Nghiên cứu đối chiếu re,leng trong tiếng hán hiện đại và nóng, lạnh trong tiếng việt

Ban tom tat nghiên cứu đối chiếu phƣơng thức biểu hiện thời gian trong tiếng hàn tiếng việt

Ban tom tat nghiên cứu đối chiếu phƣơng thức biểu hiện thời gian trong tiếng hàn và tiếng việt
... viên Việt Nam khắc phục khó khăn học tiếng Hàn, tập trung Nghiên cứu đối chiếu phƣơng thức biểu thời gian tiếng Hàn tiếng Việt với mục tiêu mô tả hệ thống biểu thời gian tiếng Hàn, xác định phƣơng ... viên Việt Nam ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI VÀ CỨ LIỆU NGHIÊN CỨU Đối tƣợng nghiên cứu luận án phƣơng thức biểu thị thời gian tiếng Hàn tiếng Việt Về phạm vi nghiên cứu: Trong công trình tập trung vào vấn ... Tổng quan tình hình nghiên cứu biểu thời gian tiếng Hàn tiếng Việt 3) Tập trung khảo sát phƣơng thức biểu thời gian thời thể động từ tiếng Hàn đối chiếu với tiếng Việt nhằm tƣơng đồng khácbiệt...
 • 27
 • 723
 • 0

Nghiên cứu đối chiếu phƣơng thức biểu hiện thời gian trong tiếng Hàn tiếng Việt

Nghiên cứu đối chiếu phƣơng thức biểu hiện thời gian trong tiếng Hàn và tiếng Việt
... viên Việt Nam ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI VÀ CỨ LIỆU NGHIÊN CỨU Đối tƣợng nghiên cứu luận án phƣơng thức biểu thị thời gian tiếng Hàn tiếng Việt Về phạm vi nghiên cứu, phƣơng thức biểu thị thời gian ... đề tài nghiên cứu 2) Tổng quan tình hình nghiên cứu biểu thời gian tiếng Hàn tiếng Việt 3) Tập trung khảo sát phƣơng thức biểu thời gian thời thể động từ tiếng Hàn đối chiếu với tiếng Việt nhằm ... viên Việt Nam khắc phục khó khăn học tiếng Hàn, tập trung Nghiên cứu đối chiếu phƣơng thức biểu thời gian tiếng Hàn tiếng Việt với mục tiêu mô tả hệ thống biểu thời gian tiếng Hàn, xác định phƣơng...
 • 177
 • 208
 • 1

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp dạy học hiện đại thiết bị vật lý vào việc giảng dạy vật lý ở khối chuyên lý

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp dạy học hiện đại và thiết bị vật lý vào việc giảng dạy vật lý ở khối chuyên lý
... Các khối Phổ thông trung học Chuyên, Chuyên lí triển khai khắp nước Những thành tích học tập học sinh khôi chuyên kết thi HSG toàn quốc kì Olympiad quốc tế kết đậu cao vào trường dại học, ... hích cho việc biên soạn sách giáo khoa chuyên mai Đại học Quốc gia Về nội dung, theo cảm nhận chúng tôi, chuyên đề đáp ứng tốt nhu cầu học tập học sinh Chuyên đề lí thuyết nói vê Quang hình học Theo ... Đề tài Q T - 0 - trường học khai thác dạng thí nghiệm chứng minh đơn giản, chí nhiều thiết bị mua vê khai thác Riêng đôi vối khôi Chuyên Vật Đại học Quốc gia, việc cho học sinh làm thực hành...
 • 201
 • 614
 • 0

Đề tài NGHIÊN cứu đối CHIẾU GIỚI TỪ“VỚI”TRONG TIẾNG hán HIỆN đại GIỚI từ“với” TRONG TIẾNG VIỆT

Đề tài NGHIÊN cứu đối CHIẾU GIỚI TỪ“VỚI”TRONG TIẾNG hán HIỆN đại và GIỚI từ“với” TRONG TIẾNG VIỆT
... ĐÔNG PHƯƠNG HỌC 题目:现代汉越语介词“跟”与介词“VỚI”的比较研究 ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU ĐỐI CHIẾU GIỚI TỪ“跟” TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI VÀ GIỚI TỪ “VỚI” TRONG TIẾNG VIỆT A PHẦN DẪN LUẬN 绪论 1. 研究意义  汉语的介词“跟”可以介引动词的对象,可以出现在相同的动词或 ... Diệp Quang Ban《Ngữ pháp tiếng Việt ,NXB Giáo Dục, năm 2001 [4] Đỗ Thanh 《Từ điển từ công cụ tiếng Việt ,NXB Giáo Dục, năm 2003 [5] Nguyễn Kim Thản《Cơ sở ngữ pháp tiếng Việt ,NXB Tp.Hồ Chí Minh, ... 所,相当于介词“在” ,表示动作、行为发生、进行的场所。 43  TÀI LIỆU THAM KHẢO 参考文献 著作类 [1] Bùi Đức Tịnh《Tự điển tiếng Việt ,NXB Văn Hóa Thông Tin, năm 2004 [2] Diệp Quang Ban《Ngữ pháp tiếng Việt (tập ),NXB Giáo Dục, năm...
 • 45
 • 2,264
 • 13

Luận án : Nghiên cứu đối chiếu phuơng thức biểu hiện thời gian trong tiếng hàn tiếng việt

Luận án : Nghiên cứu đối chiếu phuơng thức biểu hiện thời gian trong tiếng hàn và tiếng việt
... PHẠM VI VÀ CỨ LIỆU NGHIÊN CỨU Đối tƣợng nghiên cứu luận án phƣơng thức biểu thị thời gian tiếng Hàn tiếng Việt Về phạm vi nghiên cứu, phƣơng thức biểu thị thời gian ngôn ngữ đề tài rộng Trong khuôn ... đề tài nghiên cứu 2) Tổng quan tình hình nghiên cứu biểu thời gian tiếng Hàn tiếng Việt 3) Tập trung khảo sát phƣơng thức biểu thời gian thời thể động từ tiếng Hàn đối chiếu với tiếng Việt nhằm ... VỤ NGHIÊN CỨU 2.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích luận án thông qua nghiên cứu theo hƣớng đối chiếu phƣơng thức biểu thị thời gian tiếng Hàn Việt, góp phần làm sáng tỏ đặc điểm phƣơng thức biểu thời...
 • 177
 • 862
 • 4

Nghiên cứu đối chiếu phương thức biểu hiện thời gian trong tiếng Hàn tiếng Việt

Nghiên cứu đối chiếu phương thức biểu hiện thời gian trong tiếng Hàn và tiếng Việt
... đề tài nghiên cứu 2) Tổng quan tình hình nghiên cứu biểu thời gian tiếng Hàn tiếng Việt 3) Tập trung khảo sát phƣơng thức biểu thời gian thời thể động từ tiếng Hàn đối chiếu với tiếng Việt nhằm ... viên Việt Nam ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI VÀ CỨ LIỆU NGHIÊN CỨU Đối tƣợng nghiên cứu luận án phƣơng thức biểu thị thời gian tiếng Hàn tiếng Việt Về phạm vi nghiên cứu, phƣơng thức biểu thị thời gian ... sinh viên Việt Nam khắc phục khó khăn học tiếng Hàn, tập trung Nghiên cứu đối chiếu phƣơng thức biểu thời gian tiếng Hàn tiếng Việt với mục tiêu mô tả hệ thống biểu thời gian tiếng Hàn, xác...
 • 177
 • 1,252
 • 7

Nghiên cứu đối chiếu cấu trúc cụm động từ trong tiếng Hàn tiếng Việt

Nghiên cứu đối chiếu cấu trúc cụm động từ trong tiếng Hàn và tiếng Việt
... sâu nghiên cứu trật tự cấu trúc cụm động từ tiếng Hàn tiếng Việt để làm sở cho việc đối chiếu cấu tạo cụm động từ tiếng Hàn cụm động từ tiếng Việt chƣơng sau 2.1 Cụm động từ tiếng Hàn Mỗi động từ ... niệm cụm động từ tiếng Hàn tiếng Việt 19 1.3.1 Cụm động từ tiếng Hàn 21 1.3.2 Cụm động từ tiếng Việt 23 1.4 Nghiên cứu đối chiếu ngôn ngữ nghiên cứu đối chiếu tiếng Hàn tiếng Việt ... nghiên cứu trật tự từ thành tố cấu trúc cụm động từ tiếng Hàn so sánh với trật tự từ cấu trúc cụm động từ tiếng Việt điều trƣớc tiên phải xác lập cách hiểu cụm động từ tiếng Hàn Cụm động từ...
 • 94
 • 2,406
 • 5

Nghiên cứu đối chiếu cấu trúc cụm động từ trong tiếng hàn tiếng việt

Nghiên cứu đối chiếu cấu trúc cụm động từ trong tiếng hàn và tiếng việt
... phim ("Xem" Ia vi ngu) - Sinh vien xuftt s~c (trong "sinh vi en" Ia t6 chinh, "xuftt s~c" la t6 ph\1 sau co chuc nang lam dinh ngu) - Ch~y ~m ~m (trong d6 "ch~y'' Ia t6 chinh, "~m ~m" Ia t6 phv ... d...
 • 93
 • 242
 • 0

Nghiên cứu đối chiếu câu liên động trong tiếng hán hiện đại tiếng việt

Nghiên cứu đối chiếu câu liên động trong tiếng hán hiện đại và tiếng việt
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SAU ĐẠI HỌC HOÀNG MAI PHƯƠNG 现代汉语与越南语连动句对比研究 NGHIÊN CỨU ĐỐI CHIẾU CÂU LIÊN ĐỘNG TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI VÀ TIẾNG VIỆT LUẬN VĂN ... 两成分单句》(Ngữ pháp tiếng Việt - Câu đơn hai thành phần) 指出,经过分析 7645 个越南语单句,充当谓语的词类和短语的比例如 下:动词/动词短语 - 86.07%,形容词:6.59%,带有动词“là”(是)- 3.3%,其他的 结构:4.04%。由此可见,越南语动词谓语句也占多数。他还指出,动词谓语句里, 各动词连用现象(chuỗi động từ)占 ... Thôi xé giấy, quăng bút, đập vỡ nghiên mực thề không bao 词译: 撕纸 仍笔 摔破了墨砚 发誓 làm thơ 可见,阮高潭把越南语动词谓语句分为以上三种句式,形式上与汉语连动句 很相似。 黄重片在《越南语及语言学基础》(Cơ sở ngôn ngữ học tiếng Việt) 也提出越 南语单句的谓语部分大部分由动词或动词短语构成的,可以是一个动词短语单独使...
 • 106
 • 699
 • 1

Nghiên cứu đối chiếu chuyển dịch các biểu thức quy chiếu trong ngôn ngữ bóng đá tiếng anh tiếng việt

Nghiên cứu đối chiếu và chuyển dịch các biểu thức quy chiếu trong ngôn ngữ bóng đá tiếng anh và tiếng việt
... tài Nghiên cứu đối chiếu chuyển dịch biểu thức quy chiếu ngôn ngữ bóng đá tiếng Anh tiếng Việt mẻ Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu đối chiếu chuyển dịch biểu thức quy chiếu ngôn ngữ bóng đá ... thức quy chiếu kết phân tích ngữ liệu biểu thức quy chiếu ngôn ngữ bóng đá tiếng Anh tiếng Việt, luận văn Nghiên cứu đối chiếu chuyển dịch biểu thức quy chiếu ngôn ngữ bóng đá tiếng Anh tiếng Việt ... Chương 2: Phân tích đối chiếu biểu thức quy chiếu ngôn ngữ bóng đá tiếng Anh tiếng Việt Chương : Các phương thức chuyển dịch biểu thức quy chiếu bóng đá từ tiếng Anh sang tiếng Việt CHƢƠNG 1: CƠ...
 • 18
 • 836
 • 2

NGHIÊN cứu đối CHIẾU các CHỨC DANH TRONG hệ THỐNG LUẬT PHÁP TRONG TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT

NGHIÊN cứu đối CHIẾU các CHỨC DANH TRONG hệ THỐNG LUẬT PHÁP TRONG TIẾNG ANH và TIẾNG VIỆT
... v kinh doanh có i u ki n, t ch c ho c cá nhân không c phép kinh doanh mà kinh doanh, ho c doanh không th ng xuyên c phép kinh doanh mà trình kinh m b o i u ki n qui coi hành vi kinh doanh trái ... B Lu t T T ng Dân S 2004, (song ng$ Vi t - Anh) , (2006) Nhà Xu t B n Th ng Kê M ts v n khác v k! thu t so n th o v n b n quy ph m pháp lu t, ngôn ng pháp lý, retrieved April 5, 2007 from www.nghiepvu.moj.gov.vn/banin.aspx?nv=113 ... th c hi n công vi c s n xu t, trao i hàng hoá, d ch v , nghiên c u, ng d ng ti n b khoa h c k! thu t tho thu n khác nh m m c ích kinh doanh v i s quy quy n ngh"a v c a m#i bên nh rõ ràng xây d...
 • 44
 • 666
 • 0

Tài liệu Báo cáo " Một số vấn đề lý luận trong nghiên cứu đối chiếu song ngữ hành vi ngôn ngữ “hỏi” (Trên cứ liệu tiếng Anh tiếng Việt) " ppt

Tài liệu Báo cáo
... cao Khi nghiên cứu vấn đề liên quan đến ý nghĩa, chức ngôn ngữ, tiên nghiệm điều là: cách thức mà ngôn ngữ khác ứng xử tượng tương đối giống 2.3 Nghiên cứu đối chiếu hành vi ngôn ngữ Trong mô ... phức thể tâm trở thành trung tâm tổ chức “không gian ngữ nghĩa” Cơ sở thuyết vi c so sánh đối chiếu hành vi ngôn ngữ 2.1 Các bình diện vi c so sánh đối chiếu Lịch sử ngôn ngữ học so sánh ... [2] nhiều nhà ngôn ngữ học theo trường phái chức sử dụng công trình nghiên cứu Trong trình giao tiếp, phát ngôn xem hành vi ngôn ngữ người nói (chủ thể phát ngôn) dùng để tác động vào người nghe...
 • 7
 • 929
 • 13

Báo cáo " Ngôn ngữ học, tiếng việt văn hóa việt nam trong dạy- học, nghiên cứu đối chiếu với các ngoại ngữ ở trường đại học ngoại ngữ-đại học quốc gia hà nội " potx

Báo cáo
... Ngôn ngữ học, tiếng Việt Văn hóa Việt Nam dạy -học, nghiên cứu đối chiếu với 57 I Đối chiếu dạy -học tiếng bậc cử nhân ngoại ngữ trình học tập ngoại ngữ năm Đối với Dẫn luận ngôn ngữ học Đối với ... Trờng Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Nội quyền lợi học ngoại ngữ nghiên Khẳng định vai trò trung tâm Việt ngữ học văn hoá Việt Nam nghiên cứu đối chiếu ngữ - ngoại ngữ Việt Nam cứu khó ... Số 3, 2005 Ngôn ngữ học, tiếng Việt Văn hóa Việt Nam dạy -học, nghiên cứu đối chiếu với 65 Bảng Đối chiếu tiếng Nga với tiếng Việt Phân môn Ngữ âm Ngữ pháp Từ vựngngữ nghĩa Đề tài đối chiếu Một...
 • 12
 • 812
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đối chiếu trong ngôn ngữ và nghiên cứu đối chiếu tiếng hàn tiếng việtnghiên cứu đối chiếu tiếng hàn và tiếng việtnghiên cứu đối chiếu các thuật ngữ xăng dầu tiếng anh và tiếng việtphân tích nguyên tắc 4 trong 5 nguyên tắc nghiên cứu đối chiếunghiên cứu đối chiếu phương pháp siêu âm tim stress bằng dobutamin với chụp động mạch vành trong chẩn đoán bệnh tim thiếu máu cục bộnghiên cứu đối chiếu trong ngôn ngữcác khả năng có thể có trong nghiên cứu đối chiếu từ vựngnghiên cứu đối chiếuphương pháp nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữphương pháp nghiên cứu đối chiếu ngôn ngữnghiên cứu đối chiếu hình vịnghiên cứu đối chiếu từ vựngphương pháp nghiên cứu đối chiếunghiên cứu đối chiếu về ngữ âmnghiên cứu đối chiếu ngôn ngữBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ