Tài liệu về : “Bài Tập nguyên lý thông kê kinh tế

Bài tập nguyên thống kinh tế

Bài tập nguyên lý thống kê kinh tế
... 1 BÀI TẬP NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ @ Bài 1: Hãy liên hệ thực tế 3 bước nghiệp vụ chủ yếu trong 1 đơn vò (vi mô) hay trong một ngành, 1 vùng lãnh thổ (vó mô) Bài 2: Từ một ... một tổng thể mà Anh (Chò) liên hệ trong thực tế, hãy xác đònh đơn vò tổng thể, tổng thể mẫu, liệt 5 tiêu thức thống và 2 chỉ tiêu thống kê. Bài 3: một trường ĐH thực hiện một cuộc điều ... diễn tham số chung từ tham số mẫu. Bài 5:Hãy liên hệ thực tế để minh họa ĐT thường xuyên và ĐT không thường xuyên; ĐT toàn bộ và ĐT không toàn bộ. Bài 6: Hãy biện luận so sánh 2 nhóm phương...
 • 29
 • 11,201
 • 16

BÀI TẬP NGUYÊN THỐNG KINH TẾ

BÀI TẬP NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ
... Nhóm 7 BÀI TẬP NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ Đề: Bài 2…..: Tiền lương của một tổng thể bao gồm 7 nhân viên quản thuộc 1 công ty trong tháng 9/2010 như sau: ... phương sai về tiền lương của tổng thể b) Tính tiền lương trung bình, phương sai về tiền lương mẫu. Bài làm: a) Tiền lương trung bình của tổng thể là: x = 7 9.87.88.76.73.79.67.4 ++++++ =7.4 Phương ... ∑ i ii f fx = 4 5.28 = 7.125 σ 2 = ∑ ∑ = = − k i i k i ii f fx 1 1 2 )( µ = 8.85/4 = 2.2125 Đề: Bài. .....5.....: Có tài liệu về giá cả và sản lượng hàng hoá tiêu thụ tại một thị trường như sau:...
 • 6
 • 6,801
 • 409

bài tập nguyên thống kinh tế

bài tập nguyên lý thống kê kinh tế
... là 5% và độ tin cậy là 99%.Chương 8: KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ bài 7.1Chương 3: THU THẬP VÀ TRÌNH BÀY DỮ LIỆU THỐNG KÊ Bài 1. Có tài liệu về bậc thợ của các công nhân trong một xí nghiệp ... thuyết cho rằng sản phẩm A được ưa thích bằng hoặc hơnsản phẩm B với alnpha=0,05 Bài 7.9 Đề giống bài 7.10 Bài 7.10Để so sánh sự hài lòng của công nhân đối với cách trả lương mới so với cáchtrả ... Thực tế quý I Kế hoạch quý II Thực tế quý II1 900 1000 10002 1300 1500 18003 1600 2500 2075đã tăng 12%. Hãy tính số tương đối hoàn thành kế hoạch về chỉ tiêu tổn sảnlượng của xí nghiệp.Bài...
 • 25
 • 1,779
 • 18

Bài thảo luận Môn Nguyên thống kinh tế ppt

Bài thảo luận Môn Nguyên lý thống kê kinh tế ppt
... class="bi x0 y0 w0 h0" alt="" :Nguyên thống kinh tế SV: Lê Nguyễn Minh TấnBÀI 8Đề bài :Công ty ngoại thương X cần kiểm tra tỷ lệ không đạt tiêu chuẩn ... điều tra lần trước.BÀI GIẢI :Theo đề bài ta có N=1500000Phạm vi sai số khi suy rông kết quả là =0.005Trình độ tin cậy Ta có:Gọi n là biểu số mẫu lựa chọn để kiểm tra thực tế. Áp dụng CT: ... lượng lô hàng 1500000 hộp hoa quả để xuất khẩu. Hãy xác định số mẫu cần lựa chọn để điều tra thực tế, biết rằng yêu cầu chính xác của tài liệu suy rộng là:- Phạm vi sai số không vượt quá 0,5%-...
 • 17
 • 836
 • 0

Bài giảng môn Nguyên thống kinh tế - PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUI

Bài giảng môn Nguyên lý thống kê kinh tế - PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUI
... nguồn khác. 2. Khoảng tin cậyGiả sử đường hồi qui tuyến tính có dạngiiixyεβα++=Thống kê: ( )bn22i2i 1en nb2 22 2i ii 1 i 1btse / n 2ssx n x x n xβ== =−= ... hồi quiTa có: Nguồn biến độngĐộ tự do (df)Tổng bình phương (SS)Phương sai (MS)Thống FGiá trị phân vịDo hồi qui 1 SSRDư số n-2 SSETổng cộng SST∑−=2~yySSR∑−=2~iiyySSE(...
 • 19
 • 950
 • 0

Bài giảng môn Nguyên thống kinh tế - KIỂM ĐỊNH PHI THAM SỐ

Bài giảng môn Nguyên lý thống kê kinh tế - KIỂM ĐỊNH PHI THAM SỐ
... tính c l pể đị ả ế ề độ ậ B ng s li u hai chi u v hai thu c tính ả ố ệ ề ề ộ X và Y :Gi ả thuy tế H0 : “ Thu c tính ộ X và Y là đ c ộl p”ậThu c tínhộ B1. . .BcT ng sổ ốA1O11 ( E11 ... Oij là t n s th c nghi m, hay s quan sát có ầ ố ự ệ ốthu c tính ộ Ai và Bj .Eij là t n s thuy t, hay s ph n t c a ầ ố ế ố ầ ử ủm u có thu c tính ẫ ộ Ai và Bj khi H0 đúng..=i...
 • 13
 • 688
 • 1

Bài giảng môn Nguyên thống kinh tế - PHÂN TÍCH DÃY SỐ THỜI GIAN VÀ DỰ BÁO

Bài giảng môn Nguyên lý thống kê kinh tế - PHÂN TÍCH DÃY SỐ THỜI GIAN VÀ DỰ BÁO
... Nghiên cứu xu hướng chủ yếu phục vụ cho mục đích dự đoán trung hạn và dài hạn về một chỉ tiêu kinh tế nào đó.Nội dung cơ bản của phân tích xu hướng đối với dãy số thåìi gian là khái quát hóa ... học, nghĩa là người ta tìm một hàm số mô tả một cách gần đúng nhất biến động thực tế của hiện tượng gọi là hàm thuyết IV. PHÂN TÍCH XU HƯỚNG BIẾN ĐỘNG CỦA DÃY SỐ THỜI GIAN: (Trend analysis) ... LyynLn∆+=+ˆ ( )tttxxxαα−+=−11 I. DÃY SỐ THỜI GIAN 1. Khái niệm:Các hiện tượng kinh tế - xã hội luôn luôn biến động qua thời gian. Ðể nghiên cứu sự biến động này người ta dùng...
 • 29
 • 922
 • 0

Bài giảng môn Nguyên thống kinh tế - Phân tích phương sai (ANOVA)

Bài giảng môn Nguyên lý thống kê kinh tế - Phân tích phương sai (ANOVA)
... làm thêm đến kết quả học tập của sinh viên. Một trong những nội dung nghiên cứu đề tài này là xem xét thời gian đi làm thêm khác nhau có ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên như nhau ... 12giờ/tuần. Dữ liệu về kết quả trung bình học tập của năm học vừa qua do phòng đào tạo nhà trường cung cấp được trình bày trong bảng sau: Điểm trung bình học tập của các sinh viên đi làm thêmNhóm ... nên dựa trên dữ liêu thu thập, ta có thể bác bỏ giả thuyết H0 cho rằng điểm trung bình học tập của 3 nhóm sinh viên là bằng nhau,với mức ý nghĩa 5%. Ví dụ 2:Một quản trị Marketing muốn...
 • 26
 • 787
 • 2

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP