Vai trò của thanh niên đối với việc giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống ở Việt Nam hiện nay

Vai trò của thanh niên đối với việc giữ gìn phát huy giá trị văn hóa truyền thống việt nam hiện nay

Vai trò của thanh niên đối với việc giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống ở việt nam hiện nay
... nước, niên Việt Nam thực vai trò việc giữ gìn phát huy giá trị văn hóa truyền thống nào? cần phải làm để nâng cao vai trò niên việc giữ gìn phát huy giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam? Đây ... trò niên việc giữ gìn phát huy giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu luận văn: vai trò niên việc giữ gìn phát huy giá trị văn hóa truyền thống ... văn làm rõ thực trạng việc giữ gìn phát huy giá trị văn hóa truyền thống niên Việt Nam nay, sở đưa số giải pháp nhằm nâng cao vai trò niên việc giữ gìn phát huy giá trị văn hóa truyền thống Việt...
 • 112
 • 260
 • 0

nghiên cứu triết học giữ gìn phát huy giá trị văn hoá truyền thống việt nam trước tác động của toàn cầu hoá

nghiên cứu triết học giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống ở việt nam trước tác động của toàn cầu hoá
... GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA TOÀN CẦU HOÁ NGUYỄN ĐÌNH TƯỜNG (*) Toàn cầu hoá xu khách quan, tác động mạnh mẽ đến mặt đời ... dân tộc Để tồn phát triển bối cảnh toàn cầu hoá, phương diện văn hoá, cần tiếp cận giá trị văn hoá nhân loại để đại hoá văn hoá dân tộc, cần phải giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống để không ... dung giá trị truyền thống nhằm tạo nên tảng văn hoá tinh thần cho phát triển bền vững đất nước Trên số giải pháp mang tính định hướng nhằm giữ gìn phát huy giá trị văn hoá Việt Nam truyền thống...
 • 12
 • 648
 • 1

tiểu luận Nâng cao hiệu quả của công tác tư tưởng trong việc giữ gìn phát huy bản sắc văn hoá dân tộc nước ta hiện nay

tiểu luận Nâng cao hiệu quả của công tác tư tưởng trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc ở nước ta hiện nay
... trạng công tác tưởng việc giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc nước ta Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu công tác tưởng việc giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc nước ta Chương CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG ... trị tưởng văn hóa… 3.4 Nâng cao nhận thức nhân dân vai trò công tác tưởng vai trò công tác tưởng giữ gìn phát huy sắc văn hoá dân tộc Để phát huy vai trò công tác tưởng việc nâng cao ... TƯỞNG ĐỐI VỚI VIỆC GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HOÁ DÂN TỘC NƯỚC TA HIỆN NAY 1.1 Công tác tưởng vai trò công tác tưởng nghiệp cách mạng Đảng 1.1.1 Công tác tưởng Trong lịch sử, tư...
 • 29
 • 334
 • 0

Giữ gìn phát huy giá trị văn hóa truyền thống của người thái đen mường lò, yên bái

Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của người thái đen ở mường lò, yên bái
... CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG CỦA NGƢỜI THÁI ĐEN MƢỜNG LÕ, TỈNH YÊN BÁI 1 Cơ sở í uậ Cơ sở t ực t ễ ... n mở đ u, kết luận, tài liệu tham khảo phụ lục khoá luận đƣợc c c ƣơ , tiết Chương C SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI THÁI ĐEN MƯỜNG ... Giữ gìn phát huy giá trị văn hoá truyền thống người Thái Đen Mường Lò, Yên Bái Làm đề tài khoá luận Đối tượng phạm vi nghiên cứu 2.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tà đ sâu ê cứu ĩ vực vă Mƣờng Lò,...
 • 74
 • 182
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp giữ gìn phát huy giá trị văn hóa truyền thống của người thái đen mường lò, yên bái

Khoá luận tốt nghiệp giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của người thái đen ở mường lò, yên bái
... đáo văn hóa Thái Chương MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẺ GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI THÁI ĐEN MƯỜNG LÒ TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY 3.1 giá trị hạn chế cuả văn hóa ... cục khoá luận Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo phụ lục khoá luận chia làm chương, tiết Chương Cơ SỞ LÍ LUẬN VÀ THựC TIỄN CỦA VIỆC GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG ... tồn phát huy giá trị văn hoá truyền thống người Thái Đen Mường Lò, vốn bị mai dần trình phát triển tác động kinh tế Đóng góp đề tài Khoá luận sâu vào việc tìm hiểu nét sinh hoạt văn hoá người Thái...
 • 68
 • 251
 • 1

Khoá luận tốt nghiệp giữ gìn phát huy giá trị văn hóa truyền thống của người thái đen mường lò, yên bái

Khoá luận tốt nghiệp giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của người thái đen ở mường lò, yên bái
... Bố cục khoá luận Chương Cơ SỞ LÍ LUẬN VÀ THựC TIỄN CỦA VIỆC GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI THÁI ĐEN MƯỜNG LÒ, TỈNH YÊN BÁ I 1.1 Cơ sở lí luận ... PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI THÁI ĐEN MƯỜNG LÒ TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY 49 3.1 giá tri hạn chế cuả văn hóa người Thái Đen Mường Lò ... để giữ gìn phát huy sắc văn hóa người Thái Đen Mường Lò - Nghĩa Lộ 53 3.3 Giải pháp để giữ gìn phát huy sắc văn hóa người Thái Đen Mường L ò .54 3.4 Khuyến nghị để giữ gìn phát...
 • 73
 • 277
 • 0

Vai trò của đảng bộ huyện kim bôi hòa bình đối với việc giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mường trong thời kỳ đổi mới

Vai trò của đảng bộ huyện kim bôi  hòa bình đối với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mường trong thời kỳ đổi mới
... đạo Đảng huy n Kim Bôi - Hòa Bình việc giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc Mường CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC 1.1 Cơ sở lý luận việc giữ gìn phát ... Chương 1: Cơ sở khoa học việc giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc Chương 2: Vai trò Đảng huy n Kim Bôi - Hòa Bình việc giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc Mường thời kỳ đổi Chương 3: Những giải ... Bình việc giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc Mường Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu Vai trò Đảng huy n Kim Bôi - Hòa Bình việc giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc Mường...
 • 67
 • 489
 • 3

Vai trò của du lịch trong việc bảo tồn phát huy giá trị văn hoá truyền thống dân tộc

Vai trò của du lịch trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống dân tộc
... cỏc khu du lch , im du lch , tuyn du lch, ụ th du lch ( Lut Du Lch) Ngay t khỏi nim v ti nguyờn du lch ny ó cho ta thy mt phn vai trũ du lch vic bo tn v phỏt huy bn sc hoỏ dõn tc Vỡ ngnh du lch ... l ti nguyờn du lch õu l im du lch, ti nguyờn du lch l khỏi nim chung ú bao gm c im du lch, nhng im du lch l nhng ti nguyờn du lch ó c a vo khai thỏc v phỏt huy ý ngha ca nú - Tuyn du lch: l l ... t ú cú du lch Chng 2: Thc trng du lch Vit Nam vi vai trũ bo tn v phỏt huy giỏ tr hoỏ truyn thng ca ngi Vit 2.1 Vai trũ ca du lch nn kinh t quc dõn v i sng xó hi 2.1.1 Vai trũ ca nghnh du lch...
 • 74
 • 1,340
 • 7

Vai trò của du lịch trong việc bảo tồn phát huy giá trị văn hoá truyền thống dân tộc

Vai trò của du lịch trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống dân tộc
... phạt triãøn ngnh du lëch - mäüt ngnh kinh tãú cn khạ måïi m tçnh hçnh måïi ca âáút nỉåïc Trong chiãún lỉåüc phạt triãøn ngnh du lëch lục báúy giåì, ngoi viãûc thnh láûp Täøng củc du lëch, Chênh ... khạch sút thåìi gian du lëch Màût khạc, âáy cng l cạc hoảt âäüng gọp pháưn tàng thu nháûp âạng kãø cho ngnh du lëch Sỉû cáưn thiãút ca hãû thäúng bạo cạo bäü pháûn doanh nghiãûp du lëch: 2.2.1 Khại ... chè âảo viãûc thnh láûp mäüt säú Cäng ty du lëch, âọ cọ Cäng ty du lëch Qung Nam  Nàơng - âåìi vo ngy 30/5/1975 , trỉûc thüc sỉû qun l ca Täøng củc du lëch Ho theo tçnh hçnh chung ca âáút nỉåïc,...
 • 53
 • 586
 • 0

VAI TRÒ của đoàn THANH NIÊN HUYỆN TIÊN yên, TỈNH QUẢNG NINH với VIỆC GIỮ gìn PHÁT HUY bản sắc văn HOÁ dân tộc

VAI TRÒ của đoàn THANH NIÊN HUYỆN TIÊN yên, TỈNH QUẢNG NINH với VIỆC GIỮ gìn và PHÁT HUY bản sắc văn HOÁ dân tộc
... sắc dân tộc 35 1.2.5 Vai trò đoàn niên việc giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc 37 CHƯƠNG 2: VAI TRÒ CỦA ĐOÀN THANH NIÊN HUY N TIÊN YÊN, TỈNH QUẢNG NINH VỚI VIỆC GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC ... vũ 44 CHƯƠNG 2: VAI TRÒ CỦA ĐOÀN THANH NIÊN HUY N TIÊN YÊN, TỈNH QUẢNG NINH VỚI VIỆC GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HOÁ DÂN TỘC 2.1.ĐIỀU KIỆN KINH TẾ, VĂN HOÁ, XÃ HỘI HUY N TIÊN YÊN Trên đồ ... SẮC VĂN HOÁ DÂN TỘC 45 2.1.ĐIỀU KIỆN KINH TẾ, VĂN HOÁ, XÃ HỘI HUY N TIÊN YÊN .45 2.2 VAI TRÒ CỦA ĐOÀN THANH NIÊN TRONG VIỆC GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HOÁ DÂN TỘC TẠI HUY N TIÊN...
 • 73
 • 286
 • 3

Giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc khi việt nam trở thành thành viên của WTO

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc khi việt nam trở thành thành viên của WTO
... trở thành thành viên WTO 2.1 Tầm quan trọng việc giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc Giữ gìn sắc văn hóa dân tộc giữ gìn cốt cách dân tộc trình phát triển dân tộc Theo nghĩa Hán - Việt cốt xương, ... hóa dân tộc biểu sống động cốt cách dân tộc qua bao thăng trầm lịch sử Giữ gìn sắc văn hóa dân tộc giữ gìn cốt cách dân tộc Cốt cách dân tộc coi "chất", "bộ gien" dân tộc giữ gìn sắc văn hóa dân ... mạnh, Việt Nam không chịu thấp kém" so với dân tộc khác Giữ gìn sắc văn hóa dân tộc tiếp tục phát huy tính sáng tạo dân tộc trình hội nhập quốc tế Giữ gìn sắc văn hóa dân tộc hướng tới văn hóa dân...
 • 27
 • 552
 • 0

Nâng cao vai trò của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch trong công tác bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Tỉnh Cao Bằng ( Nghiên cứu trường hợp lễ[172838]

Nâng cao vai trò của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Tỉnh Cao Bằng ( Nghiên cứu trường hợp lễ[172838]
... VHTT&DL công tác bảo tồn phát huy giá trị văn hóa quản lý lễ hội địa bàn tỉnh Cao Bằng Mục tiêu nghiên cứu - Mục tiêu nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu vai trò Sở VHTT&DL Cao Bằng công tác bảo tồn phát ... phát huy giá trị văn hóa truyền thống, sở đề xuất giải pháp nhằm nâng cao vai trò Sở VHTT&DL công tác bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống lễ hội Pháo hoa huy n Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng ... XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - LỤC THỊ MINH NGỌC NÂNG CAO VAI TRÕ CỦA SỞ VHTT&DL TRONG CÔNG TÁC BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CỦA TỈNH CAO BẰNG (NGHIÊN CỨU TRƢỜNG...
 • 120
 • 343
 • 0

Nâng cao vai trò của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch trong công tác bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Tỉnh Cao Bằng ( Nghiên cứu trường hợp lễ hội Pháo hoa, huyện Quảng Uyên)

Nâng cao vai trò của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Tỉnh Cao Bằng ( Nghiên cứu trường hợp lễ hội Pháo hoa, huyện Quảng Uyên)
... Sở Văn hóa, thể thao du lịch tỉnh Cao Bằng 26 Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh Cao Bằng, số 62/SVHTT&DL - QLVH (2 /2013): Về việc tăng cường quản lý, tổ chức hoạt động lễ hội 27 Sở Văn hóa, Thể ... Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch ( 2009), Kỷ yếu hội nghị triển khai công tác văn hóa, thể thao du lịch năm 2010 Bộ Văn hóa, thể thao du lịch (2 008): Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán văn hóa – xã hội ... cấu tổ chức Sở Văn hóa, thể thao du lịch tỉnh Cao Bằng 34 Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, Đề án chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh Cao Bằng( 8/2008) 35...
 • 5
 • 372
 • 0

Nâng cao vai trò của sở văn hoá thể thao du lịch trong công tác bảo tồn phát huy giá trị văn hoá truyền thống của tỉnh cao bằng (nghiên cứu trường hợp lễ hội pháo hoa, huyện quảng uyên

Nâng cao vai trò của sở văn hoá thể thao và du lịch trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của tỉnh cao bằng (nghiên cứu trường hợp lễ hội pháo hoa, huyện quảng uyên
... the thesis: During the analysis, I clarified concepts, studied the forming and developing of Quảng Uyên Pháo Hoa Festival + Evaluating actual state of festival day, actions of Cao Bằng Culture, ... the role of Cao Bằng Culture, Sport and Tourism Department in Cao Bằng Culture, Sport and Tourism Department in preserving and bring into play the traditional cultural values of Cao Bằng Province ... preserving and bring into play the traditional cultural values of Cao Bằng Province (Analysing the case of Phao Hoa Festival, Quảng Uyên Distric) Major: Management Science Supervisors: Assoc.prof,...
 • 2
 • 139
 • 1

Đoàn TNCS hồ chí minh nhạc kỳ tỉnh lạng sơn với việc giữ gìn phát huy bản sắc văn hoá dân tộc

Đoàn TNCS hồ chí minh nhạc kỳ  tỉnh lạng sơn với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc
... cao việc giữ gìn phát huy sắc văn hoá dân tộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nhạc Kỳ - huy n Văn Lãng- tỉnh Lạng Sơn Phạm vi nghiên cứu Về không gian: Trên địa bàn xã Nhạc Kỳ - huy n Văn Lãng- Tỉnh Lạng ... niệm sắc văn hoá dân tộc Bên cạnh khái niệm văn hoá có khái niệm liên quan đến văn hoá Đó khái niệm văn hoá dân tộc, sắc văn hoá dân tộc tính dân tộc văn hoá Văn hoá dân tộc đợc hiểu văn hoá tiêu ... văn hoá - xã hội xã Nhạc Kỳ huy n Văn Lãng - tỉnh Lạng Sơn ổn định phát triển nhanh 2.2 Thực trạng hoạt động đoàn niên nhạc kỳ - văn lãng tỉnh lạng sơn với việc giữ gìn phát huy sắc văn hoá dân...
 • 41
 • 127
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: de tai nghien cu tu tuong ho chi minh ve van hoa va y nghia doi voi viec giu gin va phat huy ban sac van hoa viet nam hien naynhân tố chủ quan và vai trò của nhân tố chủ quan trong việc giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ở việt nam hiện nayphát triển công nghiệp nông thôn góp phần củng cố duy trì và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộcvai trò của sinh viên trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộcniên luận vai trò củtộca báo chí trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dânvai trò của thanh niên đối với đất nướcvai trò của thanh niên đối với xã hộivai trò của thanh niên đối với đảngniên luận vai trò báo chí giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộcnhững biến đổi về giá trị văn hóa truyền thống ở các làng ven đô hà nội trong thời kỳ đổi mớibảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tín ngưỡng của dân tộctính tất yếu và ý nghĩa của công tác bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị văn hoá lịch sử khu phố cổgắn phát triển con người hiện đại với giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộcnội dung yêu cầu kế thừa và phát huy giá trị đạo đức truyền thống của phụ nữđánh giá về việc áp dụng các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước ở việt nam hiện nay theo khung pháp lý hiện hànhPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩBài 48. QuảBài 43. Rễ cây