Đề thi thử Hóa học lần 1 của hoc360.vn thầy Vũ Khắc Ngọc ra đề

10 341 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2015, 13:33

Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Giáo dục IDJ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC IDJ ĐỀ THI SỐ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2011 MÔN THI: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút (Đề có 10 trang, gồm 60 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi HH001 I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (40 câu, từ câu đến câu 40) Câu 1: Biết nguyên tố Fe nằm ô thứ 26 Bảng hệ thống tuần hoàn nguyên tố Cấu hình electron ion Fe2+ là: A 1s22s22p63s23p63d44s2 B 1s22s22p63s23p63d54s1 C 1s22s22p63s23p63d6 D 1s22s22p63s23p64s23d4 Câu 2: Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2 27,8 gồm butan, metylxiclopropan, but-2-en, etylaxetilen đivinyl Khi đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol X, tổng khối lượng CO2 H2O thu là: A 34,50 gam B 36,66 gam C 37,20 gam D 39,90 gam Câu 3: Mệnh đề không đúng: A Để điều chế N2 tinh khiết phòng thí nghiệm người ta nhiệt phân NH4NO2 B Axit nitric để lâu điều kiện có ánh sáng bị chuyển dần sang màu vàng nâu C Phân đạm nitrat amoni có đặc điểm chung dễ bị rửa trôi D Thành phần supephosphat đơn Ca(H2PO4)2 Câu 4: Cho 0,1 mol FeS 0,2 mol CuFeS2 tác dụng hoàn toàn với lượng HNO3 dư thu dung dịch A khí NO (không tạo muối NH4NO3) Cho dung dịch A tác dụng với Ba(OH)2 dư thu m gam kết tủa Giá trị m là: A 51,7 gam B 32,1 gam C 116,5 gam D 168,2 gam Câu 5: Cho chất: Na2SO3, CaSO3, Na2S, NaHSO3, FeS, Fe2(SO4)3, Fe(HCO3)2,Cu(NO3)2 Khi tác dụng với H2SO4 đặc nóng số chất tạo khí SO2 là: A Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc B C D www.hoc360.vn Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Giáo dục IDJ Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon A dẫn toàn sản phẩm qua bình đựng 300 ml dung dịch Ca(OH)2 2M thấy khối lượng bình tăng 51,4 gam Lọc hết kết tủa bình đun nóng, thấy lại có thêm 20 gam kết tủa Biết A có vai trò quan trọng việc đánh giá chất lượng xăng A là: A 2-Metyl Heptan B 1,3,5-trimetyl pentan C 2,2,4-Trimetyl pentan D 1,1,2,-trimetylpentan Câu 7: Một axit hữu no mạch hở có công thức thực nghiệm (C3H5O2)n Công thức phân tử axit là: A C3H5O2 B.C6H10O4 C C18H30O12 D C12H20O8 Câu 8: Cho sơ đồ phản ứng sau: C3H6 → C3H6Br2 → C3H8O2 → C3H4O2 → C3H4O4 → C5H8O4 (đa chức) Chất có công thức phân tử C5H8O4 có cấu tạo : A C2H5OCO-COOCH3 B CH2(COOCH3)2 C HOOC-CH2-COOC2H5 D HOOC-(CH2)3-COOH Câu 9: Cho lọ hóa chất nhãn A, B, C D, lọ chứa loại hóa chất sau: AgNO3, KCl, Na2S FeCl3 Biết chất C tác dụng với chất D cho kết tủa màu nâu đỏ khí mùi trứng thối Mặt khác, cho C tác dụng với B tạo kết tủa trắng Hóa chất lọ A là: A KCl B Na2S C AgNO3 D FeCl3 Câu 10: Trong số đồng phân có công thức phân tử C3H8O Chất có nhiệt độ sôi thấp là: A rượu n-propylic B iso-propylic C Etyl metyl ete D Đimetyl ete Câu 11: Thủy phân hoàn toàn 166,4 gam loại chất béo thu hai loại axit béo X, Y 18,4 gam glixerol Công thức X Y là: A C15H31COOH, C17H35COOH B C15H31COOH, C17H33COOH C C17H35COOH, C17H33COOH D C15H31COOH, C17H31COOH Câu 12: Mệnh đề không đúng: A Hỗn hợp (Na2O Al2O3) tan hết H2O B Hỗn hợp (Fe2O3 Cu) tan hết dung dịch HCl C Hỗn hợp (FeS CuS) tan hết dung dịch HCl D Hỗn hợp (KNO3 Cu) tan hết dung dịch HCl Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc www.hoc360.vn Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Giáo dục IDJ Câu 13: Trong phản ứng đây, phản ứng chuyển dịch theo chiều thuận giảm nhiệt độ tăng áp suất: ⎯⎯ → CO ( k ) + Cl 2( k ) A COCl2( k ) ←⎯ ⎯ ΔH = +113 kJ/mol ⎯⎯ → CO 2( k ) + H 2( k ) B CO ( k ) + H O ( k ) ←⎯ ⎯ ΔH = -41,8 kJ/mol ⎯⎯ → 2SO 2( k ) + O 2( k ) C 2SO3( k ) ←⎯ ⎯ ΔH = +192 kJ/mol ⎯⎯ → 2H O ( k ) + 2Cl 2( k ) D 4HCl( k ) + O 2( k ) ←⎯ ⎯ ΔH = -112,8 kJ/mol Câu 14: Loại nước đồng phân A C4H9OH cho hai olefin Đồng phân A là: A Ancol iso butylic B Ancol n-butylic C Ancol sec butylic D Ancol tert butylic Câu 15: Nhiệt phân hoàn toàn 20 gam hỗn hợp gồm NaNO3 Cu(NO3)2, sản phẩm khí sinh hấp thụ vào H2O dư thấy có 2,24 lít khí thoát sau Thành phần phần trăm khối lượng hỗn hợp đầu là: A 15% 85% B 25% 75% C 33,33% 66,67% D 50% 50% Câu 16: Khi đun nóng dung dịch fomalin với phenol (dư) có axit làm xúc tác thu polime có cấu trúc thuộc loại: A Mạng lưới không gian B Mạch thẳng C Dạng phân nhánh D Không thu polime Câu 17: Đốt m gam đồng không khí chất rắn nặng 1,25m Chất rắn là: A CuO B Cu2O C Hỗn hợp CuO Cu2O D Hỗn hợp Cu Cu2O Câu 18: Cho chất đây: (1) Rượu Etylic (2) Rượu Isobutylic (3) Rượu sec-butylic (4) Neo-pentanol (5) Đimetyl amin (6) Trimetyl amin Các cặp rượu amin có bậc là: A (2) (5) Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc B (4) (6) C (3) (5) D Cả cặp www.hoc360.vn Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Giáo dục IDJ Câu 19: Cho 8,9 gam hợp chất hữu X có công thức phân tử C3H7O2N phản ứng với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu 11,7 gam chất rắn Công thức cấu tạo thu gọn X là: A HCOOH3NCH=CH2 B H2NCH2CH2COOH C CH2=CHCOONH4 D H2NCH2COOCH3 Câu 20: Khi cho 9,6 gam Mg tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đậm đặc, thấy có 49 gam H2SO4 tham gia phản ứng, tạo muối MgSO4, H2O sản phẩm khử X X là: B S A SO2 C H2S D SO2, H2S Câu 21: Hỗn hợp khí A gồm: ruợu etylic, rượu metylic khí metan Đem đốt cháy hoàn toàn 20 cm3 hỗn hợp A thu 32 cm3 khí CO2 Thể tích khí, đo điều kiện nhiệt độ áp suất Kết luận đúng: A Hỗn hợp A nặng khí Propan B Hỗn hợp A nhẹ không khí C Hỗn hợp A nặng không khí D Hỗn hợp A nặng tương đương không khí Câu 22: Để điều chế photpho (ở dạng P) người ta trộn loại quặng có chứa Ca3(PO4)2 với SiO2 lượng cacbon vừa đủ nung lò với nhiệt độ cao (20000C) Nếu từ quặng chứa 62% Ca3(PO4)2 sau phản ứng thu photpho biết hiệu suất phản ứng 90%: A 12,4 kg B 137,78 kg C 124 kg D 111,6 kg Câu 23: Cho 13,35 gam hỗn hợp X gồm CH2NH2CH2COOH CH3CHNH2COOH tác dụng với V ml dung dịch NaOH 1M thu dung dịch Y Biết dung dịch Y tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch HCl 1M Giá trị V là: A 100 ml B 150 ml C 200 ml D 250 ml Câu 24: Cho m gam hỗn hợp ancol đơn chức tác dụng vừa đủ với Na n gam muối khan V lít khí (đktc) Biểu thức liên hệ m với n V là: A n = m + 22V 11, B n = m + 22V 22, C n = m + V 22, D n = m + V 11, Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc www.hoc360.vn Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Giáo dục IDJ Câu 25: Trong cốc nước có chứa 0,01 mol Na+; 0,02 mol Ca2+; 0,01 Mg2+; 0,06 mol HCO3- 0,01 mol Cl- Đem đun cốc nước đến phản ứng hoàn toàn Sau đun nước cốc : A Nước cứng tạm thời B Nước mềm C Nước cứng vĩnh cửu D Nước cứng toàn phần Câu 26: Mắc nối tiếp bình điện phân AgNO3 Cu(NO3)2 Sau thời gian thu 1,08 gam Ag catot bình điện phân Khối lượng Cu catot bình điện phân lại là: A 0,16 gam B 0,32 gam C 0,64 gam D 0,72 gam Câu 27: Dùng 340,1kg xenlulozơ 420kg HNO3 nguyên chất thu xenlulozơ trinitrat, hao hụt trình sản xuất 20%: A 0,6 B 0,5 C 0,85 D 0,75 Câu 28: So sánh pin điện hoá ăn mòn điện hoá, điều sau không : A Chất có tính khử mạnh bị ăn mòn B Kim loại có tính khử mạnh cực âm C Tên điện cực giống nhau: catot cực âm, anot cực dương D Pin điện hoá phát sinh dòng điện, ăn mòn điện hoá không phát sinh dòng điện Câu 29: Cho 3,8 gam hỗn hợp muối cacbonat hiđrocacbonat kim loại kiềm M tác dụng hết với dung dịch HCl dư, sinh 0,896 lít khí (ở đktc) Kim loại M là: A Li B Na C K D Rb Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn 22,455 gam hỗn hợp X gồm CH3CH(NH2)COOH CH3COONH3CH3 thu CO2, H2O N2 có tổng khối lượng 85,655 gam Thể tích khí O2 (đktc) dùng để đốt cháy hỗn hợp X : A 44,24 lít B 42,8275 lít C 128,4825 lít D 88,48 lít Câu 31: Chia hỗn hợp X gồm hai kim loại có hóa trị không đổi thành hai phần nhau: - Phần I: Hòa tan hoàn toàn dung dịch HCl dư thu 1,792 lít H2 (đktc) - Phần II: Nung không khí dư, thu 2,84 gam hỗn hợp rắn gồm oxit Khối lượng hỗn hợp X là: A 1,56 gam Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc C 2,4 gam B 1,8 gam D 3,12 gam www.hoc360.vn Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Giáo dục IDJ Câu 32: Hòa tan hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp gồm Al Al4C3 vào dung dịch KOH (dư), thu a mol hỗn hợp khí dung dịch X Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch X, lượng kết tủa thu 46,8 gam Giá trị a là: A 0,60 B 0,55 C 0,45 D 0,40 Câu 33: Cho nước qua than nóng đỏ Giả sử xảy phản ứng: C + H O → CO + H CO + H2 O → CO2 + H2 Sau làm ngưng tụ thu hỗn hợp khí X gồm CO2, CO H2, CO2 chiếm 20% Thành phần % thể tích CO H2 X là: A CO 40%, H2 40% B CO 30%, H2 50% C CO 20%, H2 60% D CO 60%, H2 20% Câu 34: Theo định luật bảo toàn khối lượng, cho gam natri tác dụng với gam clo thu khối lượng NaCl là: A gam B gam C 1,648 gam D 1,27 gam Câu 35: Cho 8,0 gam Ca hoà tan hết vào 200 ml dung dịch chứa HCl 2M H2SO4 0,75M Nếu cô cạn dung dịch X sau phản ứng khối lượng chất rắn thu là: A 28,85 gam B 22,5 gam C 25,95 gam D 32,5 gam Câu 36: Chất hữu Y có CTPT C9H8O2 Y không tác dụng với Na phản ứng tráng gương Y lại phản ứng với NaOH đun nóng theo tỷ lệ mol 1:2 CTCT Y là: A CH3COO-C6H5 B CH2=CH-COOC6H5 C H-COO-CH2-C6H5 D H-COO-C6H4-CH=CH2 Câu 37: Khử glucozơ hiđro để tạo sorbitol Lượng glucozơ dùng để tạo 1,82 gam sorbitol với hiệu suất 80% là: A 1,44 gam B 14,4 gam C 2,25 gam D 22,5 gam Câu 38: Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu X đơn chức thu sản phẩm cháy gồm 4,48 lít CO2 (ở đktc) 3,6 gam nước Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến phản ứng hoàn toàn, thu 4,8 gam muối axit hữu Y chất hữu Z Tên X là: A etyl propionat Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc B etyl axetat C isopropyl axetat D metyl propionat www.hoc360.vn Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Giáo dục IDJ Câu 39: Cho hỗn hợp X gồm 0,05 mol CaCl2; 0,03 mol KHCO3; 0,05 mol NaHCO3; 0,04 mol Na2O; 0,03 mol Ba(NO3)2 vào 437,85 gam H2O, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu a gam kết tủa dung dịch Y có khối lượng là: A 450 gam B 400 gam C 420 gam D 440 gam Câu 40: Xà phòng hóa hoàn toàn 66,6 gam hỗn hợp hai este HCOOC2H5 CH3COOCH3 dung dịch NaOH, thu hỗn hợp X gồm hai ancol Đun nóng hỗn hợp X với H2SO4 đặc 140oC, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu m gam nước Giá trị m là: A 4,05 B 8,10 C 18,00 D 16,20 II PHẦN RIÊNG [10 câu] Thí sinh làm hai phần (phần A B) A Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50) Câu 41A: Từ phản ứng: Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2 (1) → Cu + 2FeCl2 (2) Fe + CuCl2 Ta kết luận: A Đồng đẩy sắt khỏi muối B Tính oxi hóa Fe3+ > Cu 2+ > Fe2+ C Tính oxi hóa Fe3+ > Fe2+ > Cu 2+ D Tính khử Fe > Fe2+ > Cu Câu 42A: Để nhận biết muối FeCl2, FeCl3, ZnCl2 AlCl3, thiết phải dùng đến thuốc thử đây: A NH3 B Cu C NaOH D KMnO4 Câu 43A: Trong polime sau đây: Bông (1); Tơ tằm (2); Len (3); Tơ visco (4); Tơ enang (5); Tơ axetat (6); Tơ nilon (7); Tơ capron (8) Các loại tơ có nguồn gốc từ xenlulozơ là: A (1), (3), (7) B (1), (4), (8) C (3), (6), (8) D (1), (4), (6) Câu 44A: Khi thủy phân hoàn toàn mol pentapeptit X thu mol glixin, mol alanin mol phenylalanin, thủy phân phần X hỗn hợp sản phẩm thấy có đipeptit Ala-Gly, Gly-Ala mà không thấy có Phe-Gly Công thức cấu tạo phù hợp với X là: A Gly-Gly-Ala-Phe-Gly B Gly-Ala-Gly-Gly-Phe C Gly-Ala-Gly-Phe-Gly D Gly-Gly-Gly-Ala-Phe Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc www.hoc360.vn Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Giáo dục IDJ Câu 45A: Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO3 loãng Sau phản ứng hoàn toàn, thu dung dịch chứa chất tan kim loại dư Chất tan là: A Fe(NO3)3 B Fe(NO3)2 C HNO3 D Cu(NO3)2 Câu 46A: Dẫn 1,68 lít hỗn hợp khí X gồm hai hiđrocacbon vào bình đựng dung dịch brom (dư) Sau phản ứng xảy hoàn toàn, có gam brom phản ứng lại 1,12 lít khí Nếu đốt cháy hoàn toàn 1,68 lít X sinh 2,8 lít khí CO2 Công thức phân tử hai hiđrocacbon (biết thể tích khí đo đktc): A CH4 C2H4 B CH4 C3H4 C CH4 C3H6 D C2H6 C3H6 Câu 47A: Cho 40 gam hỗn hợp X gồm vàng, bạc, đồng, sắt kẽm tác dụng với oxi đun nóng thu m gam hỗn hợp Y Cho hỗn hợp Y tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl cần 400 ml dung dịch HCl 2M (không có khí H2 bay ra) Giá trị m là: A 46,4 gam B 44,6 gam C 52,8 gam D 58,2 gam Câu 48A: Oxi hóa rượu eylic điều kiện thích hợp thu hỗn hợp X Biết: - 1/3 hỗn hợp X tác dụng với NaHCO3 thu 1,344 lít CO2 (đktc) 1/3 hỗn hợp X tác dụng với Ag2O/dung dịch NH3 đun nóng thu 10,8 gam Ag 1/3 hỗn hợp X tác dụng với Na dư thu 2,24 lít H2 (đktc) Vậy số mol rượu etylic ban đầu : A 0,1 mol B 0,2 mol C 0,42 mol D 0,26 mol Câu 49A: Đốt cháy anđehit X mạch hở thu 8,8 gam CO2 1,8 gam H2O X có đặc điểm là: A Đơn chức, no B Đơn chức, chưa no nối đôi C Số nguyên tử C CTPT số chẵn D Số nguyên tử C CTPT số lẻ Câu 50A: Dẫn khí NO2 từ từ vào dung dịch NaOH phản ứng xảy hoàn toàn theo tỷ lệ 1:1 số mol Dung dịch thu sau phản ứng có pH: A Lớn B Nhỏ C Bằng D Không xác định B Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60) Câu 41B: Cho phản ứng xảy pin điện hóa : Fe(r) + 2Ag+(dd) → Fe2+(dd) + 2Ag(r) Biết E0 Fe2+/ Fe = - 0,44V E0 Ag+/Ag = + 0,80 V Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc www.hoc360.vn Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Giáo dục IDJ Suất điện động chuẩn pin điện hóa : A 2,04V B 1,24V C 0,36V D 0,72V Câu 42B: Cho chất: NH4Cl, NaCl, NaHSO4, HCOOH, axit glutamic, HCOOCH3, glixin, Al2(SO4)3, H3N-(CH2)2-COOHCl, CH3ONa Số chất làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ là: A B C D Câu 43B: Cho m gam hỗn hợp X gồm a mol glucozơ b mol fructozơ tác dụng vừa đủ với 0,8 gam Br2 dung dịch Mặt khác, m gam X tác dụng với lượng dư AgNO3/NH3 tạo 4,32 gam Ag Giá trị a b : A 0,005 mol 0,035 mol B 0,01 mol 0,01 mol C 0,004 mol 0,016 mol D 0,005 mol 0,015 mol Câu 44B: Dãy gồm kim loại oxit kim loại tác dụng với dung dịch kiềm là: A Al, Zn, MgO, Al2O3 B Sn, Cr, ZnO, Al2O3 C Na, Cr, Cr2O3, Al2O3 D Zn, Al, Cr2O3, Al2O3 Câu 45B: Tỉ khối hỗn hợp X (gồm hai hiđrocacbon mạch hở) so với H2 11,25 Dẫn 1,792 lít X (đktc) thật chậm qua bình đựng dung dịch brom dư, sau phản ứng xảy hoàn toàn thấy khối lượng bình tăng 0,84 gam X phải chứa hiđrocacbon đây: A Propin B Propan C Propen D Propađien Câu 46B: Oxi hóa không hoàn toàn m rượu etylic thời gian thu hỗn hợp sản phẩm X Biết cho X tác dụng với Na dư thu 6,72 lít khí (đktc) cho X tác dụng với NaHCO3 dư thu 1,12 lít khí (đktc) Giá trị m là: A 25,3 gam B 27,6 gam C 13,8 gam D 11,5 gam Câu 47B: Nung muối nitrat kim loại thu đc hỗn hợp sản phẩm tỉ lệ thể tích NO2 O2 x (x > 4) CTPT muối là: A Cu(NO3)2 B Fe(NO3)2 C Al(NO3)3 D AgNO3 Câu 48B: Hỗn hợp X gồm Fe, Mg Zn Biết X tác dụng với HCl thu 12,32 lít khí, cho X tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng thu 29,12 lít khí NO2 Biết thể tích khí đo đktc Khối lượng Fe hỗn hợp là: A 11,2 gam C 5,6 gam B 8,4 gam D 14 gam Câu 49B: Trong khí thải khu công nghiệp có chứa số khí độc gây mưa axit SO2, NO2, HF Người ta sử dụng hóa chất đơn giản rẻ tiền để loại trừ khí Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc www.hoc360.vn Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Giáo dục IDJ A Ba(OH)2 B KMnO4 C Ca(OH)2 D dd Br2 +CH3 I (1:1) + HONO + CuO, t → X ⎯⎯⎯⎯ → Y ⎯⎯⎯⎯ →Z Câu 50B: Cho sơ đồ phản ứng: NH ⎯⎯⎯⎯ Biết Z có khả tham gia phản ứng tráng gương Hai chất Y Z là: A C2H5OH, CH3CHO B C2H5OH, HCHO C CH3OH, HCHO D CH3OH, HCOOH - HẾT Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc www.hoc360.vn ... Câu 11 : Thủy phân hoàn toàn 16 6,4 gam loại chất béo thu hai loại axit béo X, Y 18 ,4 gam glixerol Công thức X Y là: A C15H31COOH, C17H35COOH B C15H31COOH, C17H33COOH C C17H35COOH, C17H33COOH D C15H31COOH,... = m + 22V 11 , B n = m + 22V 22, C n = m + V 22, D n = m + V 11 , Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc www .hoc360.vn Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Giáo dục IDJ Câu 25: Trong cốc nước có chứa 0, 01 mol Na+;... biết hiệu suất phản ứng 90%: A 12 ,4 kg B 13 7,78 kg C 12 4 kg D 11 1,6 kg Câu 23: Cho 13 ,35 gam hỗn hợp X gồm CH2NH2CH2COOH CH3CHNH2COOH tác dụng với V ml dung dịch NaOH 1M thu dung dịch Y Biết dung
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử Hóa học lần 1 của hoc360.vn thầy Vũ Khắc Ngọc ra đề, Đề thi thử Hóa học lần 1 của hoc360.vn thầy Vũ Khắc Ngọc ra đề, Đề thi thử Hóa học lần 1 của hoc360.vn thầy Vũ Khắc Ngọc ra đề

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn