Giải bài tập trang 86, 87 SGK Toán 1: Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

3 238 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 18:02

Tóm tắt lý thuyết Giải 27,28,29,30,31,32 trang 19; Bài 33 trang 20 SGK Toán tập 1: Lũy thừa số hữu tỉ – Chương A Tóm tắt lý thuyết: Lũy thừa số hữu tỉ Lũy thừa với số mũ tự nhiên Lũy thừa bậc n ( n số tự nhiên lớn 1) số hữu tỉ x tích n thừa số x n thừa số ( x ∈ Q, n ∈ N, n> 1) Nếu x = a/b xn =(a/b)n = an/bn Quy ước a0 = (a ∈ N*) x0 = ( x ∈ Q, x ≠ 0) Tích hai lũy thưa số xm xn= x+mx+n ( x ∈ Q, n∈ N) Thương hai lũy thừa số khác xm : xn= x + mx-n ( x ≠ 0, m ≥ n) Lũy thừa lũy thừa (xm)n = xm.n Bài trước: Giá trị tuyệt đối số hữu tỉ cộng, trừ, nhân, chia số thập phân B Giải tập SGK bài: Lũy thừa số hữu trang 19,20 Bài 27 (SGK trang 19 Toán tập 1) Tính: Hướng dẫn giải 27: Bài 28 (SGK trang 19 Toán tập 1) Tính: thừa với số mũ lẻ số hữu tỉ âm Hãy rút nhận xét dấu lũy thừa với số mũ chẵn lũy Hướng dẫn giải 28: Nhận xét: Lũy thừa với số mũ chẵn số âm số dương Lũy thừa với số mũ lẻ số âm số âm Bài 29 (SGK trang 19 Toán tập 1) Viết số 16/81 dạng lũy thừa, ví dụ 18/61 = (4/9)2 Hãy tìm cách viết khác Hướng dẫn giải 29: Bài 30 (SGK trang 19 Toán tập 1) Tìm x, biết a) x : (-1/2)3 =-1/2 b) (3/4)5 x = (3/4)7 Hướng dẫn giải 30: a) x : (-1/2)3 =-1/2 ⇒ x = (-1/2) (-1/2)3 = (-1/2)4 = 1/16 b) (3/4)5 x = (3/4)7 ⇒ x =(3/4)7: (3/4)5 = (3/4)2 = 9/16 Bài 31 (SGK trang 19 Toán tập 1) Viết số (0,25)8 (0,125)4 dạng lũy thừa số 0,5 Hướng dẫn giải 31: Ta có: (0,25)8 = [(0,5)2]8 = (0,5)16 ; (0,125)4 = [(0,5)3]4 = (0,5)12 Bài 32 (SGK trang 19 Toán tập 1) Hãy chọn hai chữ số cho viết hai chữ số thành lũy thừa để kết số nguyên dương nhỏ nhất? Hướng dẫn giải 32: Ta có số nguyên dương nhỏ 1, nên: 11 = 12 = 13 = … 19 = 10 = 20 = 30 = … 90 = Bài 33 (SGK trang 20 Toán tập 1) Dùng máy tính bỏ túi để tính: (3,5)2 ;(-0,12)3; (1,5)4; (-0,1)5 ; (1,2)6 Hướng dẫn giải 33: Các em dùng máy tính thực hình đây: Tiếp theo: Giải tập Lũy thừa số hữu tỉ ( tiếp theo) Giải tập trang 19, 20 SGK Toán 3: Bảng nhân - Luyện tập Đáp án Hướng dẫn giải 1, 2, trang 19 SGK Toán 3: Bảng nhân Bài trang 19 SGK Toán – Bảng nhân Tính nhẩm: × = 24 6×1=6 × = 54 × 10 = 60 × = 36 × = 18 × = 12 0×6=0 × = 48 × = 30 × = 42 6×0=0 Bài trang 19 SGK Toán – Bảng nhân Mỗi thùng có lít dầu Hỏi thùng có lít dầu? Đáp án hướng dẫn giải 2: Số lít dầu thùng là: × = 30 ( lít) Bài trang 19 SGK Toán – Bảng nhân Đếm thêm viết số thích hợp vào ô trống: 12 18 36 60 Hướng dẫn giải 12 18 24 36 42 48 54 Đáp án Hướng dẫn giải 1,2,3,4 trang 20 SGK Toán 3: Luyện tập bảng nhân Bài trang 20 SGK Toán – Luyện tập bảng nhân VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 60 Tính 6×5= × 10 = 6×2= 6×7= 6×8= 6×3= 6×9= 6×6= 6×4= 6×2= 3×6= 6×6= 2×6= 6×3= 5×6= b) Đáp án hướng dẫn giải 1: a) × = 30 × 10 = 60 × = 12 × = 42 × = 48 × = 18 × = 36 × = 36 × = 24 × = 12 × = 18 × = 30 × = 12 × = 18 5×6=3 b) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Có thể nhận xét: × = × 3×6=6×3 6×5=5×6 Bài trang 20 SGK Toán – Luyện tập bảng nhân Tính a) × + b) × + 29 c) × + Đáp án hướng dẫn giải 2: a) × + = 54 + = 60 b) × + 29 = 30 + 29 = 59 c) × + = 36 + = 42 Bài trang 20 SGK Toán – Luyện tập bảng nhân Mỗi học sinh mua Hỏi học sinh mua vở? Đáp án hướng dẫn giải 3: Số học sinh mua là: × = 24 (quyển vở) Bài trang 20 SGK Toán – Luyện tập bảng nhân Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm: a) 12; 18; 24; ; ; ;… b) 18; 21; 24; ; ; ;… Đáp án hướng dẫn giải 4: a) 12; 18; 24; 36; 42; 48 b) 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án hướng dẫn bạn lớp giải 35,36 trang 19; 37,38,39,40 trang 20 SGK Toán tập 1: Phép cộng phép nhân (hết) → Bài 26,27,28 trang 16 SGK Toán lớp tập 1: Phép cộng phép nhân → Bài 29,30,31,32,33,34 trang 17 SGK Toán lớp tập 1: Phép cộng phép nhân tiếp Bài 35 (SGK trang 19 Toán Giải tập trang 86, 87 SGK Toán 1: Bảng cộng bảng trừ phạm vi 10 Chương Bảng cộng bảng trừ phạm vi 10 – Hướng dẫn giải tập 1, 2, trang 86, 87 SGK Toán lớp Bài 1: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính: a) 3+7= 4+5= 7–2= 8–1= 6+3= 10 – = 6+4= 9–4= Hướng dẫn giải a) + = 10 4+5=9 7–2=5 8–1=7 6+3=9 10 – = + = 10 9–4=5 b) Kết Kết Kết Kết VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Kết Kết Kết 10 Kết Bài 2: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Số? Hướng dẫn giải Điền lần lượt: 9, 2, 7, 4, Điền lần lượt: , 2, 7, Điền lần lượt: 2, 1, 5, Điền lần lượt: 6, 2, Bài 3: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Viết phép tính thích hợp: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Hướng dẫn giải a) + = b) 10 – = VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Hướng dẫn giải 21,22,23,24,25 SGK Toán tập trang 14 :Số phần tử tập hợp, Tập hợp – Chương 1: Ôn tập bổ túc số tự nhiên ←Xem lại:Giải 16,17,18,19,20 SGK Toán lớp tập trang 13 Bài 21 (Trang 14 SGK Toán Đại số tập 1) Tập hợp A = {8; 9; 10;…; 20} có 20 – + = 13 (phần tử) Tổng quát: Tập hợp số tự nhiên từ a đến b có b – a + phần tử Hãy tính số phần tử tập hợp sau: B = {10; 11; 12;….; 99} Giải 21: Số phần tử tập hợp B 99 – 10 + = 90 Bài 22 (Trang 14 SGK Toán Đại số tập 1) Số chẵn số tự nhiên có chữ số tận 0, 2, 4, 6, 8; số lẻ số tự nhiên có chữ số tận 1, 3, 5, 7, Hai số chẵn (hoặc lẻ) liên tiếp đơn vị a) Viết tập hợp C số chẵn nhỏ 10 b) Viết tập hợp L số lẻ lớn 10 nhỏ 20 c) Viết tập hợp A ba số chẵn liên tiếp, số nhỏ 18 d) Viết tập hợp B bốn số lẻ liên tiếp, số lớn 31 Giải 22: a) C = {0; 2; 4; 6; 8} b) L = { 11; 13; 15; 17; 19} c) A = {18; 20; 22} d) B = {25; 27; 29; 31} Bài 23 (Trang 14 SGK Toán Đại số tập 1) Tập hợp C = {8; 10; 12;…;30} có (30 – 8): + = 12(phần tử) Tổng quát: – Tập hợp số chẵn từ số chẵn a đến số chẵn b có (b – a) : +1 phần tử – Tập hợp số lẻ từ số lẻ m đến số lẻ n có (n – m) : +1 phần tử Hãy tính số phần tử tập hợp sau: D = {21; 23; 25;… ; 99} E = {32; 34; 36; …; 96} Giải 23: Số phần tử tập hợp D (99 – 21) : + = 40 Số phần tử tập hợp E 33 Bài 24 (Trang 14 SGK Toán Đại số tập 1) Cho A tập hợp số tự nhiên nhỏ 10,B tập hợp số chẵn, N* tập hợp số tự nhiên khác Dùng kí hiệu ⊂ để thể quan hệ tập hợp với tập hợp N số tự nhiên Giải 24: Vì số tự nhiên nhỏ 10 thuộc N nên A ⊂ N Mỗi số chẵn số tự nhiên nên số chẵn phần tử tập hợp N số tự nhiên nên B ⊂ N Hiển nhiên N* ⊂ N Bài 25 (Trang 14 SGK Toán Đại số tập 1) Cho bảng sau (theo Niên giám năm 1999): Viết tập hợp A bốn nước có diện tích lớn nhất, viết tập hợp B ba nước có diện tích nhỏ Giải 25: A = {In-đô-nê-xi-a; Mi-an-ma; Thái Lan; Việt Nam} B = {Xin-ga-po; Bru-nây; Cam-pu-chia} Tiếp theo: Giải tập trang 24, 25 SGK Toán 3: Bảng chia - Luyện tập Đáp án Hướng dẫn giải 1, 2, 3, trang 24 SGK Toán 3: Bảng chia Bài 1: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính nhẩm 42 : = 24 : = 48 : = 30 : = 54 : = 36 : = 18 : = 30 : 5= 12 : = 6:6= 60 : = 30 : = Hướng dẫn giải Học sinh tự nhẩm kết sau: 42 : = 24 : = 48 : = 30 : = 54 : = 36 : = 18 : = 30 : 5= 12 : = 6:6=1 60 : = 10 30 : = Bài 2: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính nhẩm: 6×4= 6×2= 6×5= 6×1= 24 : = 12 : = 30 : = 6:6= 24 : = 12 : = 30 : = 6:1= Hướng dẫn giải VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Học sinh tự nhẩm ghi kết sau: × = 24 × =12 × = 30 6×1=6 24 : = 12 : = 30 : = 6:6=1 24 : = 12 : = 30 : = 6 :1 = (Có thể nhận xét : Lấy tích chia cho thừa thừa số kia) Bài 3: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Một sợi dây đồng dài 48 cm cắt thành đoạn Hỏi đoạn dây xăng – ti mét Hướng dẫn giải Độ dài đoạn dây đồng là: 48 : = (cm) Đáp số: cm Bài 4: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Một sợi dây đồng dài 48 cm cắt thành đoạn đoạn dài 6cm Hỏi cắt đoạn ? Hướng dẫn giải Số đoạn dây cắt là: 48 : = (đoạn) Đáp số: đoạn Đáp án Hướng dẫn giải 1, 2, 3, trang 25 SGK Toán 3: Luyện tập bảng chia Bài 1: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính nhẩm VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 6×6= 6×9= 6×7= ×8= 36 : = 54 : = 42 : = 48 : = 24 : = 18 : = 60 : = 6:6= 6×4= 6×3= × 10 = 6×1= Hướng dẫn giải Học sinh tự nhẩm kết sau: × = 36 × = 54 × = 42 × = 48 36 : = 54 : = 42 : = 48 : = 24 : = 18 : = 60 : = 10 6:6=1 × = 24 × = 18 × 10 = 60 6×1=6 (Chú ý: Nhận mối quan hệ phép nhân phép Thø t ngµy 2 th¸ng 12 n¨m 2009 To¸n 819 : 64 = ?2 Chia cho sè cã hai ch÷ sè ( tiÕp theo ) 17 819 64 12 17 9 12 8 5 1 819 : 64 = 12 (d 51) 2 Thứ t ngày 2 tháng 12 năm 2009 Toán Chia cho số có hai chữ số ( tiếp theo ) a) Ví dụ 1: 8192 : 64 = ? 8192 64 4 6 179 2 812 512 8 2 0 1 -81 chia 64 đ ợc 1, viết 1 ; 1 nhân 4 bằng 4, viết 4 ; 1 nhân 6 bằng 6, viết 6 ; 81 trừ 64 bằng 17, viết 17. -Hạ 9, đ ợc 179 ; 2 nhân 4 bằng 8, viết 8 ; 2 nhân 6 bằng 12, viết 12 ; 179 trừ 128 bằng 51, viết 51. -Hạ 2, đ ợc 512; 8 nhân 4 bằng 32, viết 2 nhớ 3 ; 8 nhân 6 bằng 48,thêm 3 bằng 51,viết 51 ; 512 trừ 512 bằng 0, viết 0. 51 8192 : 64 = 128 Chia theo thứ tự từ trái sang phải 17 51 0 179 chia 64 đ ợc 2, viết 2 512 chia 64 đ ợc 8, viết 8 Thứ t ngày 2 tháng 12 năm 2009 Toán Chia cho số có hai chữ số ( tiếp theo ) b) Ví dụ 2: 1154 : 62 = ? 1 2 53 6 38 1154 62 6 4 8 49 1154 : 62 = 18 (d 38) Chia theo thứ tự từ trái sang phải 1 nhân 2 bằng 2, viết 2; -115 chia 62 đ ợc 1, viết 1; 1 nhân 6 bằng 6, viết 6; 115 trừ 62 bằng 53, viết 53. - Hạ 4, đ ợc 534; 8 nhân 2 bằng 16, viết 6 nhớ 1 ; 8 nhân 6 bằng 48,thêm 1 bằng 49,viết 49; 534 trừ 496 bằng 38, viết 38. 115 62 38 534 chia 62 đ ợc 8 viết 8 Thø t ngµy 2 th¸ng 12 n¨m 2009 To¸n Chia cho sè cã hai ch÷ sè ( tiÕp theo ) a) VÝ dô 1: 8192 : 64 = ? b) VÝ dô 2: 1154 : 62 = ? 128 38 1154 62 62 18 534 496 8192 64 64 128 179 512 512 00 38 Thứ t ngày 2 tháng 12 năm 2009 Toán Chia cho số có hai chữ số ( tiếp theo ) c) Luyện tập Bài 1: Đặt tính rồi tính a) 4674 : 82 2488 : 35 2488 35 245 71 38 35 4674 82 410 57 574 0 574 3 Thứ t ngày 2 tháng 12 năm 2009 Toán Chia cho số có hai chữ số ( tiếp theo ) c) Luyện tập Bài 1: Đặt tính rồi tính b) 5781 : 47 9146 : 72 94 9146 72 72 71 194 144 506 504 0 5781 47 47 123 108 141 141 0 9146 5781 47 2488 354674 82 72 57 410 574 574 0 38 245 47 71 123 35 3 108 94 141 141 0 127 72 194 144 506 504 2 Chia cho sè cã hai ch÷ sè ( tiÕp theo ) Thø t ngµy 2 th¸ng 12 n¨m 2009 To¸n Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh 4647 : 82 = 57 2488 : 35 = 71( d 3) 5781 : 47 = 123 9146 : 72 = 127(d 2) b) a) Thø t ngµy 2 th¸ng 12 n¨m 2009 To¸n Chia cho sè cã hai ch÷ sè ( tiÕp theo ) Bµi 3: T×m x 75 x x = 1 800 x = 1 800 : 75 x = 24 Thứ t ngày 2 tháng 12 năm 2009 Toán Chia cho số có hai chữ số ( tiếp theo ) a) Ví dụ 1: 8192 : 64 = ? b) Ví dụ 2: 1154 : 62 = ? c) Luyện tập Bài 1: Đặt tính rồi tính Bài 3: Tìm x Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong ban giám khảo cùng toàn thể các bạn đồng nghiệp đã về dự với cô trò tôi tiết học này. Rất mong đ ợc sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo trong ban giám khảo cùng các bạn đồng nghiệp! Giải tập trang 77, 78 SGK Toán 4: Chia cho số có chữ số - Luyện tập Hướng dẫn giải Phép chia – Chia cho số có chữ số (bài 1, 2, trang 77/SGK Toán 4) ÔN LẠI LÝ THUYẾT 128472 : = ? Chia theo thứ tự từ trái sang phải: 12 chia 2, viết 2; nhân 12; 12 trừ 12 0, viết Hạ 8; chia 1, viết 1; nhân ; trừ 2, viết Hạ 4, 24; 24 chia 4, viết 4; nhân 24; 24 trừ 24 viết Hạ ; chia 1, viết ; nhân 6; trừ viết Hạ 2, 12; 12 chia 2, viết ; nhân 12; 12 trừ 12 0, viết BÀI Đặt tính tính (Hướng dẫn giải tập số trang 77/SGK Toán 4) a) 278157 : b) 158735 : 304968 : 475908 : 408090 : 301849 : Đáp án: Các em đặt tính tính sau: VnDoc - Tải tài Giải tập trang 86, 87 SGK Toán 4: Chia cho số có ba chữ số - Luyện tập Hướng dẫn giải Chia cho số có ba chữ chữ số (bài 1, 2, trang 86/SGK Toán 4) BÀI Đặt tính tính (Hướng dẫn giải tập số trang Giải Bài 6, 7, 8 trang 69,70 SGK Toán 9 tập 1Bài 6. Đường cao của một tam giác vuông chia cạnh huyền thành hai đoạn thẳng có độ dài là 1 và 2. Hãytính các cạnh góc vuông của tam giác này.Hướng dẫn giải:Tương tự bài 2.ĐS: Hai cạnh góc vuông là:.Bài 7. Người ta đưa ra hai cách vẽ đoạn trung bình nhân x của hai đoạn thẳng a, b (tức lànhư trong hai hình sau:)Dựa vào các hệ thức (1) và (2), hãy chứng minh các cách vẽ trên là đúng.Gợi ý: Nếu một tam giác có đường trung tuyến ứng với một cạnh bằng nửa cạnh đó thì tam giác ấy là tamgiác vuông.Hướng dẫn giải:Cách 1: Đặt tên các đoạn thẳng như hình bên.Ta có: .Suy raÁp dụng hệ thứcvuông tại A.ta có:Cách 2: Đặt tên các đoạn thẳng như hình bên.Cũng chứng minhÁp dụng hệ thứcvuông như cách 1.ta đượcBài 8. Tìm x và y trong mỗi hình sau:. Hướng dẫn giải:a) Dùng hệ thứcb) Dùng hệ thức. Đáp sốtính được. Để tìm y, có thể dùng hệ thứctính đượctừ đólý Py-ta-go. ĐSc) Dùng hệ thức.hoặc định Giải tập trang 69, 70 SGK Toán 2: Bảng trừ - Luyện tập Hướng dẫn giải Bảng trừ (bài 1, SGK Toán lớp trang 69) Bài 1: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính nhẩm: 11 – = 12 – = 13 – = 11 – = 12 – = 13 – = 11 – = 12 – = 13 – = 11 – = 12 – = 13 – = 11 – = 12 – = 13 – = 11 – = 12 – = 13 – = 11 – = 12 – = 11 – = Hướng dẫn giải 11 – = 12 – = 13 – = 11 – = 12 – = 13 – = 11 – = 12 – = 13 – = 11 – = 12 – = 13 – = 11 – = 12 – = 13 – = 11 – = 12 – = 13 – = 11 – = 12 – = 11 – = Bài 2: (Hướng dẫn giải tập số SGK) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tính: 5+6–8= 9+8–9= 3+9–6= 8+4–5= 6+9–8= 7+7–9= 5+6–8=3 9+8–9=8 3+9–6=6 8+4–5=7 6+9–8=7 7+7–9=5 Hướng dẫn giải Hướng dẫn giải Luyện tập bảng trừ (bài 1, 2, 3, 4, SGK Toán lớp trang 70) Bài 1: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính nhẩm: 18 – = 16 – = 14 – = 17 – = 17 – = 15 – = 13 – = 12 – = 16 – = 14 – = 12 – = 16 – = 15 – = 13 – = 11 – = 14 – = 12 – = 12 – = 10 – = 11 – = 18 – = 16 – = 14 – = 17 – = 17 – = 15 – = 13 – = 12 – = 16 – = 14 – = 12 – = 16 – = 10 15 – = 13 – = 11 – = 14 – = 10 – = 11 – = Hướng dẫn giải 12 – = 12 – = Bài 2: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Đặt tính tính: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a) 35 – 8; 57 – 9; 63 – 5; b) 72 – 34; 81 – 45; 94 – 36 Hướng dẫn giải Bài 3: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tìm x: a) x + = 21; b) + x = 42; c) x – 15 = 15 b) + x = 42; c) x – 15 = 15 Hướng dẫn giải a) x + = 21; x = 21 – x = 14 x = 42 – x = 15 + 15 x = 34 x = 30 Bài 4: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Thùng to có 45 kg đường, thùng bé có thùng to 6kg đường Hỏi thùng bé có ki-lô-gam đường? Hướng dẫn giải Số kg thùng bé có 45 – = 39 (kg) Đáp số: 39 kg đường Bài 5: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đoạn thẳng MN dài khoảng xăng-ti-mét? A Khoảng 7cm C Khoảng 9cm B Khoảng 8cm D Khoảng 10cm Hướng dẫn giải Khoanh vào C VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tóm tắt lý thuyết Giải trang 68; 2,3,4,5,6,7 trang 69; 8,9 trang 70 SGK Toán tập 2: Góc tâm Số đo cung – Chương Góc với đường tròn A Tóm tắt lý thuyết: Góc tâm Số đo cung Góc tâm Góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn gọi góc tâm Số đo cung Số đo cung cung nhỏ số đo góc tâm chắn cung Số đo cung lớn 360º trừ số đo cung nhỏ Số đo nửa đường tròn 180º Chú ý: – Cung nhỏ có số đo nhỏ 180º – Cung lớn có số đo lớn 180º – Cung có điểm đầu, điểm cuối trùng có số đo 0º – Cung có đường tròn có số đo 360º So sánh hai cung Hai cung gọi chúng có số đo Trong hai cung, cung có số đo lớn gọi cung lớn Bài trước: Giải ôn tập chương hình học – Đường tròn: Bài 41,42,43 trang 128 SGK Toán tập B Đáp án hướng dẫn giải bài: Góc tâm Số đo cung SGK trang 68,69,70 Toán tập Bài trang 68 SGK Toán tập – hình học Kim kim phút đồng hồ tạo thành góc tâm có số đo độ vào thời điểm sau: a) giờ; b) giờ; c) giờ; d) 12 giờ; e) 20 Đáp án hướng dẫn giải 1: Góc tâm tạo hai kim hai số liền 360º : 12 = 30 º a) Vào thời điểm góc tạo thành hai kim đồng hồ là: 30º = 90º (hình a) b) Vào SKKN Sử dụng ph ơng pháp đồ thị giải các bài tập về phản ứng của Ca(OH) 2 , Ba(OH) 2 , với CO 2 , SO 2 , hoặc các bài tập về tính chất lỡng tính của Al(OH) 3 , Zn(OH) 2 Phần I: Đặt vấn đề - Việc giải quyết bài tập trắc nghiệm khách thờng liên quan đến yếu tố quan trọng mà hầu hết học sinh đều mắc phải đó là yếu tố thời gian để khắc phục yếu tố này học sinh cần năm vững tính sơ đồ hóa và phơng pháp giải quyết nhanh bài tập. - Tăng khả năng t duy, làm nhanh bài tập cho học sinh lớp 12 trong giải quyết bài tập trắc nghiệp dạng tính toán trong sách giáo khoa , sách bài tập , một số dạng bài tập trong các đề thi vào đại học từ năm 2007 đến nay là vấn đề đặt ra cho các giáo viên dạy ôn thi cũng nh dạy học sinh giỏi. - Các bài tập về phản ứng của Ca(OH) 2 , Ba(OH) 2 , với CO 2 , SO 2 , hoặc các bài tập về tính chất lỡng tính của Al(OH) 3 , Zn(OH) 2 là loại bài tập khá phổ biến trong chơng trình học phổ thông và chơng trình thi đại học từ năm 2007. Khi làm các bài tập này nhiều học sinh rất lúng túng hoặc làm mất nhiều thời gian. - Để giúp học sinh rèn luyện kĩ giải các bài tập về phản ứng của Ca(OH) 2 , Ba(OH) 2 , với CO 2 , SO 2 , hoặc các bài tập về tính chất lỡng tính của Al(OH) 3 , Zn(OH) 2 , khắc sâu kiến thức, hệ thống hoá kiến thức nâng cao mức độ t duy, khả năng phân tích phán đoán khái quát, phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh trong việc giải quyết bài tập trắc nghiệm với các bài tập trên là lí do tôi chọn đề tài: Sử dụng phơng pháp đồ thị giải các bài tập về phản ứng của Ca(OH) 2 , Ba(OH) 2 , với CO 2 , SO 2 , hoặc các bài tập về tính chất lỡng tính của Al(OH) 3 , Zn(OH) 2 GV: Lê Văn Duy Trờng THPT Nguyễn Trung Ngạn 1 SKKN Sử dụng ph ơng pháp đồ thị giải các bài tập về phản ứng của Ca(OH) 2 , Ba(OH) 2 , với CO 2 , SO 2 , hoặc các bài tập về tính chất lỡng tính của Al(OH) 3 , Zn(OH) 2 Phần II: nội dung I. cơ sở khoa học DNG 1: CO 2 hoc SO 2 tỏc dng vi Ca(OH) 2 hoc Ba(OH) 2 Thi du: Xet bai toan Ca(OH) 2 tac dung vi CO 2 . Co phan ng: CO 2 + Ca(OH) 2 CaCO 3 + H 2 O ( 1 ) phn ng to kt ta CO 2 + H 2 O + CaCO 3 Ca(HCO 3 ) 2 ( 2 ) phn ng hon tan kt ta - Trong bi ton ny xut hin 3 i lng 2 CO n , 2 )(OHCa n va 3 CaCO n . ng vi 3 i lng ny cú 3 dng toỏn. Khi ta bit 2 i lng ta s tỡm ra i lng cũn li 3 CaCO n an OHCa = 2 )( a yn CaCO = 3 b xy = xay = 2 xn CO = 2 0 x 1 a x 2 2a 2 CO n - Cú 4 kh nng xy ra: + Kh nng 1:Khụng cú kt ta to thnh( kh nng ny rt ớt xy ra ): 2 CO n = 0 hoc 2 CO n 2 2 )(OHCa n 3 CaCO n = 0 ( 0 = y ) + Kh nng 2: Kt ta t cc i: 2 CO n = 2 )(OHCa n : max 3 CaCO n = 2 CO n = 2 )(OHCa n ( ay = ) + Kh nng 3: Kt ta cha t giỏ tr cc i: 2 CO n < 2 )(OHCa n 3 CaCO n = 2 CO n ( xy = ) + Kh nng 4: Kt ta t cc i ri b ho tan mt phn: ( kh nng ny rt thng xy ra ) 2 )(OHCa n < 2 CO n < 2 )( 2 OHCa n 3 CaCO n = 22 )( 2 COOHCa nn ( xay = 2 ) GV: Lê Văn Duy Trờng THPT Nguyễn Trung Ngạn 2 SKKN Sử dụng ph ơng pháp đồ thị giải các bài tập về phản ứng của Ca(OH) 2 , Ba(OH) 2 , với CO 2 , SO 2 , hoặc các bài tập về tính chất lỡng tính của Al(OH) 3 , Zn(OH) 2 DNG 2: Dung dch kim tỏc dng vi mui Al 3+ , Zn 2+ a. Mui Al 3+ phn ng vi dd Kim co cac phan ng Al 3+ + 3 OH - Al(OH) 3 (1) phn ngto kt ta Al(OH) 3 + OH - AlO 2 - + 2H
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập trang 86, 87 SGK Toán 1: Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10, Giải bài tập trang 86, 87 SGK Toán 1: Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10, Giải bài tập trang 86, 87 SGK Toán 1: Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay