Hiệu ứng của radion và u hạt lên các quá trình tán xạ của photon trong mô hình chuẩn mở rộng

Hiệu ứng của radion u hạt lên các quá trình tán xạ của photon trong hình chuẩn mở rộng

Hiệu ứng của radion và u hạt lên các quá trình tán xạ của photon trong mô hình chuẩn mở rộng
... chọn đề tài Hi u ứng radion U hạt lên trình tán xạ photon hình chuẩn mở rộng để nghiên c u Trong luận văn này, đề cập tới hai loại hạt U hạt radion Thông qua việc nghiên c u hi u ứng chúng ... chứng tỏ hình chuẩn lý thuyết cuối vật lý Để khắc phục hạn chế hình chuẩn, ngƣời ta mở rộng hình chuẩn theo nhi u cách khác Tuy nhiên hình thành công đƣợc mong đợi nhi u hình chuẩn ... MÔ HÌNH CHUẨNError! Book 1.1 hình chuẩn Error! Bookmark not defined 2.2 Mở rộng hình chuẩn Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 2: HI U ỨNG CỦA RADION LÊN CÁC QUÁ TRÌNH TÁN XẠ CỦA PHOTON...
 • 13
 • 27
 • 0

Sự tham gia của các hạt radion trong các quá trình tán xạ ở năng lượng cao

Sự tham gia của các hạt radion trong các quá trình tán xạ ở năng lượng cao
... Dung Sự tham gia hạt Radion trình tán xạ lượng cao Chƣơng - TIẾT DIỆN TÁN XẠ CỦA CÁC QUÁ TRÌNH TÁN XẠ 1.1.Khái niệm Giả sử có hạt bia miền không gian A hạt đạn qua miền không gian Xác suất tán xạ ... trình tán xạ chứng khẳng định tính đắn mô hình RS Chính chọn đề tài Sự tham gia hạt Radion trình tán xạ lượng cao Nội dung luận văn trình bày trình tán xạ 𝛾𝛾 → 𝛾𝛾 có tham gia hạt radion lượng cao, ... truyền Radion hàm truyền hạt vô hướng +𝑖 𝑞2 − 𝑚2𝜙 + 𝑖𝜀 (2.23) Chƣơng - QUÁ TRÌNH 𝜸𝜸 → 𝜸𝜸KHI CÓ SỰ THAM GIA CỦA CÁC HẠT RADION Trần Thị Mỹ Dung 17 Sự tham gia hạt Radion trình tán xạ lượng cao Trong...
 • 39
 • 72
 • 0

Các quá trình tán xạ u hạt: Luận Văn Thạc Sĩ Vật Lý

Các quá trình tán xạ u hạt: Luận Văn Thạc Sĩ Vật Lý
... OU , U U U − − − λLL ΛUd L L γ µ D µ LL OU , λEE ΛUd E R γ µ D µ ER OU , λνν ΛUd ν R γ µ D µν R OU , U U ~ U ~ ~ − − − λ QQ ΛUd Q L γ µ D µ QL ∂ µ OU , λUU ΛUd U R γ µ D U R ∂ µ OU , λ DD ΛUd ... fOU , d U −1 v U dU −1 U λ1 f i γ fOU , Λ d U −1 U λ0 Gαβ G αβ OU dU U µ c a f γ µ γ fOU (2.4) − ( ) 1 µν λ dU f i γ µ D ν + γ ν D µ fO U , U λ2 µν G µα Gνα OU dU U 2.4 Các đỉnh tương tác U- hạt ... λYU ΛUd Q L HU R OU , λYD ΛUd Q L H DR OU , U U ~ − − λYν ΛUd L L Hν R OU , λYE ΛUd L L H ER OU , U U 2.3.4 Tương tác U- hạt vô hướng, vecto tensor với hạt mô hình chu n λ0 λ1 Λ dU −1 U f fO U...
 • 9
 • 494
 • 9

Các quá trình tán xạ sinh u hạt

Các quá trình tán xạ sinh u hạt
... )OU , U U - Liên kết với fermions bosons gauge    QQ Ud Q L  D QL OU , UU Ud U R  D U R OU , DD Ud D R  D DR OU , U U U    LL Ud L L  D LL OU , EE Ud E R  D ER OU ...  Ud  R  D  R OU , U U ~ U ~ ~     QQ Ud Q L  D QL   OU , UU Ud U R   D U R   OU ,  DD Ud D R  D  DR   OU , U U ~ U ~ ~     LL Ud L L   D  LL   OU ,  ... OU  du u - Giản đồ 3: 2 u du  G G OU  3.1 Các trình tán xạ sinh U hạt trạng thái trung gian 3.1.1 Tán xạ Bha-Bha tính đến u- hạt  Đỉnh tương tác:   (a1  a2 )  Hàm truyền: Adu...
 • 9
 • 152
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Vai trò các quá trình tương tác sông-biển trong hình tính toán dự báo xói lở bờ biển cửa sông " ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... 120 trình bồi xói bờ biển, cửa sông từ lựa chọn hình thích hợp tính toán dự báo tợng bồi xói Những yếu tố đầu vào quan trọng cho hình theo quy tơng ứng Đối với yêu cầu tính toán dự báo ... điểm cửa sông khu vực nghiên cứu, sử dụng quy trình tính toán thuỷ thạch động lực lạch cửa biển có triều để tính toán dự báo xói lở thông qua đánh giá mức ổn định trắc ngang cửa Quy trình tính toán ... khai hình 3D cửa sông khẳng định quy luật phân bố trầm tích hoàn lu khu vực nghiên cứu Kết luận Các kết xây dựng triển khai quy trình tính toán dự báo bồi xói bờ biển cửa sông cho thấy phức...
 • 9
 • 241
 • 2

Các quá trình tán xạ u hạt

Các quá trình tán xạ u hạt
... III CÁC QUÁ TRÌNH TÁN XẠ SINH U HẠ 21 3.1 Các trình tán xạ sinh U hạt trạng thái trung gian 21 3.1.1 Tán xạ Bha-Bha tính đến u- hạt 21 3.1.1.1 Quá trình tán xạ thông qua trao đổi u- hạt ... u- hạt theo kênh s 21 3.1.1.2 Quá trình tán xạ thông qua trao đổi u- hạt theo kênh t 23 3.1.1.3 Quá trình tán xạ thông qua trao đổi u- hạt .24 3.1.2 Quá trình e e    e tính đến U hạt ... LL OU , EE Ud E R  D ER OU ,  Ud  R  D  R OU , U ~ U   QQ  ~ Q L   D QL  OU , UU   dU U  LL  ~  U  dU U ~ L L   D LL  OU ,  EE    dU U   dU U  ~   U R ...
 • 44
 • 196
 • 0

Các quá trình tán xạ có sự tham gia của hạt tựa Axion

Các quá trình tán xạ có sự tham gia của hạt tựa Axion
... cứu trình tán xạ tham gia hạt tựa axion Bài luận văn thạc sĩ gồm phần sau: Chương 1: Đưa số kiến thức chung tiết diện tán xạ vật lí hạt Chương 2: Trình bày tính chất, đặc điểm hạt axion hạt tựa ... sử hạt bia miền không gian A hạt đạn qua miền không gian Xác suất tán xạ P định nghĩa sau: (1.1) xác suất tán xạ đơn vị thể tích gọi tiết diện tán xạ toàn phần trình tán xạ Xác suất tán xạ ... photon- axion trường điện từ mà q  qz ;   ;  31  KẾT LUẬN Trong luận văn nghiên cứu trình tán xạ tham gia hạt tựa axion Các kết luận văn sau: Đã trình bày tiết diện tán xạ vật lý hạt bản,...
 • 43
 • 132
 • 0

Các quá trình tán xạ trong hình chuẩn mở rộng có tính đến u hạt

Các quá trình tán xạ trong mô hình chuẩn mở rộng có tính đến u  hạt
... thƣờng muon so với tính toán lý thuyết hình chuẩn Đi u hi u ứng vật lý dựa hình chuẩn mở rộng Vì vậy, việc mở rộng hình chuẩn việc làm mang tính thời cao Trong hình chuẩn mở rộng tồn hạt ... e  tính đến u- hạt kết khóa luận nhƣ sau: + Đƣa trình bày lý thuyết hình chuẩn mở rộng hình chuẩn cách tổng quát + Giới thi u kiến thức u- hạt + Đã tính đƣợc bi u thức tiết diện tán xạ toàn ... chuẩn, hay gọi hình chuẩn mở rộng hình giải đƣợc hạn chế hình chuẩn Các hình chuẩn mở rộng đƣợc đánh giá ti u chí: - Thứ 1: Động thúc đẩy việc mở rộng hình hình phải giải thích...
 • 36
 • 56
 • 0

Các quá trình tán xạ với sự tham gia của radion trong hình chuẩn mở rộng

Các quá trình tán xạ với sự tham gia của radion trong mô hình chuẩn mở rộng
... Chƣơng 3: CÁC QUÁ TRÌNH TÁN XẠ VỚI SỰ THAM GIA CỦA RADION TRONG MÔ HÌNH CHUẨN MỞ RỘNG 3.1 Quá trình tán xạ γγ → γγ với tham gia radion Ở phần chúng xét trình tán xạ gamma – gamma có tham hạt radion ... : Phải hình chuẩn lý thuyết tốt vùng lượng thấp bắt nguồn từ lý thuyết tổng quát hình chuẩn, hay gọi hình chuẩn mở rộng hình giải hạn chế hình chuẩn Các hình chuẩn mở rộng đánh ... hình chuẩn mở rộng 19 2.3 Mẫu Randall Sundrum 21 2.4 Hằng số liên kết radion với photon 25 Chương 3:CÁC QUÁ TRÌNH TÁN XẠ VỚI SỰ THAM GIA CỦA RADION TRONG MÔ HÌNH CHUẨN...
 • 41
 • 86
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp vật lý các quá trình tán xạ trong hình chuẩn mở rộng có tính đến u hạt

Khoá luận tốt nghiệp vật lý các quá trình tán xạ trong mô hình chuẩn mở rộng có tính đến u  hạt
... nhng thuyt chun c bn da trờn nhúm SU(2)l k(1) v SU( 3)c õy L ch phõn cc trỏi, Y l si u tớch yu v c l tớch mu thuyt trng chun l bt bin di phộp bin i cc b v y u cu tn ti cỏc trng chun vector ... 3.10~l3giõy Ht tau phõn ró to thnh tau neutrino, electron v phn electron-neutrino, ú thỡ phn tau phõn ró to thnh phn tau-neutrino, phn mu v mu-neutrino Mụ hỡnh chun mc dự ó gii thớch c nhiu kt qu thc nghim ... quan trng nhiu lnh vc phỏt trin ca vt lý thuyt giai on hin v mt thuyt, si u i xng khụng b rng buc bi iu kin phi l mt i xng thang in yu Nhng thang nng lng cao hn c mt vi TeV, thuyt...
 • 35
 • 56
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp vật lý các quá trình tán xạ với sự tham gia của radion trong hình chuẩn mở rộng

Khoá luận tốt nghiệp vật lý các quá trình tán xạ với sự tham gia của radion trong mô hình chuẩn mở rộng
... : Phải hình chuẩn thuyết tốt vùng lượng thấp bắt nguồn từ thuyết tổng quát hình chuẩn, hay gọi hình chuẩn mở rộng hình giải hạn chế hình chuấn Các hình chuẩn mở rộng đánh ... ụ THAM GIA CỦA RADION TRONG MÔ HÌNH CHUẨN MỞ RỘNG 3.1 Quá trình tán xạ yy —►yy vói tham gia radỉon Ở phần chúng xét trình tán xạ gamma - gamma có tham hạt radion tính toán chi tiết tiết diện tán ... 2.2 hình chuấn mở rộng .19 2.3 Mầu Randall Sundrum 21 2.4 Hằng số liên kết radion với photon 25 Chương 3:CÁC QUÁ TRÌNH TÁN XẠ VỚI s ự THAM GIA CỦA RADION TRONG MÔ HÌNH...
 • 40
 • 66
 • 0

Nghiên cứu các quá trình tán xạ của tia x với vật chất

Nghiên cứu các quá trình tán xạ của tia x với vật chất
... quang tia X 25 Quá trình tán x đàn hồi tia X với vật chất 2.1 Khái niệm 25 25 2.2 Bản chất trình tán x đàn hồi tia X với vật chất 25 Quá trình tán x không đàn hồi tia X vật chất 29 3.1 Quá trình ... tử vật chất Trong chơng x t chi tiết hai trình tán x tia X vật chất Quá trình tán x đàn hồi tia X với vật chất 2.1 Khái niệm Nh nói trên, tán x đàn z hồi lợng chùm tia X tr- Ez ớc tán x sau ... 1.8) minh hoạ qúa trình 24 Chơng II Tán x tia X vật chất Tơng tác tia X với vật chất Khi chùm tia X tơng tác vật chất trình sau x y ra: 1.1 Sự tán x Có loại tán x : - Tán x đàn hồi (Rayleigh),...
 • 60
 • 158
 • 4

HIỆU ỨNG PHA tạp độ hạt TRONG PHỔ hóa TỔNG TRỞ của hệ lani5 xgex

HIỆU ỨNG PHA tạp và độ hạt TRONG PHỔ hóa TỔNG TRỞ của hệ lani5 xgex
... NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Vũ Thị Ngần HIỆU ỨNG PHA TẠP VÀ ĐỘ HẠT TRONG PHỔ HÓA TỔNG TRỞ CỦA HỆ LaNi5- xGex Chuyên ngành: Vật Lý Nhiệt Mã số: LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC ... cứu Tín hiệu đáp ứng thƣờng có dạng sin lệch pha với dao động đặt vào Đo lệch pha tổng trở hệ thống điều hòa giúp phân tích đóng góp vai trò khuếch tán, động học, lớp kép, phản ứng hóa học vào trình ... độ bền pin Ni-MH Trong khóa luận này, sử dụng Ge để thay phần Ni nhằm nghiên cứu hiệu ứng pha tạp khảo sát cấu trúc tinh thể, tính chất từ, đặc trƣng phóng nạp ảnh hƣởng độ hạt lên phổ tổng trở...
 • 60
 • 79
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các quá trình tán xạ sinh u hạt ở trạng thái trung giancác quá trình tán xạ sinh u hạt ở trạng thái cuốiquá trình tan được thực hiện trong thiết bị hoạt động gián đoạn khi năng suất không lớn trong lớp hạt rắn hoặc với sự khuấy trộn và liên tục trong lớp chuyển động hoặc khuấy trộntrò của marketing trong mở rộng huy động vốn của ngân hàng thương mạitiểu luận cơ chế và hiệu ứng của phản ứng thủy phân và oxy hóa dưới xúc tác của enzymecác hoạt họa tùy chọn trong powerpoint và các hiệu ứng của đối tượng trong impressmức giá và tiêu dùng hiệu ứng của cảisố của động cơ khi xét cả hiệu ứng mặt ngoài và sự bão hoà mạch từ tản khi s 1hiệu ứng của phá giá lên cán cân thương mạinền kinh tế thị trường hiện nay vốn được hiểu và quan niệm là toàn bộ những giá trị ứng ra ban đầu vào các quá trình tiếp theo của doanh nghiệpngoài ra còn một số công ty còn dùng phương pháp thí điểm quảng cáo giữa các vùng và đưa ra phân tích hiệu ứng của quảng cáo sau đó mới quyết địnhmức giá và sự tiêu dùng hiệu ứng của cảikiểm tra sự hoạt động của hệ thống đầm rung xem xét và sử lý các khả năng có thể làm cản trở hiệu ứng của đầm rungmô phỏng đánh giá ảnh hưởng và giải pháp làm giảm hiệu ứng của tấn công lỗ đenhiệu ứng của cảm xúcQUY TRÌNH BẢO DƯỠNG DUY TU SÂN BAY DÂN DỤNG VIỆT NAMNghiên cứu hệ thống vận tải và phân phối thuốc 3 Curcumin của Bacterial cellulose lên men từ nước vo gạo định hướng sử dụng qua đường uốngNghiên cứu khả năng ghi nhớ và học lực của học sinh trường Trung học phổ thông Hồng Thái - Hà NộiNghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc Berberin của màng Bacterial cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua đường uốngChapter 2 Proving Methods Discrete Structure for Computing (CO1007)Chapter 3 Sets and Functions Discrete Structures for Computer Science (CO1007)BAI DAY PHAN BIET HINH TRÒN, VUONGChapter 4 Sets and Functions Discrete Structures for Computer Science (CO1007)QUẢN TRỊ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂNbáo cáo tốt nghiệp VỀ KHÁCH SẠN KING’S FINGERPHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN KINGS FINGERđề hsg tỉnh thcs (9)đề hsg tỉnh thcs (11)đề hsg tỉnh thcs (14)đề hsg tỉnh thcs (17)đề thi hsg tỉnh gdtx (7)đề thi hsg tỉnh gdtx (8)HSG tinh THCS 2015 2016TỔNG HỢP LÝ THUYẾT, BÀI TẬP HÌNH HỌC 11De cuong on thi vao lop 10
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập