈ 2 2 2 211sin2x1 2 Do đó : (*)sin 2x 2 sin 2x111sin2x 22 sin 2x 1 nhận do sin 2x 0cos 2x 02x k , k 2 kx,k 42 Bài ... đó: (*) 2sinx cos2x 12sin2xcos x sin 2x sin 2x⇔+= + ()()()()()()⇔+= +⇔+− = +⇔−=⎡⎤⇔−+=⎣⎦⎡=≠⇒⎢⇔π⎢≠=−= ≠±⎢⎣π⇔=±+π∈π⇔=±+π∈ 22 22 22 22 24 sin x cos 2x 2 sin 2x 14sin...
 • 16
 • 462
 • 4

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 3 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 3 docx
... () 2 22 22 13sin x cos x 2sin x cos x sin 4x sin 2x 0 22 ⎡⎤π⎛⎞⇔+ − + −+−⎜⎟⎢⎥⎝⎠⎣⎦ 2 =[] 2 11 31 sin 2x cos 4x sin 2x 0 22 2 ⇔− + − + − = () 22 11 11sin 2x 1 2sin 2x sin 2x 0 22 22 ⇔− ... ()()() 2 2 21 2sin x 4 2sinx 2 2 0 2 2 sin x 4 2 sin x 2 0⇔− ++ −−=⇔−++= ()⇔−++= 2 2sin x 2 2 1 sinx 2 0()⎡⎢si =⇔⎢=⎢⎣n x 2 loại1sin x 2 ππ⇔=+ π = + π∈5xk2hayx k2,k66 ... ∨= 22 2 24 cos x 3 cos 2x 2 cos 2x 1 cos x 0 2 1 cos 2x 3 cos 2x 2 cos 2x 1 0cos x 04cos 2x cos2x 1 0cos x 0117cos 2x cos x 08 =()117 117cos2x cos cos2x cos cosx 08 8xkxkxkkZ 22 2+−⇔=...
 • 23
 • 452
 • 3

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 4 pptx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 4 pptx
... sin 2x 3 cos2x=+, Điều kiện ab t ab−+=−≤≤=+ 22 22 22 Thì 13t 2 sin 2x cos 2x 2cos 2x 22 ⎛⎞6π⎛⎞=+=⎜⎟⎜⎟⎜⎟⎝⎠⎝⎠− Vậy (*) thành: −= ⇔ −− =⇔= ∨=− 22 t5t5 2tt100 t (loại)t 22 2 ... ()=≠±⎡⎢⇔−⎢=⎢+⎣⇔=∨+=−⇔=∨+=cos2x 0 nhận do 111sin 2x 1 cos2xcos2x 0 1 cos2x sin2xcos2x 0 sin 2x cos2x 1− 1cos2x 0 sin 2x sin44 2 52x k 2x k2 2x k2 ,k 24 4 44ππ⎛⎞ ⎛⎞⇔=∨ +=−=−⎜⎟ ⎜⎟⎝⎠ ... k,k 42 122 π⇔=π+π =−+π∈ππ π π⇔=+ =− + ∈¢¢ Cách khác : ()(*) 2 2 1 sin 2x 3 sin 4x 0⇔− + = 2 2 cos 2x 2 3 sin 2x cos2x 0cos2x0cos2x 3sin2x0cos2x 0 cot g2x 3⇔+ =⇔=∨+⇔=∨ =−= 2x...
 • 11
 • 356
 • 3

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 5 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 5 docx
... tsinxcosx 2sinx4π⎛⎞=+= +⎜⎟⎝⎠ Thì =+ ≤ ≠ 22 t12sinxcosxvớit 2vàt1 (*) thành 2 22tt1=− 32t 2t 2 0⇔−−= (Hiển nhiên t không là nghiệm) 1=±()()() 2 2t22t2t20t2t 2t 1 0 vô ... thành 22 t1 t1t1 m 22 ⎛⎞⎛−−−=⎜⎟⎜⎝⎠⎝⎞⎟⎠ ()() 22 t3 t mt 1⇔−= − a/ Khi m= 2 ta có phương trình ()()() 22 t3 t 2 t 1−= − ()() 32 2t2t3t20t2t22t10t 2 hay t 2 1 hay t 2 1( ... ++=⎡=−⇔⎢++=⎢⎣43 2 32 2 2 2 22 u 5u 5u6u 0u 1 2u 3u 3u 2 0u1 2u u2 0u1nhận2u u 2 0 vô nghiệm Vậy (*) ⇔tgx = -1 π⇔=−+π ∈xk,k4 Bài 126 : Cho phương trình () 2 21cot g x m tgx cot gx 2 0 1cos...
 • 19
 • 407
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn thi đại học môn toán tích phântài liệu ôn thi đại học môn toán hình họctài liệu ôn thi đại học môn toán haytài liệu ôn thi đại học môn toán 2011tài liệu ôn thi đại học môn toán 2012tài liệu ôn thi đại học môn toán khối dtài liệu ôn thi đại học môn toán khối atài liệu ôn thi đại học môn toán 2013tài liệu ôn thi đại học môn toán năm 2013tài liệu ôn thi đại học môn toán năm 2014tài liệu ôn thi đại học môn toán 2014tài liệu ôn thi đại học môn toán khối a 2013tài liệu ôn thi đại học môn toán khối btài liệu ôn thi đại học môn toán năm 2012tài liệu ôn thi đại học môn toán cấp tốcBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ