Đề cương tâm lý học đại cương 1

đề thi tâm học đại cương của các năm trước

đề thi tâm lý học đại cương của các năm trước
... động giáo dục lại có nhân cách khác nhau? ĐỀ THI: TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG THỜI GIAN: 75 PHÚT KHÔNG SỬ DỤNG TÀI LIỆU Câu 1: (2 điểm) Trình bày cách phân loại tượng tâm lý? Câu 2: (3 điểm) Tư gì? ... tiếp là: A Sự tiếp xúc tâm người - người B Quá trình trao đổi thông tin, cảm xúc người C Con người tri giác ảnh hưởng tác động qua lại lẫn D Cả A,B,C ĐỀ THI: TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG THỜI GIAN: 75 ... nội dung đời sống tâm cá thể D Cả a,b,c Câu 7: (0.5 điểm) a Luôn tạo cho cá nhân xã hội b Luôn thực có ý thức c Luôn có giá trị xã hội D Cả a,b,c ĐỀ THI: TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG THỜI GIAN: 75...
 • 3
 • 4,818
 • 125

Đề cương ôn tập môn Tâm Học Đại Cuơng

Đề cương ôn tập môn Tâm Lý Học Đại Cuơng
... tính tâm cá nhân như: xu hướng, tính cách, khí chất lực Cũng phân biệt tượng tâm thành: tượng tâm có ý thức tượng tâm chua ý thức Người ta phân biệt tượng tâm thành: tượng tâm ... xạ có điều kiện Tâm có chất phản xạ III.CÁC LOẠI HIỆN TƯỢNG TÂM LÝ: Có nhiều cách phân loại tượng tâm lý: Cách phân loại phổ biến tài liệu tâm học việc phân loại tượng tâm theo thời gian ... đích đề III PHÂN LOẠI NGÔN NGỮ: Có nhiều cách phân chia loại ngôn ngữ Thông thường, người ta đề cập đến hai dạng ngôn ngữ Ngôn ngữ bên ngoài, ngôn ngữ bên Ngôn ngữ bên ngoài: Ngôn ngữ bên ngôn...
 • 23
 • 14,130
 • 465

đề cương tâm học đại cương

đề cương tâm lý học đại cương
... tượng nghiên cứu nhiều khoa học (triết học , xã hội học, đạo đức học, thẩm mỹ học, văn hóa giáo dục học, tâm học ) Việc nghiên cứu nhân cách vấn đề trọng tâm tâm học, để nắm rõ nhân cách, ... phú tâm phát triển - Muốn cải tạo, thay đổi tính cách tâm không phù hợp cần phải thay đổi môi trường sống, môi trường xã hội để có tâm lành mạnh  Tâm người mang tính lịch sử Tâm ... Định nghĩa: Cảm giác trình tâm phản ánh thuộc tính riêng lẻ vật tượng trực tiếp tác động vào giác quan ta • Đặc điểm - Cảm giác trình tâm lý, trình tâm hoạt động tâm diễn thời gian tương...
 • 31
 • 12,882
 • 46

đề cương môn tâm học đại cương

đề cương môn tâm lý học đại cương
... yếu tâm Dù muốn hay không, ngôn ngữ cá nhân phơi bày nhiều đặc điểm tâm cá nhân như: Tính tình, trình độ, tình cảm, tâm hồn, ước mơ, tưởng, mong muốn…Ngôn ngữ đặc trưng cho tâm cá ... lịch sử, biến thành tâm lý, nhân cách Nói cách khác, tâm sản phẩm hoạt động giao tiếp Hoạt động giao tiếp, mối quan hệ chúng quy luật tổng quát hình thành biểu lộ tâm người Câu 4: phân ... nhà trẻ -gđ tuổi học: +thời kỳ đầu tuổi học (nhi đồng, hs tiểu học) 6-12 tuổi: học tập, lĩnh hội tảng tri thức, chuẩn mực hành vi +thời kỳ tuổi học( thiếu niên, hs THCS)12-14,15 :học tập & giao tiếp...
 • 19
 • 3,898
 • 10

đề cương ôn tập môn tâm học đại cương

đề cương ôn tập môn tâm lý học đại cương
... hình ảnh tâm mang tính động sáng tạo Phản ánh tâm tạo hình ảnh tâm Hình ảnh tâm kết trình phản ánh giới khách quan vào não người, song hình ảnh tâm khác chất so với hình ảnh hóa ... thông tin để tạo thông tin B Theo quan điểm tâm học Phân chia: theo quan điểm tâm học chia phản ánh thành mức độ Phản ánh vật lý: phản ánh sinh vật vô sinh Phản ánh sinh lý: phản ánh thực ... trình xuất tâm Ví dụ: Khi thuyết trình môn học người thuyết trình phải sử dụng kiến thức, kỹ năng, thái độ, tình cảm môn học để thuyết trình Ttrong thuyết trình • • người lại có tâm khác nhau:...
 • 18
 • 1,107
 • 4

ngân hàng đề thi trắc nghiệm tâm học đại cương

ngân hàng đề thi trắc nghiệm tâm lý học đại cương
... d~ O Tfnh gian ti~p C Quan he m~t thi~ t voi nh~n thuc cam trnh D Quan M m~t thi~ t vai 63 COD dU'img nh~n thU'c hi~n th\l'c bit diu tir nhung di~u tai nghe mit thiy i mm d~n tich cam xuc C\I'C ... d€ Di€u th~ hi~n d~c di~m nao ciia tu" duy? A Quan h~ m~t thi6 t vai nh~n thuc cam trnh B Quan h~ m~t thi~ t voi cam xue C Quan h~ m~t thi~ t vai ngon ngu D La mQt qua trlnh tam Iy 64 Qua trinh ... Masslow, nhu du chia thimh mfiy b~c, lit nhii'ng b~c nflO? A v~t chAt va tinh th:1n B 3, cftp th~p, cftp trung va c§p cao C 5, sinh Iy, an toan, dugc thira D T6n t...
 • 14
 • 5,696
 • 151

đề cương môn học - môn tâm học đại cương

đề cương môn học - môn tâm lý học đại cương
... 1 Tâm gì? Vài nét lịch sử hình thành tâm học Đối tượng, nhiệm vụ tâm học Đặc điểm chung tượng tâm 5.Chức tâm Phân loại tượng tâm ỊI Bản chất tượng tâm người Tâm người ... khảo - Phạm Minh Hạc (1980), Nhập môn tâm học, Nxb Giáo dục, HN - Phạm Minh Hạc (1988), Tâm học, Nxb Giáo dục, HN - Hội đồng môn Tâm l - giáo dục (1975), Giáo trình tâm học, HN - Trần ... (1993), Tâm học giao tiếp, Đại học mở bán công TP Hồ Chí Minh - Bùi Ngọc Oánh (1992), Đề cương giảng xã hội quản TP Hồ Chí Minh - Rudich, P.A (1986), Tâm học, Nxb thể dục thể thao - Tâm lý...
 • 6
 • 821
 • 6

đề cương tâm học đại cương

đề cương tâm lý học đại cương
... khoa học không quan tâm đến thân trình mà quan tâm đến chủ thể nữa, nhân cách Nhân cách tâm học phạm trù tảng nhân cách hình thành nhân cách vấn đề trung tâm tâm lí học mắt lới hệ thống khoa học ... nảy sinh trớc hoàn cảnh có vấn đề Trong nhiều trờng hợp, đứng trớc tình có vấn đề ngời dùng TD để giải vấn đề mà phải sử dụng trình nhận thức cao tởng tợng TT trình tâm lí phản ánh cha có kinh nghiệm ... + Tính có vấn đề: T xuất gặp hoàn cảnh, tình có vấn đề, tức tình chứa đựng mục đích, vấn đề mà hiểu biết cũ phơng pháp cũ không đủ sức để giải quyết.Hoàn cảnh (tình huống) có vấn đề kích thích...
 • 42
 • 455
 • 0

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TÂM HỌC ĐẠI CƯƠNG 1

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG 1
... ngi 1. 1 C s t nhiờn ca tõm ngi 1. 1 .1 Di truyn v tõm 1. 1.2 Nóo v tõm 1. 1.3 Vn nh khu chc nng tõm nóo 1. 1.4 Phn x cú iu kin v tõm 1. 1.5 Qui lut hot ng thn kinh cp cao v tõm ... giỏc 1. 2 Tri giỏc 1. 2 .1 Khỏi nim tri giỏc 1. 2.2 c im ca tri giỏc 1. 2.3 Cỏc qui lut ca cm giỏc 5.5 Bi T v tng tng 1. 1 T 1. 1 .1 Khỏi nim t 1. 1.2 c im ca t 1. 1.3 Cỏc qui lut ca t 1. 2 Tng tng 1. 2 .1 Khỏi ... tõm lý, ý thc 1. 1 S hỡnh thnh v phỏt trin tõm 1. 1 .1 S hỡnh thnh v phỏt trin tõm v phng din loi 1. 1.2 S hỡnh thnh v phỏt trin tõm v phng din cỏ th 1. 2 S hỡnh thnh v phỏt trin ý thc 1. 2.1...
 • 26
 • 1,024
 • 8

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TÂM HỌC ĐẠI CƢƠNG 2

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƢƠNG 2
... Tên môn học: Tâm học đại cương 2. 2 Mã số môn học 2. 3 Số tín chỉ: 2. 4 Môn học: - Bắt buộc 2. 5 Các môn học tiên quyết: Tâm học đại cương 2. 6 Các môn học kế tiếp: Tâm học nhân cách 2. 7 ... dung môn học Tâm học đại cương cung cấp cho người học kiến thức tâm học: Vấn đề tâm- sinh tượng tâm người; qui luật, chế tâm lý, trình, trạng thái thuộc tính tâm người Phân tích ... Tất Dong (chủ biên) Tâm học đại cương. Tủ sách đại học từ xa 20 00,phòng tư liệu khoa 6 .2 Học liệu tham khảo Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên) Tâm học đại cương, Nxb ĐHQGHN 20 02, phòng tư liệu khoa...
 • 25
 • 244
 • 2

tam ly hoc dai cuong- chu de Tu Duy

tam ly hoc dai cuong- chu de Tu Duy
... CÂU TƯ DUY LÀ MỘT HÌNH THỨC PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG SÁNG TẠO.TƯ DUY KHÔNG CHỈ LÀ PHÁT HIỆN BẢN CHẤT BÊN TRONG VÀ DỪNG LẠI NÓ LÀ MỘT QUÁ TRÌNH KHÔNG NGỪNG NGHỈ, HẾT TƯ DUY NÀY LẠI HÌNH THÀNH TƯ DUY MỚI ... CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN TƯ DUY CÂU HỎI TÌNH HUỐNG VẤN ĐỀ MÀ THƯỢNG ĐẾ ĐƯA RA LÀ GÌ?NÓ ĐƯỢC NHẬN THỨC THẾ NÀO TỪ MỌI NGƯỜI?...
 • 6
 • 104
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN TÂM HỌC ĐẠI CƯƠNG

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG
... đònh: loại thực nghiệm nhằm xác đònh tình trạng vấn đề tâm đối tượng thực nghiệm Thực nghiệm hình thành: nhằm hình thành phẩm chất tâm đối tượng thực nghiệm tác động nhà nghiên cứu - Thực ... câu hỏi trình bày văn thông qua việc trả lời đối tượng nghiên cứu để thu thập thông tin cần thi t Ưu nhược điểm: dễ nghiên cứu; thông tin thu thập loạt đối tượng, dễ xử toán thống kê Tuy nhiên ... động quản người thường thích hợp với công tác kế hoạch, tổ chức, nhân sự, công việc đòi hỏi tính cẩn thận tính nguyên tắc) - Khí chất nóng Là người tỏ có sức sống dồi dào, biểu tâm bộc lộ...
 • 11
 • 670
 • 1

Đề cương chi tiết học phần: Tâm học đại cương 1

Đề cương chi tiết học phần: Tâm lý học đại cương 1
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC BỘ MÔN: TÂM LÝ – GIÁO DỤC Bộ môn: Tâm học ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG I Mã số học phần: 18 115 0 Thông tin giảng viên: 1. 1 Họ tên: Thi Thị ... 0 915 240299 Email: Hươngle_tl@yahoo.com Thông tin chung học phần: - Tên ngành: Tâm học (Quản trị nhân sự) - Khoá đào tạo: K14 (2 011 – 2 015 ) - Tên học phần: Tâm học đại cương - Số tín học ... triển tâm học 1. 2 Các quan điểm tâm học đại 1. 3 Đối tượng, nhiệm vụ tâm học Bản chất, chức năng, phân loại tượng tâm 2 .1 Bản chất tượng tâm người theo quan điểm TLH DVBC 2.2 Chức tâm...
 • 26
 • 249
 • 1

Đề cương chi tiết học phần: Tâm học đại cương 2

Đề cương chi tiết học phần: Tâm lý học đại cương 2
... Trờng đại học hồng đức Bộ môn: Tâm lý- giáo dục Bộ môn: Tâm học Đề cơng chi tiết học phần Tâm học đại cơng II Mã học phần: 181155 Thụng tin v ging viờn: Thụng ... hc .im Trờn lp 2. 2 Tng tng thuyt (2 tit) 2. 2.1 Khỏi nim chung v tng tng 2. 2.1.1 nh ngha tng tng 2. 2.1 .2 c im ca tng tng 2. 2.1.3 Vai trũ ca tng tng Bi / Trờn lp 2. 2.3 Cỏch sỏng to tho (2 tit) ... Nhn thc tớnh 2. 1 T 2. 1.1 Khỏi nim chung v t 2. 1.1.1 nh ngha t 2. 1.1 .2 c im ca t 2. 1 .2 Cỏc giai on ca quỏ trỡnh t 2. 1.3 Cỏc thao tỏc ca t 2. 1.4 Cỏc loi t v vai trũ ca chỳng 2. 2 Tng tng 2. 1 Khỏi...
 • 33
 • 134
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi tâm lý học đại cương spktđề thi tâm lý học đại cương trắc nghiệmđề thi tâm lý học đại cương có đáp ánđề thi tâm lý học đại cươngngân hàng đề thi tâm lý học đại cươngđáp án đề thi tâm lý học đại cươngcác đề thi tâm lý học đại cươngđề thi tâm lý học đại cương của các năm trước1 một số vấn đề cơ bản của tâm lý học đại cươngđề tài tiểu luận môn tâm lý học đại cươngđề cương ôn thi môn tâm lý học đại cươngđề cương tâm lý học đại cươngđề cương ôn tập môn tâm lý học đại cươngđề cương ôn tập tâm lý học đại cươngtâm lý học đại cương phần 1Lý thuyết và bài tập về ròng rọc Vật lí 630 đề ôn thi học sinh giỏi môn tiếng anh 6 có đáp ánKHẢO sát các đặc TRƯNG PHỔ của các ĐỒNG vị PHÓNG xạ BẰNG đầu dò nai(tl)nghiên cứu mô hình liên kết khu vực, hội nhập của Liên minh châu Âu có thể góp phần định hướng cho sự phát triển của ASEAN trong tương lai, đặc biệt là quá trình hình thành Cộng đồng chung ASEANHướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 132 SGK toán 3130 câu hỏi TRẮC NGHIỆM TIN học ôn THI CÔNG CHỨCĐỀ CƯƠNG ôn tập THI TUYỂN CÔNG CHỨC cấp xã LĨNH vực NÔNG NGHIỆP (CHỨC DANH địa CHÍNH – xây DỰNG) năm 2017Đê cương ôn thi tuyển giáo viên mầm nonnội dung ôn tập tiếng anh thi công chứctài liệu ôn tập tiếng anh thi công chức năm 201720 BÀI HÓA HỌC 9 ( CÓ ĐÁP ÁN ) THƯỜNG GẶP TRONG ĐỀ THI HSG HÓA 9CON ONG VA CON MUOIBộ câu hỏi và đáp án môn kiến thức chung dành cho viên chức mới nhất năm 2017Thực trạng du lịch đền chùa ở hà nội mở rộngThế mạnh về du lịch tỉnh khánh hoàCấu trúc viết lại câu tiếng anh ( HAY)Sử dụng thực vật lớn làm chỉ thị sinh học chất lượng nước hệ thống kênh mương thuỷ lợi trên địa bàn huyện gia lâm, hà nộiĐồ án hệ thống sấy thùng quay sấy cà phêPhân loại và phương pháp giải bài toán hỗn hợp sắt và các hợp chất của sắtBáo cáo thực tập tốt nghiệp ngành công nghệ kĩ thuật nhiệt lạnh điều hòa không khí
Đăng ký
Đăng nhập