Ban tom tat nghiên cứu đối chiếu phƣơng thức biểu hiện thời gian trong tiếng hàn và tiếng việt

27 670 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/05/2014, 09:36

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGHIÊM THỊ THU HƢƠNG NGHIÊN CỨU ĐỐI CHIẾU PHƢƠNG THỨC BIỂU HIỆN THỜI GIAN TRONG TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT Chuyên ngành: NGÔN NGỮ HỌC ỨNG DỤNG Mã số: 62 22 01 05 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN HÀ NỘI - năm 2014 Công trình đƣợc hoàn thành tại: Khoa Ngôn ngữ học - Học viện khoa học xã hội , Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS. VŨ VĂN ĐẠI Phản biện 1: GS.TS Hoàng Văn Vân Phản biện 2: GS.TS Lê Quang Thiêm Phản biện 3: PGS.TS Trần Thị Chung Toàn Luận án sẽ đƣợc bảo vệ trƣớc Hội đồng chấm luận án cấp cơ sở đào tạo họp tại: ……………………………………………………………… Vào lúc giờ…………ngày………tháng………năm……… Có thể tìm hiểu luận án tại thƣ viện: 1. 1. LÝ DO LỰA CHỌN ĐỀ TÀI 1) Cùng với không gian làm trục hoành, thời gian làm trục tung trên tọa độ trong đời sống của con ngƣời mọi ngôn ngữ đều có các phạm trù không gian, thời gian những phƣơng tiện biểu hiện tƣơng ứng. Đó có thể phƣơng tiện từ vựng hoặc phƣơng tiện ngữ pháp. Ngôn ngữ nào cũng sử dụng một lớp từ vựng nhằm định vị không gian thời gian trong các tình huống giao tiếp. Yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa chúng là phƣơng thức sử dụng các phƣơng tiện ngôn ngữ sẵn có trong chức năng biểu thị không gian thời gian: có ngôn ngữ ƣu tiên các phƣơng tiện từ vựng ít sử dụng các yếu tố khác, ngƣợc lại có ngôn ngữ khai thác tối đa các hình thái động từ, hoặc các hình thái tố kết hợp với vị từ để diễn đạt các ý nghĩa ngữ pháp liên quan đến thời gian một cách rất tinh tế. Hiện tƣợng này bắt nguồn từ sự khác biệt trong tri nhận về thời gian, từ đặc điểm tƣ duy từ văn hoá giao tiếp của các dân tộc. Tiếng Hàn tiếng Việt là ví dụ điển hình minh hoạ cho nhận định trên. Điểm chung của hai ngôn ngữ này là đều áp dụng phƣơng thức biểu thị thời gian theo sự phân chia truyền thống là quá khứ, hiện tại tƣơng lai. Nhƣng trong tiếng Hàn (loại hình ngôn ngữ chắp dính tiêu biểu) sự hiện diện của các hình thái tố biểu hiện thời thể nhƣ ~ (으)ㄴ/ ~ 는/ ~ (으)ㄹ/ ~었/~겠 /~ㄹ 것 là bắt buộc trong mọi trƣờng hợp, ngƣợc lại trong tiếng Việt các hƣ từ biểu hiện thời gian nhƣ đã, đang, sẽ đƣợc sử dụng một cách linh hoạt, tuỳ thuộc. Đây là điểm khác biệt rất đáng chú ý dẫn đến nhiều hệ quả quan trọng đối với việc dạy học tiếng Hàn nhƣ một ngoại ngữ dịch thuật. Tuy nhiên cho đến nay vẫn chƣa nghiên cứu đối chiếu nào mang tính hệ thống, nêu bật đƣợc sự khác biệt giữa hai ngôn ngữ Hàn-Việt trong cách biểu thị thời gian. Với mục đích phục vụ cho giảng dạy dịch thuật, việc nghiên cứu phƣơng tiện biểu thị thời gian trong tiếng Hàn tiếng Việt là một nhiệm vụ cấp thiết. 2) Xét trên phƣơng diện đối chiếu ngôn ngữ Hàn-Việt nói chung vấn đề biểu hiện thời gian trong đề tài của chúng tôi nói riêng, có thể nhận thấy: Trên phƣơng diện ngôn ngữ học ứng dụng, để nâng cao chất lƣợng hiệu quả giảng dạy học tập, các nhà giáo học pháp ngoại ngữ cần phải dựa vào kết quả của các công trình đối chiếu ngôn ngữ nhằm dự báo những khó khăn của ngƣời học ở những nội dung, những hiện tƣợng ngữ pháp có sự khác biệt rất lớn giữa các ngôn ngữ, để từ đó xác định những chiến lƣợc sƣ phạm phù hợp, nhằm tạo thuận lợi cho quá trình tiếp thu ngoại ngữ của ngƣời học nói chung của sinh viên tiếng Hàn nói riêng. Những công trình nghiên cứu ngôn ngữ đối chiếu hƣớng đến những ứng dụng vào dạy học ngoại ngữ nhƣ vậy là rất cần thiết. 3) Trƣớc xu hƣớng hợp tác quốc tế nói chung giao lƣu giữa hai nƣớc Việt Nam – Hàn Quốc nói riêng, nhu cầu học tập nghiên cứu ngoại ngữ tiếng Hàn đang tăng cao. Hơn bao giờ hết giảng viên sinh viên cần đƣợc tham khảo những công trình nghiên cứu mang giá trị ứng dụng trong học tập nghiên cứu tiếng Hàn. Hiện nay, ở Việt Nam đã có 11 trƣờng Đại học tổ chức đào tạo, giảng dạy ngôn ngữ văn hóa Hàn Quốc, ở Hàn quốc cũng có 5 trƣờng đại học thành lập khoa tiếng Việt tổ chức giảng dạy ngành Việt ngữ học. Theo số liệu thống kê của Cục xúc tiến thƣơng mại, hiện nay Hàn Quốc đang là quốc gia dẫn đầu trong đầu về số lƣợng dự án đầu tƣ vào Việt Nam là quốc gia đứng thứ tƣ về tổng số vốn đầu tƣ. Việt Nam cũng là quốc gia đứng thứ nhất trong số các quốc gia tiếp nhận viện trợ phát triển (ODA) của Hàn Quốc. Giao lƣu giữa nhân dân hai nƣớc Hàn-Việt cũng phát triển dƣới nhiều hình thức đa dạng. Hiện có khoảng 100.000 ngƣời Hàn Quốc đang sinh sống làm việc tại Việt, ngƣợc lại, cũng có 120.468 ngƣời Việt Nam đang sinh sống làm việc tại Hàn Quốc. Tổng cục du lịch Hàn Quốc cũng cho biết mỗi tuần có 182 chuyến bay qua lại giữa hai nƣớc, Hàn Quốc là quốc gia đứng thứ nhất về lƣợng khách du lịch đến thăm Việt Nam. Vì thế, số ngƣời đã, đang học tiếng Hàn số ngƣời mong muốn sẽ học tiếng Hàn để phục vụ cho công việc, sinh hoạt, làm việc, sinh sống tăng lên nhanh chóng khiến cho các cơ sở đào tạo tiếng Hàn quốc cũng phát triển rất nhanh. Bên cạnh các trƣờng đào tạo chính quy, số các trung tâm ngoại ngữ lớn nhỏ tổ chức giảng dạy tiếng Hàn đã tăng đến mức khó để đƣa ra đƣợc một thống kê chính xác. Trong bối cảnh trên nhu cầu học tiếng Hàn là rất lớn nhƣng tất cả các học viên đều khẳng định “tiếng Hàn rất khó”. Khó khăn của việc học ngoại ngữ này có thể bắt nguồn từ nhiều lý do nhƣ sự khác biệt về văn hoá, lối sống, cách tƣ duy, môi trƣờng xã hội .v.v. Nhƣng theo chúng tôi, khó khăn đầu tiên căn bản nhất xuất phát từ sự khác biệt về đặc điểm loại hình ngôn ngữ. Nhằm góp phần giúp sinh viên Việt Nam khắc phục những khó khăn khi học tiếng Hàn, chúng tôi tập trung “Nghiên cứu đối chiếu phƣơng thức biểu hiện thời gian trong tiếng Hàn tiếng Việt” với mục tiêu chính là mô tả hệ thống biểu hiện thời gian trong tiếng Hàn, xác định những phƣơng thức biểu hiện thời gian tƣơng đƣơng trong tiếng Việt, phân tích những điểm giống nhau khác nhau giữa phƣơng thức biểu hiện thời gian trong hai ngôn ngữ; từ đó nhấn mạnh các điểm cần lƣu ý trong quá trình giảng dạy học tập cũng nhƣ trong quá trình dịch thuật từ tiếng Hàn sang tiếng Việt ngƣợc lại. Chúng tôi cũng hy vọng kết quả nghiên cứu của luận án sẽ có những đóng góp đáng kể trên bình diện lý luận ngôn ngữ nói chung trên bình diện ứng dụng vào giảng dạy tiếng Hàn nói riêng. 2. MỤC ĐÍCH NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 2.1. Mục đích nghiên cứu Mục đích của luận án này là thông qua nghiên cứu theo hƣớng đối chiếu phƣơng thức biểu thị thời gian trong tiếng Hàn Việt, góp phần làm sáng tỏ đặc điểm của phƣơng thức biểu hiện thời gian trong các ngôn ngữ đối chiếu, trong chức năng phản ánh đặc trƣng tƣ duy văn hóa dân tộc. 2.2 Nhiệm vụ của luận án 1) Phân tích, hệ thống hóa cơ sở lí thuyết liên quan đến đề tài nghiên cứu. 2) Tổng quan tình hình nghiên cứu về biểu hiện thời gian trong tiếng Hàn tiếng Việt. 3) Tập trung khảo sát một trong những phƣơng thức biểu hiện thời gianthời thể động từ trong tiếng Hàn đối chiếu với tiếng Việt nhằm chỉ ra những tƣơng đồng khácbiệt giữa hai ngôn ngữ. 4) Để xuất một số ứng dụng kết quả nghiên cứu vào việc giảng dạy thời thể động từ tiếng Hàn cho sinh viên Việt Nam trên cơ sở phân tích lỗi sử dụng động từ của sinh viên đề xuất phƣơng pháp khắc phục. 3. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ 3.1 Phạm trù “thời” “thể” trong các nghiên cứu ngôn ngữ học Khi diễn đạt một nhận định về một sự tình bất kỳ, ngƣời nói cần sử dụng các phƣơng tiện ngôn ngữ tuân thủ các quy tắc ngữ pháp. Trong biểu đạt ý nghĩa thời gian các phƣơng tiện đƣợc sử dụng gồm phƣơng tiện từ vựng (hệ thống các từ chỉ thời gian)và phƣơng tiện ngữ pháp (thời, thể, tình thái ở vị từ, .v.v) hoặc các phƣơng tiện ngữ nghĩa phái sinh hình thành. Về tình hình nghiên cứu tiếng Hàn: Những nghiên cứu sớm nhất về “thời” trong tiếng Hàn là của Choi Kwang Ok (1908), Chu Si Kyung (1910). Các tác giả này đã đặt ra những vấn đề nghiên cứu tạo tiền đề cho nhiều nghiên cứu khác khi cho rằng trong tiếng Hàn có sự tồn tại của thời “quá khứ của quá khứ” chủ trƣơng chia thời gian thành ba “thời”: hiện tại (lúc này), quá khứ (thời điểm đã qua) tƣơng lai (thời điểm sẽ đến) đƣợc biểu hiện bằng cả biểu thức liên kết (hình thái tố liên kết câu) biểu thức kết thúc (hình thái tố kết thúc câu). Vào những năm 1930, Park Seung Bin (1935) Choi Hyun Bae (1937) đã từng bƣớc cụ thể hoá phạm trù thời trong tiếng Hàn khi các tác giả mô tả, ngữ pháp hoá hoặc nghiên cứu từng hình thái tố chỉ ra những lớp nghĩa khu biệt của chúng. Giai đoạn sau 1970, các nghiên cứu về “thời” trong tiếng Hàn đều tập trung giải quyết các vấn đề (1) xem xét lại quan điểm về “thời”, (2) nhận diện lại các giá trị về “thể”, (3) xác định giá trị tình thái trong các cấu trúc câu, các loại câu. Từ đó hình thành ba nhóm nghiên cứu chính là: - Nhóm 1: Theo quan điểm hình thái tố biểu thị thời hoặc thể, tình thái là những đơn vị độc lập. Đây là các nghiên cứu chủ trƣơng áp dụng phƣơng pháp phân tích theo các phạm trù ngữ pháp truyền thống. - Nhóm 2: Cho rằng hình thái tố có thể có chức năng kép, vừa biểu hiện thời vừa biểu hiện thể, nói cách khác, một hình thái tố đồng thời biểu hiện ý nghĩa thời” ý nghĩa “thể”. Đại diện tiêu biểu của xu hƣớng này là Nam Ki Sim. - Nhóm 3: Bảo vệ quan điểm một hình thái tố đồng thời có thể biểu thị cả thời, thể tình thái. Đại diện của xu hƣớng này là Kim Seok Tuk (1974) Seo Jeong Soo (1976). Về tình hình nghiên cứu tiếng Việt: Có thể dễ dàng tìm thấy nhiều khuynh hƣớng khác nhau trong tiếp cận nghiên cứu về vấn đề thời thể. Xét về mặt thời gian, chúng ta có thể xác định các khuynh hƣớng sau. Thứ nhất: những nghiên cứu về phạm trù thời gian trong tiếng Việt đƣợc thực hiện ở giai đoạn trƣớc những năm 1960 chịu ảnh hƣởng của ngôn ngữ học Châu Âu. Các nghiên cứu này đƣợc chia thành hai khuynh hƣớng rõ rệt là: - Khuynh hƣớng mô phỏng ngữ pháp nhà trƣờng: lấy ngữ pháp tiếng Pháp làm chuẩn tìm kiếm những sự tƣơng ứng trong biểu hiện ý nghĩa thời thể trong tiếng Việt. Tiêu biểu là các nghiên cứu của Trƣơng Vĩnh Kí (1883), Bùi Đức Tịnh (1952). - Khuynh hƣớng phủ nhận phạm trù thời thể trong tiếng Việt cho rằng các biểu hiện về thời trong tiếng Việt là sử dụng các trạng từ chỉ thời gian làm túc từ. Thứ hai: giai đoạn sau những năm 1960, các nhà Việt ngữ học đã bắt đầu có những nghiên cứu không mô phỏng hoặc chịu ảnh hƣởng của ngôn ngữ học châu Âu. Các công trình nghiên cứu thực hiện ở giai đoạn này với số lƣợng rất lớn, đều tập trung tranh luận về các vấn đề quan trọng nhƣ: - Tiếng Việtthời hay không có thời ? Đây là vấn đề cốt lõi đƣợc đặt ra trong các nghiên cứu của Nguyễn Kim Thản (1977), Đào Thản (1979), Lê Quang Thiêm (1989) .v.v. Đáng chú ý là công trình của Nguyễn Minh Thuyết chủ trƣơng coi thời thể là hai phạm trù ngữ pháp thực sự tồn tại trong tiếng Việt nghiên cứu của ông đã rất thuyết phục ở chỗ chứng minh đƣợc một cách rõ ràng sự khu biệt giữa những bộ phận đối lập nhau (tƣơng lai/phi tƣơng lai, hoàn thành/phi hoàn thành .v.v.) - Thời là phạm trù độc lập hay là phạm trù gắn với phạm trù thể tình thái ? Trả lơì câu hỏi này, Đinh Văn Đức (2001) cho rằng tiếng Việtthời mà không có thể.Ngƣợc lại các tác giả Cao Xuân Hạo (1998), Phan Thị Minh Thuý (2002), nhận định rằng tiếng Việt không tồn tại thời chỉ tồn tại thể. - Thời trong tiếng Việt đƣợc chia thành 1 thời, 2 thời hay 3 thời? Vấn đề này đƣợc nêu trong các nghiên cứu của các tác giả Đào Thản (1979), Lê Quang Thiêm (1989), Nguyễn Minh Thuyết (1995). Sự ra đời của ngôn ngữ học tri nhận với quan niệm tƣ duy về thời gian của con ngƣời gắn chặt với tƣ duy về sự chuyển động của không gian, haynói cách khác, nghĩa thời gian xuất phát từ nguồn nghĩa không gian, đã có ảnh hƣởng đến các nghiên cứu gần đây về thời thể. Áp dụng phƣơng pháp tiếp cận của ngôn ngữ học tri nhận, các tác giả Nguyễn Đức Dân (1996), Lí Toàn Thắng (2002) .v.v đã nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề ngữ pháp học thuần tuý cũng nhƣ những vấn đề thuộc ngoại vi ngôn ngữ. Một nghiên cứu gần đây nhất của tác giả Trang Phan (2013) dƣới góc nhìn của ngữ pháp tạo sinh cho rằng một số nghĩa ngữ pháp của các phạm trù thời, thể, tình thái .v.v là đặc tính của các cấu hình cú pháp nào đó chứ không phải là đặc tính bản thân các mục từ từ vựng biểu đạt. Khảo sát cấu trúc cú pháp đa tầng của tiếng Việt, nghiên cứu của Trang Phan (2013) đã chỉ ra rằng trong tiếng Việt sẽ có chức năng đánh dấu thờingôn ngữ (Tense Phrase), đang, đã có chức năng ngoại thể ngữ (outer Aspect Phrase). Nhƣ vậy bản chất ngữ pháp của các từ đã, đang, sẽ với ý nghĩa biểu hiện thời gian vẫn còn đƣợc giới Việt ngữ học tiếp tục thảo luận. 3.2. Phạm trù “thời” “thể” trong các nghiên cứu ứng dụng giảng dạy tiếng Hàn Các nghiên cứu về biểu hiện thời gian trong tiếng Hàn phục vụ cho mục đích giảng dạy tiếng Hàn nhƣ một ngoại ngữ trƣớc hết tập trung vào việc mô tả ngữ pháp tiếng Hàn. Có thể kể công trình của Kim Je Yeol (2001), (2003), (2004), một nghiên cứu có nhiều đóng góp quan trọng. Tiếp theo là các nghiên cứu phân tích lỗi của ngƣời học của một số tác giả nhƣ Lee Jeong Hee (2001, 2002, 2003), No Jae Un (2001), Song Ji Yoen (2002), Han Jeong Hee (2003), Lee Hae Young (2003), Park Son Hee (2004) , Kim Ho Jeong (2004), (2006) của các nhà nghiên cứu ngoài Hàn Quốc, chuyên gia về lí luận giảng dạy tiếng Hàn nhƣ một ngoại ngữ nhƣ Morimoto Kachuhiko (2002), Song Bi Rak (2005). Ở lĩnh vực nghiên cứu phân tích lỗi của ngƣời nƣớc ngoài học tiếng Hàn, Lee Jeong Hee (2001), (2002), (2003) đã thực hiện một số điều tra cho thấy sinh viên ngƣời Nhật Bảntiếng mẹ đẻ thuộc cùng loại hình ngôn ngữ với tiếng Hàn Quốc lại có tỉ lệ mắc lỗi cao hơn so với ngƣời học mà tiếng mẹ đẻ của họ thuộc loại hình ngôn ngữ khác. Lee Hae Young (2003) tập trung nghiên cứu lỗi của học viên Trung Quốc qua nguồn dữ liệu là văn bản viết cả lời thoại ghi âm. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khác với học viên Nhật Bản, học viên Trung Quốc mà tiếng mẹ đẻ thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập, gặp rất nhiều khó khăn trong việc lựa chọn sử dụng chính xác các hình thái tố biểu hiện thời gian trong các câu ghép tiếng Hàn. Ngoài ra là các công trình nghiên cứu của một số giáo sƣ ở các trƣờng đại học ngoài Hàn Quốc nhƣ Nhật Bản, Mông Cổ, Trung Quốc.v.v đã cố gắng lý giải những lỗi sai mà học viên nƣớc đó mắc phải dƣới lăng kính của ngôn ngữ học đối chiếu. Những thành quả nghiên cứu trong lĩnh vực ứng dụng thành quả của ngôn ngữ học đối chiếu vào lí luận dạy học ngoại ngữ đã có nhiều đóng góp tích cực vào công cuộc giảng dạy tiếng Hàn nhƣ một ngoại ngữ. Tuy nhiên cho đến nay, chƣa có công trình nghiên cứu đối chiếu Hàn-Việt nào đƣợc thực hiện.Vì thế chúng tôi dành chƣơng 4 của luận án này để thảo luận về những vấn đề giáo học pháp tiếng Hàn nhƣ một ngoại ngữ, dựa trên các kết quả nghiên cứu đối chiếu đã đạt đƣợc. 4. PHƢƠNG PHÁP THỦ PHÁP NGHIÊN CỨU Những phƣơng pháp nghiên cứu chính đƣợc sử dụng trong luận án này là: a. Phƣơng pháp miêu tả: áp dụng cho việc mô tả những biểu hiện thời gian trong tiếng Hàn trên bình diện đặc trƣng hình thái, cấu trúc, ý nghĩa. b. Phƣơng pháp đối chiếu: chúng tôi xác định mẫu số chung cho cả hai ngôn ngữ Hàn-Việt dùng làm căn cứ đối chiếu là những hình thức biểu hiện thời gian trong hai ngôn ngữ này.Từ điểm nhìn này, chúng tôi sẽ xem xét, phân tích các phƣơng tiện biểu hiện thời gian mà hai ngôn ngữ sử dụng để phát biểu về sự tƣơng đồng hay khác biệt giữa chúng. Nhƣ vậy các bƣớc đối chiếu mà chúng tôi sẽ thực hiện gồm: - Bƣớc 1: Phân tích đối chiếu các phƣơng tiện biểu hiện thời gian trong hai hệ thống ngôn ngữ, đặc biệt là các phạm trù thời thể. - Bƣớc 2: Kiểm chứng các kết quả đối chiếu đã thu đƣợc trên bình diện hệ thống ngôn ngữ bằng cách phân tích các bản dịch song ngữ Hàn- Việt Việt-Hàn, để khẳng định hoặc xem xét lại các giá trị ý nghĩa ngữ pháp của các hình thái tố biểu thị thời gian từ góc độ ngôn ngữ sử dụng thực tế. - Bƣớc 3: Phân tích các lỗi về dùng thời thể động từ tiếng Hàn mà học viên Việt Nam thƣờng mắc từ nguồn dữ liệu thực tế là bài viết bằng tiếng Hàn của sinh viên, nhằm một lần nữa khẳng định sự khác biệt cơ bản giữa hai ngôn ngữ những khó khăn mà sự khác biệt này gây ra cho ngƣời học, từ đó giúp cho các nhà giáo học pháp ngoại ngữ xác định đƣợc một chiến lƣợc sƣ phạm phù hợp Ngoài ra, luận án cũng sử dụng một số thủ pháp khác nhƣ thống kê trong quá trình khảo sát lỗi khái quát các nhóm lỗi, phân tích định tính, phân tích định lƣợng các dữ liệu thu thập đƣợc từ bản dịch song ngữ bài viết của sinh viên Việt Nam. 5. ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI CỨ LIỆU NGHIÊN CỨU Đối tƣợng nghiên cứu của luận án là các phƣơng thức biểu thị thời gian trong tiếng Hàn trong tiếng Việt. Về phạm vi nghiên cứu: Trong công trình này chúng tôi chỉ tập trung vào vấn đề thời thể trong tiếng Hàn đối chiếu với tiếng Việt. Sự giới hạn này xuất phát từ những lý do sau: Phạm trù thời gian đƣợc biểu đạt bằng nhiều phƣơng tiện, trong đó có phƣơng tiện từ vựng ngữ pháp. Tuy nhiên tính thích đáng của một nghiên cứu là tập trung làm sáng tỏ những điểm nổi trội, những nét đặc thù của một ngôn ngữ. Thực tế cho thấy thời thể động từ là một phƣơng tiện ngữ pháp biểu hiện thời gian điển hình của tiếng Hàn, trong khi đó những vấn đề liên quan đến phạm trù thời thể vẫn đang đƣợc tiếp tục tranh luận trong giới Việt ngữ học. Do vậy đề cập đến vấn đề phức tạp này sẽ là một thách thức lớn, nhƣng có thể tìm ra đƣợc những điểm đáng chú ý trong hai ngôn ngữ. Mặt khác, các hình thái tố biểu thị thời thể động từ tiếng Hàn có cấu tạo hoạt động vô cùng phức tạp, rất khác biệt so với các hƣ từ chỉ thời gian của tiếng Việt. Đây là nguồn gốc của những khó khăn trong dạy học tiếng Hàn nhƣ một ngoại ngữ. Vì vậy việc tập trung tìm hiểu sâu một một phạm trù ngữ pháp điển hình của một ngôn ngữ sẽ giúp chúng ta áp dụng đƣợc các kết quả nghiên cứu trong giảng dạy ngôn ngữ đó một cách hiệu quả. Hơn nữa nếu xét đến lớp từ vựng chỉ thời gian (bây giờ, hôm nay, sau đó…) ta thấy phƣơng tiện biểu hiện này đều tồn tại trong hai ngôn ngữ. Nhƣng kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm của chúng tôi cho thấy việc nhận diện ý nghĩa của lớp từ đó không gây khó khăn lớn cho ngƣời học tiếng Hàn. Vì vậy chúng tôi chỉ nghiên cứu các phƣơng tiện ngữ pháp. Đó là lý do vì sao một nghiên cứu về biểu hiện thời gian trong tiếng Hàn đối chiếu với tiếng Việt lại tập trung chủ yếu vào các phạm trù thời thể. Ngoài ra, nhằm mục đích phục vụ trực tiếp cho công tác giảng dạy, cụ thể là cải tiến nội dung ngữ pháp học đƣờng, nghiên cứu của chúng tôi không thực hiện theo đƣờng hƣớng ngôn ngữ học tri nhận, loại trừ các yếu tố khả biến nhƣ ngữ dụng, ngữ cảnh mà chỉ xem xét các giá trị ổn định là cú pháp ngữ nghĩa. Về cứ liệu, nguồn cứ liệu phục vụ cho nghiên cứu này đƣợc thu thập từ: - Các công trình nghiên cứu về Việt ngữ học Hàn ngữ học. - Các tài liệu tiếng Hàn trích từ báo chí, tác phẩm văn học Hàn quốc có văn phong chuẩn mực. - Hai bản dịch song ngữ HànViệt ViệtHàn là : (1)Bản dịch tiếng Hàn cuốn tiểu thuyết “Cánh đồng bất tận” của nhà văn Nguyễn Ngọc Tƣ, dịch giả Ha Jae Hong, Nhà xuất bản Dongso, xuất bản tháng 5 năm 2008; (2) Bản dịch tiếng Việt tiểu thuyết “Ngƣời ăn chay” của tác giả Hang Kang (Hàn Quốc), ngƣời dịch Hoàng Hải Vân, Nhà xuất bản Trẻ, xuất bản tháng 1 năm 2011. - Các tƣ liệu khảo sát, quan sát của cá nhân nghiên cứu sinh. - Một số lƣợng lớn bài viết luận bằng tiếng Hàn của sinh viên Việt Nam. 6. ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN Những đóng góp quan trọng nhất của luận án này là: - Xây dựng đƣợc một khung lý thuyết tổng quan các xu hƣớng nghiên cứu chính về biểu hiện thời gian trong ngôn ngữ, trong đó nhấn mạnh sự phân biệt giữa thời gian vật chất thời gian ngữ pháp - Mô tả sự hoạt động nêu bật tính đặc thù của các phƣơng thức biểu hiện thời gian trong tiếng Hàn, đặc biệt là thời thể động từ. - Làm sáng tỏ sự tƣơng đồng khác biệt trong chức năng, hoạt động của các phƣơng tiện biểu hiện thời gian trong hai ngôn ngữ Hàn -Việt, đặc biệt là các hình thái tố tiếng Hàn các hƣ từ chỉ thời gian trong tiếng Việt. - Cung cấp một bản tổng kết đầy đủ mang tính hệ thống, khái quát về giá trị ngữ pháp - ngữ nghĩa của các hình thái tố biểu hiện thời gian trong tiếng Hàn những đơn vị tƣơng đƣơng trong tiếng Việt, đồng thời kiểm chứng những giá trị đó qua các bant dịch song ngữ, có nghĩa là qua thực tế sử dụng ngôn ngữ. - Trên phƣơng diện lí luận dạy học, đây là công trình đầu tiên áp dụng kết quả nghiên cứu đối chiếu để phân tích lỗi của học viên Việt Nam trong sử dụng các phƣơng tiện biểu hiện thời gian tiếng Hàn. Trên cơ sở phân tích, khái quát hóa các nhóm lỗi một cách hệ thống, chỉ ra phƣơng pháp khắc phục, luận án đã đề xuất một chiến lƣợc sƣ phạm phù hợp với đối tƣợng sinh viên chuyên ngữ. 7. CẤU TRÚC CỦA LUẬN ÁN Luận án gồm 171 trang, trong đó có 148 trang chính văn, 21 trang phụ lục danh mục tham khảo. Ngoài phần mở đầu kết luận, luận án gồm 4 chƣơng. CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA LUẬN ÁN 1.1 CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ CÁC PHƢƠNG THỨC BIỂU HIỆN THỜI GIAN TRONG NGÔN NGỮ 1.1.1 Nhận xét chung Từ góc độ triết học, không gian thời gian đƣợc xem là hình thức tồn tại cơ bản của vật chất. Thời gian gắn với vận động. Nếu vận động thực hiện theo một tiến trình thì thời gian cũng diễn tiến theo một trục tuyến tính, tức là thời gian vận động theo nguyên tắc đơn chiều. Từ góc độ nhận thức, có thể khẳng định rằng mọi phạm trù hay ý nghĩa ngữ pháp đều có tính hiện thực bắt nguồn từ sự nhận thức của con ngƣời về thế giới khách quan. Các phạm trù hay ý nghĩa ngữ pháp đó là những quy tắc tổ chức lời nói cụ thể để phản ánh những nhận thức của con ngƣời từ thế giới khách quan hiện thực thế giới khách quan đƣợc phản ảnh thông qua những quy tắc tổ chức lời nói. Vấn đề là rõ ràng cùng một hiện thực trong một thế giới khách quan (cái có tính chất chung đối với toàn bộ thế giới khách quan - những phổ niệm của thế giới khách quan) nhƣng ở các ngôn ngữ khác nhau lại có phƣơng thức biểu đạt khác nhau. Các nhà ngữ pháp truyền thống khi phân tích tiếng Hy Lạp tiếng Latinh đã phân biệt các phạm trù đối lập nhau: quá khứ, hiện tại, tƣơng lai, họ giả định sự đối lập của ba phạm trù này tạo nên đặc điểm phổ quát của mọi ngôn ngữ. 1.1.2 Thời gian ngữ pháp Nói đến thời gian ngữ pháp là nói đến việc xem xét yếu tố thời gian dƣới cái nhìn của ngôn ngữ học, nhằm làm sáng tỏ phƣơng thức biểu hiện thời gian khách quan trong mỗi ngôn ngữ. Thời gian ngôn ngữ là thời gian do ngôn ngữ tạo ra chỉ tồn tại ở trong ngôn ngữ. Trong ngôn ngữ, việc xác định mốc thời gian thực chất là xác định thời điểm xảy ra sự kiện, thời điểm phát ngôn mối quan hệ giữa hai thời điểm đó. Khi đó, các yếu tố cần xác định gồm có: - Xác định thời gian xảy ra sự kiện: sự kiện đó nằm ở khoảng nào trong quá khứ, hiện tại, tƣơng lai. - Xác định thời gian phát ngôn: để lấy đó làm mốc quy chiếu các sự kiện xảy ra. - Xác định mối quan hệ giữa thời điểm xảy ra sự kiện với thời điểm phát ngôn hoặc thời điểm đƣợc lấy làm căn cứ quy chiếu thay thời điểm quy chiếu phát ngôn. Trong ngôn ngữ, mỗi câu chứa đựng một thông điệp, qua đó ngƣời ta nhận định nghĩa của câu. Ngƣợc lại, cốt lõi của sự tình trong ngôn ngữ trong mỗi câu là nghĩa. Nghĩa của câu liên quan đến bản chất của sự tình. Nghĩa của một sự tình thì luôn gắn liền với vị ngữ - vị từ. Ngoài ra,về phƣơng diện nghĩa học, thời của động từ có mối quan hệ chặt chẽ với nghĩa của câu, có thể biểu đạt nhiều ý nghĩa: ý nghĩa về thời gian của sự tình, về ngôi, về thể .v.v. Bộ ba thời, thể, tình thái dƣờng nhƣ đƣợc gắn kết trong các ngôn ngữ áp dụng phạm trù thời. 1.1.3 Vấn đề thời thể trong tiếng Hàn tiếng Việt Theo Từ điển tiếng Việt (1998), thời gian đƣợc hiểu là "hình thức tồn tại cơ bản của vật chất diễn biến một chiều theo ba trạng thái quá khứ - hiện tại - tƣơng lai". Căn cứ vào ba trạng thái quá khứ - hiện tại - tƣơng lai, các nhà ngữ pháp học cổ điển châu Âu đã chỉ ra rằng ba trạng thái đó tƣơng ứng với ba thời, biểu thị ba ý nghĩa ngữ pháp cấu thành là: - Thời quá khứ diễn đạt ý nghĩa về một hành động diễn ra trƣớc thời điểm phát ngôn, hay ý nghĩa quá khứ. - Thời hiện tại diễn đạt ý nghĩa về một hành động diễn ra ngay tại thời điểm phát ngôn, hay ý nghĩa hiện tại. - Thời tƣơng lai diễn đạt ý nghĩa về một hành động diễn ra sau thời điểm phát ngôn, hay ý nghĩa tƣơng lai. Tác giả Hàn Quốc Kim Cha Kyun (1990) cho rằng “thời” trong ngôn ngữ là phạm trù biểu hiện mối quan hệ trƣớc sau về mặt thời gian giữa sự tình này với sự tình khác, chỉ ra mối quan hệ giữa thời gian mà ngƣời nói lấy làm điểm mốc với sự việc, hành vi, trạng thái đƣợc mô tả trong câu. Nhƣ vậy quan điểm của các nhà nghiên cứu ngôn ngữ học rất rõ ràng: “thời” hay “tense” chỉ là một phạm trù ngữ pháp, có thể trùng hợp hay khác biệt với thời gian thực tế tuỳ thuộc vào “điểm mốc”. Liên quan đến phạm trù thể, J.Lyons (1968) cho rằng thể liên quan đến sự phân bổ phạm vi thời gian của một hành động, biến cố hay trạng thái của sự vật. Thể không phải là phạm trù chỉ xuất, không liên quan đến thời gian phát ngôn. Theo B. Comrie (1978), “thể là những cách thức nhìn nhận khác nhau đối với sự cấu thành thời gian bên trong của sự kiện”. Các nhà Việt ngữ học cũng có những phát biểu xác đáng về thể. Đinh Văn Đức (2001) cho rằng thể là “diễn tiến của vận động” nghĩa là sự tình diễn ra theo thời gian, có đặc trƣng tuyến tính. Căn cứ vào ý kiến của các tác giả trên có thể kết luận rằng thể không có mối liên hệ với thời điểm phát ngôn, không phải là một phạm trù chỉ xuất, ngƣời ta dùng trạng thái thời gian của sự kiện hoặc của hành động để phân loại các hoạt động, sự tình do động từ biểu thị theo tiêu chí hoàn thành/ chƣa hoàn thành. Theo nguyên tắc này, tiếng Hàn thƣờng sử dụng các yếu tố liên kết ~ 어 ~고 kết hợp với các động từ bổ trợ để phân biệt thể hoàn thành chƣa hoàn thành. Nhƣ vậy có thể nói, trong tiếng Hàn “thể” là sự kết hợp giữa yếu tố kết thúcbiểu thức liên kết với các động từ bổ trợ biểu thị ý nghĩa ngữ pháp. Sự kết hợp này làm thay đổi sự tình hay sự kiện, hoặc quá trình diễn ra hành động. Xem xét “thể” dƣới góc độ là sự hình thành, thay đổi về mặt thời gian, ta thấy sự thay đổi về mặt thời gian dẫn đến một trạng thái nào đó của hành động khác trong khung thời gian đã đƣợc chỉ định. Điều này khiến “thể” thƣờng đƣợc ghi nhận là tình trạng hoàn kết/chƣa hoàn kết. Tức là “thể” là trạng thái xuất hiện trong bối cảnh mà “thời” - thời gian chỉ ra (bao gồm quá khứ, hiện tại, tƣơng lai), ở dạng thức hoàn thành hoặc chƣa hoàn thành. “Thể” có thể cho biết trạng thái của hành động đang xuất hiện ở vị từ. Trạng thái của động từ có thể là trạng thái đã/chƣa kết thúc, lần lƣợt tƣơng ứng là thể hoàn thành/ thể chƣa hoàn thành. 1.2 CÁC PHẠM TRÙ NGỮ PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN THỜI GIAN 1.2.1 Về phạm trù “thời” Căn cứ vào mối quan hệ giữa thời điểm diễn ra sự kiện với thời điểm quy chiếu, các nhà nghiên cứu đã phân chia thời thành hai loại: thời tuyệt đối (absolute tense) thời tƣơng đối (relative tense). Dƣới ánh sáng của các công trình đã công bố, khái niệm “thời” mà chúng tôi thảo luận trong luận án này đƣợc định nghĩa là một phạm trù ngữ pháp nhờ đó ngƣời ta có thể xác định đƣợc vị trí thời gian của sự tình. Nói cách khác, “thời” thiết lập mối quan hệ đối lập về mặt thời gian ngữ pháp. 1.2.2 Về phạm trù “thể” “Thể” đƣợc nhận diện dựa trên những tiêu chí ý nghĩa sau: phân biệt giữa cái kéo dài cái không kéo dài, phân biệt giữa cái giới hạn cái không có sự giới hạn, phân biệt giữa cái đang diễn ra cái đã kết thúc, phân biệt giữa cái lặp lại với cái chỉ diễn ra một lần .v.v. Tất cả những tiêu chí này đều liên quan đến thời gian nhƣng không phải là một sự định vị thời gian so với một thời điểm mốc nào đó mà là căn cứ vào nét đặc trƣng nhìn từ bên trọng sự tình, vì thế “thể” có thể xuất hiện ở mọi thời điểm hiện tại, quá khứ, tƣơng lai. [...]... 3.3.2 Đối chiếu cách dịch thời quá khứ, hiện tại, tƣơng lai trong tiếng Hàn sang tiếng Việt ngƣợc lại Với tiền đề : các hình thái tố ~었/ 었었, -는/ “Ø”, ~겠, ~ㄹ 것 trong tiếng Hàn; đã, đang, sẽ sắp trong tiếng Việt lần lƣợt biểu thị thời quá khứ, hiện tại, tƣơng lai, chúng tôi thực hiện phân tích đối chiếu cách dịch thời quá khứ, hiện tại, tƣơng lai tiếng Hàn sang tiếng Việt ngƣợc lại Đối chiếu. .. đang sẽ các nghiên cứu của họ đã chứng minh đƣợc tƣơng đối đầy đủ ý nghĩa thời của đã là ý nghĩa quá khứ, của đang là ý nghĩa hiện tại của sẽ là ý nghĩa tƣơng lai 3.3 ĐỐI CHIẾU PHƢƠNG THỨC BIỂU THỊ THỜI GIAN TRONG TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT: KHẢO SÁT TRUỜNG HỢP 3.3.1 Sự khác biệt về đặc điểm loại hình giữa tiếng Hàn tiếng Việt liên quan đến khảo sát Ngữ pháp tiếng Việt ghi rõ: Tiếng Việt là... năng diễn đạt, phƣơng thức biểu hiện thời gian của hai ngôn ngữ 3.2 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHƢƠNG THỨC BIỂU ĐẠT THỜI GIAN TRONG TIẾNG VIỆT Mặc dù cuộc tranh luận về tính hữu thời phi thời trong tiếng Việt khó có thể đi đến hồi kết, tuy nhiên chúng ta có thể khẳng định đƣợc rằng khi mô tả hệ thống các phƣơng tiện biểu thị phạm trù thời - thể trong tiếng Việt, các tác giả đã tập trung vào ba phó từ cơ... PHƢƠNG THỨC DIỄN ĐẠT Ý NGHĨA THỜI GIAN TRONG TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT 3.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Xác định nhiệm vụ nghiên cứu đối chiếu nhằm chỉ ra sự giống nhau khác nhau giữa các ngôn ngữ đƣợc đối chiếu, ở chƣơng này chúng tôi dự kiến: (1) Tập trung làm sáng tỏ đặc điểm của các phƣơng thức biểu hiện phạm trù thời, thể trong tiếng Việt mà công cụ là các hình thái tố đã, đang, sẽ; (2) Thực hiện đối chiếu với... nói Thời có chức năng định vị thời gian, trong khi đó thể định danh cho cấu trúc bên trong của sự tình, còn “thể” thì ít liên quan đến sở chỉ thời gian của tình huống trong sự đối chiếu với các thời điểm khác, mà chú trọng hơn đến sự cấu thành thời gian bên trong của tình huống Nói cách khác Thời phƣơng thức xác định thời gian bên ngoài sự tình, gồm thời gian tƣơng đối thời gian tuyệt đối, ... thực sự trong tiếng Việt v.v Về xu hƣớng (b) các nhà nghiên cứu cho rằng trong tiếng Việt, trạng ngữ chỉ thời gian mới là phƣơng tiện chủ yếu có vai trò tƣơng tự nhƣ thời trong ngôn ngữ Ấn Âu .v.v Những khái niệm về thời thể phân tích trong chƣơng này sẽ là cơ sở lý thuyết vô cùng quan trọng cho phép chúng tôi miêu tả, kiểm định, đánh giá cách biểu đạt thời gian trong tiếng Hàn, đối chiếu. .. tiện ngữ pháp tƣơng ứng các phƣơng tiện ngữ pháp này là bắt buộc Chúng tôi đã tiến hành phân loại một cách hệ thống các phƣơng thức biểu hiện thời gian trong tiếng Hàn đƣợc trình bày trong sách giáo khoa từ sơ cấp đến cao cấp nhƣ sau: ① Phƣơng thức biểu hiện bằng từ chỉ thời gian: các từ chỉ thời gian, phó từ chỉ thời gian thuộcphạm trù từ vựng Căn cứ theo ý nghĩa thời thể, có các phó từ sau... tố thời gian Trong tiếng Việt, trƣờng hợp phi hình thái tố, tức là trƣờng hợp vắng mặt các hình thái tố chuyên dụng biểu thị thời gian, xuất hiện không chỉ ở thời hiện tại mà còn cả ở thời tƣơng lai Vì lý do này mà sinh viên Việt Nam rất dễ lƣợc bỏ những công cụ thể hiện thời gian khi diễn đạt tiếng Hàn Một lý do khác: trong tiếng Hàn trong câu có sự hiện diện của phó từ chỉ thời gian hay không, thời. .. đến thời điểm nói, tiếng Hàn dùng ~었(quá khứ) Ngƣợc lại tiếng Việt sử dụng phó từ đang (hiện tại) Khi sự tình đã từng xảy ra trong quá khứ nhƣng không chỉ xảy ra một lần, mà lặp lại trong hiện tại (thể phi kết thúc của sự tình), tiếng Hàn dùng hình thái tố hiện tại tiếng Việt dùng phó từ đã Trong thời gian tƣơng đối, (với mốc là thời điểm trong tƣơng lai) tiếng Hàn dùng ~었 trong khi đó tiếng Việt. .. bên trong sự tình, bên trong tình huống 1.3 VẤN ĐỀ THỜI GIAN NGỮ PHÁP TRONG TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT 1.3.1 Thời gian ngữ pháp trong tiếng Hàn Min Huyn Sik (1991) định nghĩa thời là phạm trù ngữ pháp chỉ ra vị trí thời gian của trạng thái, sự việc hay hành vi nào đó” “thể không chỉ vị trí thời gian của một tình huống nào mà là phạm trù ngữ pháp chỉ sự phân bổ trên dòng thời gian hoặc cấu trúc bên trong . học tiếng Hàn, chúng tôi tập trung Nghiên cứu đối chiếu phƣơng thức biểu hiện thời gian trong tiếng Hàn và tiếng Việt với mục tiêu chính là mô tả hệ thống biểu hiện thời gian trong tiếng Hàn, . đề tài nghiên cứu. 2) Tổng quan tình hình nghiên cứu về biểu hiện thời gian trong tiếng Hàn và tiếng Việt. 3) Tập trung khảo sát một trong những phƣơng thức biểu hiện thời gian là thời và thể. ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI VÀ CỨ LIỆU NGHIÊN CỨU Đối tƣợng nghiên cứu của luận án là các phƣơng thức biểu thị thời gian trong tiếng Hàn và trong tiếng Việt. Về phạm vi nghiên cứu: Trong công trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Ban tom tat nghiên cứu đối chiếu phƣơng thức biểu hiện thời gian trong tiếng hàn và tiếng việt, Ban tom tat nghiên cứu đối chiếu phƣơng thức biểu hiện thời gian trong tiếng hàn và tiếng việt, Ban tom tat nghiên cứu đối chiếu phƣơng thức biểu hiện thời gian trong tiếng hàn và tiếng việt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay