Đề thi thử Hóa học lần 1 của hoc360.vn thầy Vũ Khắc Ngọc ra đề

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÔN HÓA HỌC

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI  ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 TRƯỜNG THPT CHUYÊN  MÔN HÓA HỌC
... thấy trung hòa vừa đủ 12 ,84ml dung dịch HCl 0,05M Tính tốc độ trung bình phản ứng khoảng thời gian A 2 .10 -6M.s -1 B 3,22 .10 -6M.s -1 C 3 .10 -6M.s -1 D 2,32 .10 -6M.s -1 3+ Câu 16 : Một ion M có tổng số ... với AgNO3/NH3 Câu 20: Oxi cso đồng vị bền 16 O, 17 O 18 O Hidro có đồng vị bền 1H, 2H 3H Số lượng phân tử H2O khác có tự nhiên là: A 15 B 18 C 27 D 12 Câu 21: Nguyên tử nguyên tố X có electron mức ... 2,500 C 0,500 D 3 ,12 5 Câu 33: Cho 16 ,4 gam hỗn hợp X gồm axit cacboxylic đồng đẳng phản ứng hoàn toàn với 200ml dung dịch NaOH 1M KOH 1M, thu dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y, thu 31, 1 gam hỗn hợp...
 • 4
 • 632
 • 7

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2009 MÔN HÓA HỌC MÃ 493

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2009 MÔN HÓA HỌC MÃ 493
... a h n h p Y so v i h n h p X b ng x Giá tr x kho ng nào? A 1, 62 < x < 1, 53 B 1, 36 < x < 1, 47 C 1, 45 < x < 1, 53 D 1, 36 < x < 1, 53 Câu 18 : Aminoaxit Y ch a nhóm – COOH nhóm - NH2 cho mol Y tác d ... HBr A (3) (4) B (1) (3) C (2) D (3) Câu 13 : Trang 2/5 - thi 493 Câu 25: Cho 6,76 gam Oleum H2SO4 nSO3 vào nư c thành 200ml dung d ch L y 10 ml dung d ch trung hoà v a v i 16 ml dung d ch NaOH ... 3,5 B 1, 2, 3, 4, C 1, 2 D 3,4 Câu 16 : Cho 4,48 lít CO2 ( ktc) h p th h t vào 500ml dung d ch h n h p NaOH 0,1M Ba(OH)2 0,2M thu c m gam k t t a Giá tr úng c a m là: A 20,4g B 15 ,2g C 9,85g D 19 ,7g...
 • 5
 • 272
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012-2013 Môn: HOÁ HỌC

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012-2013 Môn: HOÁ HỌC
... đẳng, thu 7, 616 lít khí CO2 (đktc) 10 ,8 gam H2O Giá trị m A 10 ,84 B 11 ,44 C 9,44 D 14 ,84 26 55 Câu 25: Nhận định sau nói nguyên tử: 13 X, 26 Y, 26 Z 12 A X, Z đồng vị nguyên tố hoá học B X, Y thuộc ... chuyển dịch sang trạng thái cân nồng độ N2O4 tăng lên 16 lần nồng độ NO2 A tăng 16 lần WWW.VNMATH.COM B tăng lần C tăng lần Hết D giảm lần ... mol N2 Các giá trị x, y tương ứng A 1, 0 B 1, 5 C 1, 0 D 1, 5 Câu 43: Từ 360 gam glucozơ, phương pháp lên men rượu, thu a gam ancol etylic (hiệu suất 80%) Oxi hoá 0,1a gam ancol etylic phương pháp lên...
 • 7
 • 351
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1- NĂM 2013 Môn thi: Hoá học – Khối A,B

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1- NĂM 2013 Môn thi: Hoá học – Khối A,B
... ~ 59 { - - - 60 - - - ~ ĐÁP ÁN MÔN HOÁ THI THỬ LẦN 1- NĂM 2013 đề 222 Mã đề 224 Mã đề 226 Mã đề 228 Câu Đáp Câu Đáp Câu Đáp Câu Đáp án án án án B 1 Trang –Mã đề 220 10 11 12 13 14 15 16 17 ... kết tủa A B C D - Hết - Trang –Mã đề 220 TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU ĐÁP ÁN MÔN HOÁ LÂN NĂM 2013 WWW.VNMATH.COM Đáp án đề: 220 01 { - - 02 { - - 03 { - - 04 - - - ~ 05 ... thích hợp đến dung dịch brom màu hoàn toàn thu hỗn hợp sản phẩm X, khối lượng sản phẩm cộng 1,4 gấp lần khối lượng sản phẩm cộng 1,2 Khối lượng sản phẩm cộng 1,2 có hỗn hợp X là: A 12,84 gam B 16,05...
 • 10
 • 939
 • 6

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn Hoá học TRƯỜNG THPT MINH KHAI

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn Hoá học TRƯỜNG THPT MINH KHAI
... 9,65A (hiệu suất trình điện phân 10 0%) Khối lượng Cu thoát catot thể tích khí (đktc) thoát anot A 3,2 gam 0,448 lít B 8,0 gam 0,672 lít C 6,4 gam 1, 792 lít D 6,4 gam 1, 120 lít Câu 43: Trong phương ... khối lượng nhiều khối lượng X 78,2 gam Số liên kết peptit phân tử X A 10 B 16 C D 15 - HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 13 2 ... từ dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X, lượng kết tủa thu cực đại hết V lít Giá trị V A 0,8 B 1, 0 C 0,6 D 0,4 Trang 3/5 - Mã đề thi 13 2 Câu 38: Nhận xét sau đúng? A Ở điều kiện thường, photpho...
 • 5
 • 383
 • 3

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn Hoá học TRƯỜNG THPT MINH KHAI

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn Hoá học TRƯỜNG THPT MINH KHAI
... nitric) Để có 14 ,85 kilogam xenlulozơ trinitrat cần dung dịch chứa m kilogam axit nitric Giá trị m A 9,45 B 11 ,50 C 8, 51 D 10 ,50 Câu 28: Cho m gam Na vào 16 0 ml dung dịch gồm Fe 2(SO4)3 0 ,12 5M Al2(SO4)3 ... điện phân 10 0%) Khối lượng Cu thoát catot thể tích khí (đktc) thoát anot A 6,4 gam 1, 792 lít B 6,4 gam 1, 120 lít C 3,2 gam 0,448 lít D 8,0 gam 0,672 lít B Chương trình Nâng cao (từ câu 51 đến câu ... Số liên kết peptit phân tử X A B 15 C 10 D 16 o Câu 57: Dung dịch Y gồm CH3COOH 0,1M HCl 0,005M Biết 25 C Ka CH3COOH 1, 75 .10 -5 Giá trị pH dung dịch Y 25oC A 1, 77 B 2,30 C 2,33 D 2,27 Câu 58:...
 • 5
 • 308
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2014 - Môn thi: Hoá học

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2014 - Môn thi: Hoá học
... dịch AgNO3/NH3 thu 11 3,4 gam Ag Giá trị m A 10 2,6 gam B 17 9,55 g C 11 9,7 D 85,5 0, 25m 0, 75m 11 3, ⇔ m = 10 2,6 (gam) Câu 57: Ta có: 2+ 4= 342 342 10 8 Câu 58: Một loại cao su buna-N có phần trăm ... Số liên kết péptít X A 14 B C 11 D 13 Gọi x số liên kết peptit X mol X sẻ phản ứng với x mol H2O (x + 1) mol HCl Ta có: 0,1x 18 + 0 ,1( x + 1) 36,5 = 52,7 ⇔ x = = B Câu 14 : Ion M3+ có cấu hình ... H2SO4 + O2 → 0 ,1 0 ,1 0 ,1 dp FeSO4 + H2O  Fe + H2SO4 + → 0 ,1 0 ,1 Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2; 0 ,1 0 ,1 ⇒ m = 0 ,1 64 = 6,4(g) 0 ,1 0,05 O2 0,05 Câu 37: Công thức phân tử metylmetacrylat A C5H10O2 B C4H8O2...
 • 7
 • 427
 • 15

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 MÔN: HÓA HỌC, KHỐI A, B NĂM HỌC 2012-2013 potx

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 MÔN: HÓA HỌC, KHỐI A, B NĂM HỌC 2012-2013 potx
... 2KCl.1MgCl2.6H2O phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : thi < /b> thu dot Mã đề < /b> : 10< /b> 5 01 < /b> 02 03 04 05 06 07 08 09 10< /b> 11< /b> 12< /b> 13< /b> 14< /b> 15< /b> 16< /b> 17< /b> 18< /b> 19< /b> 20 21 < /b> 22 23 24 25 26 27 ) { { { ) { { { { { { { ) { { { ) ... Câu 13< /b> : A C Câu 14< /b> : C18H18O4 B C9H10O3 C C16H14O4 Cỏc nhúm cht sau õy, nhúm cht no thuc loi t tng hp ? A Câu 15< /b> : A Câu 16< /b> : A Câu 17< /b> : A C Câu 18< /b> : D C10H12O2 T nilon , t capron , t lapxan B ... V v m ln lt l 17< /b> ,92 v 19< /b> ,7 17< /b> ,92 v 39,4 A B 17< /b> ,92 v 13< /b> 7,9 C D 15< /b> ,68 v 39,4 o o Câu 11< /b> : A Câu 12< /b> : ng vi cụng thc phõn t C3H6O2 cú bao nhiờu ng phõn mch h cú th tỏc dng c vi Na v bao nhiờu ng...
 • 7
 • 425
 • 0

Đề thi thử đại học lần 1 - 2013 môn hóa học Thầy Phạm Ngọc Sơn

Đề thi thử đại học lần 1 - 2013 môn hóa học Thầy Phạm Ngọc Sơn
... Trang | - Khóa học LTĐH cấp tốc môn Hóa học Đề thi thử đại học số 01 C H2N-CH=CH-COOH D H2N-CH2-CH2-COOH Câu 50 Hai hợp chất thơm X, Y có công thức CnH2n-8O2 Hơi Y, X có khối lượng riêng 10 ,894 ... lục thẫm Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 19 00 5 8-5 8 -1 2 - Trang | - Khóa học LTĐH cấp tốc môn Hóa học Đề thi thử đại học số 01 Câu 38 Cho x mol Mg vào dung dịch chứa ... tinh thể Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 19 00 5 8-5 8 -1 2 - Trang | - Khóa học LTĐH cấp tốc môn Hóa học Đề thi thử đại học số 01 D liên kết ion dương nguyên tử kim koại...
 • 5
 • 741
 • 9

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - mã đề 212

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - mã đề 212
... 15 ,4 gam B 19 ,5 gam C 14 ,8 gam D 16 ,8 gam Câu 38: Trộn m1 gam dung dịch AlCl3 13 ,35 % với m2 gam dung dịch Al2(SO4)3 17 ,1 % thu 350g dung dịch A số mol Cl- gấp 1, 5 lần số mol SO4 2- Thêm 81, 515 g ... C5H12O Oxi hóa Y thu chất hữu Y1 có công thức phân tử C5H10O Y1 phản ứng tráng bạc Mặt khác, đề hiđrat hóa Y thu anken đồng phân hình học Vậy tên gọi X là: A pentan-3-amin B pentan-2-amin C 3-metylbutan-2-amin ... KMnO4 0,1M KMnO4 không màu Gía trị V khối lượng chất rắn C ? Biết: Cu2O + H2SO4 CuSO4 + Cu + H2O A 50 1, 28g B 50 0,64g C 25 0,64g D 75 1, 28g - Hết - Trang 5/6 – đề 212 Trang 6/6 – đề 212 ...
 • 6
 • 498
 • 6

ĐỀ THI THỬ HÓA HỌC LẦN 1 (2010-2011)

ĐỀ THI THỬ HÓA HỌC LẦN 1 (2010-2011)
... tối giản) Tổng hệ số chất tham gia phản ứng ( a + b + c ) là: A 13 B 10 C 15 D 18 Câu 20: Khi lấy 14 ,25gam muối clorua kim loại M có hóa trị II lượng muối nitrat M với số mol nhau, thấy khối lượng ... cường độ dòng điện 3A Sau 19 30 giây, thấy khối lượng catot tăng 1, 92 gam Kim loại muối clorua là: A Ni B Zn C Cu D Fe 21 Câu 47: Nếu 500ml dung dịch CH3COOH 0, 01 M có 3 ,13 .10 hạt(ptử ion) độ điện ... A thời gian 19 30 giây khối lượng đồng thể tích khí O2 sinh là: A 0,32 gvà 0 ,11 2 lít B 0,32g 0,056 lít C 0,64g 0,056 lít D 1, 28g 0,224 lít B THEO CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN: (10 câu) Câu 41: Cho hỗn hợp...
 • 5
 • 303
 • 1

Đề thi thử Hóa học lần 1 của hoc360.vn thầy Khắc Ngọc ra đề

Đề thi thử Hóa học lần 1 của hoc360.vn  thầy Vũ Khắc Ngọc ra đề
... Câu 11 : Thủy phân hoàn toàn 16 6,4 gam loại chất béo thu hai loại axit béo X, Y 18 ,4 gam glixerol Công thức X Y là: A C15H31COOH, C17H35COOH B C15H31COOH, C17H33COOH C C17H35COOH, C17H33COOH D C15H31COOH, ... = m + 22V 11 , B n = m + 22V 22, C n = m + V 22, D n = m + V 11 , Giáo viên: Khắc Ngọc www .hoc360.vn Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Giáo dục IDJ Câu 25: Trong cốc nước có chứa 0, 01 mol Na+; ... biết hiệu suất phản ứng 90%: A 12 ,4 kg B 13 7,78 kg C 12 4 kg D 11 1,6 kg Câu 23: Cho 13 ,35 gam hỗn hợp X gồm CH2NH2CH2COOH CH3CHNH2COOH tác dụng với V ml dung dịch NaOH 1M thu dung dịch Y Biết dung...
 • 10
 • 341
 • 0

Đề thi thử Vật lý lần 1 của hoc360.vn

Đề thi thử Vật lý lần 1 của hoc360.vn
... 13 T , 42 He  mD = 0,0024 u;  mT = 0,0087 u;  mHe = 0,0305 u Cho biết 1u = 9 31 MeV/c2 Phản ứng hạt nhân 12 D + 13 T  He + 10 n tỏa hay thu lượng? A Tỏa 18 ,0 614 eV B Thu 18 ,0 614 eV C Thu 18 ,0 614 ... (V) + 200 - 10 0 11 17 10 6 t (10 -2 s) - 200 2   A u  200cos 10 0t  (V )   2   B u  200cos 10 0t  (V )   5   C u  200cos 10 0t  (V )   5   D u  200cos 10 0t  (V ... đầu mạch u = 200 cos(ωt +φ) V Biết ZL = R; ZC = 2R Số vôn kế V1 V2 A 10 0 V; 10 0 V B 10 0 V; 10 0V C 10 0 V; 10 0 V D 10 0 V; 10 0 V  Câu 15 : Khi quay khung dây từ trường có vectơ cảm ứng từ B vuông...
 • 10
 • 312
 • 0

Đề thi thử Toán học lần 1 của hoc360.vn

Đề thi thử Toán học lần 1 của hoc360.vn
... OABC có OA  4, OB  5, OC  AOB OABC Câu VI.b (1, 0 điểm) Giải phương trình: z – z3 (1 + i) + I = - Hết - Giáo viên: Nguyễn Thu Hương www .hoc360.vn ... A.BDMN Cho hình hộp đứng ABCD.A’B’C’D’ có cạnh AB = AD = a, AA’ = Câu VI.a (1, 0 điểm) Trong hệ tọa độ Oxyz cho điểm M (1, 2, 3) Lập phương trình mặt phẳng (P) qua M cắt chiều dương trục Ox, Oy, ... Trong hệ tọa độ Oxy, cho hai đường tròn có phương trình:  C1  : x  y   C  :  x     y    Lập phương trình tiếp tuyến chung (C1) (C 2) 2 a góc BAD = 60 Gọi M N trung điểm cạnh A’D’ A’B’...
 • 2
 • 191
 • 0

Đề thi thử Ngữ văn lần 1 của hoc360.vn

Đề thi thử Ngữ văn lần 1 của hoc360.vn
... tư Nguyễn Bính Sóng Xuân Quỳnh HẾT - - Giáo viên: Trần Hải Tú www .hoc360.vn ...
 • 2
 • 111
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử đại học lần 1 môn hóa 2012đề thi thử đại học lần 1đề thi thử đại học số 1 của boxmathđề thi thử đại học lần 1 năm 2014 môn toán; khối a a1 bmon vat ly de thi thu dai hoc lan 1 nam 20122013 truong luong van chanhđề thi thử đại học lần 1 năm 20132014 trường vĩnh phúcđề thi thử đại học lần 1 môn toán khối a năm 2014trường vĩnh phúcđề thi thử đại học lần 1 năm 2010đề thi thử đại học lần 1 môn vật lýđề thi thử đại học lần 1 năm 2014đề thi thử đại học lần 1 môn toán 2014đề thi thử đại học lần 1 năm 2013đề thi thử đại học lần 1 môn lýđề thi thử đại học lần 1 năm 2015đề thi thử đại học lần 1 trường thpt chuyên thái bìnhBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP