GA lop 3 tuàn 32 CKT

GA LOP 3 TUAN 32 (CKTKN).

GA LOP 3 TUAN 32 (CKTKN).
... a/ 32 : x = 16, b/ 24 : : = 32 : : = , 24 : x = - Hai em khác nhận xét bạn -Một em đọc đề sách giáo khoa -1 em lên bảng giải 3A 3B 3C 3D CỘNG Lơp HS Giỏi 10 34 Khá 15 20 22 19 76 Tb 11 Tổng 30 ... Giáo viên : Nịnh Thanh Tính - 23 - Trường tiểu học Tam Giang – Năm Căn – Cà Mau Giáo án lớp - Giúp học sinh nhận thấy ưu , khuyết điểm tuần 32 - Biết kế hoạch tuần 33 để thực II/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY ... em lên bảng giải - Gọi em lên bảng giải , a/ ( 138 29 + 20718 ) x = 34 547 x -u cầu lớp làm vào = 69094 -Mời học sinh khác nhận xét b/ (2 035 4 – 9 638 ) x = 10716 x -Giáo viên nhận xét đánh giá =...
 • 25
 • 278
 • 0

GA LOP 3 TUAN 32 ( CKTKN)

GA LOP 3 TUAN 32 ( CKTKN)
... đánh giá -Một em đọc đề sách giáo khoa -1 em lên bảng giải Lớp 3A 3B 3C 3D CỘNG HS Giỏi Khá Tb Tổng 10 15 30 20 29 22 32 19 30 34 76 11 121 -Vài em nhắc lại nội dung d) Củng cố - Dặn dò: -Hơm ... a/ ( 138 29 + 20718 ) x = 34 547 x = 69094 b/ (2 035 4 – 9 638 ) x = 10716 x = 2864 - Học sinh khác nhận xét bạn - Một em giải bảng , lớp làm vào Bài giải Số tuần lễ Hường học năm học : 175 : = 35 (tuần) ... lỗi - Làm BT 2(b), BT 3( b) II / CHUẨN BỊ : - Bảng lớp viết ( lần ) từ ngữ tập III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động GV Hoạt động HS Kiểm tra cũ: -u cầu lớp viết vào nháp số từ mà -3 Học sinh lên...
 • 21
 • 220
 • 0

GA LOP 3 - TUAN 32 (CKT)

GA LOP 3 - TUAN 32 (CKT)
... nh©n - HS lªn b¶ng lµm - ®äc kÕt qu¶ a n¬ng ®ç - n¬ng ng« - lng ®Ìo gïi TÊp nËp - lµm n¬ng - vót lªn -> HS nhËn xÐt - HS nªu yªu cÇu - vµi HS ®äc tríc líp c©u v¨n - Tõng cỈp HS ®äc cho viÕt - GV ... nghe - GV híng dÉn ®äc b HD lun ®äc + gi¶i nghÜa tõ: - §äc tõng c©u - HS nèi tiÕp ®äc - §äc tõng ®o¹n tríc líp - HS ®äc ®o¹n - HS gi¶i nghÜa tõ - §äc tõng ®o¹n nhãm - HS ®äc theo nhãm - 1- HS ... - GV gäi HS nªu yªu cÇu - GV d¸n tê phiÕu lªn b¶ng - GV nhËn xÐt c) BT3: - GV gäi HS nªu yªu cÇu – THỚI BÌNH Bài soạn lớp 3A – CÀ MAU - HS neu yªu cÇu BT - HS ®äc ®o¹n v¨n - HS lµm vµo nh¸p -...
 • 18
 • 131
 • 0

GA LOP 3 - TUAN 32 ( CKT - KN)

GA LOP 3 - TUAN 32 ( CKT - KN)
... PHÚC - HS nªu yªu cÇu ( 138 29 + 20718) x = 34 547 x = 69094 (2 035 4 - 9 638 ) x = 10716 x = 42846 - HS nªu yªu cÇu - HS ph©n tÝch bµi to¸n Bµi gi¶i Sè tn lƠ thêng häc n¨m häc lµ 175 : = 35 (tn) §/S: 35 ... tËp a - GV gäi HS nªu yªu cÇu - HS nªu yªu cÇu bµi tËp - Yªu cÇu lµm bµi c¸ nh©n - HS lµm bµi c¸ nh©n - HS lªn b¶ng lµm - ®äc kÕt qu¶ a n¬ng ®ç - n¬ng ng« - lng ®Ìo gïi TÊp nËp - lµm n¬ng - vót ... ®ã - HS nghe b) Bµi 2: - GV gäi HS nªu yªu cÇu - HS neu yªu cÇu BT - HS ®äc ®o¹n v¨n - HS lµm vµo nh¸p - GV d¸n tê phiÕu lªn b¶ng - HS lªn b¶ng lµm bµi -> HS nhËn xÐt ChÊm - GV nhËn xÐt + 3: ...
 • 16
 • 156
 • 0

GA LOP 3 - TUAN 32 ( CKT - KN

GA LOP 3 - TUAN 32 ( CKT - KN
... = ( Üa) Sè hép cÇn ®Ĩ ®ùng hÕt 30 ®Üa lµ 30 : = (hép) §/S: (hép) - HS nªu yªu cÇu - HS Bµi gi¶i Sè HS mçi hµng lµ: 45 : = (HS) Sè hµng 60 HS xÕp ®ỵc lµ: 60: = 12 (hµng) §/S: 12 (hµng) - HS - ... nh©n - HS lªn b¶ng lµm - ®äc kÕt qu¶ a n¬ng ®ç - n¬ng ng« - lng ®Ìo gïi TÊp nËp - lµm n¬ng - vót lªn -> HS nhËn xÐt - HS nªu yªu cÇu - vµi HS ®äc tríc líp c©u v¨n - Tõng cỈp HS ®äc cho viÕt - GV ... ®Ĩ ®i km lµ: 12: 3= 4( phót) 28 phót: … km Sè km ®i 28 lµ: 28: 4= 7(km) §S: km - GV gäi HS ®äc bµi - NX - GV nhËn xÐt Bµi 2: - GV gäi HS nªu yªu cÇu - HS nªu - PT bµi to¸n? - HS - Yªu cÇu lµm vµo...
 • 18
 • 228
 • 0

GA lop 3 tuàn 32 CKT

GA lop 3 tuàn 32 CKT
... phụ có kẻ sẵn Lớp 3A 3B 3C 3D Tổng Học sinh Giỏi 10 34 Khá 15 20 22 19 76 Trung bình 11 Tổng 30 29 32 30 121 GV nhận xét Củng cố - Dặn dò : - Hỏi lại - Về nhà học làm tập3 trang 167 - GV hướng ... bảng – Cả lớp làm bảng a) ( 138 29 + 20718) x b) ( 2 035 4 – 9 638 ) x Năm học 2008- Trường Tiểu học Quỳnh Lâm B Phạm Thò Hạnh = 34 547 x = 10716 x = 69094 = 42864 c) 145 23 – 24964 : d) 97012 – 21506 ... phút + Bài toán cho biết ? km ? Giải + Bài toán yêu cầu ta tìm ? km = 30 00m Tóm tắt Số m người đo phút : 12 phút – 30 00m 30 00 : 12 = 250 (m) 28 phút - ? (m) km Sốm người 28 : GV : Muốn tính ta...
 • 32
 • 158
 • 0

GA lop 3 Tuan 32,33,34,35 ( 2buoi- CKT)

GA lop 3 Tuan 32,33,34,35 ( 2buoi- CKT)
... cửa hàng bán mét vải Bài 3- Kết phép cộng 36 528 + 4 934 7 A 75 865 B 85 865 C 75 875 D 85 875 Kết phép trừ 85 37 1 – 9046 A 76 32 5 B 86 33 5 C 76 33 5 D 86 33 32 5 Tiết 3, 4 Tập ... lên bảng giải Lơp 3A 3B 3C 3D CỘNG -Gọi học sinh khác nhận xét HS Giỏi 10 34 bạn Khá 15 20 22 19 76 -Giáo viên nhận xét đánh giá Tb 11 c) Củng cố - Dặn dò: Tổng 30 29 32 30 121 - Tuyªn d¬ng ... bảng giải số a/ ( 138 29 + 20718 ) x = 34 547 x 28 - Gọi em lên bảng giải , -u cầu lớp làm vào -Mời học sinh khác nhận xét -Giáo viên nhận xét đánh giá = 69094 b/ (2 035 4 – 9 638 ) x = 10716 x =...
 • 118
 • 332
 • 0

GA lop 3 tuan 32

GA lop 3 tuan 32
... xét 31 3/ Bài mới: 1’ a Giới thiệu: Nêu mục tiêu yêu cầu học Ghi tựa 30 ’ b.Luyện tập: Bài 1: -Gọi HS nêu yêu cầu -Yêu cầu HS tự làm -3 HS lên giải tập 152 73 02 5091 27 03 18842 28 4710 04 02 36 0 83 ... 18842 28 4710 04 02 36 0 83 00 9020 08 03 -HS nộp VBT -HS nhắc lại -2 HS nêu -2 HS lên bảng làm bài, lớp làm vào nháp -Đặt tính tính kết quả: b/ -Yêu cầu HS vừa lên bảng a/ 30 755 48729 nhắc lại cách ... HS lên bảng làm 4/166 -Nhận xét ghi điểm Nhận xét chung 31 3/ Bài mới: 1’ a.Giới thiệu: Nêu mục tiêu yêu cầu -HS nhắc lại tựa học Ghi tựa 30 ’ b.HD giải toán: *Bài toán: -Gọi HS đọc đề toán -Bài...
 • 14
 • 340
 • 0

GA lop 3 Tuan 6 ( CKTKN )

GA lop 3 Tuan 6 ( CKTKN )
... vào - Gọi học sinh lên bảng giải - Chấm số em, nhận xét chữa 3) Củng cố - Dặn dò: Giáo viên: Phạm Thò Yến 69 , 36 93 là: 23, 12, 31 - Đổi chéo để kiểm tra - Một em đọc đề sách giáo khoa - Cả ... xét làm học sinh Bài 3: -Gọi em đọc tập 3( nếu thờigian) - Gọi em giải bảng - u cầu lớp giải vào - Chấm số em, nhận xét chữa Số bơng hoa Vân tặng bạn : 30 : = ( bơng ) Đ/S: bơng hoa - Lớp chữa ... nhóm nhóm que ( khơng thừa ) + Lấy que tính chia thành nhóm nhóm thừa que tính - Một học sinh nêu u cầu - 3HS lên bảng, lớp làm bảng a/20 15 19 20 15 16 0 20 : = 15 : = 19 : = (d 3) Bài : b, ...
 • 21
 • 206
 • 0

GA-LOP 3 -TUAN 6- CKTKN+BVMT(DAI LK)

GA-LOP 3 -TUAN 6- CKTKN+BVMT(DAI LK)
... Tân Thành 33 -Yờu cu c lp lm vo v 71 - 3HS lờn bng lm bi 34 - Gi hc sinh lờn bng thi lm ỳng ,- C lp theo dừi bn v nhn xột 72 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 nhanh Sau ú c kt qu 73 - em ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 I Mc tiờu - Nghe vit ỳng bi chớnh t, trỡnh by ỳng hỡnh thc bi xuụi - Lm ỳng bi in ting cú eo/ oeo (BT2) - Lm ỳng BT (3) a/b II dựng dy hc: Bng ph ghi bi v bi 3a ... cn in 76 ngi lo khoo, ngoộo tay õm u bi Bi 3a 77 - Gi hc sinh c yờu cu bi 3a 78 - C lp nhn xột bỡnh chn bn lm - Yờu cu hc sinh lm vo v ỳng nht - Gi 3HS thi lm bi trờn bng(ch vit ting- HS c kh...
 • 22
 • 326
 • 0

GA lop 3 tuan 7 CKTKN H2G

GA lop 3 tuan 7 CKTKN H2G
... x + 15 = 35 + 15 = 50 x + 21 = 49 + 21 = 70 x + 17 = 63 + 17 = 80 x + 32 = 28 + 32 = 60 - HS nêu yêu cầu tập -> phân tích toán -> giải Bài giải : lọ nh có số hoa : x = 35 ( ) Đáp số : 35 hoa * ... ( T 30 ) ( T 33 ) * HSY làm ( T 28 ) Ngày soạn: 29/9/2010 Ngày giảng : Thứ sáu ngày 01 tháng 10 năm 2010 Tiết Toán Tiết 35 : Bảng chia I Mục tiêu: - Bc u thuc bng chia - Vn dng c phỏp chia 7trong ... trờng học * HSY đọc lại khổ thơ theo hình thức cá nhân Ngày soạn: 27/ 9/2010 Ngày giảng : Thứ t ngày 29 tháng năm 2010 13 Toán Tiết 33 : gấp số lên nhiều lần Tiết I Mục tiêu : - Bit thc hin gp mt s...
 • 32
 • 245
 • 0

GA lop 3 Tuan 13 CKTKN+GDKNS+BVMT

GA lop 3 Tuan 13 CKTKN+GDKNS+BVMT
... a.163g +28g =191g; b 50g ì = 100g 42g 25g = 17g 96g : = 32 g - Mt em nờu yờu cu bi - Lp thc hin vo v - Mt em lờn bng gii bi Gii : S gam sa hp cú l : 455 - 58 = 39 7 (g) HS /S: 39 7g sa K,G 23 ... (Tit 65) GAM I Mc tiờu : - Bit gam l mt n v o lng v s liờn h gia gam v kg - Bit c kt qu cõn mt vt bng cõn a v cõn ng h - Bit tớnh cng, tr, nhõn, chia vi s o lng l gam - BT: Bi 1; Bi ; Bi 3; Bi - ... li hai cõu th va in : ó in xong - Gan chi/ gan gỡ, gan ra/ gan th, m - Giỏo viờn theo dừi nhn xột n/ m , ch chi/ ch gỡ, tu bay hn/ tu bay nú, tui/ tụi Bi 3: - c ni dung bi - Yờu cu c ni dung...
 • 26
 • 328
 • 0

GA Lop 3 Tuan 1 - CKTKN

GA Lop 3 Tuan 1 - CKTKN
... TNTP - GV treo bảng phụ: A/Đội thành lập ngày ? B/Những đội viên đội ai? C/Đội mang tên Bác Hồ từ nào? -1 5 /5 /19 41 - HS đọc lại câu hỏi gợi ý - HS nêu miệng ; đội thành lập ngày 15 5- 19 41 - HS ... 245 HS; Khối khối 32 hs - Khối có hs - Giải toán đơn dạng - Lớp làm Bài giải Số hs khối hai 245 – 32 = 2 13 ( hs ) Đáp số : 2 13 học sinh Đ¹o ®øc Tiết 1: Kính yêu Bác Hồ (Tiết 1) I/ MỤC TIÊU: Giúp ... lần n A PhÇn më ®Çu - GV tập trung HS phổ biến 2’ -3 nội dung học - HS tập hợp theo hàng ngang - GV tổ chức cho HS giậm chân 1 -2 ’ theo nhòp hát - HS thực đội hình hàng ngang - GV tổ chức cho HS...
 • 33
 • 230
 • 0

GA LOP 3 TUAN 2 CKTKN

GA LOP 3 TUAN 2 CKTKN
... SGK - C lp lm vo v bi - Mt hc sinh lờn bng lm bi : Bi 3( cột 1, 2, 3) SBT 7 52 37 1 621 - Treo bng ph ó k sn nh bi ST 426 24 6 39 0 Hiu 32 6 125 23 1 - Yờu cu nhỡn vo bng nờu cỏch - Nhn xột, cha bi Nguyễn ... cỏch tớnh qua 2vớ hin lm bỡ 541 422 - 127 -114 414 30 8 - HS nhn xột bi bn d thc 564 -21 5 34 9 - HS nờu bi sỏch giỏo khoa - em lờn bng t tớnh v tớnh : 627 764 516 -4 43 - 25 1 -34 2 184 5 13 174 - HS ... hn : 567 868 38 7 100 - Gi hc sinh khỏc nhn xột bi bn - 32 5 - 528 - 58 - 75 - Giỏo viờn nhn xột ỏnh giỏ 22 4 34 0 32 9 25 - Lu ý hc sinh v phộp tr cú nh - Hc sinh khỏc nhn xột bi bn Bi 2a: - Yờu cu...
 • 29
 • 232
 • 0

GA LOP 3 TUAN 4 CKTKN

GA LOP 3 TUAN 4 CKTKN
... (d¹ng1/2; 1 /3; 1 /4 ; 1/5) - Gi¶i bµi to¸n cã phÐp tÝnh - BiÕt tÝnh ®é dµi ®êng gÊp khóc(trong ph¹m vi c¸c sè ®· häc) II- §Ị BΜI (40 /) 1- §Ỉt tÝnh råi tÝnh 32 7 + 41 6; 561 - 244 ; 46 2 + 35 4; 728 - 45 6 2- ... + 12 + 12 = 36 VËy 12 x = 36 - Hs theo dâi - Hs theo dâi - Vµi hs nªu - Hs nªu - Hs nªu yªu cÇu - häc sinh lªn b¶ng (mçi HS thùc hiƯn phÐp tÝnh) - C¶ líp lµm SGK 24 22 11 x2 x4 x5 48 88 55 - NhËn ... trªn b¶ng líp (mçi häc sinh phÐp tÝnh) - C¶ líp lµm b¶ng con: 32 x 42 x 11 x 13 x Ngun Thu Hµ Trêng TiĨu häc Xu©n Phó Gi¸o ¸n líp 3B Bµi 3/ 21: - Yªu cÇu häc sinh tù ph©n tÝch bµi to¸n, tãm t¾t -...
 • 23
 • 281
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng ga lớp 3 tuần 2210 buổi cktkntập làm văn lớp 3 tuần 32giáo án lớp 4 tuần 32 cktkngiáo án lớp 3 tuần 32giáo án lớp 3 tuần 33 cktkngiáo án lớp 3 tuần 29 cktkngiáo án lớp 3 tuần 35 cktkngiáo án lớp 3 tuần 14 cktkngiáo án lớp 2 tuần 32 cktkngiáo án lớp 3 tuần 16 cktkngiáo án lớp 3 tuần 10 cktkngiao an tieng viet lop 3 tuan 32giáo án lớp 3 tuần 12 cktkngiáo án lớp 3 tuần 7 cktkngiáo án lớp 2 tuần 32 ckt knschuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ