Đề thi thử Vật lý lần 1 của hoc360.vn

10 318 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2015, 13:33

Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Giáo dục IDJ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC IDJ ĐỀ THI TH Đ I H C 2011 MÔN: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ THI SỐ ắc nghiệm) Họ, tên thí sinh: Mã đề thi Số báo danh: VL001 I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (40 câu, từ câu đến câu 40) Câu 1: Một vật dao động điều hoà với biên độ cm, sau khoảng thời gian 1/4 giây động lại Quãng đường lớn mà vật khoảng thời gian 1/6 giây A cm B cm C cm D cm Câu 2: Một lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật có khối lượng 250 g lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m Kích thích cho vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ cm Lấy g = 10 m/s2 Thời gian lò xo bị dãn chu kì A  s 10 B  s 15 C  s D  30 s Câu 3: Một lắc đơn treo thang máy Gọi T chu kì dao động lắc thang máy đứng yên, T' chu kì dao động lắc thang máy lên nhanh dần với gia g tốc a = , biểu thức sau đúng? 10 A T' = T 11 10 B T' = T 11 C T' = T 10 11 D T' = T 11 Câu 4: Hai lắc đơn có chiều dài l1 l2 Tại nơi lắc có chiều dài l1 + l2 l1 – l2 dao động với chu kỳ 2,7 s 0,9 s Chu kỳ dao động hai lắc có chiều dài l1 l2 là: A T1 = s; T2 = s B T1 = s; T2 = s C T1 = 2s ; T2 = 1,8 s D T1 = 1,8 s; T2 = s Câu 5: Chọn kết luận lắc đơn lắc lò xo Khi tăng khối lượng vật chu kỳ dao động của: A lắc đơn lắc lò xo tăng B lắc đơn lắc lò xo không thay đổi C lắc đơn lắc lò xo giảm D lắc đơn không thay đổi lắc lò xo tăng Câu 6: Trong trình vật dao động điều hoà, tập hợp ba đại lượng sau có giá trị không thay đổi? A biên độ, tần số góc, gia tốc Giáo viên: Giáp Văn Cường B gia tốc, lực, www.hoc360.vn Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Giáo dục IDJ C năng, biên độ, tần số góc D tần số góc, gia tốc, lực Câu 7: Con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hoà với biên độ A, vật nặng chuyển động qua vị trí cân người ta giữ cố định điểm lò xo Vật tiếp tục dao động với biên độ A A B A C A D A Câu 8: Một nguồn âm nguồn điểm phát âm đẳng hướng không gian Giả sử hấp thụ phản xạ âm Tại điểm cách nguồn âm 10m mức cường độ âm 80dB Tại điểm cách nguồn âm 1m mức cường độ âm A 110 dB B 90 dB C 100 dB D 120 dB Câu 9: Một sóng ngang truyền mặt nước với tần số f = 10Hz Tại thời điểm phần mặt nước có hình dạng hình vẽ (hình 1) Trong khoảng cách từ vị trí cân A đến vị trí cân D 60 cm điểm C xuống qua vị trí cân Chiều truyền sóng vận tốc truyền sóng là: B A Từ A đến E với vận tốc m/s C A B Từ A đến E với vận tốc m/s E C Từ E đến A với vận tốc m/s D Hình D Từ E đến A với vận tốc m/s Câu 10: Một dây đàn hồi AB dài 60 cm có đầu B cố định, đầu A mắc vào nhánh âm thoa dao động với tần số f = 50 Hz Khi âm thoa rung, dây có sóng dừng với bụng sóng Vận tốc truyền sóng dây là: A v = 15 m/s B v = 28 m/s C v = 20 m/s D v = 25 m/s Câu 11: Một sợi dây thép nhỏ hình chữ U có hai đầu S1, S2 cách cm gắn vào đầu cần rung dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số 100 Hz, cho hai đầu S1, S2 chạm nhẹ vào mặt nước, mặt nước quan sát hệ vân giao thoa Vận tốc truyền sóng mặt nước 3,2 m/s Số gợn lồi quan sát khoảng S1S2 là: A gợn B gợn C gợn D gợn Câu 12: Đặt điện áp xoay chiều u = 240 cos 100 πt V vào đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh Biết điện trở R = 60  , cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 0,8 /π H Khi cho điện dung tụ tăng dần từ điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện có giá trị cực đại A 410 V B 400 V C 420 V D 380 V Câu 13: Đặt điện áp xoay chiều u = U0 cosωt (V) vào đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh Khi tần số góc 100 π rad/s 25 π rad/s cường độ hiệu V2 dụng dòng điện mạch Để cường độ dòng điện R M hiệu dụng qua mạch cực đại tần số góc phải bằng: A 60 π rad/s D 50 π rad/s B 55 π rad/s Giáo viên: Giáp Văn Cường C 45 π rad/s A V1 C N L B www.hoc360.vn Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Giáo dục IDJ Câu 14: Mạch điện gồm R, cuộn dây cảm L, tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp (hình vẽ), hai vôn kế nhiệt có điện trở lớn, điện áp đầu mạch u = 200 cos(ωt +φ) V Biết ZL = R; ZC = 2R Số vôn kế V1 V2 A 100 V; 100 V B 100 V; 100V C 100 V; 100 V D 100 V; 100 V  Câu 15: Khi quay khung dây từ trường có vectơ cảm ứng từ B vuông góc  với trục quay khung, từ thông xuyên qua khung dây có biểu thức  = 2.10-2cos(720t + ) Wb Biểu thức suất điện động cảm ứng khung A e = 14,4sin(720t C e = 144sin(720t -  ) V B e = -14,4sin(720t + ) V D e = 14,4sin(720t +    ) V ) V Câu 16: Mắc đèn nêon vào nguồn điện xoay chiều có hiệu điện u = 220 sin(100t)V Đèn phát sáng hiệu điện đặt vào đèn thoả mãn hệ thức Uđ  220 V Khoảng thời gian đèn sáng chu kỳ là: A  t = s 75 B  t = s 300 C  t = s 150 D  t = s 200 Câu 17: Một đoạn mạch RLC mắc nối tiếp gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L = điện có điện dung C =  H Tụ 104 F, điện trở R thay đổi Đặt vào hai đầu mạch điện hiệu điện  xoay chiều u = 200cos100t (V) Điều chỉnh R cho công suất tiêu thụ mạch đạt cực đại Giá trị R công suất mạch 400 W A R = 100, P = 200W B R = 200, P = C R = 100, P = 100W D R = 200, P = 100W Câu 18: Một đoạn mạch không phân nhánh có dòng điện sớm pha hiệu điện hai đầu đoạn mạch góc nhỏ 900 Chọn đáp án đúng: A Trong đoạn mạch có cuộn cảm B Hệ số công suất mạch không C Mạch có tính cảm kháng D Nếu tăng tần số dòng điện lên lượng nhỏ cường độ hiệu dụng qua đoạn mạch tăng Câu 19: Điện áp xoay chiều hai đầu đoạn mạch biến đổi điều hoà theo thời gian mô tả đồ thị hình Biểu thức điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch Giáo viên: Giáp Văn Cường www.hoc360.vn Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Giáo dục IDJ u (V) + 200 - 100 11 17 10 6 t (10-2 s) - 200 2   A u  200cos100t  (V )   2   B u  200cos100t  (V )   5   C u  200cos100t  (V )   5   D u  200cos100t  (V )   Câu 20: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, R = 40 Ω, C = 10-4/0,3π F, L thay đổi Hiệu điện hai đầu đoạn mạch có biểu thức u  120 2cos100 tV Điều chỉnh L để hiệu điện hai đầu cuộn dây cực đại, giá trị cực đại là: A 200 V B 150 V C 120 V D 100 V Câu 21: Cường độ dòng điện tức thời mạch dao động LC lí tưởng i = 0,08cos(2000t) A Cuộn dây có độ tự cảm L = 50 mH Hiệu điện hai tụ thời điểm cường độ dòng điện tức thời mạch cường độ dòng điện hiệu dụng là: A 32V B 8V C V D 2 V Câu 22: Mạch dao động máy thu vô tuyến gồm cuộn cảm L =  H tụ xoay có điện dụng biến thiên từ C1 = 10 pF đến C2 = 250 pF Dải sóng điện từ mà máy thu có bước sóng nằm khoảng đây? A 11 m  75 m B 15,5 m  41,5 m C 13,3 m  92,5 m D 13,3 m  66,6 m Câu 23: Sự hình thành dao động điện từ tự mạch dao động tượng sau đây? A Hiện tượng cảm ứng điện từ B Hiện tượng tự cảm C Hiện tượng từ hoá D Hiện tượng cộng hưởng điện Câu 24: Một mạch dao động LC có chu kì dao động riêng T Tại thời điểm ban đầu điện tích tụ đạt cực đại Thời gian ngắn kể từ thời điểm ban đầu đến lượng điện trường tụ điện lượng từ trường cuộn dây là: A T B T C T D T 12 Câu 25: Trong thuỷ tinh vận tốc ánh sáng sẽ: A Bằng tia sáng đơn sắc B Lớn tia sáng tím C Lớn tia sáng đỏ D Chỉ phụ thuộc vào loại thuỷ tinh Giáo viên: Giáp Văn Cường www.hoc360.vn Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Giáo dục IDJ Câu 26: Đặc điểm sau với ba loại xạ hồng ngoại, tử ngoại tia X: A Có tác dụng nhiệt mạnh vật hấp thụ B Có thể gây tượng quang điện với hầu hết kim loại C Bị thuỷ tinh, nước hấp thụ mạnh D Có thể giao thoa, nhiễu xạ Câu 27: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe a = mm, khoảng cách từ hai khe đến quan sát D = m Chiếu đồng thời hai xạ đơn sắc có bước sóng 0,6 μm 0,48 μm vào hai khe thấy có vị trí vân sáng hai xạ trùng nhau, gọi vân trùng Tính khoảng cách nhỏ hai vân trùng A 4,8 mm B 6,4 mm C 2,4 mm D 3,2 mm Câu 28: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Young, dời nguồn S đoạn nhỏ theo phương song song với mặt phẳng chứa hai khe thì: A hệ vân giao thoa tịnh tiến ngược chiều dời S khoảng vân không thay đổi B hệ vân giao thoa tịnh tiến chiều dời S khoảng vân thay đổi C khoảng vân tăng giảm tùy thuộc chiều di chuyển S D hệ vân giao thoa tịnh tiến ngược chiều dời S khoảng vân thay đổi Câu 29: Thực thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe I- âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng  Người ta đo khoảng vân tối vân sáng nằm cạnh 1mm Trong khoảng hai điểm M, N hai bên so với vân trung tâm, cách vân trung tâm 6mm 7mm có vân sáng A vân B vân C vân D vân Câu 30: Chọn phát biểu sai nói quang phổ vạch phát xạ: A Quang phổ vạch phát xạ bao gồm hệ thống vạch màu riêng rẽ tối B Quang phổ vạch phát xạ nguyên tố khác khác số lượng, vị trí vạch, độ sáng tỉ đối vạch C Quang phổ vạch phát xạ bao gồm hệ thống vạch tối quang phổ liên tục D Mỗi nguyên tố hoá học trạng thái khí hay nóng sáng áp suất thấp bị kích thích phát quang phổ vạch riêng đặc trưng cho nguyên tố Câu 31: Nhận định sau tượng quang điện đúng: A Hiện tượng quang điện thể sâu sắc tính sóng ánh sáng B Khi hiệu điện Anốt Catốt tế bào quang điện nhỏ -Uh không tượng quang điện C Động ban đầu cực đại electrôn tỷ lệ thuận với cường độ ánh sáng kích thích D Chỉ phôtôn có lượng lớn công thoát có khả gây tượng quang điện Giáo viên: Giáp Văn Cường www.hoc360.vn Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Giáo dục IDJ Câu 32: Chiếu hai xạ có bước sóng 1 2 (2 > 1) vào kim loại tốc độ ban đầu cực đại êlêctrôn quang điện tương ứng v1 v2 Nếu chiếu đồng thời hai xạ vào kim loại tốc độ ban đầu cực đại êlêctrôn quang điện A v2 B v1 + v2 D v1  v C v1 Câu 33: Chùm xạ chiếu vào Catốt tế bào quang điện có công suất 0,2 W, bước sóng   0,4  m Hiệu suất lượng tử tế bào quang điện (tỷ số số phôtôn đập vào catốt với số electron thoát khỏi catốt đơn vị thời gian) % Tìm cường độ dòng quang điện bão hòa A 0,25 mA B 0,33 mA C 6,15 mA D 3,22 mA Câu 34: Catốt tế bào quang điện có công thoát A = 2,9.10-19 J, chiếu vào catốt tế bào quang điện ánh sáng có bước sóng   0,4m Tìm điều kiện hiệu điện Anốt Catốt để cường độ dòng quang điện triệt tiêu Cho h  6,625.1034 Js; c  3.108 m / s; e  1,6.1019 C A U AK  1,29V B U AK  1,29V C U AK  2,72V D U AK  1,29V Câu 35: Chọn câu phát biểu không đúng: A Hạt nhân có lượng liên kết riêng lớn bền vững B Khi lực hạt nhân liên kết nuclon để tạo thành hạt nhân có hụt khối C Chỉ hạt nhân nặng có tính phóng xạ D Trong hạt nhân có số nơtron không nhỏ số protôn hạt nhân có hai loại hạt Câu 36: Hạt nhân 226 ban đầu đứng yên phóng hạt α có động 4,80 MeV Coi 88 Ra khối lượng hạt nhân xấp xỉ với số khối Năng lượng toàn phần tỏa phân rã A 4,89 MeV B 4,92 MeV Câu 37: Tại thời điểm ban đầu người ta có 1,2 g C 4,97 MeV 222 86 Rn Radon chất phóng xạ có chu kỳ bán rã T = 3,6 ngày Sau khoảng thời gian t = 1,4T số nguyên tử 206 82 222 86 Rn lại là? A N = 1,874.1018 B N = 2,165.1019 C N = 1,2336.1021 D N = 2,465.1020 Câu 38: Hạt nhân Urani D 5,12 MeV U sau phát xạ   cuối cho đồng vị bền chì 238 92 Pb Số hạt   phát A hạt  10 hạt + B hạt  hạt - C hạt  hạt - D hạt  hạt - Câu 39: Chọn câu sai câu sau: A Phản ứng hạt nhân tương tác hai hạt nhân dẫn đến biến đổi chúng thành hạt khác B Định luật bảo toàn số nuclon định luật bảo toàn phản ứng hạt nhân Giáo viên: Giáp Văn Cường www.hoc360.vn Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Giáo dục IDJ C Trong phản ứng hạt nhân tỏa lượng, hạt nhân sinh bền vững D Hạt nhân có độ hụt khối lớn lượng liên kết lớn Câu 40: Độ hụt khối tạo thành hạt nhân D , 13 T , 42 He  mD = 0,0024 u;  mT = 0,0087 u;  mHe = 0,0305 u Cho biết 1u = 931 MeV/c2 Phản ứng hạt nhân 12 D + 13 T  He + 10 n tỏa hay thu lượng? A Tỏa 18,0614 eV B Thu 18,0614 eV C Thu 18,0614 MeV D Tỏa 18,0614 MeV II PHẦN RIÊNG [10 câu] Thí sinh làm hai phần (Phần A B) A Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50) Câu 41A: Con lắc đơn gồm sợi dây nhẹ không dãn, đầu cố định, đầu gắn với bi khối lượng m Kéo vật khỏi VTCB cho sợi dây hợp với phương thẳng đứng góc 0,1 rad thả nhẹ Trong trình dao động lắc chịu tác dụng lực cản có độ lớn 1/500 trọng lực tác dụng lên vật Coi chu kỳ dao động không đổi trình dao động biên độ dao động giảm nửa chu kỳ Số lần vật qua VTCB kể từ lúc thả vật vật dừng A 25 B 50 C 75 D 100 Câu 42A: Một âm thoa có tần số 440 Hz (phát âm la) đặt sát miệng bình trụ đựng nước có mực nước cách miệng bình cho âm phát từ miệng bình to Hỏi cần rót thêm vào bình cột nước có chiều cao tối thiểu âm trở nên nhỏ nhất? Vận tốc truyền âm không khí 330 m/s A 18,75 cm B 17,85 cm C 37,5 cm D 27,5 cm Câu 43A: Cho mạch điện gồm cuộn dây không cảm mắc nối tiếp với tụ điện Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 10 V, tần số 50 Hz điện áp hiệu dụng cuộn dây tụ điện có giá trị 10 V Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch 0,01 A Giá trị L C là: A 3,18 μF; 1,59 H B 1,59 μF; 0,75 H C 4,45 μF; 0,159 H D 15,9 μF; 0,45 H Câu 44A: Khi cho dòng điện không đổi có cường độ I chạy qua cuộn sơ cấp gồm N1 máy biến áp lí tưởng mạch kín cuộn thứ cấp gồm N2 vòng dây: A có dòng điện xoay chiều chạy qua với cường độ I '  I B có dòng điện chiều chạy qua với cường độ I '  I N1 N2 N2 N1 C có dòng điện không đổi chạy qua với cường độ I’ = I D dòng điện chạy qua Giáo viên: Giáp Văn Cường www.hoc360.vn Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Giáo dục IDJ Câu 45A: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa với phương trình 2 x = 10cos(ωt ) cm Trong trình dao động tỉ số giá trị cực đại giá trị cực tiểu lực đàn hồi lò xo 7/3, lấy g = 10 m/s2, π2 = 10; Xác định ω? A 2π rad/s B π rad/s C 3π rad/s D 4π rad/s Câu 46A: Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự Khi điện áp hai đầu tụ điện 1,2 V cường độ dòng điện mạch 1,8 mA Khi điện áp hai đầu tụ điện 0,9 V cường độ dòng điện mạch 2,4 mA Cho L = mH Điện dung tụ điện A nF B 10 nF C 15 nF D 20 nF Câu 47A: Trong tượng quang – phát quang, hấp thụ hoàn toàn photon dẫn đến A giải phóng êlectron tự B giải phóng êlectron liên kết C phát phôtôn khác có lượng cao D phát phôtôn khác có lượng thấp Câu 48A: Dây tóc bóng đèn điện công suất 75W sáng dây bếp điện công suất 600 W do: A dây tóc bóng đèn có tiết diện nhỏ nhiều lần so với tiết diện dây bếp điện B dây tóc bóng đèn phát xạ tử ngoại C e phát xạ từ dây tóc bóng đèn nung nóng đập vào thành thủy tinh bóng đèn làm phát sáng D dây tóc bóng đèn có nhiệt độ cao phát sáng với ánh sáng có bước sóng ngắn dây bếp điện phát ánh sáng chủ yếu vùng ánh sáng đỏ Câu 49A: Có chất phóng xạ A B với số phóng xạ λA λB Số hạt nhân ban đầu chất NA NB Thời gian để số hạt nhân A & B hai chất lại A AB N ln A A  B N B B N ln B A  B N A C N ln B B  A N A D AB N ln A A  B N B Câu 50A: Pun xa là: A không phát sáng, cấu tạo loại chất có khối lượng riêng lớn, hút phôtôn ánh sáng không cho thoát B hệ thống gồm đám tinh vân C phát sóng vô tuyến mạnh D thiên hà hình thành B Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60) Câu 41B: Chọn câu sai A Momen lực có dấu dương Giáo viên: Giáp Văn Cường www.hoc360.vn Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Giáo dục IDJ B Khi cánh tay đòn có giá trị không đổi khác 0, lực tác dụng vào vật lớn momen lực lớn C Momen lực đặc trưng cho tác dụng làm quay vật lực xung quanh trục quay D Momen lực giá lực qua trục quay Câu 42B: Phương trình diễn tả mối quan hệ tốc độ góc thời gian chuyển động quay nhanh dần vật rắn quanh trục cố định A ω = + 3t (rad/s) B ω = - 3t (rad/s) C ω = - 3t + 3t2 (rad/s) D ω = - - 3t (rad/s) Câu 43B: Một bánh xe có trục quay thẳng đứng cố định có momen quán tính 6kgm2 đứng yên bị momen lực không đổi 30 Nm tác dụng vào Bỏ qua lực cản Tính thời gian để bánh xe đạt tới tốc độ góc 20 rad/s từ trạng thái nghỉ A s B s C s D s Câu 44B: Cho hệ (hình vẽ) m1 = kg, m2 = kg nối với C sợi dây không dãn, khối lượng không đáng kể, vắt qua m2 ròng rọc cố định C, sợi dây không trượt bề mặt ròng rọc Ròng rọc có bán kính r = 10 cm quay không ma sát quanh m1 trục nó, momen quán tính ròng rọc trục quay I = 2,5.10–3 kgm2 Mặt phẳng nghiêng hợp với mặt phẳng ngang α góc α = 300 Hệ số ma sát vật mặt phẳng nghiêng μ = 0,1 Ban đầu vật đứng yên, g = 10 m/s2 Động ròng rọc thời điểm t = 10 s kể từ lúc bắt đầu chuyển động A 183,52 J B 153,82 J C 185,32 J D 696,6 J Câu 45B: Cái thước có chiều dài m, treo đầu, dao động lắc vật lý Biết momen quán tính thước trục qua đầu I = ml , g = 9,8 m/s2, π = 3,14 Chu kỳ dao động thước A 1,64 s B 1,78 s C 2,24 s D 0,82 s Câu 46B: Một người ngồi tàu điện thổi kèn với tần số 440 Hz Tàu chạy hướng phía tường với vận tốc 20 m/s Vận tốc truyền âm không khí 340m/s Người nghe âm phản xạ từ tường với tần số A 440 Hz B 465 Hz C 470 Hz D 495 Hz Câu 47B: Mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có độ tự cảm L điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C Gỉa sử điện trở R cuộn dây thay đổi được, L không đổi Đặt ω0 = Cần phải đặt vào mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, LC có tần số ω để điện áp hiệu dụng cuộn dây không phụ thuộc vào R? Giáo viên: Giáp Văn Cường www.hoc360.vn Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Giáo dục IDJ A ω = ω0 B ω = ω0 C ω = 2ω0 D   o Câu 48B: Chọn câu sai A Sự phân hạch phóng xạ phản ứng hạt nhân tỏa lượng B Có thể làm thay đổi độ phóng xạ chất phóng xạ nhiều biện pháp khác C Năng lượng phản ứng nhiệt hạch tỏa trực tiếp dạng nhiệt D Một chất phóng xạ đồng thời phát tia anpha tia beta Câu 49B: Hạt μ có thời gian sống trung bình (thời gian riêng) cỡ vài μs, sinh thượng tầng khí bay đến mặt đất trước bị phân rã vì: A người quan sát mặt đất, đồng hồ gắn với hạt μ chuyển động nhanh đồng hồ gắn với hạt μ đứng yên B người quan sát mặt đất, hạt μ chuyển động với vận tốc lớn vận tốc ánh sáng C người quan sát mặt đất, thời gian sống hạt μ dài nhiều so với thời gian riêng D thời gian sống hạt μ không khí dài so với chân không A ,A n2 số dương, n = 1,2,3, … Biết bước sóng dài xạ dãy Laiman 0,1215 μm Bước sóng dài xạ dãy Pasen là: Câu 50B: Năng lượng êlectron nguyên tử hyđrô tính theo công thức: En = - A 1,1224 μm B 0,8201 μm C 1,8745 μm D 1,4578 μm - HẾT Giáo viên: Giáp Văn Cường www.hoc360.vn ... 13 T , 42 He  mD = 0,0024 u;  mT = 0,0087 u;  mHe = 0,0305 u Cho biết 1u = 9 31 MeV/c2 Phản ứng hạt nhân 12 D + 13 T  He + 10 n tỏa hay thu lượng? A Tỏa 18 ,0 614 eV B Thu 18 ,0 614 eV C Thu 18 ,0 614 ... (V) + 200 - 10 0 11 17 10 6 t (10 -2 s) - 200 2   A u  200cos 10 0t  (V )   2   B u  200cos 10 0t  (V )   5   C u  200cos 10 0t  (V )   5   D u  200cos 10 0t  (V... đầu mạch u = 200 cos(ωt +φ) V Biết ZL = R; ZC = 2R Số vôn kế V1 V2 A 10 0 V; 10 0 V B 10 0 V; 10 0V C 10 0 V; 10 0 V D 10 0 V; 10 0 V  Câu 15 : Khi quay khung dây từ trường có vectơ cảm ứng từ B vuông
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử Vật lý lần 1 của hoc360.vn, Đề thi thử Vật lý lần 1 của hoc360.vn, Đề thi thử Vật lý lần 1 của hoc360.vn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn