Tài liệu về : “Công thức xác suất thống kê

Công thức xác suất thống

Công thức xác suất thống kê
... PHẦN I: XÁC SUẤT1. Biến cố ngẫu nhiên & xác suất của biến cố:1.1. Công thức cộng xác suất: 1.1.1. p(A+B)=p(A)+p(B) (2 biến cố xung khắc)1.1.2. ... p(A+B+C)=p(A)+p(B)+p(C)-[p(AB)+p(AC)+p(BC)]+p(ABC)1.2. Công thức nhân xác suất: 1.2.1. p(A.B)=p(A).p(B) (2 biến cố độc lập)1.2.2. p(A.B)=p(A).p(B/A)  1 2 1 2 1 1 2 1( ... ) ( ). ( / )... ( / .. )n n np A A A p A p A A p A A A A−=1.3. Công thức ... np x C p q−=, p=p(A), q=1-p1.4. Công thức xác suất đầy đủ: 1 1 2 2( ) ( ). ( / ) ( ). ( / ) ... ( ). ( / )n np F p A p F A p A p F A p A p F A= + + +1.5. Công thức Bayes: ( . ) ( ). ( / )( /...
 • 9
 • 15,750
 • 779

Tóm tắt công thức Xác suất thống

Tóm tắt công thức Xác suất thống kê
... - 1 - Tóm tắt công thức - 1 - XSTK Tóm tắt công thức Xác Suất - Thống I. Phần Xác Suất 1. Xác suất cổ điển  Công thức cộng xác suất: P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB).  ... P(A.B.C)=P(A).P(B).P(C).  Công thức Bernoulli: ( ; ; ) k k n k n B k n p C p q   , với p=P(A): xác suất để biến cố A xảy ra ở mỗi phép thử và q=1-p.  Công thức xác suất đầy đủ - Công thức Bayes o ... P(A+B+C)=P(A)+P(B)+P(C). o ( ) 1 ( )P A P A  .  Công thức xác suất có điều kiện: ( ) ( / ) ( ) P AB P A B P B  , ( ) ( / ) ( ) P AB P B A P A  .  Công thức nhân xác suất: P(AB)=P(A).P(B/A)=P(B).P(A/B)....
 • 16
 • 2,118
 • 29

Tổng hợp các công thức xác suất thống

Tổng hợp các công thức xác suất thống kê
... (C = A + B)  Công thức nhân xác suất :  Xác suất có điều kiện : Xác suất của biến cố A được tính theo đk của biến cố B đã xảy ra được gọi là xác xuất có đk.  Công thức nhân xác xuất:  Hệ ... = f (-u) Tổng hợp các công thức: Xác Suất & Thống Toán Tài liệu tham khảo Lớp: 08L 1 TH Trang 10/19 Lưu hành nội bộ  Công thức 4 : Công thức gần đúng cho công thức 2 Với :   2 1 u ... : :  Quy luật nhò thức : ĐL NN rời rạc X nhận các giá trò có thể có: 0,1,2,3 . . . n; với các xác suất tương ứng tính theo công thức sau:  Công thức 1: Bảng phân phối xác suất: X 0 1 . . . ....
 • 19
 • 2,488
 • 2

Tóm tắt công thức Xác Suất Thống

Tóm tắt công thức Xác Suất Thống Kê
... - 1 - Tóm tắt công thức - 1 - XSTK Tóm tắt công thức Xác Suất - Thống I. Phần Xác Suất 1. Xác suất cổ điển  Công thức cộng xác suất: P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB).  A1, ... nhauP(A.B.C)=P(A).P(B).P(C).  Công thức Bernoulli: ( ; ; )k k n knB k n p C p q , với p=P(A): xác suất để biến cố A xảy ra ở mỗi phép thử và q=1-p.  Công thức xác suất đầy đủ - Công thức Bayes o Hệ ... đôiP(A+B+C)=P(A)+P(B)+P(C). o ( ) 1 ( )P A P A  .  Công thức xác suất có điều kiện: ( )( / )( )P ABP A BP B, ( )( / )( )P ABP B AP A.  Công thức nhân xác suất: P(AB)=P(A).P(B/A)=P(B).P(A/B)....
 • 16
 • 719
 • 3

TƯƠNG TÁC TÍCH CỰC CỦA MÔ HÌNH ĐỘNG TRONG HỖ TRỢ HỌC SINH KIẾN TẠO TRI THỨC XÁC SUẤT THỐNG

TƯƠNG TÁC TÍCH CỰC CỦA MÔ HÌNH ĐỘNG TRONG HỖ TRỢ HỌC SINH KIẾN TẠO TRI THỨC XÁC SUẤT THỐNG KÊ
... được xác suất mà không cần thực hiện phép thử. Vì lẽ đó, Bernard Parzysz gọi xác suất theo định nghĩa của Laplace là xác suất chủ quan hay xác suất tiên nghiệm. 11 Tiếp cận thống (AS: ... bước hình thành và phát triển các khái niệm trong xác suất cũng như trong thống kê. 2.1. Lịch sử hình thành khái niệm xác suất Lý thuyết xác suất chỉ thực sự hình thành và phát triển trong khoảng ... suất thống kê? Câu hỏi nghiên cứu thứ ba: Sử dụng hàm ngẫu nhiên của máy tính như thế nào để tạo được các mô hình động có tính tương tác tích cực trong việc kiến tạo tri thức xác suất thống kê? ...
 • 77
 • 432
 • 0

Tương tác tích cực của mô hình động trong hỗ trợ học sinh kiến tạo tri thức xác suất thống

Tương tác tích cực của mô hình động trong hỗ trợ học sinh kiến tạo tri thức xác suất thống kê
... được xác suất mà không cần thực hiện phép thử. Vì lẽ đó, Bernard Parzysz gọi xác suất theo định nghĩa của Laplace là xác suất chủ quan hay xác suất tiên nghiệm. 11 Tiếp cận thống (AS: ... bước hình thành và phát triển các khái niệm trong xác suất cũng như trong thống kê. 2.1. Lịch sử hình thành khái niệm xác suất Lý thuyết xác suất chỉ thực sự hình thành và phát triển trong khoảng ... suất thống kê? Câu hỏi nghiên cứu thứ ba: Sử dụng hàm ngẫu nhiên của máy tính như thế nào để tạo được các mô hình động có tính tương tác tích cực trong việc kiến tạo tri thức xác suất thống kê? ...
 • 77
 • 167
 • 0

Tài liệu Công thức - Xác xuất thống ppt

Tài liệu Công thức - Xác xuất thống kê ppt
... PHẦN I: XÁC SUẤT1. Biến cố ngẫu nhiên & xác suất của biến cố:1.1. Công thức cộng xác suất: 1.1.1. p(A+B)=p(A)+p(B) (2 biến cố xung khắc)1.1.2. ... p(A+B+C)=p(A)+p(B)+p(C)-[p(AB)+p(AC)+p(BC)]+p(ABC)1.2. Công thức nhân xác suất: 1.2.1. p(A.B)=p(A).p(B) (2 biến cố độc lập)1.2.2. p(A.B)=p(A).p(B/A)  1 2 1 2 1 1 2 1( ) ( ). ( / ) ( / )n n np A A A p A p A A p A A A A−=1.3. Công thức ... C p q−=, p=p(A), q=1-p1.4. Công thức xác suất đầy đủ: 1 1 2 2( ) ( ). ( / ) ( ). ( / ) ( ). ( / )n np F p A p F A p A p F A p A p F A= + + +1.5. Công thức Bayes: ( . ) ( ). ( / )(...
 • 9
 • 276
 • 19

Tóm tắt công thức lý thuyết Xác Suất Thống potx

Tóm tắt công thức lý thuyết Xác Suất Thống kê potx
... LT XSTK - 1 - Tóm tắt công thức ĐHNH TPHCM - 1 - Nguyễn Ngọc Phụng Tóm tắt công thức LT Xác Suất - Thống I. Phần Xác Suất 1. Xác suất cổ điển  Công thức cộng xác suất: P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB). ... nhauP(A.B.C)=P(A).P(B).P(C).  Công thức Bernoulli: ( ; ; )k k n knB k n p C p q , với p=P(A): xác suất để biến cố A xảy ra ở mỗi phép thử và q=1-p.  Công thức xác suất đầy đủ - Công thức Bayes o Hệ ... đôiP(A+B+C)=P(A)+P(B)+P(C). o ( ) 1 ( )P A P A  .  Công thức xác suất có điều kiện: ( )( / )( )P ABP A BP B, ( )( / )( )P ABP B AP A.  Công thức nhân xác suất: P(AB)=P(A).P(B/A)=P(B).P(A/B)....
 • 16
 • 896
 • 6

Giáo án Bài giảng: Tổng hợp tất cả các công thức có liên quan đến lý thuyết xác suất thống (phần 1)

Giáo án Bài giảng: Tổng hợp tất cả các công thức có liên quan đến lý thuyết xác suất thống kê (phần 1)
... LT XSTK - 1 - Tóm tắt công thức ðHNH TPHCM - 1 - Tóm tắt công thức LT Xác Suất - Thống I. Phần Xác Suất 1. Xác suất cổ ñiển • Công thức cộng xác suất: P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB). ... nhau⇔P(A.B.C)=P(A).P(B).P(C). • Công thức Bernoulli: ( ; ; )k k n knB k n p C p q−= , với p=P(A): xác suất ñể biến cố A xảy ra ở mỗi phép thử và q=1-p. • Công thức xác suất ñầy ñủ - Công thức Bayes o Hệ ... ñôi⇔P(A+B+C)=P(A)+P(B)+P(C). o ( ) 1 ( )P A P A= − . • Công thức xác suất có ñiều kiện: ( )( / )( )P ABP A BP B= , ( )( / )( )P ABP B AP A= . • Công thức nhân xác suất: P(AB)=P(A).P(B/A)=P(B).P(A/B)....
 • 17
 • 807
 • 0

Nâng cao hiệu quả dạy học xác suất thống ở trường đại học sư phạm kỹ thuật theo hướng bồi dưỡng một số thành tố năng lực kiến tạo kiến thức cho sinh viên

Nâng cao hiệu quả dạy học xác suất thống kê ở trường đại học sư phạm kỹ thuật theo hướng bồi dưỡng một số thành tố năng lực kiến tạo kiến thức cho sinh viên
... vận dụng công thức xác suất đầy đủ và công thức Bayes của SV. Kiểm tra cách thức thực hiện các bước của bài toán dạng này. Câu 2 nhằm kiểm tra mức độ nắm được các khái niệm, công thức, tính ... thành các biểu tượng thống 106 Biện pháp 6: Bước đầu rèn luyện cho sinh viên khả năng sử dụng các công cụ công nghệ thông tin hỗ trợ cho việc giải quyết các bài toán thống 114 2.4. KẾT LUẬN ... 1.3. Ngày nay các kiến thức thuộc về mảng XS - TK đã xâm nhập vào hầu hết trong các lĩnh vực và các ngành khoa học khác nhau. Các tri thức về khoa học Thống cũng như Xác suất đã được ứng dụng...
 • 186
 • 269
 • 4

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP