Nghiên cứu thu nhận b glucan từ nấm đầu khỉ và ứng dụng làm siro tăng cường miễn dịch

Thu nhận enzym protease từ vi sinh vật ứng dụng trong lên men nước mắm ngắn ngày

Thu nhận enzym protease từ vi sinh vật và ứng dụng trong lên men nước mắm ngắn ngày
... protease từ vi sinh vật ứng dụng lên men nước mắm ngắn ngày cần thiết, góp phần ứng dụng ưu công nghệ sinh học để hoàn thiện công nghệ sản xuất nước mắm * Mục đích luận văn: Thu nhận protease từ canh ... loại enzym endo exo-peptidase, thủy phân đến 80% liên kết peptit protein Thu nhận protease từ vi sinh vật có nhiều điểm ưu vi t so với thu nhận từ động vật thực vật: -Hoạt tính enzym vi sinh vật ... nuôi Asp oryzae Bac.subtilis Sau ứng dụng protease vào trình lên men nước mắm ngắn ngày từ cá phèn * Nội dung nghiên cứu: - Thu nhận chế phẩm enzym protease từ canh trường Asp oryzae Bac.subtilis,...
 • 122
 • 365
 • 1

Nghiên cứu thu nhận Enzyme xylanase từ chủng nấm Aspergillus niger trên môi trường lá mía - cám gạo

Nghiên cứu thu nhận Enzyme xylanase từ chủng nấm Aspergillus niger trên môi trường lá mía - cám gạo
... kết -1 ,4-D-xylosidic xylan;  Các tên khác gồm có: endo- -1 ,4-xylan 4-xylanohydrolase; endo-1,4 -xylanase; xylanase; -1 ,4 -xylanase; endo-1,4 -xylanase; endo- -1 , 4- xylanase; endo-1, 4- D -xylanase; ... Trang 15 Nghiên cứu thu nhận enzyme xylanase từ chủng nấm Aspergillus niger môi trường mía cám gạo (giờ) Nấm mốc Acrophialophora 22 7,0 55 - 60 (1) - 26 - Aspergillus 39 5, 5-6 55 - - 5, 7- 1,0 ... nghiên cứu : thu nhận enzyme xylanase từ chủng nấm mốc Aspergillus niger môi trường cám - mía - Nội dung nghiên cứu: Khảo sát khả sinh tổng hợp hệ enzyme xylanase môi trường mía - cám gạo, đồng...
 • 62
 • 758
 • 3

Nghiên cứu thu nhận enzyme protease từ nội tạng cá chẽm (lates calcarifer) thử nghiệm ứng dụng để sản xuất bột cá thực phẩm

Nghiên cứu thu nhận enzyme protease từ nội tạng cá chẽm (lates calcarifer) và thử nghiệm ứng dụng để sản xuất bột cá thực phẩm
... lý nội tạng Chẽm để chiết rút, thu nhận dịch chiết nội tạng xử lý dịch chiết thu chế phẩm enzyme nội tạng Chẽm, từ xây dựng qui trình thu nhận chế phẩm protease nội tạng Chẽm Nghiên cứu ... enzyme protease từ nội tạng Chẽm (Lates calcarifer) thử nghiệm ứng dụng để sản xuất bột thực phẩm nhằm tăng giá trị sử dụng sử dụng triệt để nguồn phế liệu Chẽm nguyên liệu tạp, giảm ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG LÂM TUYẾT HẬN NGHIÊN CỨU THU CHẾ PHẨM ENZYME PROTEASE TỪ NỘI TẠNG CÁ CHẼM (Lates calcarifer) ỨNG DỤNG SẢN XUẤT BỘT CÁ THỰC PHẨM Chuyên ngành:...
 • 117
 • 826
 • 1

Nghiên cứu thu nhận vitamin e từ nguồn phụ phẩm chế biến đậu tương

Nghiên cứu thu nhận vitamin e từ nguồn phụ phẩm chế biến đậu tương
... n vitamin E t ph ph m ch bi n d u ñ u tương Ph ph m ch bi n d u ñ u tương X lý nguyên li u Etyl este hóa Tách etyl este H nh p acid béo Phytosterol vitamin E Tách phytosterol Phytosterol thô Vitamin ... h p cho vi c thu nh n vitamin E + Nghiên c u x lý ph ph m ch bi n d u ñ u tương ñã ñư c l a ch n + Nghiên c u công ngh etyl este hóa + Nghiên c u công ngh thu nh n vitamin E thô + Nghiên c u công ... chuy n theo chi u thu n t o etyl este 4.3.1.2 nh hư ng c a t l etanol : c n kh mùi ñ n ph n ng etyl este hóa T l etanol : c n kh mùi có nh hư ng r t l n ñ n trình etyl este hóa ñây etanol (tuy...
 • 86
 • 305
 • 0

Nghiên cứu thu nhận enzyme α amylase từ trực khuẩn bacillus subtilis

Nghiên cứu thu nhận enzyme α amylase từ trực khuẩn bacillus subtilis
... ñ thu ñư c d ch enzyme α - amylase có ho t ñ cao Tách chi t enzyme α amylase t d ch lên men, nghiên c u ñ nhi t ñ pH t i thích c a enzyme α amylase Th nghi m kh th y phân tinh b t c a enzyme ... ch ph m enzyme thương m i thu c nhóm α - amylase ñ u có tính ch u nhi t cao B ng 1: ð b n nhi t c a α - amylase t ngu n khác STT Enzym Ngu n α - amylase vi Bacillus subtilis khu n α - amylase ... 2.2 Enzyme α - amylase 2.2.1 C u t o α - amylase Enzyme α - amylase enzyme th y phân tinh b t ñư c ng d ng r ng rãi công nghi p, y h c lĩnh v c khác ñ ng th i m t nh ng enzyme ñ u tiên ñư c nghiên...
 • 100
 • 618
 • 0

Nghiên cứu thu nhận Theobromin thô từ vỏ quả ca cao

Nghiên cứu thu nhận Theobromin thô từ vỏ quả ca cao
... phần khối lƣợng ca cao thành phần hóa học vỏ ca cao  Khảo sát số yếu tố ảnh hƣởng đến trình trích ly Theobromine từ vỏ ca cao  Đề xuất quy trình thu nhận Theobromine thô từ vỏ ca cao  Sơ tính ... nguồn phế thải vỏ ca cao, hạn chế ô nhiễm bảo vệ môi trƣờng, nâng cao giá trị sử dụng cho ca cao Nội dung nghiên cứu:  Xây dựng quy trình dự kiến thu nhận Theobromine thô từ vỏ ca cao  Xác định ... xuất ca cao có hạt ca cao nguồn ca cao thƣơng mại, vỏ ca cao thải bỏ môi trƣờng bên ngoài, gây ô nhiễm môi trƣờng, tác động xấu đến đời sống ngƣời Hơn nữa, ca cao công nghiệp có giá trị kinh tế cao, ...
 • 53
 • 748
 • 6

Nghiên cứu thu nhận enzyme gelatinase từ vi khuẩn

Nghiên cứu thu nhận enzyme gelatinase từ vi khuẩn
... tử vi khuẩn tự nhiên + Nghiên cứu số đặc tính enzyme gelatinase từ vi khuẩn tuyển chọn phân lập + Nghiên cứu tối ưu điều kiện nuôi sinh gelatinase từ vi khuẩn tuyển chọn phân lập + Nghiên cứu thu ... nhận enzyme từ vi khuẩn nói chung enzyme gelatinase từ vi khuẩn nói riêng, phục vụ giảng dạy nghiên cứu + Làm sở cho nghiên cứu tinh chế enzyme gelatinase nghiên cứu ứng dụng enzyme vào đời sống ... Nghiên cứu thu nhận enzyme gelatinase từ vi khuẩn cần thiết, bước đầu ứng dụng enzyme để thủy phân gelatin ứng dụng đời sống sản xuất - Mục tiêu nghiên cứu: + Phân lập tuyển chọn chủng vi khuẩn...
 • 116
 • 259
 • 1

Nghiên cứu thu nhận pectic oligosaccharide từ pectin vỏ chanh leo bằng endopolygalacturonase

Nghiên cứu thu nhận pectic oligosaccharide từ pectin vỏ chanh leo bằng endopolygalacturonase
... chủng cải tạo - Xây dựng quy trình thu nhận POS từ pectin vỏ chanh leo + Nghiên cứu thu nhận pectin từ vỏ chanh leo + Nghiên cứu điều kiện thủy phân giới hạn pectin tạo POS + Tách, tinh bảo quản ... phân pectin tạo POS enzyme Từ mối quan tâm trên, tiến hành thực luận án: “Ng iên cứu thu nhận pectic oligosaccharide từ pectin vỏ chanh leo endopolygalacturonase  Mục tiêu nghiên cứu - Thu nhận ... vụ cho sản xuất pectic oligosaccharide (POS) Pectin từ chanh leo đƣợc tách chiết từ sớm (năm 1949 với vỏ chanh leo tím năm 1953 chanh leo vàng) Phân tích thành phần vỏ chanh leo vàng tím cho...
 • 152
 • 199
 • 0

LATS Nghiên cứu thu nhận pectic oligosaccharide từ pectin vỏ chanh leo bằng endopolygalacturonase

LATS Nghiên cứu thu nhận pectic oligosaccharide từ pectin vỏ chanh leo bằng endopolygalacturonase
... tổng hợp EPG + Thu nhận, tinh xác định đặc tính enzyme chủng cải tạo - Xây dựng quy trình thu nhận POS từ pectin vỏ chanh leo + Nghiên cứu thu nhận pectin từ vỏ chanh leo + Nghiên cứu điều kiện ... nguồn vỏ chanh leo từ sở sản xuất Việt Nam chủ yếu chanh leo tím Do vậy, để ứng dụng pectin từ vỏ chanh leo tím vào sản xuất POS cần nghiên cứu chuyển hóa HM pectin thành LM pectin Kết nghiên cứu ... enzyme nghiên cứu endopolygalacturonase thương mại (Pectinex Ultra SP-L) sử dụng để nghiên cứu xây dựng quy trình thu nhận POS từ pectin vỏ chanh leo sau ứng dụng quy trình enzyme nghiên cứu (endopolygalacturonase...
 • 24
 • 141
 • 0

Nghiên cứu thu nhận Coenzyme Q10 từ chủng Agrobacterium tumefaciens tái tổ hợp

Nghiên cứu thu nhận Coenzyme Q10 từ chủng Agrobacterium tumefaciens tái tổ hợp
... đề tài: Nghiên cứu thu nhận Coenzyme Q10 từ chủng A tumefaciens tái tổ hợp  Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu tạo chủng A tumefaciens tái tổ hợp sinh tổng hợp Coenzyme Q10 - Nghiên cứu quy trình ... chủng A tumefaciens tái tổ hợp sinh tổng hợp CoenzymeQ10 - Nghiên cứu thu nhận Coenzyme Q10 xác định đặc tính Coenzyme Q10 từ chủng A tumefaciens tái tổ hợp  Khảo sát khả ứng dụng Coenzyme Q10 ... sinh tổng hợp CoQ10 dxs dps, song khả tổng hợp CoQ10 thấp so với chủng đột biến Ngoài ra, chủng E coli tái tổ hợp không tổng hợp CoQ10 mà tổng hợp CoQ8 CoQ9 Đây điều bất lợi cho việc tách tinh thu...
 • 142
 • 153
 • 1

Tóm tắt luận án Nghiên cứu thu nhận Coenzyme Q10 từ chủng Agrobacterium tumefaciens tái tổ hợp

Tóm tắt luận án Nghiên cứu thu nhận Coenzyme Q10 từ chủng Agrobacterium tumefaciens tái tổ hợp
... sinh tổng hợp CoQ10 từ A tumefaciens tái tổ hợp 11 3.4 TỐI ƢU HÓA ĐIỀU KIỆN LÊN MEN SINH TỔNG HỢP COQ10 TỪ A TUMEFACIENS 3.4.3 Tối ƣu hóa trình sinh tổng hợp CoQ10 từ A tumefaciens tái tổ hợp ... tách chiết CoQ10 từ A tumefaciens tái tổ hợp luận án xây dựng quy trình thu nhận CoQ10 từ A tumefaciens tái tổ hợp hình 3.38 Thuyết minh quy trình: Lên men: A tumefaciens tái tổ hợp nuôi cấy chìm ... CHƢƠNG TỔNG QUAN 1.1 CẤU TẠO COENZYME Q10 1.2 NGUỒN THU COENZYME Q10 1.2.1 Tổng hợp hóa học 1.2.2 Coenzyme Q10 từ động vật, thực vật 1.2.3 Coenzyme Q10 từ vi sinh vật 1.3 CON ĐƯỜNG TỔNG HỢP COENZYME...
 • 24
 • 129
 • 0

nghiên cứu chế tạo chất lỏng từ nền hạt nano fe3o4 ứng dụng trong diệt tế bào ung thư

nghiên cứu chế tạo chất lỏng từ nền hạt nano fe3o4 ứng dụng trong diệt tế bào ung thư
... tiến sĩ: Nghiên cứu chế tạo chất lỏng từ hạt nano Fe3O4 ứng dụng diệt tế bào ung thư Mục tiêu luận án: Chế tạo chất lỏng từ chứa hạt nano Fe3O4 có khả ứng dụng thử nghiệm diệt tế bào ung thư phương ... chiều hạt nano Fe3O4 117 Kết luận chương 121 CHƯƠNG 4: CHẤT LỎNG TỪ NỀN HẠT NANO Fe3O4 ỨNG DỤNG TRONG DIỆT TẾ BÀO UNG THƯ 123 4.1 Nghiên cứu thử nghiệm chế tạo chất lỏng từ hạt nano Fe3O4 ... (SF) ứng dụng diệt tế bào ung thư 124 4.1.1 Các đặc trưng tính chất từ 124 4.1.2 Ứng dụng chất lỏng từ hạt nano Fe3O4 bọc tinh bột diệt tế bào ung thư phương pháp nhiệt từ trị 130 4.2 Chất lỏng từ...
 • 173
 • 550
 • 4

Nghiên cứu thu nhận polyphenol, hoạt tính chống oxy hóa ức chế enzyme α glucosidase của một số loài rong biển tại khánh hòa

Nghiên cứu thu nhận polyphenol, hoạt tính chống oxy hóa và ức chế enzyme α glucosidase của một số loài rong biển tại khánh hòa
... polyphenol từ số loài rong biển Khánh Hòa - Nghiên cứu ảnh hưởng thời gian chiết chiết đến hiệu thu nhận polyphenol từ số loài rong biển Khánh Hòa - Nghiên cứu khả chống oxy hóa ức chế enzyme -glucosidase ... Xuất phát từ thực trạng trên, chọn đề tài Nghiên cứu thu nhận polyphenol, hoạt tính chống oxy hóa ức chế enzyme -glucosidase số loài rong biển Khánh Hòa 3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn - Thành ... để thu nhận polyphenol từ số loài rong vùng biển Khánh Hòa - Xác định khả chống oxy hóa ức chế enzyme -glucosidase dịch chiết từ 02 loài rong cho hàm lượng polyphenol cao Nội dung nghiên cứu...
 • 79
 • 397
 • 6

Nghiên cứu kiểm soát truy cập dựa trên phân vai ứng dụng vào hệ thống quản lý nhân hộ khẩu việt nam luận văn ths công nghệ thông tin 60 48 01 04 pdf

Nghiên cứu kiểm soát truy cập dựa trên phân vai và ứng dụng vào hệ thống quản lý nhân hộ khẩu việt nam  luận văn ths công nghệ thông tin 60 48 01 04 pdf
... HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN ĐÌNH TUẤN NGHIÊN CỨU KIỂM SOÁT TRUY CẬP DỰA TRÊN PHÂN VAI ỨNG DỤNG VÀO HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN HỘ KHẨU VIỆT NAM Ngành : Công nghệ thông tin Chuyên ngành : Hệ thống thông tin ... ỨNG DỤNG RBAC VÀO QUẢN LÝ NHÂN HỘ KHẨU VIỆT NAM 41 3.1 Đặc điểm phân hệ liệu hệ thống quản nhân hộ 42 3.2 Đánh giá chung kiểm soát truy cập chế phân quyền phân hệ liệu nhân hộ ... nhân hộ Việt nam nghiên cứu nhằm phân tích ưu điểm khó khăn gặp phải ứng dụng chế phân quyền vào kiểm soát truy cập phân hệ liệu nhân hộ khâu Việt Nam Mục đích nghiên cứu Kiểm soát truy cập...
 • 84
 • 179
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: luận văn nghiên cứu vấn đề an ninh mạng internet không dây và ứng dụng pdfnghiên cứu thu nhận chế phẩm enzyme protease từ ruột cá basanghiên cứu thu nhận tổng oxit các nguyên tố đất hiếm từ quặng monazit quảng trịnghiên cứu thu nhận tinh sạch và xác định tính chất của chitinase từ mủ cây cao su hevea brasiliensisđối tượng luận văn nghiên cứu các nhân tố tác động các hình thức và giải pháp đầu tư tín dụng của ngân hàng no amp ptnt quảng nam vào kktm chu lainghiên cứu thu nhận enzym từ bacillus subtilisnghiên cứu thu nhận sinh khối và quy trình đông khô sinh khối vi tảo lam độc m aeruginosa từ hồ hoàn kiếm với lượng lớnnghiên cứu vai trò cộng hưởng từ trong chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp nút mạch hóa dầunghiên cứu thu nhận enzymenghiên cứu thu nhận hoạt chấtluận văn tốt nghiệp nghiên cứu sản xuất enzyme celllulase từ nấm mốc chương2nghiên cứu văn học dân gian từ góc độ type và motif những khả thủ và bất cập phần 2 pptxmô hình nghiên cứu những nhân tố ảnh hương đến ý định và quyết định sử dụng thẻ atm tại việt nam docthu nhận enzyme pectinase từ nấm mốc aspergillus nigerluận văn tốt nghiệp nghiên cứu sản xuất enzyme celllulase từ nấm mốcSeeing sociology core modules 1st edition joan ferrante test bankResearch methods exploring the social world canadian 1st edition diane symbaluk test bankSocial media marketing a strategic approach 1st edition barker test bankGiáo trình kinh tế và quản lý xây dựngkiểm tra 15 phut hình 10ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 2,3 ĐẠI SỐ 10 NÂNG CAOĐề cương TNKQ và TL ôn HK1 Toán 10 2017 2018Thiết kế cung cấp điện cho một xí nghiệp công nghiệpGiáo trình listening phần 1Giáo trình từ vựng tiếng anh thương mại phần 1Bài giảng tham khảo giáo viên dạy giỏiBảo đảm sự tham gia của công dân trong xây dựng chính sách công ở Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Luyện nghe tiếng anh qua 100 ca khúc được yêu thích nhất phần 1Quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ở một số xã trên địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội.QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, CHI NHÁNH NAM ĐỊNHSKKN khai thác phần mềm wondershare quizcreator và google site giúp học sinh rèn luyện bài thi trắc nghiệm môn toánSKKN sử DỤNG PHẦN mềm MATHCAD tạo PHƢƠNG án NHIỄU TRONG câu hỏi TRẮC NGHIỆM TOÁNSKKN sử dụng sơ đồ tư duy dạy học theo chủ đề cacbohiđratNghiên cứu ứng dụng phương pháp tính toán động lực học lưu chất (computational fluid dynamics – CFD) trong các bài toán kỹ thuậtđiều khiển mobile robot dùng cảm biến gia tốc