Giải bài tập trang 76, 77 SGK Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 9

Giải bài tập trang 76, 77 SGK Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 9

Giải bài tập trang 76, 77 SGK Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 9
... 6–1=5 Bài 3: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính: 4+5= 6+3= 1+8= 4+1+4= 6+1+2= 1+2+6= 4+2+3= 6+3+0= 1+5+3= Hướng dẫn giải 4+5 =9 6+3 =9 1+8 =9 4+1+4 =9 6+1+2 =9 1+2+6 =9 4+2+3 =9 6+3+0 =9 1+5+3 =9 Bài 4: ... 4+1+4 =9 6+1+2 =9 1+2+6 =9 4+2+3 =9 6+3+0 =9 1+5+3 =9 Bài 4: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Vi t phép tính thích hợp: Hướng dẫn giải a) + = 9; b) + = VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí...
 • 2
 • 325
 • 0

Giải bài tập trang 76, 77 SGK Toán 3: Luyện tập

Giải bài tập trang 76, 77 SGK Toán 3: Luyện tập
... AC dài: 172 × = 860 (m) Bài 4: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Theo kế hoạch, tổ sản xuất phải dệt 450 áo len Người ta làm 1/5 kế hoạch Hỏi tổ phải dệt áo len nữa? Hướng dẫn giải Số áo len dệt là: ... 450 – 90 = 360 (chiếc áo) Bài 5: (Hướng dẫn giải tập số SGK) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tính độ dài đường gấp khúc ABCDE, KMNPQ Hướng dẫn giải Độ dài đường gấp khúc ... 172m, quãng đường BC dài gấp lần quãng đường AB (xem hình vẽ) Hỏi quãng đường AC dài mét? Hướng dẫn giải C1 Quãng đường BC dài: 172 × = 688 (m) Quãng đường AC dài: 172 + 688 = 860 (m) C2 Coi quãng...
 • 3
 • 622
 • 0

Giải bài tập trang 86, 87 SGK Toán 1: Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

Giải bài tập trang 86, 87 SGK Toán 1: Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10
... Kết 10 Kết Bài 2: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Số? Hướng dẫn giải Điền lần lượt: 9, 2, 7, 4, Điền lần lượt: , 2, 7, Điền lần lượt: 2, 1, 5, Điền lần lượt: 6, 2, Bài 3: (Hướng dẫn giải tập số SGK) ... lượt: 6, 2, Bài 3: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Vi t phép tính thích hợp: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Hướng dẫn giải a) + = b) 10 – = VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật,...
 • 3
 • 840
 • 0

Giải bài tập trang 26, 27 SGK Toán 3: Tìm một trong các phần bằng nhau của một số - Luyện tập

Giải bài tập trang 26, 27 SGK Toán 3: Tìm một trong các phần bằng nhau của một số - Luyện tập
... ngày) Bài trang 27 SGK Toán Luyện tập Vân làm 30 hoa giấy, Vân tặng bạn 1/6 số hoa Hỏi Vân tặng bạn hoa? Đáp án hướng dẫn giải 2: Vân tặng bạn số hoa là: 30 : = ( hoa) Bài trang 27 SGK Toán Luyện ... Luyện tập Có 28 học sinh tập bơi, 1/4 số học sinh học sinh lớp 3A Hỏi lớp 3A có học sinh tập bơi? Đáp án hướng dẫn giải 3: Số học sinh tập bơi là: 28 : = (học sinh) Bài trang 27 SGK Toán Luyện tập ... Bài trang 26 SGK Toán Luyện tập a) Tìm 1/2 của: 12 cm; 18 kg; 10 l b) Tìm 1/6 của: 24m; 30 giờ; 54 ngày Đáp án hướng dẫn giải 1: + 1/2 12 cm 12 : = (cm) +...
 • 3
 • 377
 • 0

Giải bài tập trang 71, 72 SGK Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 8

Giải bài tập trang 71, 72 SGK Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 8
... 7+1 =8 6+2 =8 5+3 =8 8+0 =8 7–3=4 4+1=5 6–3=3 0+2=2 Bài 3: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính: 1+2+5= 3+2+2= 2+3+3= 2+2+4= Hướng dẫn giải 1+2+5 =8 2+3+3 =8 3+2+2=7 2+2+4 =8 Bài 4: (Hướng dẫn giải tập số SGK) ... 3+2+2=7 2+2+4 =8 Bài 4: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Vi t phép tính thích hợp: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Hướng dẫn giải a) + = b) + = VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp...
 • 3
 • 341
 • 0

Giải bài tập trang 73, 74 SGK Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 8

Giải bài tập trang 73, 74 SGK Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 8
... 1+7 =8 2+6 =8 4+4 =8 8–1=7 8 2=6 8 4=4 8 7=1 8 6=2 8 8= 0 Bài 3: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính: 8 4= 8 5= 8 8= 8 1–3= 8 2–3= 8 0= 8 2–2= 8 1–4= 8+ 0= 8 4= 8 5=3 8 8= 0 8 1–3=4 8 2–3=3 8 0 =8 8–2–2=4 ... 8 0 =8 8–2–2=4 8 1–4=3 8+ 0 =8 Hướng dẫn giải Bài 4: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Vi t phép tính thích hợp: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Hướng dẫn giải Hình 1: – = Hình 2:...
 • 3
 • 304
 • 0

Giải bài tập trang 78, 79 SGK Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 9

Giải bài tập trang 78, 79 SGK Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 9
... 9 1= 9 2= 9 3= 9 4= 9 8= 9 7= 9 6= 9 5= +1 =9 7+2 =9 6+3 =9 5+4 =9 9–1=8 9 2=7 9 3=6 9 4=5 9 8=1 9 7=2 9 6=3 9 5=4 Hướng dẫn giải Bài 3: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Số? Hướng dẫn giải Điền ... 2, 1, Điền lần lượt: 6, 5, 4, 3, Bài 4: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Vi t phép tính thích hợp: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Hướng dẫn giải Phép tính thích hợp là: – =...
 • 3
 • 401
 • 0

Giải bài tập trang 108, 109 SGK Toán 1: Phép cộng dạng 14 + 3. Luyện tập

Giải bài tập trang 108, 109 SGK Toán 1: Phép cộng dạng 14 + 3. Luyện tập
... 10 + = 12 14 + = 17 13 + = 18 18 + = 19 12 + = 12 13 + = 17 15 + = 18 Hướng dẫn giải Bài 3: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính: 10 + + = 14 + + = 11 + + = 16 + + = 15 + + = 12 + + = Hướng dẫn giải ... Chương Luyện tập phép cộng dạng 14 + – Hướng dẫn giải tập 1, 2, 3, trang 109 SGK Toán lớp Bài 1: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Đặt tính tính: 12 + = 13 + = 11 + = 12 + = 16 + = 7+2 = 16 + = 13 + = ... Kết 18 Bài 2: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính: 12 + = 13 + = 12 + = 14 + = 12 + = 16 + = 13 + = 10 + = 15 + = Hướng dẫn giải 12 + = 15 13 + = 19 12 + = 13 14 + = 18 12 + = 14 16 + = 18 13 + = 13...
 • 4
 • 296
 • 0

Giải bài tập trang 110, 111 SGK Toán 1: Phép trừ dạng 17 - 3. Luyện tập

Giải bài tập trang 110, 111 SGK Toán 1: Phép trừ dạng 17 - 3. Luyện tập
... 12, 15 Chương Luyện tập phép trừ dạng 17 – – Hướng dẫn giải tập 1, 2, 3, trang 111 SGK Toán lớp Bài 1: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Đặt tính tính: 14 – = 17 – = 19 – = VnDoc - Tải tài liệu, văn ... miễn phí 16 – = 17 – = 19 – = Hướng dẫn giải 14 – = 11 17 – = 12 19 – = 17 16 – = 11 17 – = 15 19 – = 12 Bài 2: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính nhẩm: 14 – = 15 – = 15 – = 19 – = 17 – = 15 – = ... 14 17 – + = 14 15 – – = 11 15 + – = 16 16 – + = 15 19 – – = 12 Bài : (Hướng dẫn giải tập số SGK) Nối theo mẫu VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Hướng dẫn giải: 15 - = 14 17...
 • 4
 • 416
 • 0

Giải bài tập trang 112, 113 SGK Toán 1: Phép trừ dạng 17 - 7. Luyện tập

Giải bài tập trang 112, 113 SGK Toán 1: Phép trừ dạng 17 - 7. Luyện tập
... phép trừ dạng 17 – – Hướng dẫn giải tập 1, 2, , 4, trang 113 SGK Toán lớp Bài 1: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Đặt tính tính: 13 – = 14 – = 10 + = 19 – = 11 – = 17 – = 16 – = 10 + = Hướng dẫn giải ... 11 17 – = 13 19 – = 10 Bài 3: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Viết phép tính thích hợp: Có: 15 kẹo Đã ăn: kẹo Còn:….cái kẹo? Hướng dẫn giải Phép tính thích hợp là: 15 – = 10 Chương Luyện tập phép trừ ... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 13 – = 10 14 – = 12 10 + = 16 19 – = 10 11 – = 10 17 – = 10 16 – = 10 10 + = 19 Bài 2: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính nhẩm: 10 + = 10 + = 17...
 • 4
 • 258
 • 0

Giải bài tập trang 115, 116 SGK Toán 1: Bài toán có lời văn

Giải bài tập trang 115, 116 SGK Toán 1: Bài toán có lời văn
... Bài toán: con thỏ, thêm…con thỏ chạy tới Hỏi tất thỏ? Hướng dẫn giải Bài toán: thỏ, thêm thỏ chạy tới Hỏi tất thỏ? Bài 3: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Viết tiếp câu hỏi để ... hỏi để toán: Bài toán: gà mẹ gà Hỏi………………………… ? Hướng dẫn giải Bài toán: gà mẹ gà Hỏi tất gà? Bài 4: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Nhìn tranh vẽ, viết tiếp vào chỗ chấm để toán: VnDoc ... Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài toán: con chim đậu cành, thêm….con chim bay đến Hỏi………………………………………………………………………….? Hướng dẫn giải Bài toán: chim đậu cành, thêm chim...
 • 3
 • 1,654
 • 2

Giải bài tập trang 117, 118 SGK Toán 1: Giải toán có lời văn

Giải bài tập trang 117, 118 SGK Toán 1: Giải toán có lời văn
... Tóm tắt: Thêm Bài giải: :… bạn :…bạn ………………………………………… ………………………………………… tất :….bạn? Đáp số:… bạn Hướng dẫn giải Tóm tắt: Thêm Bài giải: : bạn Tổ em số bạn là: : bạn + = (bạn) tất ... bạn Bài 3: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Đàn vịt ao bờ Hỏi đàn vịt tất ? Dưới ao :….con vịt VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Trên bờ tất :….con vịt :…con vịt Bài giải: ... ……………………………… ……………………………… …………… Hướng dẫn giải Tóm tắt: Dưới ao Trên bờ tất : vịt : vịt :…con vịt? Bài giải: Số vịt là: + = (con vịt) Đáp số: vịt VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí...
 • 3
 • 556
 • 0

Bài giảng toán lớp 1 phép cộng trong phạm vi 9

Bài giảng toán lớp 1 phép cộng trong phạm vi 9
... ngày 12 tháng 12 năm 2 013 Toán Kiểm tra cũ : Luyện tập Thứ năm ngày 12 tháng 12 năm 2 013 Toán Thứ năm ngày 12 tháng 12 năm 2 013 Toán: PhÐp céng ph¹m vi 8 +1= 9 1+ 8 =9 7+2 =9 2+7 =9 6+3 =9 3+6 =9 5+4 =9 ... 5+4 =9 4+5 =9 PhÐp céng ph¹m vi 8 +1= 9 1+ 8 =9 7+2 =9 2+7 =9 6+3 =9 3+6 =9 5+4 =9 4+5 =9 Gi¶i lao Tính:  +8 +5    +5 +2 +3 +4 Tính: 2+7= 4+5 =9 + =9 0 +9= 4+4=8 + =7 8-5= 7-4 =3 - =5 Tính: 4+5=  4 +1+ 4=  ... 0 +9= 4+4=8 + =7 8-5= 7-4 =3 - =5 Tính: 4+5=  4 +1+ 4=  4+2+3= Vi t phÐp tÝnh thÝch hîp a + = b + = 6–4=2 5+2=7 6+2 +1= 9 4+5+0 =9 5+2+2 =9 ...
 • 14
 • 1,947
 • 0

Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 3

Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 3
... céng ph¹m vi + + 1 +2 =2 =3 = Bài giảng Thầy Lê Trung Hưng – Trường Tiểu học Bê Tông – Chương Mỹ Hà Tây biên soạn Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 To¸N PhÐp céng ph¹m vi +1 +1 +2 =2 =3 =3 Bài giảng ... 23 th¸ng 10 n¡m 2007 To¸N PhÐp céng ph¹m vi 3 Bài giảng Thầy Lê Trung Hưng – Trường Tiểu học Bê Tông – Chương Mỹ Hà Tây biên soạn Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 To¸N PhÐp céng ph¹m vi 2+1 =3 ... 23 th¸ng 10 n¡m 2007 To¸N PhÐp céng ph¹m vi Bài giảng Thầy Lê Trung Hưng – Trường Tiểu học Bê Tông – Chương Mỹ Hà Tây biên soạn Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 To¸N PhÐp céng ph¹m vi • Dấu cộng...
 • 16
 • 492
 • 3

TOÁN 1:PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10

TOÁN 1:PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10
... ph¹m vi 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 Thø ba ngµy 02 th¸ng 12 n¨m 2008 To¸n phÐp céng ph¹m vi 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 ... 10 + = 10 Thø ba ngµy 02 th¸ng 12 n¨m 2008 To¸n phÐp céng ph¹m vi 10 +1 = +4= +7 = +2 = + 5= + = + = + 6= +9 = TÝnh : a) + 10 b) + 10 + 10 + 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 6–4= 8– 2= + 5 10 Thø ... ph¹m vi 10 +1 = +4 = + = +2 = + = + = +3 = + = + = Sè ? + = 10 4+ =9 + = 10 10 + = 10 8- - =2 + = 10 3+ = 7+3 =1 Vi t phÐp tÝnh thÝch hîp : Thø ba ngµy 02 th¸ng 12 n¨m 2008 To¸n phÐp céng ph¹m vi...
 • 10
 • 509
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: tiết 55 phép cộng trong phạm vi 9 trang 76toán lớp 1 phép cộng trong phạm vi 100giao an toan 1 phep tru trong pham vi 4giáo án toán lớp 1 phép cộng trong phạm vi 6 pptbài phép cộng trong phạm vi 9giai bai tap hoa hoc 12 sgk chuong 1giai sgk lop 3 bai phep cong trong pham vi 10000giai sgk bai phep cong trong pham vi 10000toán phép cộng trong phạm vi 7 1 ví dụ 2 luyện tập bài 1 tínhbài giảng toán lớp 1 phép trừ trong phạm vi 5giáo án toán lớp 1 tên bài day phép cộng trong phạm vi 3giáo án môn toán lớp 1 bài phép cộng trông phạm vi 5bài phép cộng trong phạm vi 5 của toán lớp 1toán lớp 1 bài phép cộng trong phạm vi 4bai tap 4 phep cong trong pham vi 4Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI