ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2014 - Môn thi: Hoá học

7 426 15
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2014, 16:09

TRƯỜNG THPT MINH KHAITỔ HOÁ HỌC(Đề thi có 05 trang)ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2014 Môn thi: Hoá họcThời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) !"#$%#&"'()"*+"!,'"+' /'0&12-"( 3-%%4%-5261*)165&'!7HƯỚNG DẪN GIẢI MỘT SỐ CÂU BÀI TẬPPHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)Câu 1: 89):;<=>)?8#&.&&@AB)BCDE&1.168+#&$'@A1.18+&+".F&=GE)H<!)&8I&@AJ2&1.60%+7K2CI&8+AA..%%)7 B..!")7 C..")7 D. %)7LMJ"$→$N "H21.16 1.17→$'N$→$'"N"$1.161.161.167)GOP1.1!8+&$'⇒&P1.1'8+7⇒#&P1.1"8+⇒81.1"7"'N1.1'71.%%)&8*7Câu 2: =GE)F&2)<=9&:+"N/QBH→9:$'N/QBH→9:",$N#&","$'→9B:#'N$"1t→9:($"N+→9R:/($1t→,S=GE)T2&U+AA.'7 B.7 C.-7 D.%7G%=GE)TU7Câu 3: (VOE&;<=>)?81.1%8+&W+1.108+@J+&W+1.%8+"@A8VV#7#);<=>H<;<=D)?8!2&9X)E&:PYSUS@Z"+A'"6[-7AV;<=D\&O])B)BC*)#$'[#'BH.H<8)&8I&@A)T@A.!0"+;<=42&^O7_+A8AA;<=4`@a&b)-18+B)BC52"(7=GE)WGJ2&AA7K2CI&8+AA."6.!7 B..'!7 C.' %7 D. 675GAS+H<)8D8>% %9):YM%-%[-⇒D1.-8+⇒"Hn=GE)1.%8+→KcW.J+AFS8+""@Ad=GE)@Z*)#$'[#'7GAFS8+π⇒"WN'J1.1%7"N1.107'e1.%e1.1-1.68+7fAWNJ1.-e1.161.1!7W1.1'8+J1.18+7*)≡*)1.1'8+1.18+'*)781.1'7"1N1.17-0' %9):7Câu 4: U+HgBh)@Z$"")#$'i.P)",$i.P)2)<=7,S=GE)2)P+Hgj+AA."7 B.'7 C.7 D.-7,jBh)@Z$".#$'.",$7Câu 5: IJ=k89)&8:V2)8X2Hl)&W9)GFjF]IJ=kYT)+m:7,&8Vl)&=GE).82)n&&Wo)8.F&PBh)AA@ZB)BC*)#$'2)#'BHH<89)&8:*)7FI&=GE)IJ=kV+AA. %%.%!p7 B. 61p7 C. !-p7 D. -1p7k-9%1$-:→%"$%→"*)7fZ+AF&P"%" 16mh m=⇒!-p7Page 1 of 7Câu 6: 1.60%++"=h@AB)BC>E&1.1%8+#&+1.18+#&",$'@A1.1-8+#&"$'7,&=GE)WJ2&AAH<B)BCD7XTB)BCDH<89):8S&7K2CI&8+AA.".%)7 B.%.%0)7 C..0')7 D.'.6!)7k%#&",$'N+"N"$→#&",$N"+1.1 1.1 1.1 1.167#&"$'N"+→"#&+N$"N"$71.1 1.16 1.167⇒L)BCP1.18+#&"$'1.18+#&",$1.8+#&+7⇒8.0')&87Câu 7: A2&"."+""@ZF61pH<;<=FG=8D7D\&+H<)BH*)#$'[#'H<89):I&7K2CI&8+AA.".%)7 B."' ")7 C.")7 D."".16)7LMJFG=8P1.168+'$@A1.1"8+""⇒8"".16)&87Câu 8: 5&5&$5&9$:"#&$'5&$'5&9$':"5&+"7,SBh)H<@ZB)BC#&,$T2&I&+AA.7 B.-7 C.%7 D. !7YP#&$'X)TI&7Câu 9: >+A8V&8&W9=kjYPP8e#"@AP8$$:71.1'8+>Bh)@ZB)BCE&1.1-8++H<B)BCD781.8+#&$@ADF&=GE)8XTH<!.60-)&82q7>+AA.K+W7 B.*+&7 C.f&+7 D. JF7LMJ#&$BH1.1"8+⇒L)BCP1.1"8+#&$1.1-8+#&+@A1.1'8+"#er$$#&⇒1.1"71N1.1-7-6 N1.1'7(!.60-7⇔('0⇒(W'0e""!f&+7Câu 10:#)6.)&82q>)?8*+.()@A42)W8Vl)&H<"".0)&8;<=2qD7A&D2)B)BC#$'+d)BHH<f+#$9FG=8jBJ:@AB)BCE&!'.0)&88S7K2CI&f+AA.%.!"7 B.'.'%7 C."."7 D. 17,S8+#$'T8S+A9!'.06.:[%"1.08+7,S8+$W+A1.'8+7$"N"N→"$@A#$'NNN'→#$N""$1.'1.%&&8+1.0N&1.%N&⇒&1.8+⇒f"."+CCâu 11: sU>PX)E=kj0"7/>Bh)@Z+P8iVFqiBh)@Z+F)H<BtW8+BJ7)cI&>+AA.87 B.u2=J+m7 C.J+'8J+m7 D..' 28J+m7.'.-e28J+m7Câu 12: 2Vf98+:B)BC'u$1.16(@Z"-18+B)BC#&$1.'"(BHH<B)BC>E&"&Pv)?)V8+7K2CI&f+AA."-18+7 B."1118+7 C."1117'mlD.118+7L#&$BH7'u$N'#&$→#&'u$N'"$W 'W W7⇒1.16e'WW⇔W11"8+⇒f"-18+7Câu 13: w=kAA1.8+=x=>98T.H<Tα&8&WPP8e#"@AP8$$:o)B)BC+@a&IH<B)BCD7XTB)BCDH<2qPS+H<)+ZUS+H<)I&>+A-".!)&87,S+=x=2)>+AA.7 B.07 C.7 D.'7KcW+AFS+==I&>78+>Fy=GE)@ZW8+"$@A9WN:8++7&P1.W76N1.9WN:7'% -".!⇔W057Câu 14: Q('NPOI&8#7fC2I&(2)G)S)`A+AA.g".P8fQQQ*7 B.g".P8f*7C.g'.P8QQQ*7 D.g'.P8Qf*7#941:⇒(94':c7Page 2 of 7Câu 15: ;<=>)?8"&W7_SJAA&8+;<=>H<&8+"$7(i.&8+;<=>Bh)@Z#&$'BHH<.&8+$"7pS+H<)I&&WPS+H<)8+^U2)>+AA7"%.p7 B7"!.'p7 C. '.p7 D7' 6p7_S&8+>H<&8+"$→"7LMJ"&W+A$$@A9$$:"7c&⇒WNJWN"J.7⇒$$1.%8+9$$:"1.8+⇒p$$'.p7Câu 16: K+mU,&&2mUVK+W2+@A=F&9&:P'Bh)H<@ZB)BC*)#$'[#'9:P"P=GE)w=k2)8X2Hl)&W9:P'A&H<9$:"9B:GPP8e$2)=kj7,S=b)+AA.7 B."7 C.7 D.'7Câu 17: FU?=GE)1-11 C→>""H OHg+→D"HNi→4" 161H SO dacC→K"Br→("O→D7,S=GE)Wej2)FU?2+AA.'7 B.7 C.-7 D.%7Câu 18: u+8AF&kJH<z)<=o)=GE)2v))H)A.=+&2+2  B.=+98J+8&2J+&:C.=+F2 D.=+9J+2=&+&:Câu 19: A&89):;<=>)?83.3,.3,"@A,@AB)BC#$'i.P)H<B)BCD9X)E&8S&8:@A0."6+;<=#$.#$"i)6 "9):75&9$:"BH@AD.+JI&)2)X)S+H<)X)zH<6 )&82q&7K2CI&8+AA.'6.9):7 B.0.'%9):7 C.".67 D."!.7k0LMJP8+#$"8+#$"{KGFj;<=>YP3@A,7GA)JS"3→3"$',→5&,$W1 W JJ7→/<=GA⇒'WN%J."@A61WN"''J6 ⇒W1.@AJ1 8+7⇒8'6.)&87Câu 20: (V;<=()?81.1%8+&W&WJ+>@A1.18+&+&ED7_SJAA;<=(2H<'.'%+$"7pS+H<)I&D2);<=(+AA.-".%!p7 B.%%.0p7 C.''.10p7 D.!.''p71.[1..⇒LX)P&+&EP&W+A$$7>x1.1%8+$$@A1.18+"N"$W7&P1.1%N1.11.⇔"⇒"9$:"7H<pD!.''p7Câu 21: ;<=*)?82&>@AsUD9..$:PYSF@Z"o)'.67_SJAA.'6)*`1.10-8+$".FG=8JH<P1.168+$"@A1.1-8+"$7.'6)*\&+H<)BH*)#$'[#'H<89):I&7K2CI&8+AA. "9):7 B.".%'9):7 C. 6)7 D.6.'7H<FS8+*1.1-8+71.16[1.1-.%">.D+A""@A"$m75GA&H<FS8+>.D@AO8H<4781.1'7"1N1.1"7716 69)&8:7Câu 22: )8AF&kJH<I&F&=GE)b7A.aaBHB)BC#'@AB)BC,$7B.aaBHB)BC#&$@AB)BC*++'7C.aaBH$"@AB)BC&9$:"7D.aaBH5&9$:"@AB)BC*+"9,$:'7Câu 23: FU?=GE)F&%"$%Men→>N$" >N$"→DN"$ >ND1.H t+→4N"$7)cI&4+AA.(J+=2=&7 B.*W&7 C.|J+&W&7 D.u2=J+R8&7Page 3 of 7Câu 24: sU>YE&+TP8EPX)E=kj1$W7&8+>Bh)@Z#&BHH<&8+".8i>Bh)@Z$.1H<D&E7,S?)=kI&>G8d2+AA."7 B.'7 C.7 D.-7Câu 25: f+$"=haa@AB)BC>E&1.18+#&$@A1.1'8+#&"$'7/$"=hH<B)BCD7 A8&JU}B)BCDH<%.6-)&82q&7K2CI&f+AA.".''+7 B..116+7 C.1.60%+7 D..'+7>x=GE)F&$"N"#&$→#&"$'N"$ 9:#&"$'N$"N"$→"#&$'9":{#9:@a&I⇒2q1.1-71% '9):+T{#9.":@a&IO2q1.766.9):+T{9:WGJ2&AA9":WGJ2&=`7L)BCDP"W8+#&$'@A91.1-W:8+#&"$'7⇔67"WN1%91.1-W:%.6-⇔W1.1"-8+7"COV1.1-7""..116+Câu 26: T=GE)cAF&kJ+X+A=GE)WejA.uGE)7 B.uGE)2&z7C.uGE)<=7 D.uGE)=kw7Câu 27: A)8F&9&:7,h",@AB)BCHZ+9:7,h,$"@AB)BCS89:7",@AB)BC5&9$:"9B:78",$+G)@AHZ~&@9:7_S",2)WX)7,S)8WGJ2&=GE)Wej+AA."7 B.'7 C.7 D.-7Câu 28: &89):;<=>)?8*+.4.()A"=`o)&u`@AB)BC+BHH<.'+"u`")2)X)S+H<)X)zH<'.1)&82q7K2CI&8+AA..%)&87 B. ")&87 C.".16)&87 D." %9):7"NN"→"1."1.1%7$"N→"1"1.1'1."78"9'.1e1.1'7'":.%9):Câu 29: .'")&8;<=>)?83.BT)V@A118+B)BC*)#$'(H<B)BCD@A".16)&82q478#&$BH@A4.+JI&)2)X)S+H<)X)zH<89):2q7K2CI&8+AA. %7 B.7 C.'."7 D.!.")&87N1.8+*)#$'G*)d)G=P)O8*)1.7161.69):7N#H&=GE).3@a&O3N"*)#$'→39#$':"N"*)1.1-1. 1.78r1.716N.'"e1.1-7-%".'"9):•".16)7N#3.=GE)=`7H<B)BCP1.1"8+3"N1.1'8+"N7→GA)JSP1.18+3"$'1.1'8+$8r1.17%1N1.1'7619):Câu 30: >+A8V+T=kPc7/>Bh)@ZB)BC#&$P)P2&7#>@AB)BC",$+G)F&P8V@AJPX)8Ak2)X)2&7>+AA.#&#$'7 B.9#:",$7 C.9#":"$7 D. ##$'7Câu 31: u+=GE)H<@ZG2)BdJAF&kJA.#&#&$#&$'7 B.#&52"'$$7C.#&#&$9'$:"$7 D.52"+/$7Page 4 of 7Câu 32: =GE)#"9:N'"9:€"#'9:H∆0"~7&==+A8ko)JBC}+AA.)G8V@A)G8=F7 B.€)V@A€)=F7C.)G8V@A€)=F7 D.€)V@A)G8=F7Câu 33: &8+TAF&kJ=GE)H<@ZB)BC",$+G)H)X)=GE)@Z",$i.)VA..*)7 B.4.*+7 C.*+.37 D.().37Câu 34: 2V"-18+B)BC+1.(@Z"-18+B)BC#&$&(H<-118+B)BC>P='7K2CI&&+AA.1.'(7 B.1."(7 C.1.(7 D.1 (7&P1."-&1.1"-N1.1-⇔&1.'(Câu 35: =F&9&:ux=K+Je*+&P=GE)8A29:2)=kj=x=P"+=x=9:PT2&S&==a&8&WK+J*+&79B:L)BCK+JWX)+A8z8A\g8,S=b)+AA.7 B."7 C.'7 D.7Câu 36: _=kB)BCPE&1.8+,$@A1."8+3,$2)v)=kX)P8A))€7,&8Vl)&H<"."+&OBa)+T.JO=k&X)&J;7/S+H<)8+TH<&+AA.")7 B.%.)7  C.!.%)7D.!.6%)7,$N"$B=→N",$N"$"71. 1.1.1.1-73,$N"$B=→3N",$N"$"71.  1.1.1.1-73N",$→3,$N"1.1.7⇒81.7%%.9):7Câu 37: X)E=kjI&8J+8&2J+&+AA.-1$"7 B.6$"7 C.-6$"7 D.%$"7Câu 38: *8UE>PpS+H<)U+A"'.!'p7,S?)=kTI&>+AA."7 B.'7 C.-7 D.7Câu 39: ;<=*)?8"FUE>.D71.1-8+*Bh)@a&I@ZB)BC#&$H<;<=FG=8sU57_SJAV5H<".%66+$"'.6)&8#&"$'7/+A8&JU5H<89):2q7K2CI&8+AA. %9):7 B.'.9):7 C. 69): D. %"9):7NGA#&⇒P1.1%8+#&$&P#&$*."⇒;<=PFI&=+N5GA⇒"COn1.-8+⇒'7;<=P$$'@AWJ$"9AJBh)@Z#&$Y+":&8+8+7&P&N1.1-8+@A&N"1.1%8+&1.18+1.18+75GA&⇒1.17"N1.17W1.-⇔W!⇒YP!%$"⇒$$'@A$$%-7@AH<8r %9):7Câu 40: LdJAF&kJ)?8+A888AB)BCHZ287A.+"$"",7 B.",,$""7 C.,$",$'#"7 D.$"$"",7PHẦN RIÊNG A. Chương trình chuẩn (từ câu 41 đến câu 50)Câu 41: sU>PX)E=kj"6#"$'7'.")&8>Bh)@Z-118+B)BC/$1.(7,&b=GE)H<sUD@AB)BC47XT4H<S+H<)2q+APage 5 of 7A.'.1'7 B..-7 C.'.! D. 7>+A"-#'#$'1.1'8+@Z1.1-8+/$O2qP1.1'8+/#$'@A1.1"8+/$⇒8r.-9):k-1$N $→$"8".'"N1.1-7%'."9)&8:Câu 42: ;<=>)?8"&8&W9YPP8Ee$$@Ae#"2)=kj:.2)PY+8$8#"607_Bh)@a&I@Z!.'')&8;<=>`!18+B)BC+(7(i.SJAA!.'')&8;<=>`1.'"!-8+$"7,G=8JH<)?8$".#"@A8)&8"$7K2CI&8+AA.0.0)&87 B..0-)&87 C.1.!6")&87 D." %)&87>+AWJ$m#m&8+7&P&1.1!8+%&m&"60⇒&m1.%8+7WJ$m#mN $"→$"N "$ N #"7& 1.'"!- &W &J["5GAW@A=HU)OS+H<)&mN1.'"!-7""&WN&J["@A"&WN&JN%&mN&!.''7#&W1."!8+@A&J1 8+781 70.0-9):7Câu 43: 2)FS(&+&WR8)+mUF&&2mU8J+R8&&W+V7,S=GE)H<@ZB)BC*)#$'[#'F2&*)8+T+AA."7 B.'7 C.7 D.-7Câu 44: uAF&kJb)A.;<=,u,P&2)B)BC#$'+G)7B.;<=5&$'5&,$P&2)B)BC",$+G)7C.;<=*)'u$*)+P&2)B)BC#$'+G)7D.;<=39#$':"P&2)B)BC",$+G)7Câu 45: 2q>Bh)@ZB)BC#$'+d).BHH<B)BCDYE&8S.&WBH@AF2&#$9FG=8jBJ:7LdJAF&kJ=v<=@Z>A.$39$:"7 B.3,"3'$3$7C.3$'39$:"39$:'7 D.3"$3'$7Câu 46: =F&9&:7/#$",$")kJ2&H<)8H&&W9:7/$")kJ2&H<)E)A9:7$m2)\J+A)Jk)kJXM8X)9B:7)kJ)IJ2)S++A7,S=b)+AA.7 B."7 C.'7 D.7Câu 47: >+A&8T7f+U>Bh)@Z'f+"P8i#.1.F&=GE)H<;<=FG=8DP"f9v):7#)H)hDH<&+4.4Bh)@Z#&BHH<FS8+"o)FS8+4=GE)7X)Ez)\I&>+AA."e$".≥"7 B."e"$".≥"7 C."e$".≥'7 D."e$.≥7Câu 48: BdJ%-#"9:.'#"9":.9%-:"#9':.9':"#9:.#'9-:9%-+A)S=J+:7LdJFq=W=E]+]&mU)G8B`+AA.9:.9:.9-:.9":.9':7 B.9':.9:.9-:.9":.9:7C.9:.9":.9':.9:.9-:7 D.9:.9":.9-:.9:.9':7Câu 49: =GE)3,"N#$'→3"9,$:'N#$N",$N"$7FSI&#$'F&ko)9FS)JS)G:+AA.67 B.17 C."7 D.7Câu 50: Lt8V+?)$BH\&S)FE])8)&83'$@A$)P)=GE)AAH<".'")&8;<=8+T7/2&^OH<Bt\&B)BCHZ@X2)BHH< 11)&8I&7K2CI&8+AA.%."7 B. '"7 C. %7 D.'."7B. Chương trình Nâng cao (từ câu 51 đến câu 60)Câu 51: &=kjAF&kJPBT)+&F=A.""@A53'7 B.5"@A5+"7 C."$@A#'7 D.""@A7Câu 52: "$"+`+H<Bh)@Z/#$"/Q*)"$,$";<=9/($N",$+G):7,S=GE)2)P"$"W+APage 6 of 7A.-7 B.7 C.'7 D."7Câu 53: =GE),$"N3"9,$:'N"$→",$N3,$7uAF&kJb)A."$+AW7 B.3"9,$:'+Aj7C.,$"+ACW7 D.,$"+ACj7Câu 54: A&89):;<=>)?8T8•2@A##$'@A+H<)BHB)BC&9$:"P)7,&b=GE)H<0)&8I&@A2&."-%+7u`2€8S+H<)I&•22)>+AA.".0p7 B.6'.%!p7 C. 0 'p7 D.6!.10p7;<=>)?8&8+9#":"$@A8+##$'7→5GA&⇒&1.108+→5GA#⇒"&N1.0⇒1.18+81.107%1N1.1761%."9):⇒p26!.10p7Câu 55: 5|1=9#*):.1%f@A|1#"N[#1."%f7]I&i=|1*)N[*)+AA.1.!%9f:7 B..'"9f:7 C.1.69f:7 D.1.6-9f:7Câu 56: ,S?)=TI&6PG€)&8)&=GE)V)@ZB)BC52"+AA."7 B.'7 C.7 D.-7Câu 57: w=k89):8&mU2)8X2Hl)&W@ZF!-pH<;<=>7>=GE)@Z+H<)BHB)BC*)#$'[#'H<'.)&8*)7K2CI&8+AA.1".%)&87 B. !0 )7 C.0.!7 D.6 7k-!&P1."-'"m7"N1.!-'"m7'.16⇔81".%9)&8:7Câu 58: (V+T&F&#P=`2€8S+H<)I&U+A0.!"p7Y+8qW&@A@J+W&&+AA. "7 B. "7 C. '7 D. '7&F&#+A9%:9''#:87⇒ 711- -'mn m+0.!"⇔nm'7Câu 59: _}'B)BC2)K+JW.&W)+&8@A+JF&Y`Bv)Sj+AA.+7 B. #&$7 C.&$'7 D.‚g87Câu 60: _=x=>@A2&=x=DH<TAa&8&W92)=kjYPP8e#"@AP8$$:70.6)&8>Bh)@a&I@ZB)BC+H<''.-)&88S7_SJAA1.8+D`Bv)FS8+$"+AA..-7 B.1 C.1.07 D..67>e>N"$N"+→"+'#r$$&&"&"&7€))G8S+H<)⇒&1.-8+⇒(&8&W!-+AK+J"-#$"D+A"-#$"e'"$⇒D+A6#$-@AH<W+A1.08+777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 Page 7 of 7 . TRƯỜNG THPT MINH KHAITỔ HOÁ HỌC(Đề thi có 05 trang)ĐỀ THI THỬ Đ I HỌC LẦN 1 NĂM 2014 Môn thi: Hoá họcTh i gian làm b i: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm). 3-%%4%-5261*)165&'!7HƯỚNG DẪN GI I MỘT SỐ CÂU B I TẬPPHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)Câu 1: 89):;<=>)?8#&.&&@AB)BCDE&1.168+#&$'@A1.18+&+".F&=GE)H<!)&8 I& amp;@AJ2&1.60%+7K2C I& amp;8+AA..%%)7
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2014 - Môn thi: Hoá học, ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2014 - Môn thi: Hoá học, ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2014 - Môn thi: Hoá học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn