Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 MÔN: HÓA HỌC, KHỐI A, B NĂM HỌC 2012-2013 potx

7 419 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2014, 11:20

1SỞ GD&ĐT HƯNG N TRƯỜNG THPT PHÙ CỪ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 MƠN: HĨA HỌC, KHỐI A, B NĂM HỌC 2012-2013 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Mã đề 105 Họ, tên thí sinh: SBD: Phòng Cho biết ngun tử khối của các ngun tố: H = 1; He = 4; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5;K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag = 108; Sn = 119; Cs = 133; Ba = 137; Pb = 207. (Thí sinh khơng được sử dụng bảng hệ thống tuần hồn) C©u 1 : Cho các chất Cu, FeO, Fe3O4, C, FeCO3, Fe(OH)2, Fe tác dụng lần lượt với H2SO4 đặc, nóng đều giải phóng khí SO2. Nhóm các chất mà khi tác dụng với 1 mol H2SO4 đều giải phóng ra 1/ 4 mol SO2 gồm A. FeO, FeCO3, Fe(OH)2 B. Cu, FeO, Fe3O4 C. FeO, Fe3O4, C. D. Fe3O4, FeCO3, Fe C©u 2 : Năm dung dịch A1, A2, A3, A4, A5 cho tác dụng với Cu(OH)2/NaOH trong điều kiện thích hợp thì thấy: A1 tạo màu tím, A2 tạo màu xanh lam, A3 tạo kết tủa khi đun nóng, A4 tạo dung dịch màu xanh lam và khi đun nóng thì tạo kết tủa đỏ gạch, A5 khơng có hiện tượng gì. A1, A2, A3, A4, A5 lần lượt là: A. Protein, saccarozơ, lipit, fructozơ, anđehit fomic. B. Lipit, saccarozơ, anđehit fomic, fructozơ, protein. C. Protein, saccarozơ, anđehit fomic, fructozơ, lipit. D. Protein, lipit, saccarozơ, glucơzơ, anđehit fomic. C©u 3 : Cho 0,2 mol một hidrocacbon X mạch hở tác dụng vừa đủ với 4 lít dung dịch Br20,1M thu được sản phẩm chứa 85,562%brom.Số đồng phân có thể của X là? A. 2 B. 3 C. 5 D. 4 C©u 4 : Hòa tan hết một lượng S và 0,01 mol Cu2S trong dung dịch HNO3 đặc, nóng, sau phản ứng hồn tồn dung dịch thu được chỉ có 1 chất tan và sản phẩm khử là khí NO2 duy nhất. Hấp thụ hết lượng NO2 này vào 200 ml dung dịch NaOH 1M, rồi cơ cạn dung dịch sau phản ứng thì được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là A. 18,4. B. 12,64. C. 13,92. D. 15,2. C©u 5 : Cho các phản ứng sau: H2S + O2 (dư) otkhí X + H2O NH3 + O2 0850 C, Pt khí Y + H2O NH4HCO3 + HCl (loãng)  khí Z + NH4Cl + H2O Các khí X, Y, Z lần lượt là: A. SO2, NO, CO2 B. SO3, NO, NH3 C. SO2, N2, NH3 D. SO3, N2, CO2 C©u 6 : Thuỷ phân hợp chất: H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-CH2-CO-NH-CH(C6H5)-COOH thì thu được nhiều nhất bao nhiêu -amino axit ? A. 2 B. 3 C. 5 D. 4 C©u 7 : Trong c«ng nghiƯp, ph©n l©n supephotphat kÐp ®ỵc s¶n xt theo s¬ ®å sau: Ca3(PO4)2 → H3PO4 → Ca(H2PO4)2 . Khèi lỵng dung dÞch H2SO4 70% ®· dïng ®Ĩ ®iỊu chÕ ®ỵc 468 kg Ca(H2PO4)2 theo s¬ ®å biÕn ho¸ trªn lµ bao nhiªu? BiÕt hiƯu st cđa c¶ qu¸ tr×nh lµ 80%. A. 392 kg. B. 600 kg. C. 700 kg. D. 520 kg. C©u 8 : Trộn các dung dịch: BaCl2 và NaHSO4; FeCl3 và Na2S; BaCl2 và NaHCO3, Al2(SO4)3 và Ba(OH)2(dư); CuCl2 và NH3(dư). Số cặp dung dịch thu được kết tủa sau phản ứng kết thúc là 2A. 2 B. 3 C. 5 D. 4 Câu 9 : Cho cỏc phn ng: 1) SO2 + H2S 2) Na2S2O3 + H2SO4 3) HI + FeCl3 4) H2S + Cl2 5) H2O2 + KNO2 6) O3 + Ag 7)Mg + CO2 ot 8) KClO3 + HCl () 9) NH3 + CuO ot S phn ng to ra n cht l: A. 6 B. 8 C. 9 D. 7 Câu 10 : Hp th ht V lớt khớ CO2 (ktc) vo 300ml dung dch hn hp cha ng thi Ba(OH)2 1M v KOH 1M thu c 19,7 gam kt ta v dung dch X. Cho KOH d vo dung dch X li xut hin thờm m gam kt ta na. Giỏ tr ca V v m ln lt l A. 17,92 v 19,7. B. 17,92 v 137,9. C. 17,92 v 39,4. D. 15,68 v 39,4. Câu 11 : ng vi cụng thc phõn t C3H6O2 cú bao nhiờu ng phõn mch h cú th tỏc dng c vi Na v bao nhiờu ng phõn mch h khụng th tỏc dng c vi Na? A. 5 v 2. B. 3 v 4. C. 2 v 5. D. 4 v 3. Câu 12 : Khi un núng stiren vi dung dch KMnO4 ri axit húa thỡ thu c axit hu c X. Sc khớ etilen vo dung dch KMnO4 thu c ancol a chc Y. Thc hin phn ng este húa gia X v Y thu c este Z khụng cú kh nng tỏc dng vi Na. Cụng thc phõn t ca Z l. A. C18H18O4. B. C9H10O3. C. C16H14O4. D. C10H12O2. Câu 13 : Cỏc nhúm cht sau õy, nhúm cht no thuc loi t tng hp ? A. T nilon , t capron , t lapxan. B. T vissco , t axetat C. T tm , len , bụng . D. T vissco , t nilon , t capron. Câu 14 : A là một kim loại chuyển tiếp, có khả năng nhiễm từ, tham gia đợc sơ đồ chuyển hoá sau: (A) + O2 (B) (B) + H2SO4 dung dịch (C) + (D) + (E) (C) + NaOH dung dịch (F) + (G) (D) + NaOH dung dịch (H) + (G) (F) + O2 + H2O (H) Số phản ứng oxi hoá-khử trong sơ đồ là A. 4 B. 5 C. 2 D. 3 Câu 15 : Hn hp X cú C2H5OH, C2H5COOH, CH3CHO trong ú C2H5OH chim 50% theo s mol. t chỏy m gam hn hp X thu c 3,06 gam H2O v 3,136 lớt CO2 (ktc). Mt khỏc 13,2 gam hn hp X thc hin phn ng trỏng bc thy cú p gam Ag kt ta. Giỏ tr ca p l: A. 2,16 B. 8,64 C. 10,8 D. 9,72 Câu 16 : Hn hp X gm CH3CH2COOH, HCOOH, C6H5COOH v HOOC-CH2-COOH. Khi cho m gam X tỏc dng vi NaHCO3 (d) thỡ thu c 20,16 lớt khớ CO2 (ktc). Mt khỏc, t chỏy hon ton m gam X cn 26,88 lớt khớ O2 (ktc), thu c 52,8 gam CO2 v y mol H2O. Giỏ tr ca y l A. 1,6 B. 2,1 C. 1,9 D. 1,8 Câu 17 : Khi thu phõn du thc vt xy ra phn ng mt chiu, ngoi glyxerin ta thu c ch yu : A. Mui ca axit khụng no B. Axit no. C. Axit khụng no . D. Mui ca axit no Câu 18 : Hp cht X l mt -amino axit trong phõn t ch cha mt nhúm NH2 v mt nhúm COOH. Ly 4,12 gam X cho phn ng va vi dung dch NaOH to ra 5 gam mui. Cụng thc ca X l: 3A. CH3CH(NH2)COOH B. H2NCH2COOH C. CH3CH(NH2)CH2COOH D. CH3CH2CH(NH2)COOH Câu 19 : Ru no X l ng ng ca etylen glicol, cú phn trm khi lng oxi bng 35,55%. X ho tan c Cu(OH)2 to dung dch mu xanh lam. S ng phõn cu to tho món tớnh cht trờn ca X l A. 3 B. 5 C. 2 D. 4 Câu 20 : Dóy húa cht ớt nht cn dựng tỏch riờng tng khớ ra khi hn hp gm CH4, C2H4, C2H2 l A. dung dch KMnO4, dung dch HCl, Zn, dung dch Br2. B. dung dch AgNO3/NH3, dung dch KMnO4, dung dch HCl, Zn. C. dung dch AgNO3/NH3, dung dch Br2, dung dch HCl, Zn. D. dung dch NaOH, dung dch KMnO4, dung dch HCl, Zn. Câu 21 : S ng phõn l hp cht thm cú cụng thc phõn t C8H10O tỏc dng c vi NaOH l A. 8 B. 6 C. 7 D. 9 Câu 22 : Trong cỏc kim loi Cu, Al, Fe, Ag, Au. dn in ca kim loi c xp theo th t gim dn l: A. Ag, Cu, Au, Al, Fe. B. Au, Al, Fe, Cu, Ag. C. Au, Ag, Al, Cu, Fe. D. Al, Ag, Au, Cu, Fe Câu 23 : Cỏc cht sau õy c sp xp theo chiu gim dn hm lng Fe l A. Fe3O4 , FeS, FeS2, FeSO4, Fe 2(SO4)3, FeO, Fe2O3 B. FeS, FeS2, Fe2O3, Fe3O4 , FeSO4, Fe 2(SO4)3, FeO C. FeO, Fe3O4 , Fe2O3 ,FeS, FeS2, FeSO4, Fe 2(SO4)3 D. FeS, FeS2, FeSO4, Fe 2(SO4)3, FeO, Fe2O3, Fe3O4 Câu 24 : Thc hin hai thớ nghim: - Thớ nghim 1: Cho m1 gam mantoz phn ng ht vi dung dch AgNO3 d trong NH3 thu c a gam Ag. - Thớ nghim 2: Thu phõn hon ton m2 gam saccaroz (mụi trng axit, un núng) sau ú cho sn phm hu c sinh ra phn ng ht vi dung dch AgNO3 d trong NH3 cng thu c a gam Ag. Mi liờn h gia m1 v m2 l: A. m1=0,5m2. B. m1= 2m2. C. m1= 1,5m2. D. m1= m2. Câu 25 : Cho 3,9 gam hn hp X gm hai ancol no, n chc, k tip nhau trong dóy ng ng tỏc dng vi CuO (d) nung núng, thu c cht rn Z v hn hp hi Y (cú t khi so vi H2 l 13,75). Cho ton b Y phn ng vi mt lng d dung dch AgNO3 trong NH3 un núng, sinh ra m gam Ag. Giỏ tr ca m l A. 21,6. B. 32,4. C. 43,2. D. 10,8. Câu 26 : Cho 7,45gam KCl vo 28,2 gam Cu(NO3)2 vo nc thu c dung dch X. Sau mt thi gian in phõn, khi khi lng dung dch gim 10,75gam thỡ khi lng ca catụt tng lờn l A. 2,5 gam B. 6,4 gam C. 3,2 gam D. 9,6 gam Câu 27 : Một cốc đựng 200 ml dung dịch AlCl3 2M. Rót vào cốc này 200 ml dung dịch NaOH nồng độ a mol/l, ta thu đợc một kết tủa, đem sấy khô và nung đến khối lợng không đổi thì đợc 5,1g chất rắn. Hỏi a có giá trị nào sau đây? A. 1,5M B. 1,5M hay 3M C. 1,5M hay 7,5M D. 1M hay 1,5M Câu 28 : Hợp chất hữu cơ X chứa một loại nhóm chức có CTPT là C8H14O4. Khi thủy phân hoàn toàn 3,48 gam X trong dung dịch NaOH đợc 1 muối và hỗn hợp 2 ancol A, B. Phân tử ancol B có số C nhiều gấp đôi A. Khi đun nóng với H2SO4 đặc ở 1700C: A cho 1 olefin còn B cho 3 olefin đồng phân. Nếu oxi hoá toàn bộ lợng ancol thu đợc bằng CuO đốt nóng, toàn bộ lợng anđehit cho tráng bạc hoàn toàn thì khối lợng bạc thu là: 4A. 2,16 gam B. 6,48 gam C. 4,32 gam D. 8,64 gam Câu 29 : Trong cỏc thớ nghim sau, thớ nghim no khụng to ra NaHCO3? A. Cho dung dch NaOH d vo Ba(HCO3)2. B. Sc CO2 vo dung dch nc Gia-ven. C. Sc CO2 vo dung dch Na2CO3. D. Sc CO2 vo dung dch natriphenolat. Câu 30 : Hn hp E gm 3 este a chc ca axit oxalic v hai ru n chc, no, mch h, ng ng k tip. Thc hin phn ng x phũng húa hon ton 4,8 gam hn hp E bng dung dch xỳt va thỡ thy ó dựng ht 19,48 ml dung dch NaOH 11% (cú khi lng riờng 1,12 g/ml). Cụng thc ca hai ru to nờn hn hp E l: A. C2H5OH, C3H7OH B. CH3OH, C2H5OH C. C4H9OH, C5H11OH D. C5H11OH, C6H13OH Câu 31 : Ho tan 10 gam hn hp Cu2S v CuS bng 200 ml dung dch KMnO4 0,75M trong mụi trng axit H2SO4. Sau khi un sụi ui ht khớ SO2 sinh ra, lng KMnO4 cũn d phn ng va ht vi 175 ml dung dch FeSO4 1M. Khi lng CuS trong hn hp ban u l: A. 6 gam. B. 5 gam. C. 7 gam. D. 4 gam. Câu 32 : Cho khớ H2S tỏc dng vi cỏc cht: dung dch NaOH, khớ clo, nc clo, dung dch KMnO4/H+, khớ oxi d un núng, dung dch FeCl3, dung dch FeCl2. S trng hp xy ra phn ng v s trng hp trong ú lu hunh b oxi húa lờn S+6 l: A. 6 3 B. 6 -2 C. 5 - 2 D. 6 -1 Câu 33 : Thc hin phn ng tng hp amoniac N2 + 3H2 ,ot xt 2NH3. Khi phn ng t ti cõn bng, nng mol ca cỏc cht nh sau : [N2 ] = 0,5 mol/l ; [NH3 ] = 0,8 mol/l ; [H2 ] = 0,8 mol/l. Hng s cõn bng v nng mol ca N2, H2 ban u tng ng bng A. 2,5 ; 0,9 ; 2,0 B. 25 ; 1,5 ; 2,0 C. 25 ; 0,9 ; 1,0 D. 2,5 ; 0,9 ; 1,0 Câu 34 : Có 1 amin bậc 1 đơn chức đem chia thành 2 phần đều nhau: - Phần 1: Hòa tan hoàn toàn trong nớc rồi thêm dung dịch FeCl3 d. Kết tủa sinh ra đem nung đến khối lợng không đổi đợc 1,6g chất rắn. - Phần 2: Tác dụng với HCl d sinh ra 4,05g muối. CTPT amin là: A. C3H7NH2 B. C4H9NH2 C. CH3NH2 D. C2H5NH2 Câu 35 : Dóy cỏc dung dch v cht lng u lm i mu quỡ tớm tm nc ct l A. Anilin, natri phenolat, axit fomic, axit glutamic, axit axetic. B. Etylamin, natri phenolat, axit aminoaxetic, axit fomic, axit axetic. C. Phenol, anilin, natri axetat, axit glutamic, axit axetic. D. Etylamin, natri phenolat, phenylamoni clorua, axit glutamic, axit axetic. Câu 36 : M l mt kim loi. Ly 2,496 gam mui clorua M hũa tan trong nc to dung dch v cho tỏc dng va vi dung dch AgNO3, lc tỏch kt ta AgCl, thu c dung dch, cụ cn dung dch ny, thu c 3,132 gam mt mui nitrat khan. M l: A. Bari B. ng C. Magie D. Nhụm Câu 37 : Cho 3,584 lớt (ktc) hn hp gm mt ankan (X), mt anken (Y), mt ankin (Z). Ly ẵ hn hp cho tỏc dng vi dung dch AgNO3 d trong amoniac thy th tớch hn hp gim 12,5% v thu c 1,47 gam kt ta. Cho ẵ hn hp cũn li i qua dung dch brom d thy khi lng bỡnh brom tng 2,22 gam v cú 13,6 gam brom ó phn ng. t chỏy hon ton lng khớ i ra khi bỡnh brom ri hp th ton b sn phm chỏy vo dung dch Ba(OH)2 d thỡ thu c 2,955 gam kt ta. Cỏc cht X, Y, Z ln lt l: A. C3H8, C2H4, C3H4. B. CH4, C2H4, C3H4. C. CH4, C2H4, C2H2. D. C3H8, C2H4, C2H2. Câu 38 Mt loi phõn kali cú cha 68,56% KNO3, cũn li l gm cỏc cht khụng cha kali. dinh 5: dng ca loi phõn kali ny l: . A. 35,89%. B. 86,5%. C. 43,25%. D. 31,9%. Câu 39 : Cú cỏc mu cht rn riờng bit: Ba, Mg, Fe, Al, ZnO,. Ch dựng thờm dung dch H2SO4 loóng cú th nhn ra nhiu nht bao nhiờu cht trong s cỏc cht trờn ? A. 6 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 40 : Trờng hợp nào sau đây là ăn mòn điện hoá ? A. Natri cháy trong không khí . B. Kẽm bị phá huỷ trong khí Clo. C. Kẽm trong dung dich H2SO4 loãng. D. Thép để trong không khí ẩm . Câu 41 : Cho cỏc cht sau õy phn ng vi nhau: (1) CH3COONa + CO2 + H2O; (2) (CH3COO)2Ca + Na2CO3; (3) CH3COOH + NaHSO4; (4) CH3COOH + CaCO3; (5) C17H35COONa + Ca(HCO3)2; (6) C6H5ONa + CO2 + H2O; (7) CH3COONH4 + Ca(OH)2; Cỏc phn ng khụng xy ra l A. 1, 3, 4. B. 1, 3, 6. C. 1, 3. D. 1, 3, 5. Câu 42 : t chỏy ht 5,4 gam cht hu c A, ch thu c CO2 v H2O. Cho hp thu ht sn phm chỏy vo bỡnh ng nc vụi trong d, khi lng bỡnh tng 19 gam. Trong bỡnh cú 35 gam kt ta. Hi A nh hn hi cumen (isopropylbenzen). Nu A l mt hp cht thm v tỏc dng c dung dch kim thỡ cụng thc phõn t tỡm c ca A cú th ng vi bao nhiờu cht? A. 3 B. 2 C. 4 D. 5 Câu 43 : Cho m gam hỗn hợp FeCO3 và Fe(NO3)2 có tỷ lệ mol là 1:1 vào bình kín không có không khí rồi tiến hành nung cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Lấy chất rắn thu đợc hoàn tan trong dung dịch HCl 1M thì thấy tốn hết 600 ml. Tính m? A. 47,20 B. 29,60 C. 48,70 D. 44,40 Câu 44 : Cho cỏc cht sau: imetylete (1), ancol etylic (2), ancol metylic (3), axit axetic (4). Cỏc cht trờn c xp theo nhit sụi tng dn (t trỏi sang phi) l A. 1, 2, 4, 3. B. 1, 3, 2, 4. C. 4, 2, 3, 1. D. 2, 3, 4, 1. Câu 45 : Hn hp X gm C3H4, C3H6, C3H8 cú t khi so vi H2 l 21. t chỏy hon ton 1,12 lớt hn hp X (ktc), ri hp th ton b sn phm chỏy vo bỡnh ng nc vụi trong d, lc b kt ta, khi lng dung dch thu c so vi khi lng nc vụi trong ban u A. tng 9,3 gam. B. gim 11,4 gam. C. gim 15 gam. D. gim 5,7 gam. Câu 46 : Trong mt bỡnh nc cú cha 0,01 mol Na+; 0,02 mol Ca2+; 0,005 mol Mg2+; 0,05 mol HCO3- v 0,01 mol Cl- un sụi nc trong bỡnh cho n khi cỏc phn ng xy ra hon ton. Nc thu c cũn li trong bỡnh l A. nc cng tm thi. B. nc mm. C. nc cng vnh cu. D. nc cng ton Câu 47 : Thờm t t 80ml dung dch H2SO4 1M vo 100ml dung dch Na2CO3 1M thu c dung dch Y. Cho Ba(OH)2 d vo dung dch Y thỡ khi lng kt ta thu c l: A. 22,22g B. 26,52g C. 28,13g D. 16,31g Câu 48 : Trong phơng trình phản ứng: aK2SO3 + bKMnO4 + cKHSO4 dK2SO4 + eMnSO4 + gH2O (các hệ số a, b, c là những số nguyên, tối giản). Tổng hệ số các chất tham gia phản ứng (a + b + c) là: A. 10 B. 13 C. 18 D. 15 Câu 49 Cho cỏc cht: dung dch FeCl2 (1), dung dch KI (2), dung dch NaNO2 (3), dung dch FeSO4 6: (4), H2O2 (5) phản ứng lần lượt với dung dịch KMnO4 trong axit H2SO4 loãng. Các trường hợp phản ứng tạo ra đơn chất là A. (1); (2) và (3). B. (1); (2) và (5). C. (2) và (5). D. (3) và (4). C©u 50 : Một khoáng vật có công thức tổng quát là aKCl.bMgCl2.xH2O. Nung nóng 27,75 gam khoáng vật trên đến khối lượng chất rắn giảm 10,8 gam. Hoà tan phần chất rắn còn lại vào nước được dung dịch B, rồi cho B vào dung dịch AgNO3 dư thì thu được 43,05 gam kết tủa trắng. Công thức của khoáng trên là: A. KCl.2MgCl2.6H2O. B. KCl.MgCl2.6H2O. C. KCl.3MgCl2.6H2O. D. 2KCl.1MgCl2.6H2O. 7 phiÕu soi - ®¸p ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o) M«n : thi thu dot 1 M· ®Ò : 105 01 ) | } ~ 28 { | ) ~ 02 { | ) ~ 29 ) | } ~ 03 { | } ) 30 ) | } ~ 04 { | ) ~ 31 ) | } ~ 05 ) | } ~ 32 { ) } ~ 06 { | } ) 33 ) | } ~ 07 { | ) ~ 34 { | ) ~ 08 { ) } ~ 35 { | } ) 09 { | } ) 36 ) | } ~ 10 { | ) ~ 37 ) | } ~ 11 { | } ) 38 { | } ) 12 { | ) ~ 39 { | } ) 13 ) | } ~ 40 { | } ) 14 { | ) ~ 41 { | } ) 15 { ) } ~ 42 ) | } ~ 16 { | } ) 43 { ) } ~ 17 ) | } ~ 44 { ) } ~ 18 { | } ) 45 { | ) ~ 19 ) | } ~ 46 { ) } ~ 20 { | ) ~ 47 { ) } ~ 21 { | } ) 48 { ) } ~ 22 ) | } ~ 49 { ) } ~ 23 { | ) ~ 50 { ) } ~ 24 { ) } ~ 25 { ) } ~ 26 { ) } ~ 27 { | ) ~ . 1 SỞ GD&ĐT HƯNG N TRƯỜNG THPT PHÙ CỪ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 MƠN: HĨA HỌC, KHỐI A, B NĂM HỌC 2 012 -2 013 Thời gian làm b i: 90 phút;. Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag = 10 8; Sn = 11 9; Cs = 13 3; Ba = 13 7; Pb = 207. (Thí sinh khơng được sử dụng b ng hệ thống tuần hồn) C©u 1 : Cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 MÔN: HÓA HỌC, KHỐI A, B NĂM HỌC 2012-2013 potx, Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 MÔN: HÓA HỌC, KHỐI A, B NĂM HỌC 2012-2013 potx, Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 MÔN: HÓA HỌC, KHỐI A, B NĂM HỌC 2012-2013 potx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn