CÁC DẠNG TOÁN hữu cơ HIDROCACBON

Cac dang toan huu co tong hop 11NC

Cac dang toan huu co tong hop 11NC
... A CH3COOH B CF3COOH C CCl3COOH D CBr3COOH Câu 12 Cho hợp chất sau: CH3COOH, CF3COOH, CCl3COOH, CBr3COOH Hợp chất có tính axit mạnh là: A CF3COOH B CBr3COOH C CH3COOH Axit acrylic (CH2=CH−COOH) ... (CH3)2CHCOOH, CH3COOH, HCOOH, (CH3)3CCOOH Câu 57 Chiều giảm dần tính axit (tính từ trái qua phải) axit cho là: (CH3)3CCOOH, A HCOOH, CH3COOH, (CH3)2CHCOOH, (CH3)3CCOOH B (CH3)2CHCOOH, CH3COOH, HCOOH ... CH3COOH, CH3COOCH3, C2H5COOH D CH2=C(CH3)CHO thúc thí nghiệm thu 10,56 D 80% B CH3COOCH3, CH3CH2CH2OH, CH3COOH, C2H5COOH C CH3CH2CH2OH, CH3COOH, CH3COOCH3, C2H5COOH CH3CH2CH2OH, C2H5COOH D CH3COOH,...
 • 116
 • 520
 • 3

skkn xây dựng phương pháp tính và sử dụng độ bất bão hòa để giải quyết các dạng toán hữu trong chương trình hóa học trung học phổ thông

skkn xây dựng phương pháp tính và sử dụng độ bất bão hòa để giải quyết các dạng toán hữu cơ trong chương trình hóa học trung học phổ thông
... kt trung bỡnh II.2.1 Gii phỏp Xột phõn t hp cht hu c X cú CTTQ CxHyOzNt + Tớnh BBH Kphõn t =KGc + K Chc n Br n H + kphõn t = k = = nX nX + Kt hp vi tớnh trung bỡnh s nguyờn t C, H , lng mol trung ... nhúm chc phõn t - Hp cht hu c a chc: Hp cht cha t loi nhúm chc ging trong phõn t - Hp cht hu c chc: Hp cht cha t loi nhúm chc khỏc trong phõn t * Mt s loi nhúm chc ph bin hoỏ hc THPT Ancol, Phenol( ... phỏp s liờn kt trung bỡnh + Phng phỏp phõn tớch h s phn ng chỏy hp cht hu c III Mt s - bbh: - p: - lk: - CTCT - THPT t vit tt ti: bt bóo ho ng phõn Liờn kt Cụng thc cu to Trung hc ph thụng...
 • 21
 • 769
 • 3

Các dạng toán hữu tổng hợp 11NC

Các dạng toán hữu cơ tổng hợp 11NC
... Hiđrocacbon có cơng thức phân tử cơng thức đơn giản nào? Bài 12: Hãy thiết lập cơng thức phân tử hợp chất hữu trường hợp sau: a) Đốt cháy hồn tồn 10 mg hợp chất sinh 33,85 mg CO 6,95 mg H2O Tỉ khối hợp ...  T → → → 1:1 t0 X, Y, Z, T hợp chất hữu cơ, cơng thức T là: A HCHO B CH3OH C CH2O2 D CH3CHO Câu 77 Biện pháp khơng áp dụng để làm tăng hiệ suất q trình tổng hợp CH 3COOC2H5 từ axit ancol tương ... phần phần trăm ngun tố hợp chất hữu Bài 8: Đốt cháy hồn tồn 18,9 mg hợp chất hữu cho 17,6 mg CO 5,4 mg nước Khi đốt cháy hồn tồn 9,45 mg hợp chất ( có chất xúc tác thích hợp ) cho hiđroclorua...
 • 111
 • 324
 • 6

toàn bộ các dạng hóa hữu 11

toàn bộ các dạng hóa hữu cơ 11
... câu sau: a Các ngun tử phân tử hợp chất hữu liên kết với khơng theo trật tự định b Liên kết ngun tử cacbon với ngun tử phi kim phân tử hợp chất hữu liên kết cộng hố trị c Các chất có cơng thức ... Al(OH)4 D Al(OH)3 50 C4H10O C4H11N có số lượngđồng phân cấu tạo là: A B C D 51 Ý nghĩa to lớn phát triển hố học hữu lần tổng hợp hợp chất hữu từ hợp chất vơ C chất hữu cơ: axit axetic, urê, đường, ... hiđrocacbon A B thể khí, A có cơng thức C2xHy; B có cơng thức CxH2x (trị số x cơng thức nhau) Lập cơng thức phân tử A B Biết tỉ khối A metan 3,625 tỉ khối B He Viết cơng thức cấu tạo A B Tính lượng...
 • 103
 • 85
 • 0

Một số dạng toán hữu lớp 12

Một số dạng toán hữu cơ lớp 12
... an thần, III .Một số lu ý giải toán andehit -xeton 1.Nếu toán yêu cầu xác định CTHH andehit cha rõ no hay không no;đơn hay đa chức trớc hết xác định số nhóm CHO da vào p tráng gơng (số mol Ag tạo ... định số liên kết CTPT để viết CTCT xi (ni 2) + x A (nA 2) + x B (nB 2) + + = = 2 ) (số liên kết Trong : xi : số nguyên tử nguyên tố (i) ni : hoá trị nguyên tố = 0,1,2, Ví dụ :Xác định số ... b MB + = ( 1) a + b + (a,b số mol A, B) a M A + b MB + M = dhh M X = ( 2) khiX a + b + áp dụng (1) (2) ta xác định %thể tích hay% số mol A B Bài toán áp dụng: Một hỗn hợp ankan đồng đẳng...
 • 35
 • 651
 • 7

Ảnh hưởng của các dạng phức hữu pomior đến sinh trưởng, khả năng ra hoa và năng suất phẩm chất dứa cayen trên vùng đất đồi tân yên bắc giang

Ảnh hưởng của các dạng phức hữu cơ pomior đến sinh trưởng, khả năng ra hoa và năng suất phẩm chất dứa cayen trên vùng đất đồi tân yên bắc giang
... Khảo sát tình hình trồng dứa Bắc Giang xã Việt Ngọc huyện Tân Yên tỉnh Bắc giang - ảnh h ởng dạng phân bón phức hữu Pomior đến sinh tr ởng dứa Cayen - ảnh h ởng dạng phức hữu Pomior đến khả hoa, ... hoạch dứa Cayen - ảnh h ởng phân bón phức hữu Pomior đến suất phẩm chất dứa Cayen nguyên liệu 32 - Hiệu kinh tế sử dụng dạng phân bón phức hữu Pomior sản xuất dứa Cayen xã Việt Ngọc - Tân Yên Bắc ... canh dứa, có thêm chế phẩm cho xử lý rải vụ thu hoạch dứa, tiến hành đề tài nghiên cứu: ảnh h ởng dạng phân bón phức hữu Pomior đến sinh tr ởng, khả hoa suất, phẩm chất dứa Cayen vùng đất đồi Tân...
 • 83
 • 296
 • 1

Ảnh hưởng của các dạng phức hữu pomior đến sinh trưởng, khả năng ra hoa và năng suất phẩm chất dứa cayen trên vùng đất đồi tân yên bắc giang

Ảnh hưởng của các dạng phức hữu cơ pomior đến sinh trưởng, khả năng ra hoa và năng suất phẩm chất dứa cayen trên vùng đất đồi tân yên bắc giang
... 4.2.1.2 Sản phẩm dứa cô đặc 4.2.1.3 Sản phẩm dứa đông lạnh 4.2.2 Đánh giá khả cạnh tranh v tác động chi phí đầu v o đến khả cạnh tranh 4.2.2.1 Khả cạnh tranh sản phẩm Việt Nam so với sản phẩm loại ... nghiệp (trồng dứa) 74 3.4 Các tiêu đánh giá khâu chế biến sản phẩm dứa 75 3.5 Các tiêu đánh giá khâu tiêu thụ sản phẩm dứa 75 3.6 Các tiêu đánh giá khả cạnh tranh 75 4.1 Diện tích trồng dứa qua năm ... xuất nớc [16] Các sản phẩm ng nh rau đa dạng chủng loại Các mặt h ng bao gồm (1) rau tơi loại; (2) rau chế biến, chia th nh rau đóng hộp (đồ hộp rau v đồ hộp quả), rau đông lạnh v rau sấy muối...
 • 148
 • 149
 • 0

PP CHỨNG MINH CÁC DẠNG TOÁN HH BẢN

PP CHỨNG MINH CÁC DẠNG TOÁN HH CƠ BẢN
... th¼ng · - Chøng minh ABC = 180 - Chøng minh BA, BC lµ hai tia ph©n gi¸c cđa hai gãc ®èi ®Ønh D¹ng 7: Chøng minh tam gi¸c c©n, ®Ịu, vu«ng a) Chøng minh tam gi¸c c©n: - Chøng minh hai c¹nh cđa ... b»ng - Chøng minh ba gãc cđa tam gi¸c ®ã b»ng - Chøng minh tam gi¸c ®ã c©n vµ cã mét gãc b»ng 600 c) Chøng minh tam gi¸c vu«ng: - Chøng minh tam gi¸c ®ã cã mét gãc vu«ng - Chøng minh tam gi¸c ... minh ®¼ng thøc h×nh häc  C¸ch chøng minh: Gi¶ sư ph¶i chøng minh ®¼ng thøc: MA.MB = MC.MD: - Ta cã thĨ chøng minh: ∆MAC ∼ ∆MDB hc ∆MAD ∼ ∆MCB Tài liệu ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán...
 • 3
 • 221
 • 0

bài tập bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu

bài tập bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu cơ
... Khóa h c LTðH môn Hóa –Th y Ng c B o toàn kh i lư ng toán h!u C CH3COO (CH2)2 OOCC2H5 D CH3OOC CH2 COO C3H7 (Trích ñ$ thi tuy&n sinh ðH – Cð ... c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58)58)12 Trang | Khóa h c LTðH môn Hóa –Th y Ng c B o toàn kh i lư ng toán h!u Câu 29: Cho 15 gam h n h p amin ñơn ch$c, bIc mBt tác ddng vYa ñ> vNi dung d[ch ... khí g m 0,06 mol C2H2 0,04 mol H2 vNi xúc tác Ni, sau mBt thfi gian thu ñư c h n h p khí Y Dpn toàn bB h n h p Y lBi tY tY qua bình ñgng dung d[ch brom (dư) l&i 0,448 lít h n h p khí Z (^ ñktc)...
 • 3
 • 531
 • 28

bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu

bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu cơ
... HCOOH D C3H7COOH A C2H5COOH (Trích ñ6 thi tuy$n sinh ðH – Cð kh9i B – 2008) Bài toán v> ph n ?ng gQm toàn chDt khí Trong toán d.ng này, ch,t tham gia t.o thành sau ph n #ng ñ u ch,t khí, s li u ... i khan thu ñư c B 16,30 gam C 7,09 gam D 8,15 gam A 7,82 gam Bài toán v> ph n ?ng th- “Hiñro linh ñOng” Thông thưHng, s li u c8a toán sV xoay quanh ñ.i lư ng: kh i lư ng kim lo.i, h p ch,t (mu ... Khóa h c LTðH môn Hóa –Th y Ng c A 17,8 gam B o toàn kh i lư ng toán h!u B 18,24 gam C 16,68 gam D 18,38 gam (Trích ñ6 thi tuy$n sinh ðH – Cð kh9i B – 2008)...
 • 3
 • 380
 • 12

Tài liệu Lý thuyết và phương pháp các dạng toán phần dao động lớp 12 pdf

Tài liệu Lý thuyết và phương pháp các dạng toán phần cơ dao động lớp 12 pdf
... 0905930406 X O v0 Trang 12 thuy t phương pháp gi i d ng toán ph n dao đ ng l p 12 D ng 18 : T ng h p hai dao đ ng phương t n s + Hai dao đ ng u hoà phương t n s : Phương trình dao đ ng d ng: x1 ... (: 0905930406 Trang thuy t phương pháp gi i d ng toán ph n dao đ ng l p 12 D ng 5: Xác đ nh lư ng c a dao đ ng u hoà Phương trình dao đ ng có d ng: x = Acos(ωt + ϕ) m Phương trình v n t c: ... (: 0905930406 Trang 11 thuy t phương pháp gi i d ng toán ph n dao đ ng l p 12 D ng 17 : Bài toán l c đ t dây - va ch m 1) Bài toán đ t dây: Khi lăc đ t dây v t bay theo phương ti p n v i qu...
 • 14
 • 289
 • 2

Bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu bài tập tự luyện pot

Bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu cơ bài tập tự luyện pot
... Khóa h c LTðH môn Hóa –Th y Ng c B o toàn kh i lư ng toán h u C CH3COO-(CH2)2-OOCC2H5 D CH3OOC-CH2-COO-C3H7 (Trích ñ thi n sinh ðH – Cð kh i ... trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa h c LTðH môn Hóa –Th y Ng c B o toàn kh i lư ng toán h u Câu 29: Cho 15 gam h n h p amin ñơn ch c, b c m t tác d ng v a ñ v i dung d ch ... khí g m 0,06 mol C2H2 0,04 mol H2 v i xúc tác Ni, sau m t th i gian thu ñư c h n h p khí Y D n toàn b h n h p Y l i t t qua bình ñ ng dung d ch brom (dư) l i 0,448 lít h n h p khí Z ( ñktc) có...
 • 3
 • 383
 • 10

Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu bài tập tự luyện docx

Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu cơ bài tập tự luyện docx
... Khóa h c LTðH môn Hóa –Th y Ng c B o toàn nguyên t toán h u Câu 13: ð t cháy hoàn toàn m t th tích khí thiên nhiên g m metan, etan, propan b ng oxi không khí ... t cháy hoàn toàn lư ng khí thiên nhiên là: A 70 lít B 78,4 lít C 84 lít D 56 lít Câu 14: ð t cháy hoàn toàn m t th tích khí thiên nhiên g m metan, etan, propan b ng oxi không khí (trong không ... cháy hoàn toàn X khí oxi dư, r i d n toàn b s n ph m sinh qua bình ñ ng H2SO4 ñ c ð tăng kh i lư ng c a bình H2SO4 ñ c là: A 18 gam B 36 gam C gam D 4,5 gam Câu 16: ð t cháy hoàn toàn 1,608g...
 • 2
 • 426
 • 10

Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu tài liệu bài giảng docx

Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu cơ tài liệu bài giảng docx
... Khóa h c LTðH môn Hóa –Th y Ng c B o toàn nguyên t toán h u - Chu i ph n ng chuy n hóa nhóm ch c: Anken ⇌ Ancol ⇌ An®ehit/Xeton → Axit cacboxylic (B o toàn nguyên t C: ñ t cháy h n h p ban ñ u ... m t th i gian thu ñư c h n h p khí X g m CH4, C2H6, C2H4, C3H6 C4H10 ð t cháy hoàn toàn X khí oxi dư, r i d n toàn b s n ph m sinh qua bình ñ ng H2SO4 ñ c ð tăng kh i lư ng c a bình H2SO4 ñ c...
 • 2
 • 259
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: cac dang hóa huu co thi dai hocbài tập bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu cơcác dạng hóa hữu cơ 12các dạng acid hữu cơ thường gặp trong sữa tươicac bai toan huu co hay va kho lop 12các dạng lân hữu cơ thường gặp trong đấtcác dạng toán hóa hữu cơ thi đại họccác dạng toán hóa hữu cơ 12các dạng toán hóa hữu cơ lớp 11các dạng toán hóa học hữu cơ 11các dạng toán cơ bảncác dạng toán khảo sát hàm số cơ bảncác dạng toán và phương pháp giải hóa vô cơcác dạng toán cơ bản về lượng giáccác dạng toán xác suất thống kê cơ bảnBáo cáo tài chính Quý III năm 201601. chuong trinh du kien01. chuong trinh du kien03. hdqt bao cao su dung ns 2016 2017 tviet04. bdh bao cao tong ket 2016 kh2017 trinh dhcd v5thong bao moi hop dai hoi dong co dong 2014nghiquyet dhcd lan1 20071.1. dieu kien de cu ung cu hdqt bks 2017nq 02 thay doi dia diem dat tru so chinh tpbankquyche to chuc va hoat dong bks23042011 0Sơ yếu lý lịch của ủy viên HĐQT và thành viên BKS bầu bổ sungTờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế Tổ chức và Hoạt động của HĐQTBáo cáo của TGĐ tại ĐHĐCĐ thường niên 2009Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2009bao cao nam 2010 hdqtchuong trinh dhcd tpb 2010 5to trinh sua doi bo sung dieu le tpb20102.hdqt to trinh ngan sach 2014 0moi moi moi. chuong trinh du kienTờ trình Ngân sách hoạt động & thù lao của Ban Kiểm soát năm 2011