VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỔ PHẦN CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM ĐẦU TƢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV THÔNG QUA ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY THANTU THUỘC TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY THAN HÀ TU THUỘC TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
... PHẦN THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY THAN TU 2.1 Đặc điểm sản phẩm khách hàng, đặc điểm công nghệ tình hình hiệu hoạt động công ty than Tu Công ty than Tu ... ngũ cán quản doanh nghiệp kinh tế thị trường Phần 2: Phân tích thực trạng chất lượng đội ngũ cán quản công ty than Tu Phần 3: Đề xuất số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản ... Việt nam (nay Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam) Theo định số 2062/QĐ -BCN ngày 09/08/2006 Bộ Công nghiệp công ty than Tu chuyển thành công ty cổ phần than Tu TKV, doanh nghiệp...
 • 77
 • 733
 • 2

Thực trạng công tác thanh tra về vấn đề an toàn vệ sinh lao động tại tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam

Thực trạng công tác thanh tra về vấn đề an toàn vệ sinh lao động tại tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản việt nam
... vi, đối tượng tra lao động Cơ cấu: Căn Điều 185 Bộ luật Lao động Thanh tra Nhà nước lao động bao gồm Thanh tra lao động, Thanh tra an toàn lao động Thanh tra vệ sinh lao động Bộ Lao động - Thương ... HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI TẠI TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (VINACOMIN) Công tác tra lao động có vai trò lớn việc quản lý nhà nước Công tác tra thúc ... TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (VINACOMIN) I Tổng quan Tập đoàn công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) Giới thiệu Tập đoàn công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam Trụ...
 • 16
 • 1,234
 • 8

khóa luận tốt nghiệp thực trạng và giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu than của tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản việt nam

khóa luận tốt nghiệp thực trạng và giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu than của tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản việt nam
... doanh nghiệp 22 22 23 23 25 26 CHƯƠNG - THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU THAN CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (TKV) 28 / Vài nét sơ lược Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt ... hoạt động xuất than Chương 2: Thực trạng hoạt động xuất than Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam (TKV^Í Chương 3: Một số giải pháp kiến nghị nhằm thúc hoạt động xuất khâu than Tập đoàn ... số giải pháp kiến nghị nhằm thúc hoạt động xuất than Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (TKV) 73 Ì Giải pháp sản phẩm 73 Giải pháp ngu n nhân lực 78 Giải pháp công nghệ 81 Giải pháp...
 • 106
 • 401
 • 0

Thực trạng và giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu than của tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam

Thực trạng và giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu than của tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam
... doanh nghiệp 22 22 23 23 25 26 CHƯƠNG - THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU THAN CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (TKV) 28 / Vài nét sơ lược Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt ... hoạt động xuất than Chương 2: Thực trạng hoạt động xuất than Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam (TKV^Í Chương 3: Một số giải pháp kiến nghị nhằm thúc hoạt động xuất khâu than Tập đoàn ... số giải pháp kiến nghị nhằm thúc hoạt động xuất than Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (TKV) 73 Ì Giải pháp sản phẩm 73 Giải pháp ngu n nhân lực 78 Giải pháp công nghệ 81 Giải pháp...
 • 106
 • 304
 • 1

Báo cáo "Một số vấn đề thực tiễn của mô hình tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam " pdf

Báo cáo
... thdn Cd ca'u Dai hpc, cao dang - trung cap chuyen nghiep - cdng nhan ky thuat cdn bat hdp ly, cd ca'u bien eua Tinh la 1-1 ,4 - 4,4, eua cae nfldc phat trien la 1-4 -1 0 Da dien tinh trang thfla thay ... Tuan tin kinh ti '- xd hoi so 17 (93) 03/12/2008 Bo Lao dong va ThUdng binh va Xd hoi, so lieu thd'ng ki Lao dong - Viic Idm d Viet Nam, Nha xua't ban Lao dong - Xa boi ( Tfl nam 200 3-2 007) Cue Tho'ng ... nghiep nhflng nam tdi Trinh chuyen mon - ky thuat Cdng tae dao tao, dac biet la dao tao nghe nham nang cao trinh dp chuyen mon eho ngfldi lad dong dfldc Tinh chu trpng, moi nam ed 2 1-2 2 nghin ngUdi...
 • 7
 • 225
 • 0

nâng cao chất lượng tổng mức đầu của các dự án đầu xây dựng mỏ thuộc tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam do công ty cp vấn đầu mỏ và công nghiệp lập

nâng cao chất lượng tổng mức đầu tư của các dự án đầu tư xây dựng mỏ thuộc tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản việt nam do công ty cp tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp lập
... CHẤT LƯỢNG TỔNG MỨC ĐẦU TƯ CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỎ THUỘC TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM DO CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP LẬP 2.1 Giới thiệu Công ty CP ... thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam Công ty CP vấn đầu Mỏ Công nghiệp lập Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổng mức đầu dự án đầu xây dựng mỏ Công ty CP ... chất lượng tổng mức đầu dự án Xây dựng công trình mỏ thuộc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam Chương 2: Phân tích đánh giá thực trạng chất lượng tổng mức đầu dự án đầu xây dựng mỏ thuộc...
 • 100
 • 292
 • 3

Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam

Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam
... CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 142 3.3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOÁNG SẢN VIỆT ... SẢN VIỆT NAM 139 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 139 3.2 NGUYÊN TẮC HOÀN THIỆN HỆ THỐNG BÁO ... tồn hệ thống Báo cáo tài hợp Tập đoàn 135 KẾT LUẬN CHƢƠNG 138 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOÁNG SẢN...
 • 206
 • 291
 • 1

Định giá quyền sử dụng đất khu III và khu VII tại dự án Khu đô thị phía Nam thành phố Uông Bí của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam

Định giá quyền sử dụng đất khu III và khu VII tại dự án Khu đô thị phía Nam thành phố Uông Bí của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam
... DƯƠNG ĐịNH GIá QUYềN Sử DụNG ĐấT KHU III KHU VII TạI Dự áN KHU ĐÔ THị PHíA NAM THàNH PHố UÔNG CủA TậP ĐOàN CÔNG NGHIệP THAN - KHOáNG SảN VIệT NAM Chuyên ngành: quản trị kinh doanh bất động sản ... QUYềN Sử DụNG ĐấT KHU III KHU VII TạI Dự áN KHU ĐÔ THị PHíA NAM THàNH PHố UÔNG CủA TậP ĐOàN CÔNG NGHIệP THAN - KHOáNG SảN VIệT NAM Chuyên ngành: quản trị kinh doanh bất động sản Hà nội, năm ... quyn d dng t khu III v khu VII ti khu ụ th phớa Nam thnh ph Nam thnh ph Uụng Bớ 13 - Phm vi nghiờn cu: Vic xỏc nh giỏ tr quyn s dng t c thc hin khu III, khu VII d ỏn Khu ụ th phớa Nam thnh ph...
 • 90
 • 289
 • 0

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGHIÊN CỨU CHẾ TRẢ LƯƠNG PHÙ HỢP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KHAI THÁC THAN THUỘC TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ TRẢ LƯƠNG PHÙ HỢP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KHAI THÁC THAN THUỘC TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
... nghiên cứu tiền lương chế trả lương doanh nghiệp Chương Thực trạng chế trả lương doanh nghiệp khai thác than - Vinacomin Chương Hoàn thiện chế trả lương doanh nghiệp khai thác than - Vinacomin Luận ... đề tài luận án "Nghiên cứu chế trả lương phù hợp doanh nghiệp khai thác than thuộc Vinacomin" lựa chọn cần thiết có tính thời Mục tiêu mục đích nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài luận án hoàn ... đề phần mở đầu luận án Chương HOÀN THIỆN CƠ CHẾ TRẢ LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KHAI THÁC THAN - VINACOMIN 3.1 Những chủ yếu nhằm hoàn thiện chế trả lương doanh nghiệp khai thác than - Vinacomin...
 • 26
 • 163
 • 0

PHƯƠNG THỨC VÀ LỘ TRÌNH TÁI CẤU TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

PHƯƠNG THỨC VÀ LỘ TRÌNH TÁI CƠ CẤU TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
... công ty sản xuất than hạch toán độc lập Quảng Ninh; có tổ chức Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức thống toàn Tập đoàn II ĐỔI MỚI, TÁI CƠ CẤU TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT ... 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 Thủ tướng Chính phủ - Căn vào trạng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phân tích làm rõ nêu Nội dung, phương thức đổi mới, tái cấu Tập đoàn Công nghiệp Than - ... toàn Tập đoàn tăng hai lần Mục tiêu chung là: “Xây dựng phát triển Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam Giàu mạnh - Thân thiện - Hài hòa” (3) Yêu cầu Việc thực đổi mới, tái cấu Tập đoàn...
 • 32
 • 57
 • 0

Vai trò của tổ chức pháp chế trong các doanh nghiệp thuộc tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam

Vai trò của tổ chức pháp chế trong các doanh nghiệp thuộc tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam
... I HC QUC GIA H NI KHOA LUT NGUYN TH HNG BèNH VAI TRò CủA Tổ CHứC PHáP CHế TRONG CáC DOANH NGHIệP THUộC TậP ĐOàN công nghiệp THAN - KHOáNG SảN VIệT NAM Chuyờn ngnh: Lý lun v lch s nh nc v phỏp ... ti cỏc doanh nghip thuc Tp on Nm 2007, ng b cụng ty m c thnh lp k tha nhim v ca Ban cỏn s ng Than Vit Nam, cựng vi Cụng on Than - Khoỏng sn Vit Nam, ng y Than Qung Ninh v on Thanh niờn Than Qung ... nõng cao vai trũ ca t chc phỏp ch cỏc doanh nghip thuc Cụng nghip Tp on Than - Khoỏng sn Vit Nam 76 3.3 Gii phỏp nõng cao vai trũ ca t chc phỏp ch cỏc doanh nghip thuc Tp on Cụng nghip Than -...
 • 116
 • 469
 • 1

PHƯƠNG THỨC VÀ LỘ TRÌNH TÁI CẤU TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

PHƯƠNG THỨC VÀ LỘ TRÌNH TÁI CƠ CẤU TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
... công ty sản xuất than hạch toán độc lập Quảng Ninh; có tổ chức Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức thống toàn Tập đoàn II ĐỔI MỚI, TÁI CƠ CẤU TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT ... 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 Thủ tướng Chính phủ - Căn vào trạng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phân tích làm rõ nêu Nội dung, phương thức đổi mới, tái cấu Tập đoàn Công nghiệp Than - ... toàn Tập đoàn tăng hai lần Mục tiêu chung là: “Xây dựng phát triển Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam Giàu mạnh - Thân thiện - Hài hòa” (3) Yêu cầu Việc thực đổi mới, tái cấu Tập đoàn...
 • 32
 • 79
 • 0

PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ VÀ CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TẠI TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ VÀ CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
... Phân tích đánh giá công tác quản đầy giai đoạn 2004-2006 số giải pháp hoàn thiện công tác quản dự án Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam đánh giá cách tổng hợp công tác quản ... tiêu CHƯƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 2.1 Khái quát Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam 2.1.1 Quá ... LÝ THUYẾT VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1.1Khái niệm đầu dự án đầu Khi đánh giá dự án đầu doanh nghiệp nào, trước hiết cần hiểu rõ khái niệm dự án đầu cách phân loại dự án, môi trường thực dự án...
 • 168
 • 100
 • 0

Giải pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu thanTập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.DOC

Giải pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu than ở Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.DOC
... riêng, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam nói chung Tổng Doanh thu Sản xuất than - xuất - nước Sản xuất khác - khoáng sản - sản xuất khí - sản xuất vật liệu nổ - sản xuất điện - sản xuất kinh ... hoá doanh nghiệp xuất nhập Chương II: Thực trạng hiệu xuất than Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam Chương III: Phương hướng giải pháp nâng cao hiệu xuất than Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam ... Cơ cấu công ty Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam sau: - 11đơn vị cấu tổ chức công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam, - Công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty...
 • 100
 • 484
 • 4

Xem thêm