Giải bài tập trang 78, 79 SGK Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 9

3 212 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 22:02

Tìm một trong các phần bằng nhau của đơn vị I.Mục tiêu: - Giúp HS biết cách tìm một trong các phần bằng nhau của một số. - GiảI các bài toán có liên quan đến tìm một trong các phần bằng nhau của một số. - Rèn cho HS tính cần thận, chính xác. II. Đồ dùng dạy - học: - GV: Hình minh hoạ cho bài toán. phiếu viết sẵn ND phần KTBC - HS: Vở ô li III. Các hoạt động dạy - học: Nội dung Cách thức tiến hành A.Kiểm tra bài cũ: (5 phút) - Tô màu 1/2 số lá B.Bài mới: 1, Giới thiệu bài: (1 phút) 2, Hình thành KT mới: ( 31 phút ) a. Tìm một trong các phần H: Lên bảng tô ( 1 em) H+G: Nhận xét, đánh giá. G: Giới thiệu qua KTBC G: Nêu đề toán( SGK) bằng nhau của một số. Chị cho em số kẹo là: 12 : 3 = 4( cái ) Đáp số: 4 cái kẹo - Tìm 1/4 của 12 cái kẹo - Tìm 1/3 của 15 cái kẹo - Tìm 1/2 của 16 điểm tốt b. Thực hành: Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm a) 1/2 của 8kg là … kg b) 1/4 của 24l là … l Bài 2: Tìm 1/5 của 40 H: Xác định yêu cầu của bài toán H+G: Phân tích, tóm tắt bài toán trên SĐ G: HD giải bài toán H: Nêu miệng lời giải và phép tính H+G: Nhận xét, bổ sung G: Đưa thêm 1 số VD khác để HS vận dụng H: Nêu yêu cầu bài tập H: Dựa vào phần bài mới để làm bài - Làm bài vào vở - Lên bảng chữa bài ( 2 em) H+G: Nhận xét, đánh giá H: Đọc bài toán, xác định yêu cầu của bài toán. H: làm bài vào vở H: Lên bảng thực hiện( 1 em) - Nêu rõ cách tính. 3. Củng cố, dặn dò: ( 3 phút ) H+G: Nhận xét, bổ sung, đánh giá. G: Nhận xét chung giờ học. G: HD bài tập 1, 2, 3 ( VBT) LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: - Giúp HS thực hành cách tìm một trong các phần bằng nhau của một số. - Rèn kỹ năng giải các bài toán có liên quan đến tìm một trong các phần bằng nhau của một số. - Rèn cho HS tính cần thận, chính xác. II. Đồ dùng dạy - học: - GV: SGK, phiếu học tập có ND bài tập 4 - HS: Vở ô li, III. Các hoạt động dạy - học: Nội dung Cách thức tiến hành A.Kiểm tra bài cũ: (5 phút) - Tìm 1/2 của 6 là … H: Lên bảng viết số thích hợp vào chỗ chấm ( 1 em) - 1/6 của 54 là … B.Bài mới: 1, Giới thiệu bài: (1 phút) 2, Luyện tập: ( 31 phút ) Bài 1: a) Tìm 1/2 của 12cm, 18kg, 10l Bài 2: Bài giải Vân tặng bạn số bông hoa là: 30 : 6 = 5( bông hoa) Đáp số: 5 bông hoa H+G: Nhận xét, đánh giá. G: Giới thiệu qua KTBC H: Nêu yêu cầu bài tập H: Nêu miệng cách thực hiện - Làm bài vào vở - Lên bảng chữa bài ( 2 em) H+G: Nhận xét, đánh giá H: Đọc bài toán, xác định yêu cầu của bài toán. - Tự nêu tóm tắt - Làm bài vào vở - Lên bảng chữa bài, Nêu rõ cách tính ( 1 em) H+G: Nhận xét, bổ sung, đánh giá. Nhấn mạnh cách tìm một trong các phần bằng nhau của một số. H: Nêu yêu cầu bài tập Bài 4: Đã tô màu 1/2 số ô vuông của hình nào ? 3. Củng cố, dặn dò: ( 3 phút ) G: Phát phiếu học tập nhóm H: Thảo luận nhóm tìm ra câu trả lời đúng. - Đại diện nhóm trình bày kết quả( 2 em) H+G: Nhận xét, đánh giá H: Nhắc lại cách Giải tập trang 26, 27 SGK Toán 3: Tìm phần số - Luyện tập Đáp án Hướng dẫn giải 1, trang 26 SGK Toán 3: Tìm phần số + Kiến thức cần nhớ Muốn tìm phần số, ta lấy số chia cho số phần Bài trang 26 SGK Toán Điền số thích hợp vào chỗ trống a) 1/2 kg là… kg b) 1/4 24 lít là….l c) 1/5 35m …m d) 1/6 54 phút … phút Đáp án hướng dẫn giải 1: a) 1/2 kg kg b) 1/4 24 lít 6lít (Nhẩm : = (kg) (Nhẩm 24 : = (lít) c) 1/5 35m 7m d) 1/6 54 phút phút (Nhẩm 35 : = m) (Nhẩm 54 : = phút) Bài trang 26 SGK Toán Một cửa hàng có 40m vải xanh bán 1/5 số vải Hỏi cửa hàng bán mét vải xanh? Đáp án hướng dẫn giải 2: Số mét vải xanh cửa hàng bán là: 40 : = (m) Đáp án Hướng dẫn giải trang 26 2, 3, trang 27 SGK Toán 3: Luyện tập tìm phần số VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài trang 26 SGK Toán – Luyện tập a) Tìm 1/2 của: 12 cm; 18 kg; 10 l b) Tìm 1/6 của: 24m; 30 giờ; 54 ngày Đáp án hướng dẫn Giải tập trang 78, 79 SGK Toán 1: Phép trừ phạm vi Chương Phép trừ phạm vi – Hướng dẫn giải tập 1, 2, 3, trang 78, 79 SGK Toán lớp Bài 1: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính: Hướng dẫn giải Lần lượt kết sau Hàng Hàng a Kết e Kết b Kết f Kết c Kết g Kết d Kết h Kết đ Kết i Kết Bài 2: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính: 8+1= 7+2= 6+3= 5+4= VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 9–1= 9–2= 9–3= 9–4= 9–8= 9–7= 9–6= 9–5= +1=9 7+2=9 6+3=9 5+4=9 9–1=8 9–2=7 9–3=6 9–4=5 9–8=1 9–7=2 9–6=3 9–5=4 Hướng dẫn giải Bài 3: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Số? Hướng dẫn giải Điền lần lượt: 4, 7, 8, Điền lần lượt: 4, 3, 2, 1, Điền lần lượt: 6, 5, 4, 3, Bài 4: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Viết phép tính thích hợp: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Hướng dẫn giải Phép tính thích hợp là: – = VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Người thực hiện Nguyễn Thị Hằng PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỒNG PHÚ TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN LỢI A Thứ ba, ngày 7 tháng 12 năm 2010 Tốn : Bài cũ : Tìm tỉ số phần trăm của 2 số 14 và 25 ? 14 : 25 = 0,56 = 56 % Muốn tìm tỉ số phần trăm của 2 số 14 và 25 ta làm như thế nào? Toán : Giải toán về tỉ số phần trăm ( tiếp theo ) a) Ví dụ : Một trường tiểu học có 800 học sinh, trong đó số học sinh nữ chiếm 52,5%. Tính số học sinh nữ của trường đó . Tóm tắt Số HS toàn trường : 800 HS Số HS nữ: 52,5% Số HS nữ : ? HS 100 % số HS toàn trường là 800 HS 1 % số HS toàn trường …….HS ? Soá hoïc sinh nöõ( hay 52,5 %) …….HS ? Bài giải 1% số hoïc sinh toàn trường là : 800 : 100 = Số HS nữ hay 52,5 % số HS toàn trường là: 8 x 52,5 = Từ hai bước trên ta có thể viết gộp thành : 800 : 100 x 52,5 = 420 Hoặc 800 x 52,5 : 100 = 420 8 ( học sinh) 420 ( học sinh ) 800 x 52,5 100 Thứ ba, ngày 7 tháng 12 năm 2010 Mun tỡm 52,5 % ca 800 ta cú th ly 800 chia cho 100 ri nhõn vi 52,5 hoc ly 800 nhõn vi 52,5 ri chia cho 100. Muoỏn tỡm 52,5%cuỷa 800 ta laứm nhử theỏ naứo? Th ba, ngy 7 thỏng 12 nm 2010 Gii toỏn v t s phn trm ( tip theo ) Toỏn b.Bài toán : * Lãi suất tiết kiệm trong một tháng là 0,5 % được hiểu là cứ gửi 100 đồng thì sau một tháng có lãi 0,5 đồng . 100% số tiền gửi : 1000000 đồng Bài giải Số tiền lãi sau một tháng là : 1 000 000 : 100 x 0,5 = Đáp số : 5000 đồng Lãi suất tiết kiệm là 0,5 % một tháng . Một người gửi tiết kiệm 1 000 000 đồng . Tính số tiền lãi sau một tháng Số tiền lãi sau 1 tháng(0,5%) : ? đồng Tóm tắt 5000 (đồng) Toán : Giải toán về tỉ số phần trăm ( tiếp theo ) Thứ ba, ngày 7 tháng 12 năm 2010 Bi 1: Mt lp hc cú 32 hc sinh, trong ú s hc sinh 10 tui chim 75 %, cũn li l hc sinh 11 tui . Tớnh s hc sinh 11 tui ca lp hc ú . S HS 10 tui (75%) : ? hc sinh S HS 11 tui : ? hc sinh Bi gii S hc sinh 10 tui l : S hc sinh 11 tui l : ỏp s : 8 ( hc sinh ) c.Luyn tp: Túm tt 100% hc sinh c lp: 32 hc sinh 32 X 75 : 100 = 24 ( hc sinh ) 32 - 24 = 8 ( hc sinh ) Moọt lụựp hoùc coự: 32 HS S HS 10 tui :75% S HS 11 tui : ? HS Toỏn : Gii toỏn v t s phn trm ( tip theo ) Th ba, ngy 7 thỏng 12 nm 2010 Lãi suất tiết kiệm là 0,5 % một tháng . Một người gửi tiết kiệm 5 000 000 đồng . Hỏi sau một tháng cả số tiền gửi và số tiền lãi là bao nhiêu ? * Tìm số tiền lãi sau một tháng (Tìm 0,5 % của 5 000 000 đồng ) * Tính tổng số tiền gửi và tiền lãi . Bài giải : Số tiền lãi gửi tiết kiệm sau một tháng là : 5 000 000 : 100 x 0,5 = 25 000 ( đồng ) Tổng số tiền gửi và số tiền lãi sau một tháng là : 5 000 000 + 25 000 = 5 025 000 ( đồng ) Đáp số : 5 025 000 đồng Bài 2: Toán : Giải toán về tỉ số phần trăm ( tiếp theo ) Thứ ba, ngày 7 tháng 12 năm 2010 A. 235 : 100 x 18 C. 235 x 18 : 100 B. 235 : 18 x 100 D. 235 x 100 : 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111213 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 BÀI TẬP : Để tìm 18% của 235 ta lấy: Toán : Giải tập trang 78, 79 SGK Toán 5: Giải toán tỉ số phần trăm - Luyện tập Hướng dẫn giải Giải toán tỉ số phần trăm (bài 1, 2, SGK Toán lớp trang 78) Câu 1: Số học sinh giỏi Trường Vạn Thịnh 552 em, chiếm 92% số học sinh toàn trường Hỏi Trường Vạn Thịnh có học sinh? Câu 2: Kiểm tra sản phẩm xưởng may, người ta thấy có 732 sản phẩm đạt chuẩn, chiếm 92,5 % tổng số sản phẩm Tính tổng số sản phẩm Câu 3: Một kho chứa gạo tẻ gạo nếp, có gạo nếp Tính nhẩm tổng số gạo kho, số gạo nếp chiếm: a) 10% số gạo kho b) 25% số gạo kho HƯỚNG DẪN GIẢI Câu 1: Trường Vạn Thịnh có: 552 : 92 × Tr­êng TiÓu häc §ång Nguyªn 2 Gi¸o viªn: Lª ThÞ Ngäc Thoa To¸n BiÓu thøc cã chøa ba ch÷ BÀI CŨ : TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc a. 250 + m víi m = 10 b. a + b x 2 víi a = 5, b = 8 NÕu m = 10 th× 250 + m = 250 + 10 = 260 NÕu a = 5, b = 8 th× a + b x 2 = 5 + 8 x 2 = 5 + 16 = 21 Toán : BIỂU THỨC CÓ CHỨA BA CHỮ a) Biểu thức có chứa ba chữ * Ví dụ : An, Bình và Cường cùng đi câu cá. An câu được … con cá, Bình câu được … con cá, Cường câu được … con cá. Cả ba người câu được… con cá • Muốn biết cả ba bạn câu được bao nhiêu con cá ta làm thế nào ? • Thực hiện phép tính cộng số con cá của ba bạn với nhau Toán : BIỂU THỨC CÓ CHỨA BA CHỮ • Số cá câu được có thể là Số cá của An Số cá của Bình Số cá của Cường Số cá của cả ba người 2 3 4 2 + 3 + 4 5 1 0 5 + 1 + 0 1 0 2 1 + 0 + 2 … … … … a b c a + b + c Toán : BIỂU THỨC CÓ CHỨA BA CHỮ a + b + c Là biểu thức có chứa ba chữ Toán : BIỂU THỨC CÓ CHỨA BA CHỮ - Nếu a = 2, b = 3 và c = 4 thì a + b + c = - Nếu a = 5, b = 1 và c = 0 thì a + b + c = - Nếu a = 1, b = 0 và c = 2 thì a + b + c = Mỗi lần thay chữ bằng số, ta tính được một giá trị của biểu thức a + b + c 2 + 3 + 4 = 9 5 + 1 + 0 = 6 1 + 0 + 2 = 3 Toán : BIỂU THỨC CÓ CHỨA BA CHỮ LUYỆN TẬP: 1/ Tính giá trị của a + b + c nếu : a) a= 5, b= 7, c= 10 b) a= 12, b= 15, c= 9 a + b + c = 5 + 7 + 10 = 22 a + b + c = 12 + 15 + 9 = 36 Toán : BIỂU THỨC CÓ CHỨA BA CHỮ 2/ a x b x c là biểu thức có chứa ba chữ. Tính giá trị của biểu thức với a = 4, b = 3, c = 5 -Tính giá trị của a x b x c nếu : a) a = 9, b = 5 và c = 2 b) a = 15, b = 0 vµ c = 37 Nếu a= 4, b= 3 và c= 5 thì giá trị của biểu thức a x b x c = a x b x c là: 4 x 3 x 5 = 12 x 5 =60 Toán : BIỂU THỨC CÓ CHỨA BA CHỮ a. NÕu a = 9, b = 5, c = 2 th× a x b x c = 9 x 5 x 2 = 45 x 2 = 90 b. NÕu a = 15, b = 0, c = 37 th× a x b x c = 15 x 0 x 37 = 0 Toán : BIỂU THỨC CÓ CHỨA BA CHỮ 3/ Cho biết m = 10, n = 5, p = 2, tính giá trị của biểu thức : b) m – n – p m – (n + p) b) m – n – p = 10 – 5 – 2 = 3 m – (n +p) = 10 – (5 + 2) = 10 – 7 = 3 Giải tập trang 47, 48 SGK Toán 4: Tìm hai số biết tổng hiệu hai số Hướng dẫn giải TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ (bài 1, 2, 3, SGK Toán lớp trang 47) ÔN LẠI LÝ THUYẾT: Muốn tìm hai số biết tổng hiệu hai số ta có: Muốn tìm số bé: Số bé = (Tổng – Hiệu) : Muốn tìm số lớn: Số lớn = (Tổng + Hiệu) : BÀI (Hướng dẫn giải tập số trang 47/SGK Toán 4) Tuổi bố tuổi cộng lại 58 tuổi Bố 38 tuổi Hỏi bố tuổi tuổi? Đáp án: Tuổi là: (58 – 38) : = 10 (tuổi) Tuổi bố là: 58 – 10 = 48 (tuổi) Đáp số: 10 tuổi 48 tuổi BÀI (Hướng dẫn giải tập số trang 47/SGK Toán 4) Một lớp học có 28 học sinh Số học sinh trai số học sinh gái em Hỏi lớp có học sinh trai, học sinh gái? Đáp án: Lớp có số học sinh trai là: (28 + 4) : = 16 (em) Lớp có số học sinh gái là: 16 – = 12 (em) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp số: 16 em 12 em BÀI (Hướng dẫn giải tập số trang 47/SGK Toán 4) Cả hai lớp 4A 4B trồng 600 Lớp 4A trồng lớp 4B 50 Hỏi lớp trồng cây? Đáp án: Lớp 4A trồng số là: (600 – 50) : = 275 (cây) Lớp 4B trồng số là: 275 + 50 = 325 (cây) Đáp số: 275 325 BÀI (Hướng dẫn giải tập số trang 47/SGK Toán 4) Tính nhẩm: Tổng hai số 8, hiệu chúng Tìm hai số Đáp án: Các em nhẩm sau: Cách 1: Số lớn số bé + = – = Cách 2: Hai lần số bé: – = Vậy số bé số lớn + = Hướng dẫn giải LUYỆN TẬP (bài 1, 2, 3, 4, SGK Toán lớp trang 48) BÀI (Hướng dẫn giải tập số trang 48/SGK Toán 4) Giải tập trang 78, 79 SGK Toán 4: Chia số cho tích Hướng dẫn giải Chia số cho tích (bài 1, 2, trang 78-79/SGK Toán 4) ÔN LẠI LÝ THUYẾT Tính so sánh giá trị biểu thức: 24 : (3 × 2) 24 : : 24 : : Ta có: 24 : (3 × 2) = 24 : = 24 : : = : = 24 : : = 12 : = Vậy: 24 : (3 × 2) = 24 : : = 24 : : Khi chia số cho tích hai thừa số, ta chia số cho thừa số, lấy kết tìm chia tiếp cho thừa số BÀI Tính giá trị biểu thức (Hướng dẫn giải tập số trang 78/SGK Toán 4) a) 50 : (2 × 5) b) 79 : (9 × 8) c) 28 : (7 × 2) Đáp án: Các em tính sau: a) 50 : (2 × 5) = 50 : 10 = 50 : (2 × 5) = 50 : : = 25 : = 50 : (2 × 5) = 50 : : = 10 : = b) 72 : (9 × Giải Bài 6, 7, 8 trang 69,70 SGK Toán 9 tập 1Bài 6. Đường cao của một tam giác vuông chia cạnh huyền thành hai đoạn thẳng có độ dài là 1 và 2. Hãytính các cạnh góc vuông của tam giác này.Hướng dẫn giải:Tương tự bài 2.ĐS: Hai cạnh góc vuông là:.Bài 7. Người ta đưa ra hai cách vẽ đoạn trung bình nhân x của hai đoạn thẳng a, b (tức lànhư trong hai hình sau:)Dựa vào các hệ thức (1) và (2), hãy chứng minh các cách vẽ trên là đúng.Gợi ý: Nếu một tam giác có đường trung tuyến ứng với một cạnh bằng nửa cạnh đó thì tam giác ấy là tamgiác vuông.Hướng dẫn giải:Cách 1: Đặt tên các đoạn thẳng như hình bên.Ta có: .Suy raÁp dụng hệ thứcvuông tại A.ta có:Cách 2: Đặt tên các đoạn thẳng như hình bên.Cũng chứng minhÁp dụng hệ thứcvuông như cách 1.ta đượcBài 8. Tìm x và y trong mỗi hình sau:. Hướng dẫn giải:a) Dùng hệ thứcb) Dùng hệ thức. Đáp sốtính được. Để tìm y, có thể dùng hệ thứctính đượctừ đólý Py-ta-go. ĐSc) Dùng hệ thức.hoặc định Giải tập trang 69, 70 SGK Toán 2: Bảng trừ - Luyện tập Hướng dẫn giải Bảng trừ (bài 1, SGK Toán lớp trang 69) Bài 1: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính nhẩm: 11 – = 12 – = 13 – = 11 – = 12 – = 13 – = 11 – = 12 – = 13 – = 11 – = 12 – = 13 – = 11 – = 12 – = 13 – = 11 – = 12 – = 13 – = 11 – = 12 – = 11 – = Hướng dẫn giải 11 – = 12 – = 13 – = 11 – = 12 – = 13 – = 11 – = 12 – = 13 – = 11 – = 12 – = 13 – = 11 – = 12 – = 13 – = 11 – = 12 – = 13 – = 11 – = 12 – = 11 – = Bài 2: (Hướng dẫn giải tập số SGK) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tính: 5+6–8= 9+8–9= 3+9–6= 8+4–5= 6+9–8= 7+7–9= 5+6–8=3 9+8–9=8 3+9–6=6 8+4–5=7 6+9–8=7 7+7–9=5 Hướng dẫn giải Hướng dẫn giải Luyện tập bảng trừ (bài 1, 2, 3, 4, SGK Toán lớp trang 70) Bài 1: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính nhẩm: 18 – = 16 – = 14 – = 17 – = 17 – = 15 – = 13 – = 12 – = 16 – = 14 – = 12 – = 16 – = 15 – = 13 – = 11 – = 14 – = 12 – = 12 – = 10 – = 11 – = 18 – = 16 – = 14 – = 17 – = 17 – = 15 – = 13 – = 12 – = 16 – = 14 – = 12 – = 16 – = 10 15 – = 13 – = 11 – = 14 – = 10 – = 11 – = Hướng dẫn giải 12 – = 12 – = Bài 2: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Đặt tính tính: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a) 35 – 8; 57 – 9; 63 – 5; b) 72 – 34; 81 – 45; 94 – 36 Hướng dẫn giải Bài 3: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tìm x: a) x + = 21; b) + x = 42; c) x – 15 = 15 b) + x = 42; c) x – 15 = 15 Hướng dẫn giải a) x + = 21; x = 21 – x = 14 x = 42 – x = 15 + 15 x = 34 x = 30 Bài 4: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Thùng to có 45 kg đường, thùng bé có thùng to 6kg đường Hỏi thùng bé có ki-lô-gam đường? Hướng dẫn giải Số kg thùng bé có 45 – = 39 (kg) Đáp số: 39 kg đường Bài 5: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đoạn thẳng MN dài khoảng xăng-ti-mét? A Khoảng 7cm C Khoảng 9cm B Khoảng 8cm D Khoảng 10cm Hướng dẫn giải Khoanh vào C VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tóm tắt lý thuyết Giải trang 68; 2,3,4,5,6,7 trang 69; 8,9 trang 70 SGK Toán tập 2: Góc tâm Số đo cung – Chương Góc với đường tròn A Tóm tắt lý thuyết: Góc tâm Số đo cung Góc tâm Góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn gọi góc tâm Số đo cung Số đo cung cung nhỏ số đo góc tâm chắn cung Số đo cung lớn 360º trừ số đo cung nhỏ Số đo nửa đường tròn 180º Chú ý: – Cung nhỏ có số đo nhỏ 180º – Cung lớn có số đo lớn 180º – Cung có điểm đầu, điểm cuối trùng có số đo 0º – Cung có đường tròn có số đo 360º So sánh hai cung Hai cung gọi chúng có số đo Trong hai cung, cung có số đo lớn gọi cung lớn Bài trước: Giải ôn tập chương hình học – Đường tròn: Bài 41,42,43 trang 128 SGK Toán tập B Đáp án hướng dẫn giải bài: Góc tâm Số đo cung SGK trang 68,69,70 Toán tập Bài trang 68 SGK Toán tập – hình học Kim kim phút đồng hồ tạo thành góc tâm có số đo độ vào thời điểm sau: a) giờ; b) giờ; c) giờ; d) 12 giờ; e) 20 Đáp án hướng dẫn giải 1: Góc tâm tạo hai kim hai số liền 360º : 12 = 30 º a) Vào thời điểm góc tạo thành hai kim đồng hồ là: 30º = 90º (hình a) b) Vào Bài giảng do Thầy Lê Trung Hưng – Trường Tiểu học Bê Tông – Chương Mỹ - Hà Tây biên soạn Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 To¸N To¸N Bài giảng do Thầy Lê Trung Hưng – Trường Tiểu học Bê Tông – Chương Mỹ - Hà Tây biên soạn Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 To¸N To¸N • KiÓm tra bµi cò : KiÓm tra bµi cò : • Đếm xuôi từ 0 đến 10 : Đếm xuôi từ 0 đến 10 : • 0, 1 , 2, 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 0, 1 , 2, 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 • Đếm ngược từ 10 về 0 : Đếm ngược từ 10 về 0 : • 10 , 9 , 8 , 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 , 0 10 , 9 , 8 , 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 , 0 Bài giảng do Thầy Lê Trung Hưng – Trường Tiểu học Bê Tông – Chương Mỹ - Hà Tây biên soạn Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 To¸N To¸N PhÐp céng trong ph¹m vi 3 PhÐp céng trong ph¹m vi 3 • 1 + 1 = 2 1 + 1 = 2 • Bài giảng do Thầy Lê Trung Hưng – Trường Tiểu học Bê Tông – Chương Mỹ - Hà Tây biên soạn Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 To¸N To¸N PhÐp céng trong ph¹m vi 3 PhÐp céng trong ph¹m vi 3 • Dấu cộng : Dấu cộng : Bài giảng do Thầy Lê Trung Hưng – Trường Tiểu học Bê Tông – Chương Mỹ - Hà Tây biên soạn Thø ba ngµy 23 th¸ng n¡m 2007 Thø ba ngµy 23 th¸ng n¡m 2007 To¸N To¸N PhÐp céng trong ph¹m vi 3 PhÐp céng trong ph¹m vi 3 • • 2 + 1 = 3 2 + 1 = 3 Bài giảng do Thầy Lê Trung Hưng – Trường Tiểu học Bê Tông – Chương Mỹ - Hà Tây biên soạn Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 To¸N To¸N PhÐp céng trong ph¹m vi 3 PhÐp céng trong ph¹m vi 3 1 + 2 = 3 1 + 2 = 3 Bài giảng do Thầy Lê Trung Hưng – Trường Tiểu học Bê Tông – Chương Mỹ - Hà Tây biên soạn Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 To¸N To¸N PhÐp céng trong ph¹m vi 3 PhÐp céng trong ph¹m vi 3 1 + 1 = 1 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 1 + 2 = 1 + 2 = 2 2 3 3 3 3 Bài giảng do Thầy Lê Trung Hưng – Trường Tiểu học Bê Tông – Chương Mỹ - Hà Tây biên soạn Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 To¸N To¸N PhÐp céng trong ph¹m vi 3 PhÐp céng trong ph¹m vi 3 1 + = 2 1 + = 2 + 1 = 3 + 1 = 3 1 + 2 = 1 + 2 = Bài giảng do Thầy Lê Trung Hưng – Trường Tiểu học Bê Tông – Chương Mỹ - Hà Tây biên soạn Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 To¸N To¸N PhÐp céng trong ph¹m vi 3 PhÐp céng trong ph¹m vi 3 1 + 1 = 2 1 + 1 = 2 2 + 1 = 3 2 + 1 = 3 1 + 2 = 3 1 + 2 = 3 Bài giảng do Thầy Lê Trung Hưng – Trường Tiểu học Bê Tông – Chương Mỹ - Hà Tây biên soạn Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 To¸N To¸N PhÐp céng trong ph¹m vi 3 PhÐp céng trong ph¹m vi 3 2 2 1 1 3 3
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập trang 78, 79 SGK Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 9, Giải bài tập trang 78, 79 SGK Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 9, Giải bài tập trang 78, 79 SGK Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 9

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay