Chương I - Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Chương I - Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Chương I - Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp
... 1) 2 Tiết 13. B i 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách ph i hợp nhiều phương pháp 1. Ví dụ: Ví dụ 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 5x 3 + 10x 3 y + 5xy 2 G i ý: - Đặt nhân tử chung? ... rõ trong cách làm trên, bạn Việt đã sử dụng những phương pháp nào để phân tích đa thức thành nhân tử? ?2 Tiết 13. B i 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách ph i hợp nhiều phương pháp 1. ... 91. 100 = 9100 Tiết 13. B i 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách ph i hợp nhiều phương pháp 1. Ví dụ: Ví dụ 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 5x 3 +10x 3 y+5xy 2 Gi i: 5x 3 + 10x 3...
 • 10
 • 3,995
 • 10

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp
... Đ i số 8 Kiều Ngọc Tú Tiết 13: phân tích đa thức thành nhân tử Bằng cách ph i hợp nhiều phơng pháp Ngày soạn : Ngày giảng: I. Mục tiêu: HS biết phân tích đa thức thành nhân tử (hay thừa số ) bằng ... 2: Phân tích đa thức sau thànhnhân tử : x 2 -2 xy +y 2 -9 Gi i x 2 -2 xy +y 2 -9 = (x 2 -2 xy +y 2 ) 3 2 = (x-y) 2 -3 2 =( x-y-3)( x-y+3) ?1 Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: 2x 3 y - 2xy ... bằng cách ph i hợp nhiều phơng pháp. Biết làm các b i toán không quá khó các b i toán v i hệ số nguyên. HS có kĩ năng phân tích đề b i để tìm ra phơng pháp phân tích đa thức thành nhân tử sao...
 • 5
 • 12,097
 • 22

Tiết 13 Đại số 8:Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Tiết 13 Đại số 8:Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp
... :Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x 2 - 2xy + y 2 - 9 x 2 -2 xy +y 2 - 9 = (x 2 -2 xy+y 2 ) - 9 = (x - y) 2 - 3 2 = (x - y - 3)(x - y + 3) Phân tích đa thức 2x 3 y -2 xy 3 - 4xy 2 _ 2xy thành nhân ... ac Phân tích thành nhân tử : Phân tích thành nhân tử : x x 2 2 - 6x + 8 - 6x + 8 a) x 2 - 6x + 8 = x 2 - 6x + 9 - 1 = ( x 2 - 6x +9) - 1 = ( x - 3 ) 2 - 1 = ( x - 3 + 1 ) (x - 3 - 1 ) = ( x - ... - 4 ) Phân tích thành nhân tử : Phân tích thành nhân tử : x 2 - 6x + 8 Ch Ch ứ ứ ng minh r ng minh r ằ ằ ng: ng: A= (5n+2) A= (5n+2) 2 2 - 4 - 4 chia hết cho 5 v i m i chia hết cho 5 v i mọi...
 • 17
 • 2,194
 • 5

GAĐT- PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP

GAĐT- PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP
... Lấ QUí ễN Tiết13 PHÂN TíCH ĐA THứC THàNH NH ÂN Tử BằNG CáCH PH I HợP NHIềU PHƯƠNG PHáP NGƯ I SOạN: NGUYN TH VN Kiểm tra b i cũ: Nêu các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử mà em đã ... 2 -2 xy+y 2 -9 =(x 2 -2 xy+y 2 ) -9 =(x-y) 2 -3 2 =(x-y+3) (x-y-3) Để gi i b i toán này em đã ph i hợp mấy phương pháp. Đó là những phương pháp nào. Phân tích đa thức sau thành nhân tử 2x 2 y-2xy ... =(x+y)(x+1) =(x+y) 2 -( x+y) =(x+y)(x+y-1). 1/Ví dụ :Phân tích đa thức sau thành nhân tử. a. 5x 3 +10x 2 y+5xy 2 TIếT 13: PHÂN TíCH ĐA THứC THàNH NHÂN Tử BằNG CáCH PH I HợP NHIềU PHƯƠNG PHáP =5x (x 2...
 • 7
 • 1,063
 • 7

PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP

PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP
... hoàn thành b i toán sau. Em hãy kể những phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử đã học? 1. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung. 2. Phân tích đa thức thành nhân ... tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp hằng đẳng thức. 3. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử. Đáp Ví dụ 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 223 5105 xyyxx ++ ... đẳng thức Đặt nhân tử chung 2. Áp dụng: b). Khi phân tích đa thức thành nhân tử Em hãy chỉ rỏ trong cách làm trên bạn Việt đã sử dụng những phương pháp nào để phân tích đa thức thành nhân tử. ...
 • 10
 • 1,291
 • 11

Tài liệu Tiết 11: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Tài liệu Tiết 11: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp
... + Tích cực học tập = Vàng 10 - xét kỹ đa thức chọn phương pháp phù hợp Tiết11: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách ph i hợp nhiều phương pháp. I. Các ví dụ1 Ví dụ 1. Phân tích đa ... rõ cáchi làm trên,bạn việt đã sử dụng những phương pháp nào để phân tích đa thức thành nhân tử Bạn Việt đã sử dụng các phương pháp sau để phân tích đa thức tành nhân tử Phương pháp nhóm Phương ... nhân tử x2 -2 xy + y2 - 9L i gi i x2 2xy + y2 - 9= ( x2 2xy + y2 ) - 32= ( x y)2 - 32= ( x y 3)( x y + 3)= I. Các ví dụ3. ?1. Phân tích đa thức thành nhân tử...
 • 6
 • 716
 • 0

Tài liệu Tiết 11: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Tài liệu Tiết 11: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp
... + Tích cực học tập = Vàng 10 - xét kỹ đa thức chọn phương pháp phù hợp Tiết11: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách ph i hợp nhiều phương pháp. I. Các ví dụ1 Ví dụ 1. Phân tích đa ... rõ cáchi làm trên,bạn việt đã sử dụng những phương pháp nào để phân tích đa thức thành nhân tử Bạn Việt đã sử dụng các phương pháp sau để phân tích đa thức tành nhân tử Phương pháp nhóm Phương ... nhân tử x2 -2 xy + y2 - 9L i gi i x2 2xy + y2 - 9= ( x2 2xy + y2 ) - 32= ( x y)2 - 32= ( x y 3)( x y + 3)= I. Các ví dụ3. ?1. Phân tích đa thức thành nhân tử...
 • 6
 • 525
 • 1

Tài liệu Tiết 11: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Tài liệu Tiết 11: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp
... + Tích cực học tập = Vàng 10 - xét kỹ đa thức chọn phương pháp phù hợp Tiết11: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách ph i hợp nhiều phương pháp. I. Các ví dụ1 Ví dụ 1. Phân tích đa ... rõ cáchi làm trên,bạn việt đã sử dụng những phương pháp nào để phân tích đa thức thành nhân tử Bạn Việt đã sử dụng các phương pháp sau để phân tích đa thức tành nhân tử Phương pháp nhóm Phương ... nhân tử x2 -2 xy + y2 - 9L i gi i x2 2xy + y2 - 9= ( x2 2xy + y2 ) - 32= ( x y)2 - 32= ( x y 3)( x y + 3)= I. Các ví dụ3. ?1. Phân tích đa thức thành nhân tử...
 • 6
 • 543
 • 1

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp các phương pháp

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp các phương pháp
... : Tiết 13 : PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PH I HP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP I. Mục tiêu : - Học sinh nắm được cách ph i hợp nhiều phương pháp để phân tích đa thức thành nhân tử , gi i thiệu ... ba phương pháp phân tích thành nhân tử III. Các bước tiến hành 1.n đònh tổ chức : 2. Kiểm tra b i cũ : Yêu cầu HS : Phân tích các đa thức thành nhân tử và trả l i đcâu h i sau : để phân tích đa ... , gi i thiệu phương pháp tách số hạng , thêm và bớt cùng một số hạng - Học sinh biết ph i hợp các phương pháp một cách thích hợp để phân tích triệt để một đa thức thành nhân tử II. Chuẩn bò của...
 • 2
 • 3,526
 • 24

Xem thêm

Từ khóa: bài tập 9 phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phổi hợp nhiều phương phápbài tập phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương phápphân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương phápgiai bai tap phan tinh da thuc thanh nhan tu bang cach phoi hop nhieu phuong phap lop 8bai tapphan tich da thuc thanh nhan tu bang cach phoi hop nhieu phuong phapphân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp các phương phápphan tich da thuc thanh nhan tu bang cach phoi hpo nhieu phuong phapluyen tapphan tich da thuc thanh nhan tu bang cach phoi hop nhieu phuong phaptoan lop 8 bai 9 phan tich da thuc thanh nhan tu bài 54 trang 25giải bài tập phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chungtoán 8 bài 7 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thứctai lieu giải các bài toán phân tích đa thức thành nhân tử bằng mtcttiết 9 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chungbài tập phân tích đa thức thành nhân tửgiai bai tap phan tich da thuc thanh nhan tuBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ