ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn Hoá học TRƯỜNG THPT MINH KHAI

5 383 3
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2013, 08:10

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn Hoá học TRƯỜNG THPT MINH KHAI TRƯỜNG THPT MINH KHAI TỔ HOÁ HỌC (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn thi: Hoá học Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)           !"#! $%& '( $ ($))* $+,) %))-)#.#/#),0+10),00'&+0 $$$2 + PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu 1:.&3445678.&3445/9:5;4<=>=,?&.9<.& 3445@78.&3445/9:5;A8=>=,?&=&.&34456 78.&3445@=&4<BCD&EC;,F4456@/(G(:H(8 A. ! " $ !'(" '(( $  B. !'(" '(( $ ( C. '(( $ !'(" !" D. ('(( $ !'("  Câu 2:2FI.8.9J;(89K&L A. AJ4>54C4F4&.;M9N.4<B,78O, B. !P&&.;M4<4Q&R=R.S44Q&TS&.;RFU4 C. V,&54C4F4&.;MRB,W&RO, D. !&.;R%4</.S44.=X$<TY' Câu 3:VIZ4.&34-"  + %4G9IBCD&7[9>7\++T(.&34*%"  +%,&  "  :(8 A. $++T( B. )+T( C. ++T( D. ++T( Câu 4:4JW&FU4. ! $ ]=^ € ! ]=^_$ ]=^*`&a9S4>aXb=R4> cHB7\9,&CT!dEe8.9J;(89K&L A. *`&a9S4>a4JW&4.;I344N..d B. 2CD&.d(8BCD&Ca C. *`&f&9S4>! $ 4JW&4.;I344N.&34 D. *`&FB.54>a4JW&4.;I344N..d Câu 5:gR &T?,&=&=Z.9:H4)$ &TcHB6&fT?784F4E?h 6W& ++T(.&34!" $ T(i(,+0(Z!"]j9=4CBkT=M.;54>! _) ^lF ,34>(8 A.  B. ) C.   D. $ Câu 6:4F44mB45. ]^*Z( 78=Z"  ]^*Z   78=Z"  ]4^*Z 78.&342]!" $ ^  ]^.78.&34( ]^*Z( 78.&34!" R4mB45EC;,BCD&FU4ja9S:n&(8 A. $ B.  C.  D.  Câu 7:*M88+$T(-"W&(:H&S'(7[9>,&9N.=a=&4<=&=Z.9:H4 45,?6V8S(:H&6F4o&7[7\.&344DT((lF,34>(8 A. +# B. + C.   D. ) Câu 8:V&U4>HB454<4&D4 !pq r  p]! ^p""(8 A. ( B. (; C. E&(.T4 D. &(;E Câu 9:s.&344F445.4<4Q&f&9ST(i(Z&(;E]^(;] ^78EE(4]$^lF,3B 4>4F4.&34,`&GDt(8 A. ]^] ^]$^ B. ]$^] ^]^ C. ] ^]$^]^ D. ]$^]^] ^ Câu 10:*T(A7[F4o&7\.&34(7[F4o&7\.&34!"j9N.=a:n&(8 A. '( B. . C. %& D. - Câu 11:O9fBCD&2,B _( → 6  _!" → @  _." → /V&U4>/(8 A. E B. 94,;(4 C. 4((;(4 D. B,Bu u( Câu 12:cHB6&fT!! "78"h)$&TcHB678:\4.9:H4+)# (Z ]9=4^78.&34=NT@,&9<4< 0&T!"5Bo (Z=Z" ]9=4^78.& 34@.9:H4T&T=>lF,34>T(8  V,&i)u%v9N$ Mã đN 132 A. #+ B. ) C.   D. 0 Câu 13:v;4F445.."- $ "  -" $ -]"^ $ R45,&v;F4o&7\ "  9m4 <&:khôngA=Z" (8 A. $ B.  C.  D.  Câu 14:cHB6&fT9O4D4(89f&BJ4>.g.&<&T&T67\$++T(.& 34!"%=K44F4BCD&.9:H4.&34@78]Tp0^&TcHBO&fT 99O4D49f&9w&=B4<b=RO7\ (8 # 4A.&34@.9:H4]T p^&T45,?&D44>(8 A. ""] $ ^ 78"" $  B. "" $ 78 $ ""  C.  $ "" $ 78 $ ""] $ ^  D.   ) "" 78 $ "" $  Câu 15:cHB6&fT" $ """" $ 78 $ ]"^""gR4F;886 4Gx(Z" ]9=4^5BoCBkT4F;78TS(:H&::\47,&.9:H4)+&T=> lF,34>x(8 A. 0+ B. 0 C. #0 D.   Câu 16: 4F4B(T.2(]7;(4(,.^.yB(E&(z(t7(4O74O ,4..O(u##V,&9<RB(T9:H49N.4W&BCD&,Q&HB(8 A.  B. ) C. # D.  Câu 17:4F4BFI.. ]^ F4=T(A=NT9N.R,&:\4 ]^ F4=T(A%&-*78'(4b9N.49:H4W&B:O&BFB9aBJ<&4C; ]4^ F4=T(A%&*78-9N.=M9:H4'& _ ,&.&348'& ]^ *4%&78.&34-( $ :.9:H4=T(A- RBFI.9K&(8 A. $ B.  C.  D.  Câu 18:2G,`T=R(:H&4>&.;R1,&E454><(8 )${!&.;R1(8 A. (:..| B. (4 C. O D. 44 Câu 19:*445e6BCD&7\.&34,TXT(6BCD&R97\T(, gR 4F;88T(6.9:H4T( "78x(Z" ]9=4^I.D4(a&Px7\(8 A. x ]_$^ B. x ]p^ C. x ]_#^ D. x ]_^ Câu 20:v;4F445.u uE4,;(4B,B(4((;(4 uT;(Eu$uE(4Eu u9,R45,&v;4<9f&BJXU4(8 A. # B.  C.  D. ) Câu 21:T&T!78#+T(.&34&fT- ]"  ^ $ + )%78'( ]"  ^ $ + )%.=4F4 BCD&=K4(U4=>,f.&9=R(:H&=&9}.9:H4$&T45,?lF,3(\ 54>T(8 A.  + B. +$) C. $ D. )+ Câu 22:ET(]"^ 78.&344D;T(*" $ ]E~;~ E^.==K44F4BCD& .9:H4=>V78.&34/4A/9:H4T&T45,?%R•.a&PTE;(8 A. T#+];uE^ B. T0 ;u #E C. T0 ;u$E D. T$;u #E Câu 23:!aBJ4F4T.R.!  !" !" $ " $ *%"  !!" $ .]!" $ ^ RBCD& aBJ.S4(ABCD&EFu=M(8 A. ) B. $ C. # D.  Câu 24:9,4464<4&D4BJM #  + 6F4o&7\.&34'&!" $ ,&.&34! u $ A=>78&*9,F886.9:H4  u9T;(.6(8 A.  u9T;(.u$u B. $$u9T;(.uu C.  u9T;(.u u D. $$u9T;(Buu Câu 25:4F4BFI..7NB(] #  ) "^ ]^ 2(7[F4o&7\.&34!"7[F4o&9:H47\! ]^ 2(9:H4,&.&34*" ]4^ !a9S<&4C;4>B((\Oa9S<&4C;4>4(;(4 ]^ 2(BCD&9:H47\.&34*" $ A,"   V,& i)u%v9N$ ]^ 2((8TS4(OT RBFI.9K&(8 A.  B.  C. ) D. $ Câu 26:gR4F;88TSE44E;(4TA4j.9:H4RT(" uRT( "RT( ER<Tp""4<,&TSBJME(8 A. $ B.  C.  D.  Câu 27:4F4v;45;(E(.u$u97;(E;(4,;(R45,&v;(8T AT8..&34,T(8 A. $ B. ) C.  D.  Câu 28:cHB6&fTTSEP.4O78TS]9N.TA4j9O4D4^6F4o&7[9>7\ +T(.&34*"%.9:H4TST.R78TS4(g.8S(:H&4(,7\ "  9m4 .9:H4++)T(TS=!.9R4F;886,f5Bo8SCBkT78.&34 ]"^ :X=R(:H&X`&#0 &T]a..54F4BCD&9N.++{^&D44>45 P.4O,&6(8 A. ""78""  )  B.  $ ""78 $ ""  )  C.   ) ""78  ) "" $    D. ""78"" $    Câu 29:'Td4TS64<4&D4 E  ; !gR4F;8800)&T6.9:H4#0(Z=Z! ]9=4^R4&D445.A4>6€TvZ45,(8 A.  B.  C. $ D. ) Câu 30:2CD&8,&4F4BCD&.BJM" khôngIaZ=MZEFL A. " _   → $_  " B. )" _ *%"  _  " → * "  _ %"  _  "   C. $" _ ]"^  → " $ _]" $ ^ _ " D. " _(  → " (  Câu 31:h- $ "  ,&(:H&:.&34 "  (v&.9:H4.&346s.&346F4 o&9:H47\.45,&v;.!", '&!" $ *%"  %&"  %&]!" $ ^ '( L A. # B. 0 C.  D. ) Câu 32:cHB&fT++T(/78++$T(-78.&344D+T(."  9BCD& 88.9:H4.&3467845,?@8S6BCD&7\TS(:H&:.&34 ]"^ 9I=>.9:H4,&=&=Z\=R(:H&=&9}4J9:H4T&TlF,34>T(8 A.  + B. 0 C. $+  D. ) Câu 33:6(8TS9TA4j4<R&.;M,&BJM€OT(6F4o&7\ (:H&:.&34'&!" $ ,&! $ .9:H4 T('&Tm=F4T(6BCD&R9 T(  2JM=R4>6(8 A. ) B.  C.   D. )# Câu 34:cHB6&fT."-"78- $ "  s•=Z":•.)#&TcHB6.&<&gT 8S(:H&" A,45Bo78.&34]"^ .9:H4)&T=>78.&34@ g.<&@(A.T$&T=>)#&TcHB6BCD&7[9>7\.&34 "  (v&.9:H4.&344DT&TT.R4F4BCD&EC;,88lF,34>T(8 A.  0 B.  + C. #0# D. +# Câu 35:6(.(‚O,,9:H49N.4[E,478E(.(‚O]a..5BCD&+{ZE ,4^gI4<0)=(&TE(.(‚O,,4G.&344DT=(&TE,4lF,34>T(8 A. +)+ B. 0) C. ) D. )+ Câu 36:cHB6&fTTS9TSE44E;(478TS],&9<E78(89f&BJ 4>.^gR4F;88+ T(64G+# )T(" .9:H4+) )T(" 78+) )T(:\4 !.9T8S(:H&9,&64BCD&887\TS(:H&:.&34'&!" $ ,& ! $ X=R(:H&'&A,(8 A. #0&T B. #&T C. # &T D. $ &T Câu 37:hTScHB&fT'(78-78.&34(7[9>.9:H40#(Z=Z]9=4^78.& 346[[.&34!"%78.&346=(:H&=>.9:H44t49AXx(Z lF,34>x(8 A. +0 B. + C. +# D. +  V,&$i)u%v9N$ Câu 38:!dEe8.9J;9K&L A. ƒ9N.=a:n&BB9€F4o&7\" ACBkT2 " )  B. F4T.R $ ]2"  ^ 782"  9N.,&:\4 C. V,&4&&aBBB9:H49N.4[ $ 2 " 78 D. V8BG4Z4>•.m&B(8$ $ ]2"  ^ -  Câu 39:Vt4a4F4Z&aT. ]^ [[9:.&34!"(v&78.&34&fT.( 78'(( $  ]^ [[9:.&34]"^ 78.&34'( ]"  ^ $  ]4^ [[9:.&34(78.&34!q'(]"^  r];!'(" ^ ]^ o4=Z 78.&34.(  ]^ o4[[9:=Z"  78.&34]"^  ]z^ .&34( 78.&34!"   RZ&aT.9:H4=>.=4F4Z&aT=K4(8 A.  B. $ C.  D.  Câu 40:%SBB6TA4j=.yBJ884b.9:H4&(;E*9R4F;+T(6. 9:H4 #&T:\4R&.;ME4<,&BJM6(8 A. ) B.  C. $ D.  PHẦN RIÊNG A. Chương trình chuẩn (từ câu 41 đến câu 50) Câu 41:s•(.f&=Z":9•. &TcHB."78- " $ .&<&9BCD&EC;,8 8.9:H4#&T45,?2G,`T=R(:H&."4<,&cHB9G.(8 A. ###{ B. $$$${ C. )) 0{ D. ) { Câu 42:gaBJ7\4F49a4t4,O.&34cHB&fT+ T(."  78+ T((,&n & +++&J;7\h&9a4<4:n&9S(8#)']a..54>•.F,X9aBJ(8++{^*R (:H&.F,j478IZ4=Z]9=4^F,j(8 A. $ &T78+0(Z B. 0+&T78+# (Z C. #&T78 (Z D. #&T78 +(Z Câu 43:V,&B:O&,XBCD&4<O9f*%"  _( → %( _( _*(_ "R BJM(9<&7,h45=MW&(G}&RBJM(T&BCD&lF,34>(8 A. i0 B. )i0 C. i0 D. $i0 Câu 44:+T(" F4o&7\&T=T(A%]F,3=&9}^.9:H445,?6 h8S6W&.&34(:.9:H4$(Z ]9=4^*T(A%(8 A. %& B.  C. - D. '( Câu 45:v;4F445‚,B,B(7;(E(.R45,&v;4<=C `&T&BCD&4S& j9N.=aZ4HB(8 A. ) B.  C.  D. $ Câu 46:HB4564D4F4&.;R"78!4<BJM=R(80*9R4F;T(6. 9:H4$T(" +)T(! 78(:H&O:\46(8HB45F4o&9:H47\:\4,T& D445.A4>6(8 A.  !p p"" B.  p""!   C.  !pp"" D.  ]! ^p"" Câu 47: #&THB45OT64<4&D4   # " $ F4o&7\0++T(.&34!"% .9:H4.&34@gI,.&h8S@4G++T(.&34 "  %.9:H4.&34/ *R(:H&45,?=.9:H4=44A.&34/(8 A. #  &T B. $&T C. )0#&T D. )#&T Câu 48:V54C4F445,&v;8.9J;9N.4<BCD&,F&A4L A. %(T;(zT&(.4‚O B. 44,‚O9zT4T;(zT C. 'EzT4T;(zT‚9 D. 'E(T(T‚O Câu 49:v;4F445!"!!" $ ]!  ^ "  '&!" $ ],&.&34! $ ^R45,& v;BCD&9:H47\.&34EzT4(8 A. ) B.  C.  D. $ Câu 50:2FI.8.9J;(89K&L A. !t7(4]22-^4D<Tp!u"u,&BJM  V,&i)u%v9N$ B. 2(T(8P&45,?4<a9S<&4C;EF493 C. VO(B78O(u##9:H49N.4W&BCD&,Q&&:& D. H&78HOWT9N.4<4.&&.f&R4[E(.(‚O B. Chương trình Nâng cao (từ câu 51 đến câu 60) Câu 51:sv;4F4459:H4?BEB4N.`&G(t4E(8 A.  $  "" $ """" B. "" $ "" $  "" C.  $  """" $ "" D.  $ "" $  """" Câu 52:mB.&348.9J;9N.4<B€OL A. s.&34!"78.&34! " $  B. s.&34! $ 78.&34!  ( C. s.&34! "  78.&34!"   D. s.&34'(( $ 78.&34!"   Câu 53:)) &TcHB6&fT- $ "  78- " $ 78 ++T(.&34 "  )%.9:H4.& 34@!€[[.&34*%"  +%78.&34@9=?9G.E.5aT8.f&X + T(2G,`T=R(:H&- $ "  ,&6(8 A. 00{ B.  +${ C. ){ D. +{ Câu 54:R9f&BJ45.A4<4Q&4&D4BJM $  ) , $ (8 A. ) B.  C. $ D. # Câu 55:'4(d4TA4j64<4&D4BJM )  + "V[6&:nt4aO9fF. 6 _, →  )  + ", _!" →  )   " $ ]45@^sv;4F4459N.4<IF4o&9:H47\@(8 A. !.]"^ 78  ) "]EK4F4 "  9m4  ^ B. ! "!" $ 78 $ "]EK4F4 "  9m4  ^ C. !!"78 $ ""]EK4F4 "  9m4  ^ D. !" $ !"78.]"^  Câu 56:gaBJ)++T(.&34cHB."  T(i(78!(T(i(7\9a4t4,OT8&&` ERB4:n&9Sh&9a=&9})',&n&#)BK]a..5•.F,X9aBJ(8++{ :\4;O=&9F&=I^.9:H4.&344<=R(:H&&CT7\9G.(8)&TlF,3 4>(8 A. +  B. +) C. +$ D. + Câu 57:s.&34@&fT $ ""+%78(+++)%j )  *  4> $ ""(8)+ u)  lF,3B4>.&34@j )  (8 A. $+ B. $$ C.  D.   Câu 58:V84F4Z&aT ]^ A4=T(A78.&34?]YYY^, ]^ .&34A4,78.&34?]YYY^, ]4^ ?=T(A78.&34?]YYY^4(,. ]^ .&34A4,78.&34?]YY^, ]^ 9f&=T(A78.&34?]YYY^,  _  '& '& „ _+0+x _  - - „ u+x _  . . „ _+$x $_  - - „ + _+x RZ&aTEC;,BCD&(8 A.  B. $ C.  D. ) Câu 59:R9,44(8TT5T8..&34,T78R9,44(8TT5T8..&34*%"  j 9N.=a:n&4<4Q&4&D4BJM   0 (G(:H(8 A. $78$ B. #78 C. 78$ D. )78 Câu 60:*.yBJ88+T(BB6TA4j]Aj4F4 … uTE4<TS<Tp! 78 TS<Tp""^W&.&34!"]: ){7\(:H&4GBCD&^4A.&34.9:H4 cHB,?4<=R(:H&N.O=R(:H&6(80 &TR(=BB,&TSBJM6(8 A. + B. # C.  D. ) uuuuuuuuuuu†Vuuuuuuuuuu  V,&)i)u%v9N$ .  V,&i)u%v9N$ Mã đN 132 A. #+ B. ) C.   D. 0 Câu 13:v;4F445.."-
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn Hoá học TRƯỜNG THPT MINH KHAI, ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn Hoá học TRƯỜNG THPT MINH KHAI, ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn Hoá học TRƯỜNG THPT MINH KHAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn