ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1- NĂM 2013 Môn thi: Hoá học – Khối A,B

10 938 6
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2013, 11:48

Tài liệu tham khảo và tuyển tập đề thi ,đáp án đề thi thử đại học, cao đẳng các môn giúp các bạn ôn thi tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh cao đẳng, đại học . Chúc các bạn thi tốt! WWW.VNMATH.COM Trang 1 –Mã đề 220 SỞ GD & ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU (Đề thi gồm 6 trang) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1- NĂM 2013 Môn thi: Hoá học Khối A,B Thời gian làm bài 90 phút Họ tên học sinh: .Số báo danh………….: Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137. I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu 01. Cho hỗn X gồm một anđehit Y và 0,1 mol fomanđehit tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO 3 / NH 3 dư, thu được 51,84 gam Ag. Mặt khác, khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X ở trên thì thu được 3,136 lít CO 2 (ở đktc). Công thức cấu tạo của Y là: A. OHC - CHO B. OHC - CH 2 - CHO C. HCHO D. CH 3 CHO Câu 02. Trong các chất sau: nước, metylamin, ancol etylic, axit axetic, axeton, axetanđehit, glixerol, etylclorua, tristearin. Có bao nhiêu chất mà giữa các phân tử của nó có thể có liên kết hiđro? A. 5 B. 8 C. 7 D. 6 Câu 03. Hòa tan hết 17,44 gam hỗn hợp gồm Fe, Fe 3 O 4 , Fe 2 O 3 , CuO, Cu, Mg, MgO (trong đó oxi chiếm 18,35% về khối lượng) trong dung dịch HNO 3 loãng dư, kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Y và 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N 2 và N 2 O. Tỉ khối của Z so với H 2 là 18,8. Cho dung dịch NaOH tới dư vào Y rồi đun nóng, không có khí thoát ra. Số mol HNO 3 đã phản ứng với X là A. 0,67 B. 0,47 C. 0,57 D. 0,37 Câu 04. Cho 0,3 mol hỗn hợp X gồm CH 3 CHO, CH 2 =CHCOOH và CH  C-COOH phản ứng hết với dung dịch AgNO 3 / NH 3 (dư) thu được 41 gam hỗn hợp kết tủa. Mặt khác, khi cho 0,3 mol X tác dụng với NaHCO 3 dư, thì thu được 4,48 lít khí CO 2 (ở đktc). Khối lượng của CH  C-COOH trong X là: A. 14,0 gam B. 10,5 gam C. 3,5 gam D. 7,0 gam Câu 05. Có một số nhận xét về cacbohiđrat như sau: (1) Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ đều có thể bị thuỷ phân. (2) Glucozơ, mantozơ, Fructozơ đều tác dụng được với Cu(OH) 2 / O H - và đều bị khử bởi dung dịch AgNO 3 /NH 3 . (3) Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân cấu tạo của nhau. (4) Phân tử tinh bột được cấu tạo bởi nhiều gốc β-glucozơ. (5) Thuỷ phân saccarozơ trong môi trường axit thu được fructozơ và glucozơ. (6) Glucozơ được dùng làm thuốc, dùng để tráng ruột phích, tráng gương. Trong các nhận xét trên, số nhận xét đúng là A. 3 B. 4 C. 5 D. 2 Câu 06. Để trung hòa 25,6 gam hỗn hợp 2 axit cacboxylic đa chức cần dùng 1 lít dung dịch hỗn hợp NaOH 0,2M và Ba(OH) 2 0,1M. sau phản ứng cô cạn thu được khối lượng muối khan là: A. 60,6 gam B. 43,5 gam C. 34,4 gam D. 41,6 gam Câu 07. Cho các chất sau: C 2 H 5 OH, C 6 H 5 OH, C 6 H 5 NH 2 , dung dịch C 6 H 5 ONa, dung dịch NaOH, dung dịch CH 3 COOH, dung dịch HCl. Cho từng cặp chất tác dụng với nhau ở điều kiện thích hợp, số cặp chất có phản ứng xẩy ra là A. 9 B. 8 C. 12 D. 10 Câu 08. Cho m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe 3 O 4 và Fe 2 O 3 tan trong H 2 SO 4 loãng vừa đủ được dung dịch Y trong suốt. Chia Y làm 2 phần bằng nhau. Phần 1, cô cạn được 31,6 gam hỗn hợp muối khan. Phần 2, cho một luồng Cl 2 dư đi qua cho đến phản ứng hoàn toàn rồi cô cạn được 33,375 gam hỗn hợp muối khan. Giá trị m là A. 36,4 gam B. 32,3 gam C. 26,4 gam D. 13,2 gam Câu 09. Hòa tan một lượng ancol X vào nước thu được 6,4 gam dung dịch Y, nồng độ của X trong Y là 71,875%. Cho 6,4 gam dung dịch Y tác dụng với lượng dư Na thu được 2,8 lít H 2 (đktc). Số nguyên tử H có trong công thức phân tử ancol X là: Mã đề: 220 WWW.VNMATH.COM Trang 2 –Mã đề 220 A. 10 B. 4 C. 8 D. 6 Câu 10. Đốt cháy hoàn toàn 4,872 gam một hiđrocacbon X, dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch nước vôi trong. Sau phản ứng thu được 27,93 gam kết tủa và thấy khối lượng dung dịch giảm 5,586 gam. Công thức phân tử của X là A. CH 4 B. C 4 H 8 C. C 3 H 6 D. C 4 H 10 Câu 11. Hợp chất hữu cơ X (phân tử có vòng benzen) có công thức phân tử là C 7 H 8 O 2 , tác dụng được với Na và với NaOH. Biết rằng khi cho X tác dụng với Na dư, số mol H 2 thu được bằng số mol X tham gia phản ứng. Số chất X là : A. 8 B. 9 C. 10 D. 7 Câu 12. X là hỗn hợp khí H 2 v à N 2 có tỉ khối đối với oxi bằng 0,225. Dẫn X vào bình kín có xúc tác bột sắt, đun nóng thì thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối đối với oxi bằng 0,25. Hiệu suất của quá trình tổng hợp NH 3 là A. 15% B. 25% C. 20% D. 30% Câu 13. Phát biểu nào sau đây là sai? A. CO 2 tan trong nước nhiều hơn SO 2 ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. B. SO 2 là phân tử phân cực, CO 2 là phân tử không phân cực. C. SO 2 có tính khử, CO 2 không có tính khử. D. SO 2 được dùng để chống nấm mốc cho lương thực, thực phẩm; còn “nước đá khô” (CO 2 rắn) dùng bảo quản thực phẩm. Câu 14. Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp 2 muối KNO 3 và Fe(NO 3 ) 2 , sau phản ứng thu được hỗn hợp X gồm 2 khí có tỉ khối so với H 2 bằng 21,6. Phần trăm khối lượng của Fe(NO 3 ) 2 trong hỗn hợp ban đầu là A. 60,00% B. 78,09% C. 34,30% D. 40,00% Câu 15. Hỗn hợp A gồm tetrapeptit X mạch hở và tripeptit Y mạch hở (X, Y đều được tạo từ các - aminoaxit mạch hở, chứa một nhóm -COOH và một nhóm -NH 2 trong phân tử) có tỉ lệ số mol nX : nY = 1 : 3. Đun nóng 68,10 gam hỗn hợp A với 780 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Z. Cô cạn dung dịch thu được m gam muối. Giá trị của m là: A. 94,98 gam. B. 97,14 gam. C. 64,98 gam. D. 65,13 gam Câu 16. Hòa tan một oxit kim loại M hóa trị 2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch H 2 SO 4 10% ta thu được dung dịch muối có nồng độ 11,8%. Tên kim loại M là A. Ba B. Mg C. Cu D. Ca Câu 17. Tiến hành các thí nghiệm sau: (1) Cho dung dịch Fe(NO 3 ) 2 vào dung dịch HCl (2) Cho CuS + dung dịch HCl (3) Cho FeS + dung dịch HCl (4) Cho dung dịch AlCl 3 vào dung dịch Na 2 CO 3 (5) Cho dung dịch NaHCO 3 vào dung dịch NaOH (6) Cho dung dịch NH 4 NO 3 vào dung dịch NaOH (7) Cho Zn vào dung dịch NaHSO 4 Số thí nghiệm có tạo ra chất khí là: A. 4 B. 5 C. 6 D. 3 Câu 18. Trộn 3 dung dịch HCl 0,3M; H 2 SO 4 0,2M và H 3 PO 4 0,1M với những thể tích bằng nhau thu được dung dịch X. Dung dịch Y gồm NaOH 0,1M và Ba(OH) 2 0,2M. Để trung hòa 300 ml dung dịch X cần vừa đủ V ml dung dịch Y. Giá trị của V là A. 600 B. 1000 C. 200 D. 333,3 Câu 19. Cho các chất sau đây : Cl 2 , Na 2 CO 3 , CO 2 , HCl, NaHCO 3 , H 2 SO 4 loãng, NaCl, Ba(HCO 3 ) 2 , NaHSO 4 , NH 4 Cl, MgCO 3 , SO 2 . Dung dịch Ca(OH) 2 tác dụng được với bao nhiêu chất ? A. 9 B. 11 C. 12 D. 10 Câu 20. Điện phân có màng ngăn điện cực trơ 2 lít dung dịch chứa 0,2 mol CuCl 2 và 0,4 mol BaCl 2 cho đến khi được dung dịch có pH =13 thì dừng điện phân. Xem thể tích dung dịch không đổi. Hãy cho biết thể tích khí lần lượt thu được ở hai điện cực catot, anot (đktc) là A. 4,48 lít và 44,8 lít B. 2,24 lít và 4,48 lít C. 2,24 lít và 6,72 lít D. 6,72 lít và 2,24 lít WWW.VNMATH.COM Trang 3 –Mã đề 220 Câu 21. Cho các chất: tơ capron, tơ lapsan, tơ nilon -7, tơ olon, keo dán ure-fomanđehit, cao su isopren, poli(metyl metacrilat), tơ axetat, nhựa novolac. Số chất được tạo từ phản ứng trùng hợp là: A. 3 B. 4 C. 1 D. 2 Câu 22. Cho dãy các chất: CH 4 , C 2 H 2 , C 2 H 4 , C 2 H 5 OH, CH 2 =CH-COOH, C 6 H 5 NH 2 (anilin), C 6 H 5 OH (phenol), C 6 H 6 (benzen), CH 3 CHO. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch nước brom là : A. 7 B. 6 C. 5 D. 8 Câu 23. Số ancol đồng phân cấu tạo của nhau có công thức phân tử C 5 H 12 O, tác dụng với CuO đun nóng sinh ra anđehit là A. 4 B. 5 C. 3 D. 2 Câu 24. Chỉ dùng Cu(OH) 2 /OH - có thể nhận biết được các dung dịch đựng riêng biệt từng chất trong nhóm nào sau đây? A. Sobitol, glucozơ, tripeptit, ancol etylic, glixerol. B. Glucozơ, fructozơ, glixerol, axit axetic, metanol. C. Anbumin, axit acrylic, axit axetic, etanal, glucozơ. D. Glucozơ, sobitol, axit axetic, etanal, anbumin. Câu 25. Cho phản ứng: C 6 H 5 -CH=CH 2 + KMnO 4 → C 6 H 5 COOK + K 2 CO 3 + MnO 2 + KOH + H 2 O Tổng hệ số (nguyên, tối giản) tất cả các chất trong phương trình hóa học của phản ứng trên là: A. 24 B. 27 C. 34 D. 31 Câu 26. Hòa tan 64 gam hỗn hợp muối gồm CuSO 4 , Fe 2 (SO 4 ) 3 , MgSO 4 trong đó S chiếm 25% về khối lượng vào nước được dung dịch X. Cho X tác dụng với dung dịch Ba(OH) 2 vừa đủ thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 116,5 B. 233,0 C. 149,5 D. 50,0 Câu 27. Cho 1,5 gam hiđrocacbon X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO 3 / NH 3 , thu được 7,92 gam kết tủa vàng nhạt. Mặt khác 1,68 lít khí X (ở đktc) có thể làm mất màu được tối đa V lít dd Br 2 1M. Giá trị của V là: A. 0,3 B. 0,2 C. 0,15 D. 0,25 Câu 28. Cho 0,81 gam Al và 6,72 gam Fe vào 100 ml dung dịch Cu(NO 3 ) 2 , lắc kĩ để Cu(NO 3 ) 2 phản ứng hết thì được chất rắn có khối lượng 9,76 gam. Nồng độ mol Cu(NO 3 ) 2 trong dung dịch là A. 0,75 M B. 0,35 M C. 0,42 M D. 0,65 M Câu 29. Hỗn hợp X gồm hiđro, propen, propanal, ancol alylic. Đốt 1 mol hỗn hợp X thu được 40,32 lít CO 2 (đktc). Đun X với bột Ni một thời gian thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với X là 1,25. Nếu lấy 0,1 mol hỗn hợp Y thì tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch Br 2 0,2M. Giá trị của V là A. 0,20 lít B. 0,40 lít C. 0,30 lit D. 0,25 lit Câu 30. Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp X : glucozơ, fructozơ, metanal và axit etanoic, cần 3,36 lít O 2 (đktc). Dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH) 2 dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là : A. 15,0 B. 12,0 C. 10,0 D. 20,5 Câu 31. Đốt cháy hoàn toàn 9,3 gam photpho trong oxi dư. Cho sản phẩm tạo thành tác dụng với 350 ml dung dịch NaOH 2M. Khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là A. 30,6 gam B. 61,2 gam C. 44,8 gam D. 42,8 gam Câu 32. Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic đơn chức Y, một ancol đơn chức Z, một este tạo ra từ Y và Z. Khi đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam X thì thu được 0,31 mol CO 2 và 0,28 mol H 2 O. Còn khi cho 6,2 gam X phản ứng vừa đủ với 50 ml dung dịch NaOH 1M, đun nóng, thì thu được 0,04 mol Z. Thành phần % số mol của axit Y trong hỗn hợp X là: A. 36,72% B. 42,86% C. 57,14% D. 32,15% Câu 33. Thực hiện các thí nghiệm sau: (1) Cho dung dịch H 2 O 2 vào dung dịch KI (2) Cho dung dịch Na 2 S 2 O 3 vào dung dịch H 2 SO 4 loãng (3) Sục khí SO 2 vào dung dịch H 2 S (4) Đun nóng hỗn hợp SiO 2 và Mg (5) Sục khí O 3 vào dung dịch KI (6) Sục khí H 2 S vào dung dịch FeCl 3 (7) Đốt cháy Ag 2 S trong O 2 WWW.VNMATH.COM Trang 4 –Mã đề 220 Số thí nghiệm có thể tạo ra đơn chất là A. 5 B. 7 C. 4 D. 2 Câu 34. Các chất : CH 3 CH 2 COOH(1), CH 3 COOCH 3 (2), CH 3 CH 2 CH 2 OH(3), CH 3 CH(OH)CH 3 (4); CH 3 CH 2 CH 3 (5) được xếp theo thứ nhiệt độ sôi giảm dần là : A. (3) > (5)> (1) > (4)> (2) B. (3) > (1) > (4) > (5) > (2) C. (1) > (3) > (4) > (2) > (5) D. (1) > (2) > (3) > (4) > (5) Câu 35. Cho các thí nghiệm sau: (1) Nhỏ từ từ dung dịch NaOH cho đến dư vào dung dịch AlCl 3 . (2) Sục từ từ khí CO 2 cho đến dư vào dung dịch NaAl(OH) 4 (hay NaAlO 2 ) . (3) Sục từ từ khí CO 2 cho đến dư vào dung dịch Ba(OH) 2 . (4) Sục từ từ khí CO 2 cho đến dư vào dung dịch C 6 H 5 ONa . (5) Nhỏ từ từ dung dịch NH 3 cho đến dư vào dung dịch ZnCl 2 . (6) Nhỏ từ từ dung dịch HCl cho đến dư vào dung dịch NaAl(OH) 4 (hay NaAlO 2 ) . Số thí nghiệm cuối cùng thu được kết tủa là A. 4 B. 2 C. 1 D. 3 Câu 36. Chia 39,9 gam hỗn hợp X ở dạng bột gồm Na, Al, Fe thành ba phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với nước dư, giải phóng ra 4,48 lít khí H 2 . Phần 2 cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, giải phóng ra 7,84 lít khí H 2 . Hòa tan hoàn toàn phần 3 vào dung dịch HCl dư, thấy giải phóng ra V lít khí H 2 . (Các khí đo ở đktc). Giá trị V là A. 7,84 B. 12,32 C. 10,08 D. 13,44 Câu 37. Ion A 3+ có cấu hình electron phân lớp cuối cùng là 3d 10 . Vị trí của A trong bảng tuần hoàn là: A. chu kì 4, nhóm VIIIB B. chu kì 4, nhóm IIIB C. chu kì 4, nhóm VIIB D. Chu kì 4, nhóm IIIA Câu 38. Dãy ion sắp xếp theo chiều giảm dần tính oxi hóa là: A. Fe 3+ , Cu 2+ ,Ag + , Fe 2+ , H + B. Fe 3+ , Ag + ,Cu 2+ , H + , Fe 2+ C. Ag + , Fe 3+ , Cu 2+ , H + , Fe 2+ D. Ag + , Cu 2+ , Fe 3+ , Fe 2+ , H + Câu 39. Khi oxi hóa C 2 H 5 OH bằng CuO nung nóng, thu được hỗn hợp hơi X chỉ gồm CH 3 CHO, H 2 O, và C 2 H 5 OH dư. X có khối lượng phân tử trung bình bằng 36 đvC. Hiệu suất phản ứng oxi hóa C 2 H 5 OH là: A. 26,0% B. 87,5% C. 25,0% D. 50,0% Câu 40. Dãy các ion nào sau đây có thể cùng tồn tại trong một dung dịch: A. Fe 3+ , Cl - , NH 4 + , SO 4 2- , S 2- B. Mg 2+ , HCO 3 - , SO 4 2- , NH 4 + C. Fe 2+ , H + , Na + , Cl - , NO 3 - D. Al 3+ , K + , Br - , NO 3 - , CO 3 2- II. PHẦN RIÊNG (10 câu) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần riêng (phần A hoặc phần B) A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50) Câu 41. Khi nói về peptit và protein, phát biểu nào sau đây là đúng? A. Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản thu được các -amino axit. B. Tất cả các peptit và protein đều có phản ứng màu biure với Cu(OH) 2 . C. Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị amino axit được gọi là liên kết peptit. D. Oligopeptit là các peptit có từ 2 đến 10 liên kết peptit. Câu 42. Cho các chất sau: axetilen, axit fomic, fomanđehit, phenyl fomat, glucôzơ, anđehit axetic, metyl axetat, mantozơ, natri fomat, axeton. Số chất có thể tham gia phản ứng tráng bạc là A. 8 B. 5 C. 7 D. 6 Câu 43. Một chất hữu cơ X mạch hở, không phân nhánh, chỉ chứa C, H, O. Trong phân tử X chỉ chứa các nhóm chức có nguyên tử H linh động, X có khả năng hòa tan Cu(OH) 2 . Khi cho X tác dụng với Na dư thì thu được số mol H 2 bằng số mol của X phản ứng. Biết X có khối lượng phân tử bằng 90 đvC. X có số công thức cấu tạo phù hợp là: A. 7 B. 6 C. 5 D. 4 Câu 44. Cho các phản ứng sau: WWW.VNMATH.COM Trang 5 –Mã đề 220 (1) N 2(k) + 3H 2(k)   2NH 3(k) (2) 2C (r) + O 2(k)   2CO (k) (3) 2SO 2(k) + O 2(k)   2SO 3(k) (4) H 2(k) + Cl 2(k)   2HCl (k) Khi tăng áp suất, số cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận là A. 1 B. 4 C. 2 D. 3 Câu 45. Cho từ từ dung dịch NH 3 đến dư vào dung dịch chứa các muối Cu(NO 3 ) 2 , Zn(NO 3 ) 2 , Fe(NO 3 ) 2, Al(NO 3 ) 3 , Ni(NO 3 ) 2 , AgNO 3 . Lọc kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn gồm các chất: A. Ag 2 O, Fe 2 O 3 , Al 2 O 3 B . Fe 2 O 3 , Al 2 O 3 C. NiO, Ag, Fe 2 O 3 , Al 2 O 3 D. Ag, Fe 2 O 3 Câu 46. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,002 mol FeS 2 và 0,003 mol FeS vào lượng dư dung dịch H 2 SO 4 đặc nóng thu được khí X. Toàn bộ khí X hấp thụ hết vào dung dịch KMnO 4 vừa đủ thu được dung dịch Y không màu có pH = 2. Thể tích (lít) của dung dịch Y là A. 11,4 B. 22,8 C. 2,28 D. 1,14 Câu 47. Dãy nào sau đây gồm tất cả các ion gây ô nhiễm nguồn nước: A. Cl - , NO 3 - , Hg 2+ , Cr 3+ , As 3+ B. SO 4 2- , Br - , Mg 2+ , Mn 2+ , H + C. Ag + , Cd 2+ , K + , NO 3 - , HCO 3 - D. CO 3 2- , Cl - , Cu 2+ , Ca 2+ , Na + Câu 48. Hỗn hợp gồm hai axit cacboxylic X, Y có cùng số nguyên tử cacbon (Y nhiều hơn X một nhóm chức). Chia hỗn hợp axit thành hai phần bằng nhau. Cho phần một tác dụng hết với K, sinh ra 2,24 lít khí H 2 (ở đktc). Đốt cháy hoàn toàn phần hai, sinh ra 6,72 lít khí CO 2 (ở đktc). Công thức cấu tạo thu gọn và phần trăm về khối lượng của Y có trong hỗn hợp là A. CH 2 (COOH) 2 và 42,86% B. CH 2 (COOH) 2 và 66,67% C. HOOC-COOH và 66,67% D. HOOC-COOH và 42,86% Câu 49. Cho 100 gam hợp kim của Fe, Cr, Al tác dụng với dung dịch NaOH dư thoát ra 5,04 lít khí (đktc) và một phần rắn không tan. Lọc lấy phần không tan đem hoà tan hết bằng dung dịch HCl dư (không có không khí) thoát ra 38,8 lít khí (đktc). Thành phần % khối lượng các chất trong hợp kim là A. 4,05% Al; 83,66%Fe và 12,29% Cr. B. 4,05% Al; 13,66% Fe và 82,29% Cr. C. 13,66%Al; 82,29% Fe và 4,05% Cr. D. 4,05% Al; 82,29% Fe và 13,66% Cr Câu 50. Hấp thụ hết 4,48 lít buta - 1,3 - đien (ở đktc) vào 250 ml dung dịch Br 2 1M, ở điều kiện thích hợp đến khi dung dịch brom mất màu hoàn toàn thu được hỗn hợp sản phẩm X, trong đó khối lượng sản phẩm cộng 1,4 gấp 4 lần khối lượng sản phẩm cộng 1,2. Khối lượng của sản phẩm cộng 1,2 có trong hỗn hợp X là: A. 12,84 gam B. 16,05 gam C. 1,605 gam D. 6,42 gam B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60) Câu 51. Hòa tan 58,4 gam hỗn hợp muối khan AlCl 3 và CrCl 3 vào nước, thêm dư dung dịch NaOH vào sau đó tiếp tục thêm nước clo rồi lại thêm dư dung dịch BaCl 2 thì thu được 50,6 gam kết tủa. Thành phần % khối lượng của các muối trong hỗn hợp đầu là A. 45,7% AlCl 3 và 54,3% CrCl 3 . B. 46,7% AlCl 3 và 53,3% CrCl 3 . C. 47,7% AlCl 3 và 52,3% CrCl 3 . D. 48,7% AlCl 3 và 51,3% CrCl 3 . Câu 52. Cho các phát biểu sau: (1) Anđehit vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử. (2) Phenol tham gia phản ứng thế brom khó hơn benzen. (3) Amin bậc 2 có lực bazơ mạnh hơn amin bậc 1. (4) Chỉ dùng dung dịch KMnO 4 có thể phân biệt được toluen, benzen và stiren (5) Phenol có tính axit nên dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hoá đỏ. (6) Trong công nghiệp, axeton va phenol được sản xuất từ cumen. (7) Đun nóng C 2 H 5 Br với KOH/C 2 H 5 OH thu được sản phẩm là C 2 H 5 OH. Số phát biểu luôn đúng là A. 3 B. 5 C. 2 D. 4 WWW.VNMATH.COM Trang 6 –Mã đề 220 Câu 53. X là hợp chất hữu cơ, mạch hở chỉ chứa một loại nhóm chức. Đốt cháy hoàn toàn X chỉ thu được CO 2 và H 2 O. Khi làm bay hơi hoàn toàn 4,5 gam X thu được thể tích bằng thể tích của 2,1 gam khí N 2 (ở cùng điều kiện). Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn là: A. 6 B. 3 C. 5 D. 4 Câu 54. Thuỷ phân hoàn toàn 1,8 gam một este đơn chức X, rồi cho toàn bộ sản phẩm tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO 3 / NH 3 sau khi phản ứng xong thu được 10,8 gam Ag. Công thức phân tử của X là: A. C 3 H 4 O 2 B. C 4 H 4 O 2 C. C 4 H 6 O 2 D. C 2 H 4 O 2 Câu 55. Cho dãy chất : FeO, Fe, Fe(OH) 2 , Fe(OH) 3 , Fe 3 O 4 , Fe 2 O 3 , Fe(NO 3 ) 2 , Fe(NO 3 ) 3 , FeSO 4 , Fe 2 (SO 4 ) 3 , FeCO 3 , FeS 2 . Số chất đóng vai trò là chất khử khi phản ứng với HNO 3 đặc nóng dư trong dãy trên là: A. 7 B. 6 C. 9 D. 8 Câu 56. Có 6 dung dịch riêng rẽ sau: BaCl 2 , MgCl 2 , FeCl 2 , FeCl 3 , NH 4 Cl, (NH 4 ) 2 SO 4 . Có thể nhận biết 6 dung dịch trên bằng kim loại: A. Al. B. Na. C. Mg. D. Cu. Câu 57. Trong quá trình pin điện hoá Zn - Ag hoạt động, ta nhận thấy A. khối lượng của điện cực Zn tăng lên. B. nồng độ của ion Zn 2+ trong dung dịch tăng. C. nồng độ của ion Ag + trong dung dịch tăng. D. khối lượng của điện cực Ag giảm. Câu 58. Cho dung dịch hỗn hợp gồm NH 4 Cl 0,05M và NH 3 0,05M. Biết rằng hằng số phân li bazơ của NH 3 ở 25 0 C là 1,8.10 -5 và bỏ qua sự phân li của H 2 O. Vậy pH của dung dịch ở 25 0 C là A. 4,74 B. 5,12 C. 9,26 D. 4,31 Câu 59. Để đốt cháy hoàn toàn 22,23 gam một cacbohiđrat X, cần dùng vừa đủ 0,78 mol O 2 . Công thức đơn giản nhất của X là A. C 6 H 10 O 5 B. C 6 H 12 O 6 C. CH 2 O D. C 12 H 22 O 11 Câu 60. Cho 6 hợp chất hữu cơ ứng với 6 công thức phân tử: C 2 H 2 ; C 2 H 4 ; CH 2 O; CH 2 O 2 (mạch hở); C 2 H 2 O 3 (mạch hở); C 3 H 4 O 2 (mạch hở, đơn chức). Biết C 3 H 4 O 2 không làm chuyển màu quỳ tím ẩm. Số chất tác dụng được với dung dịch AgNO 3 trong NH 3 tạo ra kết tủa là A. 5 B. 2 C. 4 D. 3 --------------------- Hết--------------------- WWW.VNMATH.COM Trang 7 –Mã đề 220 1. Đáp án đề: 220 01. { - - - 11. - | - - 21. - | - - 31. - - } - 02. { - - - 12. - | - - 22. - | - - 32. - | - - 03. { - - - 13. { - - - 23. { - - - 33. - | - - 04. - - - ~ 14. - | - - 24. - - - ~ 34. - - } - 05. { - - - 15. { - - - 25. - - } - 35. - | - - 06. - | - - 16. - | - - 26. - - } - 36. - - } - 07. { - - - 17. - | - - 27. { - - - 37. - - - ~ 08. - - } - 18. - - } - 28. - - - ~ 38. - - } - 09. - - } - 19. - - - ~ 29. - - - ~ 39. - - - ~ 10. - - - ~ 20. - - } - 30. { - - - 40. - | - - Phần tự chọn cơ bản 41. { - - - 44. - - } - 47. { - - - 50. - - - ~ 42. - - } - 45. - | - - 48. - - - ~ 43. - - } - 46. - - } - 49. - - - ~ Phần tự chọn nâng cao 51. { - - - 54. { - - - 57. - | - - 60. { - - - 52. { - - - 55. - - - ~ 58. - - } - 53. - - } - 56. - | - - 59. - - - ~ 2. Đáp án đề: 222 01. - | - - 11. { - - - 21. - - } - 31. - - - ~ 02. { - - - 12. - | - - 22. - - - ~ 32. - | - - 03. - | - - 13. { - - - 23. - | - - 33. - - - ~ 04. { - - - 14. - | - - 24. - | - - 34. - - - ~ 05. { - - - 15. - - - ~ 25. { - - - 35. { - - - 06. - - } - 16. { - - - 26. - - } - 36. { - - - 07. - | - - 17. - - - ~ 27. - | - - 37. - - - ~ 08. - - } - 18. - | - - 28. - - - ~ 38. { - - - 09. { - - - 19. { - - - 29. - - - ~ 39. - - - ~ 10. - - } - 20. { - - - 30. - - } - 40. { - - - Phần tự chon cơ bản 41. - - } - 44. - - } - 47. - - } - 50. - - - ~ 42. { - - - 45. - | - - 48. - - - ~ 43. - - } - 46. { - - - 49. { - - - Phần tự chọn nâng cao 51. { - - - 54. - - - ~ 57. - | - - 60. - | - - 52. - - } - 55. { - - - 58. { - - - 53. - - } - 56. { - - - 59. { - - - 3. Đáp án đề: 224 01. - | - - 11. - - - ~ 21. { - - - 31. { - - - 02. { - - - 12. { - - - 22. { - - - 32. - - - ~ 03. - - } - 13. - | - - 23. - - - ~ 33. - | - - 04. - - } - 14. { - - - 24. - | - - 34. - | - - 05. { - - - 15. - | - - 25. - | - - 35. - - } - 06. { - - - 16. - - } - 26. - - } - 36. - | - - 07. - - - ~ 17. - - } - 27. - | - - 37. { - - - 08. - - - ~ 18. - - - ~ 28. { - - - 38. { - - - 09. { - - - 19. - - } - 29. { - - - 39. - | - - 10. { - - - 20. - - - ~ 30. { - - - 40. - - } - Phần trự chọn cơ bản TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU ĐÁP ÁN MÔN HOÁ LÂN 1 NĂM 2013 WWW.VNMATH.COM Trang 8 –Mã đề 220 41. - - - ~ 44. - - } - 47. - - - ~ 50. { - - - 42. - | - - 45. - - } - 48. { - - - 43. - - } - 46. - - - ~ 49. { - - - Phần tự chọn nâng cao 51. - - } - 54. { - - - 57. { - - - 60. { - - - 52. - | - - 55. { - - - 58. - - - ~ 53. { - - - 56. - - } - 59. - | - - 4. Đáp án đề: 226 01. { - - - 11. - | - - 21. - - - ~ 31. { - - - 02. - - - ~ 12. - - } - 22. - - } - 32. - | - - 03. { - - - 13. { - - - 23. { - - - 33. { - - - 04. { - - - 14. { - - - 24. - | - - 34. - - } - 05. - | - - 15. - - - ~ 25. - - } - 35. { - - - 06. - | - - 16. - | - - 26. - - } - 36. - | - - 07. { - - - 17. - | - - 27. - | - - 37. { - - - 08. - - } - 18. { - - - 28. { - - - 38. { - - - 09. - | - - 19. - - } - 29. - | - - 39. { - - - 10. { - - - 20. - | - - 30. - - - ~ 40. - - } - Phần tự chọn cơ bản 41. { - - - 44. { - - - 47. - - } - 50. - | - - 42. - | - - 45. { - - - 48. { - - - 43. { - - - 46. - - - ~ 49. - - } - Phần tự chọn nâng cao 51. - - - ~ 54. { - - - 57. - - } - 60. - - } - 52. - - - ~ 55. { - - - 58. { - - - 53. - - } - 56. - - - ~ 59. { - - - 5. Đáp án đề: 228 01. - - - ~ 11. - | - - 21. - | - - 31. { - - - 02. - - - ~ 12. { - - - 22. - - } - 32. { - - - 03. { - - - 13. { - - - 23. - | - - 33. { - - - 04. - - } - 14. - | - - 24. - - } - 34. { - - - 05. { - - - 15. - - - ~ 25. { - - - 35. { - - - 06. { - - - 16. - - - ~ 26. - - } - 36. - | - - 07. - | - - 17. - - } - 27. - - } - 37. - | - - 08. { - - - 18. { - - - 28. { - - - 38. { - - - 09. - - - ~ 19. - - } - 29. { - - - 39. - | - - 10. { - - - 20. - | - - 30. { - - - 40. { - - - Phần tự chọn cơ bản 41. - | - - 44. - - } - 47. - | - - 50. - - } - 42. { - - - 45. - | - - 48. { - - - 43. - | - - 46. - - } - 49. { - - - Phần tự chọn nâng cao 51. - | - - 54. { - - - 57. - - } - 60. - - - ~ 52. - | - - 55. { - - - 58. - - - ~ 53. - - - ~ 56. - - } - 59. { - - - ĐÁP ÁN MÔN HOÁ THI THỬ LẦN 1- NĂM 2013đề 220 Mã đề 222 Mã đề 224 Mã đề 226 Mã đề 228 Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 1 A 1 B 1 1 1 WWW.VNMATH.COM Trang 9 –Mã đề 220 2 A 2 A 2 2 2 3 A 3 B 3 3 3 4 D 4 A 4 4 4 5 A 5 A 5 5 5 6 B 6 C 6 6 6 7 A 7 B 7 7 7 8 C 8 C 8 8 8 9 C 9 A 9 9 9 10 D 10 C 10 10 10 11 B 11 A 11 11 11 12 B 12 B 12 12 12 13 A 13 A 13 13 13 14 B 14 B 14 14 14 15 A 15 D 15 15 15 16 B 16 A 16 16 16 17 B 17 D 17 17 17 18 C 18 B 18 18 18 19 D 19 A 19 19 19 20 C 20 A 20 20 20 21 B 21 C 21 21 21 22 B 22 D 22 22 22 23 A 23 B 23 23 23 24 D 24 B 24 24 24 25 C 25 A 25 25 25 26 C 26 C 26 26 26 27 A 27 B 27 27 27 28 D 28 D 28 28 28 29 D 29 D 29 29 29 30 A 30 C 30 30 30 31 C 31 D 31 31 31 32 B 32 B 32 32 32 33 B 33 D 33 33 33 34 C 34 D 34 34 34 35 B 35 A 35 35 35 36 C 36 A 36 36 36 37 D 37 D 37 37 37 38 C 38 A 38 38 38 39 D 39 D 39 39 39 40 B 40 A 40 40 40 41 A 41 C 41 41 41 42 C 42 A 42 42 42 43 C 43 C 43 43 43 44 C 44 C 44 44 44 45 B 45 B 45 45 45 WWW.VNMATH.COM Trang 10 –Mã đề 220 46 C 46 A 46 46 46 47 A 47 C 47 47 47 48 D 48 D 48 48 48 49 D 49 A 49 49 49 50 D 50 D 50 50 50 51 A 51 A 51 51 51 52 A 52 C 52 52 52 53 C 53 C 53 53 53 54 A 54 D 54 54 54 55 D 55 A 55 55 55 56 B 56 A 56 56 56 57 B 57 B 57 57 57 58 C 58 A 58 58 58 59 D 59 A 59 59 59 60 A 60 B 60 60 60
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1- NĂM 2013 Môn thi: Hoá học – Khối A,B, ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1- NĂM 2013 Môn thi: Hoá học – Khối A,B

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn