Thu nhận enzym protease từ vi sinh vật và ứng dụng trong lên men nước mắm ngắn ngày

122 480 1
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2014, 20:41

. Thu nhận enzym protease từ vi sinh vật và ứng dụng trong lên men nước mắm ngắn ngày là cần thiết, góp phần ứng dụng những ưu thế của công nghệ sinh học để hoàn thiện công nghệ sản xuất nước. THỊ MỸ PHƢƠNG THU NHẬN ENZYM PROTEASE TỪ VI SINH VẬT VÀ ỨNG DỤNG TRONG LÊN MEN NƢỚC MẮM NGẮN NGÀY Chuyên ngành: Hóa sinh Mã số: 60 42 301 LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC NGƯỜI HƯỚNG. xuất nước mắm. * Mục đích của luận văn: Thu nhận protease từ canh trường nuôi Asp. oryzae và Bac.subtilis. Sau đó ứng dụng protease này vào trong quá trình lên men nước mắm ngắn ngày từ cá phèn.
- Xem thêm -

Xem thêm: Thu nhận enzym protease từ vi sinh vật và ứng dụng trong lên men nước mắm ngắn ngày, Thu nhận enzym protease từ vi sinh vật và ứng dụng trong lên men nước mắm ngắn ngày, Thu nhận enzym protease từ vi sinh vật và ứng dụng trong lên men nước mắm ngắn ngày

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay