mon vat ly de thi thu dai hoc lan 1 nam 20122013 truong luong van chanh

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÔN HÓA HỌC

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI  ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 TRƯỜNG THPT CHUYÊN  MÔN HÓA HỌC

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... là:A. 1: 2,4 B. 2: 1 C. 1: 1 D. 1: 1, 8Câu 5: Hấp thụ 0,56 lít khí SO2 (đktc) bằng dung dịch KmnO4 vừa đủ thu được 500 ml dung dịch A, pH củadung dịch A là:A. 1, 7 B. 1 C. 1, 4 D. 2Câu 6: Thực ... đồng vị bền là 16 O, 17 O và 18 O. Hidro có 3 đồng vị bền là 1 H, 2H và 3H. Số lượng phân tử H2O khác nhau có thể có trong tự nhiên là:A. 15 B. 18 C. 27 D. 12 Câu 21: Nguyên tử của ... 3,22 .10 -6M.s -1 C. 3 .10 -6M.s -1 D. 2,32 .10 -6M.s -1 Câu 16 : Một ion M3+ có tổng số hạt proton, nowtron, electron là 79, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn sốhạt không mang điện là 19 ....
 • 4
 • 629
 • 7

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THIÊN Môn: TOÁN; Khối A, A1và B

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THIÊN Môn: TOÁN; Khối A, A1và B

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... x2 1 x2y2x3=⇔=−=− 0.25đ 3 (1 ) x2y1=⇔= hoặc 1 x2y4=−= 0.25đ ee2 11 11 I2lnxdxlnxdxxx=+∫∫ 0.25đ Với e2e 11 1 1I2lnxdxlnx1x===∫ ... e2e 11 1 1I2lnxdxlnx1x===∫ 0.25đ Với e22 1 lnxIdxx=∫, đặt 2dxulnxduxdx 1 dvvxx==⇒==− ta có e22 1 e1dxIlnx1xx=−+∫ 0.25đ 4 (1 ) 2e 11 2I11exe=−−=− . Do đó 2I2e=− ... Với m = −n, chọn m = 1, n = 1 ta có phương trình các cạnh là AB: xy10−+=; CD:xy30−−=; AD: xy30+−=; BC:xy 110 +−= với n = −3m, chọn m = 1, n = −3 ta có AB: x3y 110 −+=; CD:x3y10−+=; AD: 3xy70+−=;...
 • 6
 • 606
 • 8

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THIÊN Môn: TOÁN; Khối D

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THIÊN Môn: TOÁN; Khối D

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... (1) ()()222222xy3x2yx2y1xy3y2xx2y1xy3yxvô nghiệmvô nghiệm========== 0.50 ee2 11 11 I2lnxdxlnxdxxx=+ 0.25 Vi e2e 11 1 1I2lnxdxlnx1x=== ... e2e 11 1 1I2lnxdxlnx1x=== 0.25 Vi e22 1 lnxIdxx=∫, đặt 2dxulnxduxdx 1 dvvxx==⇒==− ta có e22 1 e1dxIlnx1xx=−+∫ 0.25đ 4 (1 ) 2e 11 2I11exe=−−=− ... ()()()222sinxsin2xsinxcosx102sinx2sinx.cosxsinxcosx10sinx12sinx1cosx2sinx10−++−=⇔−++−=⇔+−−−= 0.25đ 2 (1 ) 1 sinx2cosxsinx1=⇔−= 0.25đ 4 0 +∞ −∞ 425 -1 2Owww.VNMATH.com 9b (1 ) Điều...
 • 6
 • 412
 • 4

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU MÔN: SINH-HỌC

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU MÔN: SINH-HỌC

Sinh học

... nào để F 1 phân li kiểu hình theo tỉ lệ 6:6:3:3:3:3:2:2 :1: 1 :1: 1? A. BbDdEe x BbDdee hoặc BbDdEe x Bbddee. B. BbDdEe x BbDdee hoặc BbDdEe x BbddEe. C. BbDDEe x BbDDee hoặc BbDdEe x BbDdEe. D. ... thế hệ F1sẽ là A. 1 AAAA : 8 AAAa : 18 Aaaa : 8 AAaa : 1 aaaa. B. 1 aaaa : 18 Aaaa : 8 AAaa : 1 AAAa : 8 AAAA. C. 1 aaaa : 8 AAAa : 8 Aaaa : 18 AAaa : 1 AAAA. D. 1 AAAA : 8 Aaaa : 18 AAAa ... BbDdEe. D. BbDdEe x BbDDee hoặc BbDdEe x BbddEe. Câu 19 : Trong trường hợp các tính trạng di truyền trội lặn, cả bố và mẹ đều có hoán vị gen với tần số 40% thì ở phép lai dE De x de DEkiểu hình...
 • 8
 • 640
 • 4

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2011 – 2012 MÔN VẬT TRƯỜNG THPT ĐẶNG THÚC HỨA

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2011 – 2012 MÔN VẬT LÝ TRƯỜNG THPT ĐẶNG THÚC HỨA

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... cócông suất :A. 1, 97 .10 -3W B. 1, 97 .10 -2W C. 19 ,7 .10 -2W D. 19 ,7 .10 -3WCâu 14 : Một con lắc đơn có chiều dài l = 1 m, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường 2 10 /g m s=.Biên ... biến thi n từ C 1 = 10 pF đến C2 = 500pF khi góc xoay biến thi n từ 00 đến 18 00. Khi góc xoay củatụ bằng 450 thì mạch thu sóng điện từ có bước sóng là:A. 67,03m B. 19 0,40m C. 13 4,60m ... sáng tím là 1, 343. Bề rộng của dải quangphổ dưới đáy bể làA. 1, 5 cm B. 2,5 cm C. 1, 25 cm D. 2 cmCâu 31: Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm cuộn dây thu n cảm có L = 2 .10 -5 (H) và...
 • 6
 • 373
 • 0

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2010 MÔN VẬT ppt

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2010 MÔN VẬT LÝ ppt

Cao đẳng - Đại học

... Po ( 210 ) có chu kỳ bán rà là 13 8 ngày. Ban đầu có 0,021kg Po, tính độ phóng xạsau 552 ngày:A: Bq 19 10 88 ,1 ìB: Bq 15 10 49,3ì C: Bq 14 10 18,2ìD:Bq20 10 01, 3ìCâu 28. Chọn đáp án đúng ... 21 1003,9ìnuclon B: 21 1006 ,18 ìnuclonC: 21 1003 ,10 ì nuclon D: 21 1006,20ì nuclonB./ Theo chơng trình nâng caoCâu 51. Một mạch điện X gồm điện trở R = 10 0 và tụ điện C có dung kháng = 10 0CZ ... dây. Khi cuộn 1 nối với nguồn điện xoay chiều 11 0 V thìhiệu điện thế đo đợc ở cuộn 2 là 220V. Hỏi nếu nối cuộn 2 với hiệu điện thế một chiều là 11 0V thì hiệu điệnthế thu đợc ở cuộn 1 là:A: 55(V)...
 • 6
 • 399
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: VẬT Khối A và A1- CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH (Mã đề thi 132 ) ppt

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: VẬT LÝ Khối A và A1- CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH (Mã đề thi 132 ) ppt

Cao đẳng - Đại học

... www.DeThiThuDaiHoc.com www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com Trang 5/7 - Mã đề thi 13 2 sóng là v = 2 m/s. Xét điểm M nằm trên đường thẳng vuông góc với O 1 O2 tại O 1 . Đoạn O 1 M có ... quay được một góc bằng A. 10 rad. B. 15 rad. C. 5 rad. D. 20 rad. HẾT www.DeThiThuDaiHoc.com www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com Trang 1/ 7 - Mã đề thi 13 2 SỞ GD&ĐT PHÚ YÊN TRƯỜNG ... www.DeThiThuDaiHoc.com www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com Trang 3/7 - Mã đề thi 13 2 Câu 21: Khi từ trường biến thi n theo thời gian sẽ làm xuất hiện điện...
 • 7
 • 346
 • 0

TRƯỜNG THPT MINH KHAI Mã đề thi 209 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: VẬT docx

TRƯỜNG THPT MINH KHAI Mã đề thi 209 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: VẬT LÝ docx

Cao đẳng - Đại học

... Trang 1/ 6 - Mã đề thi 209 TRƯỜNG THPT MINH KHAI Mã đề thi 209 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 013 Môn: VẬT LÝ; Khối: A; A 1 . Thời gian làm bài: 90 phút; 50 ... đại là A. 16 . B. 34. C. 17 . D. 32. Câu 2: Đặt điện áp tcou 12 0s 212 0 (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R, cuộn cảm thu n có độ tự cảm 1 4H và tụ điện có điện dung 2 10 48F ... và 12 . Ở cùng một thời điểm mà hai phần tử tại đó có li độ khác không thì tỉ số giữa li độ của M 1 so với M2 là A. 1 2/ 2.u u   B. 1 2/ 1/ 3.u u  C. 1 2/ 2.u u  D. 1 2/...
 • 6
 • 307
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn VẬT pptx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn VẬT LÝ pptx

Cao đẳng - Đại học

... bằng A. 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2v x v xAv v. B. 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2v x v xAv v. C. 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2v x v xAv v. D. 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2v x v xAv ... thì tỉ số giữa li độ của M 1 so với M2 là A. 1 2/ 2.u u   B. 1 2/ 1/ 3.u u  C. 1 2/ 2.u u  D. 1 2/ 1/ 3.u u   Câu 10 : Dao động của một chất điểm là tổng hợp của hai ... ) (m/s2). HẾT Trang 1/ 6 - Mã đề thi 357 TRƯỜNG THPT MINH KHAI Mã đề thi 357 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 013 Môn: VẬT LÝ; Khối: A; A 1 . Thời gian làm bài: 90 phút; 50...
 • 6
 • 270
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1- NĂM 2013 MÔN VẬT - THPT CẨM BÌNH ppt

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1- NĂM 2013 MÔN VẬT LÝ - THPT CẨM BÌNH ppt

Cao đẳng - Đại học

... 12 D 357 12 B 485 12 B 570 12 C 628www.DeThiThuDaiHoc.Com Trang 5/7 - Mã đề thi 13 2 www.DeThiThuDaiHoc.Com 13 2 13 B 13 2 14 A 13 2 15 A 13 2 16 D 13 2 17 B 13 2 18 C 13 2 19 B 13 2 20 C 13 2 21 D 13 2 ... C 13 2 23 A 13 2 24 C 13 2 25 C 13 2 26 B 13 2 27 B 13 2 28 A 13 2 29 D 13 2 30 B 13 2 31 B 13 2 32 C 13 2 33 C 13 2 34 D 13 2 35 A 13 2 36 D 13 2 37 D 13 2 38 A 13 2 39 B 13 2 40 B 13 2 41 B 13 2 42 D 13 2 43 C 13 2 ... 628 13 2 8 B 209 8 D 357 8 D 485 8 B 570 8 B 628 13 2 9 C 209 9 C 357 9 C 485 9 C 570 9 C 628 13 2 10 C 209 10 A 357 10 A 485 10 C 570 10 A 628 13 2 11 A 209 11 D 357 11 C 485 11 A 570 11 A 628 13 2 12 ...
 • 7
 • 324
 • 0

Luyện thi Đại Học - Cao Đẳng môn Vật Lý: Đề thi thử Đại học hay và đặc sắc

Luyện thi Đại Học - Cao Đẳng môn Vật Lý: Đề thi thử Đại học hay và đặc sắc

Vật lý

... 55Mn = 10 -10 . Sau 10 gi tip ó thì t s gia nguyên t ca hai loi ht trên là: A. 1, 25 .10 -11 B. 3 ,12 5 .10 -12 C. 6,25 .10 -12 D. 2,5 .10 -11 Câu 49 : Tiêm vào máu bnh nhân 10 cm3 ... ca dao dng là A. 17 ,8 J. B. 1, 74 J. C. 17 4 J. D. 0 ,17 8 J. ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ SỐ 5 Câu 1: )1( .2)()( 21 21 22 1 1 212 1 21 22222222 21 21 LLLLCCCLLCLLLLLLLLZZZZZZRZZRZZZRZZZUZZUZIZIUU+=+↔−+=−+↔=↔=↔= ... DDD∆+= 15 ,024,0= 1, 6 => D = 50 cm = 0,5m => = Dai 1 = 5,0 10 .15 ,0 .10 .8 ,1 33 = 0,54 .10 -6m = 0,54.àm. Chn B Câu 34: Ta xét: 2 1 kk= 1 2λλ= 6/5 = 12 /10 = 18 /15 (3...
 • 70
 • 582
 • 3

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25