Slide kinh tế quốc tế chương (2)

slide bài giảng luật kinh tế chương 2 pháp luật về đầu tư

slide bài giảng luật kinh tế chương 2 pháp luật về đầu tư
... án đầu Đầu nước ngồi Quyền nghĩa vụ nhà đầu Lĩnh vực, địa bàn đầu tư, hỗ trợ ưu đãi đầu November 23 , 20 14 Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, LL.M Pháp luật Đầu tư- Sơ lược pháp luật điều chỉnh Luật ... Luật Đầu (29 /11 /20 05), Nghò đònh 108/CP để quy đònh chi tiết thi hành số điều Luật Đầu (22 /09 /20 06) November 23 , 20 14 Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, LL.M Pháp luật Đầu tư- Một số quy định chung đầu ... khu kinh tế; đầu kinh doanh kết cấu hạ tầng • Quyền nhà đầu bảo đảm đầu trường hợp thay đổi pháp luật, sách • Các quyền khác nhà đầu November 23 , 20 14 Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, LL.M 27 Pháp...
 • 41
 • 814
 • 9

Slide bài giảng môn quản lý phát triển kinh tế: Chương 2: Hợp tác nhà nước tư nhân

Slide bài giảng môn quản lý phát triển kinh tế: Chương 2: Hợp tác nhà nước tư nhân
... 1 Khái niệm Hợp tác nhà nước nhân quan hệ đối tác (hợp tác) nhà nước nhân để cung cấp sản phẩm dịch vụ mà nhà nước có trách nhiệm cung cấp 2 Sự cần thiết PPP Nhà nước có trách nhiệm ... (5) Mâu thuẫn Nhà nước vừa chủ sở hữu nhà đầu dự án, không tách quản nhà nước cung cấp dịch vụ 11 Hợp đồng xây dựng - Vận hành -Chuyển giao (BOT) (1) (2) (3) Hợp đồng với nhân thiết kế, ... nhân chi phí nhà nước tự thực Hợp đồng chìa khóa trao tay BT: Xây dựng - Chuyển giao (1)Công trình dự án sở hữu Nhà nước; (2)Chi phí xây dựng công trình đến từ nhân đến từ nhà nước (3)Nhà...
 • 15
 • 300
 • 0

Tài liệu Quản lý nhà nước về kinh tế -Chương 2 pdf

Tài liệu Quản lý nhà nước về kinh tế -Chương 2 pdf
... niệm: Phân cấp quản Nhà nớc kinh tế phân công chuyển giao thẩm quyền (quyền hạn trách nhiệm) cấp khác hệ thống quan quản nhà n ớc kinh tế Các hình thức phân cấp quản 2. 1 Tản quyền: Là hình ... phân cấp quản 2. 2 ủ y quyền: Là việc quan nhà nớc đợc Chính phủ chuyển giao quyền định quản số chức hành nhà nớc cho quan khác hệ thống Các quan đợc ủy quyền đợc hởng chế bán tự quản không ... trách nhiệm quản v tài cấp khác máy Chính phủ Trung ơng Thực chất chuyển giao quyền định cụ thể, chức tài quản cụ thể cho cấp khác song quyền lực pháp thuộc Chính phủ Trung ơng 2 Các hình...
 • 16
 • 1,031
 • 9

Nguyên lý thống kê kinh tế chương 2 - Các mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội pptx

Nguyên lý thống kê kinh tế chương 2 - Các mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội pptx
... ty X qua năm sau: Năm 20 01 20 02 2003 20 04 20 05 20 06 20 07 Sản lượng hàng hóa (1.000 tấn) 24 0,0 25 9 ,2 2 82, 5 29 9,5 323 ,4 355,8 387,8 Hãy tính tốc độ phát triển cố định tốc độ phát triển liên hoàn ... động thái  Khái niệm – Là tiêu phản ánh biến động theo thời gian mức độ tiêu kinh tế hội – Tử số (y1): mức độ cần nghiên cứu, mẫu số (y0): mức độ kỳ gốc – Kỳ gốc cố định: y0 cố định qua thời ... độ phát triển sản lượng hàng tiêu thụ (1000 tấn) Cty giai đoạn 20 01 -2 0 07 Sản lượng (1.000 tấn) 24 0,0 25 9 ,2 2 82, 5 29 9,5 323 ,4 355,8 20 07 387,8 1–17 Số trung vị Me Số trung vị Me  Khái niệm –...
 • 42
 • 1,448
 • 3

CUNG LAO ĐỘNG TRONG NỀN KINH TẾ CHƯƠNG 2 Kinh tế học lao động

CUNG LAO ĐỘNG TRONG NỀN KINH TẾ CHƯƠNG 2 Kinh tế học lao động
... nguồn cung lao động cho kinh tế II CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CUNG LAO ĐỘNG TRONG NỀN KINH TẾ 33  Hệ thống y tế (ảnh hưởng tới quy mô chất lượng nguồn cung lao động)  Mức độ hội nhập kinh tế quốc ... coi định lao động cá nhân lựa chọn nghỉ ngơi lao động nhằm lĩnh lương  Cầu nghỉ ngơi xem mặt đối lập Cung lao động KHÁI NIỆM VỀ CUNG LAO ĐỘNG  Cung lao động xã hội (hay tổng cung lao động xã ... quốc gia lao động già hay lao động trẻ II CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CUNG LAO ĐỘNG TRONG NỀN KINH TẾ 30  Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động  Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động nam có xu hướng giảm,...
 • 53
 • 167
 • 0

Bài giảng Pháp luật kinh tế: Chương 2 Phạm Hải Châu

Bài giảng Pháp luật kinh tế: Chương 2 Phạm Hải Châu
... có thoả thuận khác 8 .20 11 25 IV ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI (Theo Luật đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 20 05 có hiệu lực ngày 01/07 /20 06) 8 .20 11 26 Khái niệm đặc điểm ... - xã hội + Thực quy định pháp luật bảo vệ môi trƣờng + Thực nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật 8 .20 11 32 * Nghĩa vụ nhà đầu tƣ (Điều 20 ) + Tuân thủ quy định pháp luật thủ tục đầu tƣ; thực ... CHƢƠNG II ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP (Theo Luật doanh nghiệp ngày 29 /11 /20 05 có hiệu lực 01/7 /20 06) 8 .20 11 Các doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp năm 20 05 10 Doanh nghiệp Nhà...
 • 59
 • 125
 • 0

Bài giảng ứng dụng tin học trong khối ngành kinh tế chương 2 TS lê ngọc hướng

Bài giảng ứng dụng tin học trong khối ngành kinh tế chương 2  TS lê ngọc hướng
... công thức: SYD = (Cost - Salvage)*(Life -i)*Tsd/(1 +2+ +n) Trong đó: i thứ tự năm sử dụng (1, 2, , n) Tsd hệ số sử dụng thời gian kỳ khấu hao 6/16 /20 14 Lờ Ngc Hng 18 Phần thứ hai Các hàm tính ... vay 12 năm phải trả 10 lần với lãi suất 12% / năm Vậy tổng toàn số tiền phải toán (vốn lãi) quy thời điểm cuối năm thứ 12 ?25 Lờ Ngc Hng 6/16 /20 14 Phần thứ hai Các hàm tài 6/16 /20 14 Lờ Ngc Hng 26 ... FVCSHEDULe=Principal*(1+Rate1)*(1+Rate2)* (1+Raten) Trong đó: Principal giá trị ban đầu đàu tư Schedule dãy tỷ lệ lãi áp dụng Ratei lãi suất kỳ thứ i (i = n) 6/16 /20 14 Lờ Ngc Hng 29 Vớ d: Tớnh tng s tin khỏch hng nhn...
 • 119
 • 32
 • 1

Bài giảng mô hình toán kinh tế chương 2 nội dung của phương pháp mô hình trong nghiên cứu kinh tế

Bài giảng mô hình toán kinh tế  chương 2 nội dung của phương pháp mô hình trong nghiên cứu kinh tế
... động tới tởng chi phí mức tối ưu 22 hình cân 2. 1 Mơ hình cân thị trường riêng Ví dụ : mơ hình MH 1, MH Bài tập : Mức cầu loại hàng hóa: D = 1,5 M0,3.p-0 ,2 mức cung loại hàng này: S = 1,4.p0,3 ... động thu nhập tới mức giá cân 23 hình cân 2. 2 Mơ hình cân kinh tế vĩ mơ Giả sử : Y : thu nhập quốc dân C : Nhu cầu tiêu dùng dân cư I : Nhu cầu đầu tư dân cư Phương trình cân bằng: Y = C + ... Nhu cầu xuất, nhập 24 2. 2 Mơ hình cân kinh tế vĩ mơ Y = C + I + G + EX – IM Trong đó: C = C0 + (Y - T) I = I0 - r C0 > 0; <  < với  > T =  + Y với  > 0; <  < Giải mơ hình ta có : C0 -...
 • 33
 • 338
 • 0

Bài giảng luật kinh tế chương 2

Bài giảng luật kinh tế  chương 2
... nhõn hoc ngi i din h gia ỡnh gi n ng ký kinh doanh h kinh doanh cỏ th n C quan ng ký kinh doanh cp huyn ni t a im kinh doanh Ni dung n ng ký kinh doanh h kinh doanh cỏ th gm cú: H tờn, s chng ... ton b ti sn ca mỡnh i vi hot ng kinh doanh (Khon iu 24 NDD109 /20 04/N-CP) * c im phỏp lý Cỏ nhõn,h gia ỡnh lm ch Kinh doanh quy mụ nh Chu trỏch nhim vụ hn * ng ký kinh doanh iu kin Ch th ... trỏch nhim bng ton b ti sn ca mỡnh i vi hot ng kinh doanh (Khon iu 17 NDD 02/ 2000/N-CP) H kinh doanh cỏ th mt cỏ nhõn hoc h gia ỡnh lm ch, ch c ng ký kinh doanh ti mt a im, s dng khụng quỏ mi lao...
 • 28
 • 58
 • 0

Bài giảng môn nguyên lý thống kê kinh tế chương 2 tổng hợp thống kê

Bài giảng môn nguyên lý thống kê kinh tế  chương 2 tổng hợp thống kê
... năm kinh nghiệm Kết điều tra sau: Đ/v : 1000đ/tháng 24 00 27 00 23 50 29 00 25 00 28 00 28 00 22 00 28 00 27 00 24 00 3000 29 50 26 00 27 00 23 00 27 00 25 00 26 00 23 00 25 00 27 50 27 00 27 50 3000 25 50 27 00 23 50 26 50 ... Điều tra thống Dữ liệu TK Tổng hợp Thống Sắp xếp số liệu Phân tổ thống Bảng TK Đồ thị TK VD1 : Có số liệu giá trị xuất 30 doanh nghiệp công nghiệp Hà nội năm 20 09 sau Trên sở ... việc phân chia đơn vị tổng thể thống thành tổ (và tiểu tổ) có tính chất khác sở vào (hay số) tiêu thức định 2 – Ý nghĩa phân tổ thống - Được dùng nhiều điều tra thống kê, đặc biệt điều tra...
 • 42
 • 300
 • 0

Slide bài giảng kinh doanh quốc tế - Chương 2

Slide bài giảng kinh doanh quốc tế - Chương 2
... thương mại quốc tế có xảy nước không? 1.3 LÝ THUYẾT LI THẾ SO SÁNH  Tác giả - David Ricardo (17 72 - 1 823 ), nhà kinh tế họa người Anh (gốc Do Thái), tác phẩm “Những nguyên lý kinh tế trò thuế” ... thương mại quốc tế  Vai trò Nhà nước việc điều tiết ngoại thương  Nhược điểm  Đơn giản, chưa giải thích tượng kinh tế 1 .2 LÝ THUYẾT LI THẾ TUYỆT ĐỐI  Tác giả - Adam Smith (1 723 - 1790), người ... trường quốc tế cần môi trường kinh doanh thuận lợi lực cạnh tranh thân doanh nghiệp 21 1.9 LÝ THUYẾT LI THẾ CẠNH TRANH QUỐC GIA – KIM CƯƠNG CỦA PORTER (tt) yếu tố tác động đến lực cạnh tranh doanh...
 • 33
 • 1,703
 • 22

Slide bài giảng môn kinh doanh quốc tế: Chương 2: Môi trường kinh doanh trong nước

Slide bài giảng môn kinh doanh quốc tế: Chương 2: Môi trường kinh doanh trong nước
... lực: Kinh tế thị trường hay kinh tế mệnh lệnh • Thông thường người ta thường phân chia hệ thống kinh tế làm ba loại: – Kinh tế huy – Kinh tế thị trường Kinh tế hỗn hợp KINH TẾ CHỈ HUY • Nhà nước ... Nội dung Môi trường văn hóa Môi trường trị, pháp luật Môi trường kinh tế Môi trường văn hóa Khái niệm văn hóa • Tập hợp giá trị vật chất tinh ... Dựa giáo huấn Môi trường kinh tế Hệ thống kinh tế • Hệ thống kinh tế quốc gia bao gồm cấu trình mà quốc gia phân bổ nguồn lực thực hoạt động thương mại • Việc phân loại hệ thống kinh tế thường...
 • 52
 • 409
 • 0

Slide môn lịch sử kinh tế quốc dân: Chương 2: Kinh tế nước Mỹ

Slide môn lịch sử kinh tế quốc dân: Chương 2: Kinh tế nước Mỹ
... trạng phát triển kinh tế: Sau nội chiến (1861-1865), từ nước phụ thuộc vào châu Âu, nước Mỹ nhanh chóng trở thành quốc gia công nghiệp đứng đầu giới  Nước Mỹ vươn lên trở thành kinh tế số giới  ... Xâm nhập thị trường nước châu Á, Phi, Mỹ latinh thông qua chương trình viện trợ  Điều chỉnh kinh tế từ kinh tế phục vụ chiến tranh sang thời bình  Kết quả: Nền kinh tế Mỹ tiếp tục trì tốc độ ... tranh Mỹ trở thành trung tâm kinh tế tài giới tư chủ nghĩa, đồng thời chủ nợ lớn nhất, riêng nước Tây Âu vay nợ Mỹ tỷ USD Thời kỳ 1914 - 1945: Diễn biến lịch sử   Cuộc khủng hoảng kinh tế 1920-1921...
 • 26
 • 2,533
 • 0

SLIDE đàm phán và ký kết hợp đồng kinh tế kinh doanh quốc tế Chương 2 - tổ chức đàm phán

SLIDE đàm phán và ký kết hợp đồng kinh tế kinh doanh quốc tế Chương 2 - tổ chức đàm phán
... SỰ CỦA ĐÀM PHÁN Vai trò tổ chức nhân đoàn đàm phán Nhân đoàn đàm phán Tổ chức nhân đoàn đàm phán 3.1 Vai trò tổ chức nhân đoàn đàm phán  Việc đàm phán đòi hỏi người đàm phán phải nắm nghiệp vụ, ... phong kinh doanh doanh nhân nước I Các công việc tổ chức đàm phán  Các công việc phải làm tổ chức đàm phán: Khâu mở đầu : tổ chức thu thập xử lý thông tin Khâu thứ hai : tổ chức nhân trình đàm phán ... nêu đàm phán mà vấn đề trước đàm phán có ý kiến , quan điểm khác , chưa trí Trên sở thỏa thuận , thống vấn đề bàn bạc đàmphán, đôi bên tiến hành kết hợp đồng kinh doanh quốc tế tổ chức thực hợp...
 • 22
 • 184
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nguyên lý thống kê kinh tế chương 2bài tập toán kinh tế chương 2bài tập mô hình toán kinh tế chương 2bai tap nguyen li thong ke kinh te chuong 2bài giảng kinh tế quốc tế chương 2bài giảng môn kinh tế quốc tế chương 2bài tập kinh tế quốc tế chương 2bài tập kinh tế quốc tế chương 2 có lời giảitài liệu môn kinh tế quốc tế chương 2kinh tế quốc tế chương 2giải bài tập kinh tế quốc tế chương 2bài thuyết trình môn quản trị kinh doanh quốc tế chương 2 lý thuyết về thương mại quốc tế và sự hợp nhất kinh tếbài tập kinh tế quốc tế chương 2 có đáp ánslide kinh tế vĩ mô chương 2bài tập tài chính quốc tế chương 2Văn bản - Tài liệu | Trang chủVăn bản - Tài liệu | Trang chủKe hoach so 4177 KH UBND (phat trien trang trai 2016 2020)Văn bản - Tài liệu | Trang chủVăn bản - Tài liệu | Trang chủufma so kx 03 11 1522269ufthong tu 08 2012 tt bkhcn22299ufthu tuc quy trinh thanh toan de tai235031f9c0 THONG BAO TUYEN DUNG CONG TY O TO HAI AUDe an tuyen sinh DHCQ 2017 cua DHQGHNTài liệu Ashrae 62 1Phieu dong gop y kien DHDCD 2014Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 PL3BC tai chinh hop nhat-Qui 3-08Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008 - Dien Quang 2 Bao cao cua BGDBáo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2007 - Dien Quang 5 Thuyet minh BCTCBáo cáo tài chính - Bao cao tai chinh bctc_q4_2016BaoCaoThuongNien2016 w20.5xh29.5cm 170314 PRINTBáo cáo thường niên 2009 (PHẦN I)Báo cáo tài chính tóm tắt 2008