giao an vat ly 9 3 cot hay

giao an vat ly 9 3 cot hay

giao an vat ly 9 3 cot hay
... điện ta có : R1 nt ( R2 // R3) a điện trở tơng đơng R2 R3 : R 23 = R 2.R R 30 = = =15 R + R3 2 điện trở tơng đơng toàn mạch là: Rtđ = R1 + R 23 = 15 + 15 = 30 ( ) -Tính R 23 Rtđ theo nhóm b cờng độ ... R.S 30 .10 l= = = 75m 0,4.10 Bài 3: -Từ sđmđ ta có RMANB nt (R1//R2) - Điện trở dây đồng : R3 = RMANB = l S 1,7.10 8.200 = = 17 0,2.10 - Điện trở tơng đơng R1và R2 : R12 = R1.R 600 .90 0 = =36 0 ... Dun Trang : Trng THCS Qunh Xỏ - Giỏo ỏn : Vt Lý - Nm hc: 2015-2016 IV Rút kinh nghiệm dạy Tun Tit 03 05 Đoạn mạch song song Giỏo viờn : Phm Hu Dun Ngy son Ngy dy 03/ 09/ 2015 08/ 09/ 2015 Trang :...
 • 205
 • 186
 • 0

giáo án vật 9 3 cột net

giáo án vật lý 9 3 cột net
... b) I1 = ?A; I2 =?A; I3 = ?A xÐt Gi¶i: - Gv nhËn xÐt bµi lµm cđa a) V× R2 // R3 nªn: Hs R2 R3 30 .30 R 23 = R + R = 30 + 30 = 15Ω V× R1 nt R 23 nªn: Rt® = R1 + R 23 = 15 +15 = 30 Ω b) Theo CT: I = ... 0,4 A R AB 30 V× R1 nt (A) nªn: I1 = IAB = 0,4A MỈt kh¸c: U1 = I1xR1 = 0,4x15 = 6V V×: R1 nt ( R2 // R3) nªn: U2 = U3 = UAB – U1 = 12 – = 6V V× U2 = U3, R2 = R3 nªn : U I3 = I2 = R = 30 = 0,2 A ... 2l Víi d©y dµi 3l HiƯu ®iƯn thÕ (V) U1 = U2 = U3 = Cêng ®é dßng ®iƯn (A) I1 = I2 = I3 = §iƯn trë d©y dÉn ( Ω) R1 = R2 = R3 = So¹n: Gi¶ng: 9A: TiÕt: ngµy sÜ sè: v¾ng: 9B: TiÕt: ngµy...
 • 152
 • 647
 • 10

giao an vat ly 9 - 3 cot

giao an vat ly 9 - 3 cot
... tập SBT - Đọc trớc ADCT:R= l S 4.4 3, 14.106 Vậy R dây đồng 0,087 () R=1,7.1 0-8 Hs ghi yêu cầu nhà vào *Rút kinh nghiệm: Ngày soạn: 23 /9/ 20 09 Ngày dạy:28 /9( 9B); 29/ 9(9C) ;30 /9( 9A) Tiết 10 - Ôn tập ... 6(V) U2 = U3 = UAB - U1 = 12 - = 6(V) I2 = U2 = = 0,2( A) R2 30 I2 = I3 = 0,2 (A) Vậy I qua R1 0,4A I qua R2, R3 0,2 A Ngày soạn:17/ 09/ 20 09 Ngày dạy:21 /9( 9B,C);22 /9( 9A) Tuần - Tiết - Sự phụ ... :12/ 09/ 20 09 Ngày dạy:15 /9( 9B) ;17 /9( 9C) ;18 /9( 9A) Tuần - Tiết - Bài 6: Bài tập vận dụng định luật ôm I Mục tiêu: Giáo viên:Trần thị Bích Hợp Giáo án Lý Trờng THCS Văn Lý Năm học 20 09 -2 010...
 • 127
 • 1,104
 • 2

giáo án vật 9 3 cột mới (theo chuẩn kiến thức kỹ năng)

giáo án vật lý 9 3 cột mới (theo chuẩn kiến thức kỹ năng)
... Nhắc lại kiến I Các kiến thức công thức công thức vận dụng thức vận dụng : - GV yêu cầu học sinh nhắc lại + Công suất điện : kiến thức vận dụng vào làm - HS nhắc lại P = UI tập công thức vận ... - 36 - Làm tập sách tập - Chuẩn bị trước 13 Lớp: 9A Tiết : Ngày giảng : Lớp: 9B Tiết : Ngày giảng : Tiết 13 Bài 13 Sĩ số: Sĩ số: Vắng: Vắng: ĐIỆN NĂNG – CÔNG CỦA DÒNG ĐIỆN I Mục tiêu 1.Về kiến ... động HS Nội dung Hoạt động : Tìm hiểu kiến I Các kiến thức thức liên quan - Định luật Ôm : - GV yêu cầu học sinh nhắc lại - HS nhắc lại kiến thức U I= kiến thức học để vận dụng vào học tiết trước...
 • 140
 • 519
 • 0

Giáo án vật 9 3 cột

Giáo án vật lý 9 3 cột
... I= 34 1mA= 0 ,34 1A b, A= ? (N) = ? (s) h t= 30 = 4 .30 .36 00(s) Gii: a, in tr ca ốn l: U Phõn tớch 220 R= I = 0 ,34 1 645() Cụng sut ca búng ốn l P= U.I P=220.0 ,34 1 75(W) b, A= P.t A= 75.4 .30 .36 00 ... U2, U3, c ghi s ch I1, I2, I3 hon thnh bng Bng 1: Ln o U (V) I (A) P (W) U1= 1,0 I1= 0, 13 P1= 0, 13 U2= 1,5 I2= 0,2 P2= 0 ,3 U3= 2,0 I3= 0,27 P3= 0,54 Quan sỏt Xỏc nh cụng sut ca qut in (SGK- 43) ... (SGK- 43) Bng 2: Ln o U (V) I (A) P (W) U1= 2,5 I1= 0 ,3 P1= 0,75 U2= 2,5 I2= 0 ,33 P2= 0,825 U3= 2,5 I3= 0 ,32 5 P3= 0,82 Ghi v x lớ s liu Nm hc 2015 - 2016 38 B trớ TN Hp tỏc nhúm Trng THCS Dõn Hũa Nguyn...
 • 182
 • 185
 • 1

Giáo án vật 9 hai cột

Giáo án vật lý 9 hai cột
... 750W Cờng độ dòng điện chạy qua bếp I = P/U = 750/220 = 3,41A 35 Giáo án Vật Năm học 20 09- 2010 36 Giáo án Vật Năm học 20 09- 2010 Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 14 Bài 14 : Bài tập công suất ... Giáo án Vật Năm học 20 09- 2010 Hoạt động 1:Tổ chức Kiểm tra Đặt vấn đề Hoạt động thầy 1- Tổ chức 9A 9B 2- Kiểm tra - Nêu yêu cầu đồ dùng sách - Giới thiệu chơng trình vật - Giói ... đề tóm tắt toán - Phân tích mạch điện - Tìm công thức có liên quan đến đại lợng cần tìm - Vận dụng công thức học để giải toán - Kiểm tra biện luận kết 29 Giáo án Vật Năm học 20 09- 2010 Ngày...
 • 198
 • 393
 • 2

GIÁO ÁN VẬT 6 ( 3 CỘT )

GIÁO ÁN VẬT LÝ 6 ( 3 CỘT )
... dơng cđa lùc n©ng F2 lµ O2 C1: (O 1) – (O) – (O 2) (O 1) – (O) – (O 2) -HS lªn b¶ng tr¶ lêi C¶ II §ßn bÈy gióp líp nhËn xÐt ngêi lµm viƯc dƠ dµng h¬n nh thÕ nµo? 1) Ỉt vÊn ®Ị: Mn F2...
 • 83
 • 404
 • 1

GIÁO ÁN VẬT 7 ( 3 CỘT )

GIÁO ÁN VẬT LÝ 7 ( 3 CỘT )
... ta III.Nguồn sáng vật sáng (H 1.2b) C3: Dây tóc bóng đèn tự phát ánh sáng gọi nguồn sáng Mảnh giấy trắng hắt lại ánh sáng từ đèn chiếu vào gọi vật sáng Nguồn sáng vật tự phát ánh sáng C4: Bạn Thanh ... Lớn vật B Bằng vật C Nhỏ vật D Gấp đôi vật 6) Ảnh vật tạo gương cầu lồi: A Nhỏ vật B Lớn vật C Bằng vật D Gấp đôi vật 7) Ảnh vật tạo gương cầu lõm: A Nhỏ vật B Bằng vật C Lớn vật D Bằng nửa vật ... Giáo viên tổ chức hoạt động Pin tròn: Đáy bằng( -); núm nhô lên (+ ) Pin vuông: Đầu loe( -); đầu khum tròn( +) Pin cúc áo: Đáy tròn nh (- ); đáy tròn lớn( +) Acquy : Cực ghi dấu( -); cực ghi dấu(+)...
 • 79
 • 950
 • 2

giao an vat ly 6- 3 cot

giao an vat ly 6- 3 cot
... riêng 0,9m3 trớc tiên ta phải tính đợc khối lợng 1m3 sắt Yêu cầu h/s đổi 1m3 = ?dm3 Tính khối lợng 1m3 sắt? 3 GV: 1m3 sắt có khối lợng H/s đổi 1m = 1000dm Tính KL 1dm3 sắt 7800kg Vậy 0,9m3 sắt có ... cách Hs nghe 1) 30 0C = 00C + 30 0C chuyển nhiệt độ từ nhiệt giai = 32 0F + 30 x 1,80F = 860F Xen xi út sang nhiệt giai Hs theo rõi 2) 37 0C = 00C + 37 0C = Farenhai ngợc lại 32 0F + 37 x 1,80F = 98,60F ... câu hỏi ban đầu tiết học nh H/s trao đổi nhóm nào? 3. 1 Yêu cầu h/s làm 3. 1- 3. 2 H/s hoạt động cá nhân Hớng dẫn nhà 3. 2 - Làm lại câu ( 1-9 ) - Học thuộc phần ghi nhớ - Làm tập 3. 3- 3. 7 ( sbt...
 • 68
 • 386
 • 4

giao an vat ly 7 - 3 cot

giao an vat ly 7 - 3 cot
... tập SBT 24.1 a-0 ,35 A =35 0mA b-425mA=0.425A c-1,28A=1280mA d -3 2 mA=0, 032 A 24 .3 a-Am pe kế số b-Am pe kế số c-Am pe kế số Hoạt động : Hớng dẫn nhà số - học làm tập SBT d-Am pe kế số - Tìm hiểu nghiên ... bảng I-Tự kiểm tra 3. a-không khí b-rắn d-lỏng 4.Âm phản xạ âm dội lại gặp mặt chắn D 6.a-cứng.nhẵn b-mềmghồ ghề 7. b-làm việc cạnh nơi nổ mìn phá đá Hs làm theo yêu cầu d-Hát ka to lúc ban đêm -Thảo ... nhỏ -HS cử đại diện lên thi ảnh nhìn thấy gơng phẳng, ảnh gơng phẳng lại nhỏ gơng cầu -Ghi đáp án lên bảng lõm C3 Những cặp nhìn thấy -Nghe nx đánh giá An- Thanh ;An- Hải;Thanhcủa gv Hải;Hải-Hà 17...
 • 62
 • 390
 • 1

giao an vat ly 8 - 3 cot

giao an vat ly 8 - 3 cot
... gặp Kỹ làm thí nghiệm, quan sát, giải thích tượng Thái độ cẩn thận , tích cực hoạt động nhóm II-CHUẨN BỊ: -Bình thông nhau, hình 8. 2, 8. 7, 8. 8 - Mỗi nhóm :dụng cụ TN H8 .3, 8. 4( bình trụ có đáy C ... đo áp suất khí -Cho HS biết cách nói áp suất III-VẬN khí theo cmHg (hoặc -Hs trả lời cá nhân C8, C9, DỤNG: mmHg) C10 -C8 -C9 HĐ4: Vận dụng, củng cố,dặn -Thảo luận nhóm C11 -C10 dò -C11 Hướng dẫn ... chuyển động -Quan sát H6.4 Ví dụ: H6 .3 -Nêu ích lợi 2/Lực ma sát có lợi: Khi làm công -Hoạt động việc cần có lực ma sát nhóm câu C8, Ví dụ: viết bảng C9 III-Vận dụng: -HS trả lời câu C8: a) Khi...
 • 74
 • 383
 • 8

GIÁO ÁN VẬT 9 MỚI _ HAY

GIÁO ÁN VẬT LÝ 9 MỚI _ HAY
... , ghi - Giáo viên thu bảng kết , gọi học kết vào bảng sinh nhóm khác nhận xét so sáng với - So sánh với dự đoán ban đầu dự đoán - Kết luận : Điện trở dây dẫn phụ Trang 16 Giáo án Vật - Yêu ... U2/R I = U/R Trang 28 Giáo án Vật 220.220 = 1000W = 1kW P= 48,4 - Học thuộc phần ghi nhớ SGK Xem : Điện Công dòng điện Trang 29 Ngày soạn: Ngày giảng: Giáo án Vật Tiết 13 Bài 13 : Điện ... điện Trang 49 Ngày soạn: Ngày giảng: Giáo án Vật Tiết 21 Bài 19 : Sử dụng an toàn tiết kiệm điện I/ Mục tiêu: - Nêu thực qui tắc an toàn khi9 sử dụng điện - Giải thích đợc sở vật qui tắc...
 • 169
 • 925
 • 0

giáo án vật 8 3 cột mới (theo chuẩn kiến thức kỹ năng)

giáo án vật lý 8 3 cột mới (theo chuẩn kiến thức kỹ năng)
... tính đợc công học II .Chuẩn bị: - Hình vẽ 13. 1, 13. 2, 13. 3 III.Hoạt động dạy học: 1) ổn định:(1) 2) Kiểm tra cũ:(5) ? Khi vật nổi, vật chìm, vật lơ lửng? Giải thích? 3) Nội dung mới: Hoạt động thầy ... dính thay bán cầu Macđơbua Cả lớp hình 9.4, 9.5 III Hoạt động dạy học: 18 1) ổn định: 2) Kiểm tra cũ: HS1: Làm tập 8. 1, 8. 3 HS2: Làm tập 8. 2 HS3: Kết luận áp suất chất lỏng? Viết công thức, đơn ... s 81 = = 54km / h = 15m / s -HS theo dõi vận dụng C5, C6, C7, C8 t 1,5 C7: s=v.t=12.2 /3= 8km -HS làm vận dụng theo C8: t =30 ph=1/2h câu C5, C6, C7, C8 v=4km/h s=v.t=4.1/2=2km 4) Củng cố : - Giáo...
 • 59
 • 595
 • 0

giáo án vật9 3 cột in dùng luôn

giáo án vật lí 9 3 cột in dùng luôn
... SẮC CỦA CÁC VẬT DƯƠI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU 127 TIẾT 62: BÀI 56 : CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG 1 29 TIẾT 63: BÀI 57 : THỰC HÀNH : NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC VÀ ÁNH SÁNG KHƠNG ... HỌC 1 19 TIẾT 58: BÀI 52 : ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU 121 TIẾT 59: BÀI 53 : SỰ PHÂN TÍCH ÁNH SÁNG TRẮNG 1 23 TIẾT 60: BÀI 54 : SỰ TRỘN CÁC ÁNH SÁNG MÀU ... - R12// R3 ,tính R1 23 theo công R12= (R1 R2)/(R1+R2) thức (4') = = 15Ω -dùng thông tin phần mở rộng +có thêm R3 = 30 Ω để Xử lý phần mắc thêm R3 R1 23= (R12 R3 )/(R12+R3) C5 °Cho học sinh đọc phần...
 • 144
 • 544
 • 0

Giáo án Vật 9 ( 4 cột )

Giáo án Vật lý 9 ( 4 cột )
... A=?(J) KWh Giải: a Sơ đồ mạch điện RĐ= U dm 2202 = =48 4( ) Pdm 100 RBL= U dm 2202 = =48 . 4( ) Pdm 1000 Điện trở mạch Vì đèn mắc song song với bàn nên RD RBL 48 4 .48 , = RD + RBL 48 4 + 48 , =4 4( ... thức (1 ) để suy (4 ) RR → Rtd = R1 + R2 CM: Ta có: U U U I = → I1 = ; I = (1 ) R R1 R2 Mặc khác: U = U1 = U2 (2 ) I = I1 + I2 (3 ) Thay (1 ) ,(2 ) vào (3 ) U U U = + Rtd R1 R2 Chia vế cho U, ta 1 = + ( pcm) ... = I2Rt = (2 , 4) 2.5.300 =8 640 (J) C2: Q1 = C1m1t = 42 00.0,2 .9, 5 = 798 0 (J * Tính điện theo công thức ) viết Q2 = C2 m2  t = 880.0,078 .9, 5 = * Viết công thức tính nhiệt lượng 652,08 (J ) Q1 nhận...
 • 199
 • 192
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án vật lý 9 3 cột cả nămgiáo án vật lý 9 3 cột mới theo chuẩn kiến thức kỹ nănggiáo án vật lý 9 2 cộtgiáo án vật lí 9 3 cộtgiáo án vật lý 6 3 cộtgiao an vat ly 6 3 cotgiáo án vật lý 6 3 cột cả nămgiáo án địa lý 9 3 cộtgiáo án vật lý 7 3 cộtgiáo án vật lý 8 3 cột cả nămgiáo án vật lý 8 3 cộtgiao an dia ly 9 3 cot ca namgiáo án vật lý 9 ba cộtgiáo án vật lý 7 3 cột cả nămgiáo án vật lý 9 cả năm 3 cộtBài tập quản trị kinh doanh quốc tế và lời giảiBáo cáo thực hành hóa phân tíchNghiên cứu nồng độ HBsAg, HBV DNA ở bệnh nhân viêm gan b mạn tính luận văn thạc sỹ y học chuyên ngành nội khoathực trạng và giải pháp về pháp luật tài chính đối với công tyNghiên cứu tạo que thử để phát hiện nhanh một số độc tố ruột của tụ cầu khuẩn trong thực phẩmNghiên cứuđánh giáthựctrạng vi khuẩn helicobacterpylori ởbệnh nhân viêm dạ dày trên địa bàn tỉnh hải dương bằng kỹ thuật sinh học phân tử (tt)Vai trò của chụp cộng hưởng từ trong chẩn đoán chấn thương khớp gối trên máy cộng hưởng từ 1 5 teslaPhân tích đồng thời các hợp chất PCB và thuốc trừ sâu cơ CLO trong thủy vực tại một số vị trí tiêu biểu thuộc đới duyên hải miền bắc việt namTeachers and students’ perceptions of a good teacher of english= nhận thức của giáo viên và sinh viên về một người giáo viên tiếng anh tốtỨng dụng kỹ thuật sinh học phân tử xác định chủng động lực bacillus anthracis phân lập tại khu vự phía bắc việt nam năm 2009Đánh giá chức năng thất phải ở bệnh nhân hẹp van hai lá bằng phương pháp siêu âm doppler mô cơ timđánh giá kết quả chăm sóc sau mổ gãy xương cẳng chân tại khoa chấn thương chỉnh hình ii bệnh viện hữu nghị việt đức từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2015đánh giá thực trạng bệnh nhân tổn thương tủy sống do chấn thương cột sống tại bệnh viện bạch maiHoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt NamKHÁI NIỆM SỐ TỰ NHIÊN TRONG DẠY HỌC TOÁN Ở BẬC TIỂU HỌCNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự sẵn sàng mua hàng may mặc nội địa của người tiêu dùng Việt Nam ở các thành phố (LA tiến sĩ)thuỷ canh trên cây khoai langĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP BẢN ĐỒ HỌCThực trạng kế toán các phần hành chủ yếu tại Công Ty TNHH TM Tổng Hợp VHP Việt Namsan xuat giong cap I,II,III,nam
Đăng ký
Đăng nhập