PHCN trẻ chậm phát triển trí tuệ

PHCN trẻ chậm phát triển trí tuệ

PHCN trẻ chậm phát triển trí tuệ
... chức trẻ chậm phát triển trí tuệ Phục hồi chức trẻ chậm phát triển trí tuệ Giới thiệu Chậm phát triển trí tuệ (PTTT) tình trạng: n Trẻ trí tuệ mức trung bình, khả tư chậm n Khả học tập trẻ chậm ... sỹ PHCN, kỹ thuật viên PHCN Khoa PHCN bệnh viện trung ương-tỉnh, trung tâm chỉnh hình PHCN để có thông tin PHCN cho trẻ bị chậm phát triển trí tuệ 4.3Hướng nghiệp n Các công việc người chậm phát ... nghịu Trẻ bị chậm phát triển trí tuệ học nói muộn (Đề nghị tham khảo mốc phát triển ngôn ngữ bình thường trẻ, trình bày cuối tài liệu này) Các dấu hiệu phát hiện: Trẻ bị chậm nói, nguyên nhân chậm...
 • 32
 • 215
 • 0

Một số biện pháp dạy kĩ năng tự phục vụ cho trẻ chậm phát triển trí tuệ ở tiểu học

Một số biện pháp dạy kĩ năng tự phục vụ cho trẻ chậm phát triển trí tuệ ở tiểu học
... vệc dạy tự phục vụ cho trẻ châm phát triển trí tuệ tiểu học - Đề xuất biện pháp dạy tự phục vụ cho trẻ chậm phát triển trí tuệ tiểu học Đối tượng nghiên cứu Một số biện pháp dạy tự phục ... việc dạy tự phục vụ cho trẻ chậm phát triển trí tuệ tiểu học Kết luận chương CHƯƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY KĨ NĂNG TỰ PHỤC VỤ CHO TẺ CHẬM PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ TIỂU HỌC 3.1 Cơ sở đề xuất biện pháp ... CHƯƠNG THỰC TRẠNG CỦA VIỆC DẠY KĨ NĂNG TỰ PHỤC VỤ CHO TRẺ CHẬM PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ TIỂU HỌC 2.1 Thực trạng việc dạy tự phục vụ cho trẻ chậm phát triển trí tuệ tiểu học Để trẻ làm việc dễ Nhiều...
 • 20
 • 7,260
 • 55

Thực trạng xây dựng Kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ Chậm phát triển trí tuệ của giáo viên dạy hòa nhập tại các trường tiểu học trên ñịa bàn quận Liên Chiểu

Thực trạng xây dựng Kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ Chậm phát triển trí tuệ của giáo viên dạy hòa nhập tại các trường tiểu học trên ñịa bàn quận Liên Chiểu
... Ch m phát tri n trí tu 12 1.4 Giáo d c hòa nh p cho tr Ch m phát tri n trí tu 16 1.5 Xây d ng k ho ch giáo d c nhân 21 CHƯƠNG TH C TR NG XÂY D NG K HO CH GIÁO D C CÁ NHÂN CHO TR CH M PHÁT ... v giáo d c ñ c bi t, giáo d c cho tr CPTTT, ngư i n m ñư c trình t bư c trình xây d ng k ho ch giáo d c nhân cho tr Giáo viên ch nhi m ngư i ti n hành xây d ng k ho ch giáo d c nhân cho ... 10% giáo viên cho r ng h c n có kĩ trình xây d ng k ho ch giáo d c nhân V kĩ chia nh nhi m v h c t p phân b th i gian cho t ng ho t ñ ng: Có 40% giáo viên cho r ng ñ xây d ng k ho ch giáo...
 • 127
 • 4,712
 • 26

Nghiên cứu thực trạng công tác Can thiệp sớm cho trẻ chậm phát triển trí tuệ trên địa bàn TP Đà Nẵng

Nghiên cứu thực trạng công tác Can thiệp sớm cho trẻ chậm phát triển trí tuệ trên địa bàn TP Đà Nẵng
... m phát tri n trí tu ñ a bàn TP Đà N ng” M C ĐÍCH NGHIÊN C U Đ tài nghiên c u th c tr ng CTS cho tr CPTTT ñ a bàn TP Đà N ng ñ ñ xu t m t s bi n pháp nh m tri n khai r ng rãi phát tri n công tác ... nhiên, ñ a bàn Q Liên Chi u - TP Đà N ng, công tác CTS cho tr CPTTT v n chưa ñư c quan tâm tri n khai ñúng m c T nh ng lí nêu trên, ch n ñ tài: Nghiên c u th c tr ng công tác Can thi p s m cho tr ... bi t TT nuôi d y tr CPTTT ñ a bàn TP Đà N ng 3.2 Đ i tư ng nghiên c u Quá trình CTS cho tr CPTTT ñ a bàn TP Đà N ng GI THI T KHOA H C CTS cho tr CPTTT ñ a bàn TP Đà N ng chưa ñư c quan tâm tri...
 • 92
 • 1,685
 • 3

Hình thành kĩ năng giao tiếp cho trẻ Chậm phát triển trí tuệ trường Tiểu học Hải Vân thông qua hoạt động vui chơi

Hình thành kĩ năng giao tiếp cho trẻ Chậm phát triển trí tuệ trường Tiểu học Hải Vân thông qua hoạt động vui chơi
... luy n giao ti p cho tr CPTTT ñây, xin ñ bi n pháp giáo d c giao ti p cho tr CPTTT thông qua ho t ñ ng vui chơi ti n hành th c nghi m tr CPTTT Chương III HÌNH THÀNH KĨ NĂNG GIAO TI P CHO H ... rèn luy n giao ti p vai trò c a vi c hình thành giao ti p cho tr CPTTT thông qua ho t ñ ng vui chơi H u h t giáo viên ñ u cho r ng công tác ñóng vai trò quan tr ng s hình thành phát tri n ... 1.6 RÈN LUY N KĨ NĂNG GIAO TI P QUA HO T Đ NG VUI CHƠI CHO TR CPTTT 1.6.1 Lí lu n v ho t ñ ng vui chơi 1.6.1.1 Khái ni m v ho t ñ ng vui chơi Chơi, vui chơi m t thiên tính, m t b n năng, m t nhu...
 • 88
 • 878
 • 8

Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề quản lý hành vi bất thường của trẻ chậm phát triển trí tuệ ở khối 5, trường tiểu học Hải Vân

Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề quản lý hành vi bất thường của trẻ chậm phát triển trí tuệ ở khối 5, trường tiểu học Hải Vân
... thuy t - Phương pháp nghiên c u th c ti n + Phương pháp quan sát + Phương pháp ñi u tra b ng ankét + Phương pháp ph ng v n, trò chuy n + Phương pháp th ng kê toán h c + Phương pháp l y ý ki ... c H i Vân 4.2 Ph m vi nghiên c u S d ng phương pháp gi i quy t v n ñ ñ qu n lí HVBT c a tr CPTTT kh i l p - Trư ng Ti u h c H i Vân M Đ U Phương pháp nghiên c u - Phương pháp nghiên c u thuy ... TR NG GIÁO VI N S D NG PHƯƠNG PHÁP GI I QUY T V N Đ TRONG VI C QU N LÍ HVBT C A TR CPTTT KH I L P TRƯ NG TI U H C H I VÂN 2.3 Th c tr ng giáo vi n s d ng phương pháp gi i quy t v n ñ vi c qu n...
 • 29
 • 448
 • 1

Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề ñểquản lí hành vi bất thường của trẻ chậm phát triển trí tuệ ở khối lớp 5, Trường Tiểu học Hải Vân, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề ñểquản lí hành vi bất thường của trẻ chậm phát triển trí tuệ ở khối lớp 5, Trường Tiểu học Hải Vân, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
... ki u hành vi sau: Hành vi hư ng ngo i hành vi hư ng n i - Ki u hành vi phàn nàn v s c kho : - Ki u hành vi v n ñ xã h i: * Hành vi hư ng ngo i c a tr CPTTT - Ki u hành vi v ý nghĩ: * Hành vi hư ... hành vi b t thư ng ñư c bi u hi n m c ñ khác Tuỳ vào m c ñ tính ch t c a hành vi ñ ñưa phương pháp qu n phù h p Có th nh n th y Bình ki u hành vi sau: + Ki u hành vi sai trái + Ki u hành vi ... chưa n m ñư c phương pháp ñ qu n HVBT c a tr nói chung phương pháp gi i quy t v n ñ nói riêng nên giáo vi n chưa s d ng phương pháp gi i quy t v n ñ chưa có phương pháp ñ qu n HVBT c a tr...
 • 19
 • 409
 • 0

THỰC TRẠNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN CHO TRẺ CHẬM PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ CỦA GIÁO VIÊN DẠY HÒA NHẬP TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LIÊN CHIỂU-TP. ĐÀ NẴNG

THỰC TRẠNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN CHO TRẺ CHẬM PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ CỦA GIÁO VIÊN DẠY HÒA NHẬP TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LIÊN CHIỂU-TP. ĐÀ NẴNG
... Ch m phát tri n trí tu 12 1.4 Giáo d c hòa nh p cho tr Ch m phát tri n trí tu 16 1.5 Xây d ng k ho ch giáo d c nhân 21 CHƯƠNG TH C TR NG XÂY D NG K HO CH GIÁO D C CÁ NHÂN CHO TR CH M PHÁT ... v giáo d c ñ c bi t, giáo d c cho tr CPTTT, ngư i n m ñư c trình t bư c trình xây d ng k ho ch giáo d c nhân cho tr Giáo viên ch nhi m ngư i ti n hành xây d ng k ho ch giáo d c nhân cho ... C N NGHIÊN C U CHƯƠNG 2: TH C TR NG XÂY D NG K HO CH GIÁO D C CÁ NHÂN CHO TR CPTTT C A GIÁO VIÊN T I CÁC TRƯ NG TI U H C TRÊN Đ A BÀN QU N LIÊN CHI U - TP ĐÀ N NG CHƯƠNG CƠ S LÍ LU N C A V N...
 • 127
 • 3,659
 • 8

Chuyên đề : Trẻ chậm phát triển trí tuệ

Chuyên đề : Trẻ chậm phát triển trí tuệ
... Những nhu cầu trẻ bao gồm: Nhu cầu phát triển thể chất (sinh học an toàn), tình cảm (yêu thương tôn trọng), học tập, sở thích trẻ 11 PHẦN MỘT SỐ KỸ NĂNG DẠY TRẺ CPTTT       Phát triển chức ... trợ khả ghi nhớ Phát triển vốn từ 17 2.1 PHÁT TRIỂN CHỨC NĂNG CÁC GIÁC QUAN      Hoạt động: Thảo luận nhóm Nhiệm vụ nhóm: Đọc phiếu thông tin 2.1 trả lời câu hỏi sau Nhóm 1: - Các biện pháp ... để phát triển khả thị giác (nhìn) cho trẻ CPTTT?; - Giáo viên tiến hành biện pháp hoạt động học tập lớp nào? Nhóm 2: - Các biện pháp giáo viên sử dụng để phát triển khả thính giác (nghe) cho trẻ...
 • 94
 • 841
 • 10

Kĩ năng dạy trẻ chậm phát triển trí tuệ

Kĩ năng dạy trẻ chậm phát triển trí tuệ
... trẻ P .triển ng/ngữ cho trẻ Thờng xuyên nói chuyện với trẻ, khuyến khích trẻ nói Tập cho trẻ tự phục vụ làm việc đơn giản Giáo dục cho trẻ thói quen hành vi văn hoá nh: chào hỏi Hớng dẫn trẻ ... gia đình trẻ cpttt Liên hệ với cha mẹ trẻ để cập nhật thông tin trẻ thời gian trẻ sống với gia đình địa phơng T vấn cho cha mẹ trẻ PP GD, giúp đỡ trẻ học tập PT kỹ XH Động viên cha mẹ trẻ nhằm ... cảm Trẻ giúp đỡ dễ ngời lớn giúp đỡ trẻ Nhóm trẻ giúp trẻ CPTTT lĩnh vực trờng, nhà, nơi công cộng Nhóm giúp trẻ CPTTT em có điều kiện (học khá, gần nhà ) hiểu trẻ, thông cảm với hoàn cảnh trẻ, ...
 • 5
 • 1,897
 • 42

Làm thế nào để trẻ chậm phát triển trí tuệ tiếp thu tốt họat động làm quen với toán

Làm thế nào để trẻ chậm phát triển trí tuệ tiếp thu tốt họat động làm quen với toán
... đặc biệt trẻ khuyết tật hay trẻ chậm phát triển trí tuệ quan tâm xã hội, giúp trẻ hoà nhập với cộng đồng học tập đứa trẻ bình thường Vì để giúp trẻ chậm phát triển trí tuệ học tập tốt đứa trẻ bình ... thể để giúp người giáo viên truyền thụ kiến thức tốt đến trẻ chậm phát triển trí tuệ hoạt động làm quen với toán Biện pháp 1: : Giáo viên tự học tập , bồi dưỡng, nghiên cứu hoạt động làm quen với ... pháp vào trẻ chậm phát triển trí tuệ nhằm tạo sở cho trẻ tiếp thu học đứa trẻ bình thường khác cách tốt - Phụ huynh có phần tìm hiểu , trao đổi họat động trẻ ngày thống cách giáo dục trẻ trường...
 • 24
 • 1,354
 • 7

Một số biện pháp giáo dục hòa nhập trẻ chậm phát triển trí tuệ ở các trường tiểu học TP hồ chí minh

Một số biện pháp giáo dục hòa nhập trẻ chậm phát triển trí tuệ ở các trường tiểu học TP hồ chí minh
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH Tơn Nữ Cẩm Thành MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC HỊA NHẬP TRẺ CHẬM PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TP HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành : Giáo dục học ( ... cứu Một số biện pháp giáo dục HN trẻ CPTTT trường tiểu học Tp Hồ Chí Minh Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng hệ thống biện pháp có hội tác động phù hợp tạo điều kiện cho giáo dục hòa nhập trẻ chậm ... CPTTT, mục tiêu giáo dục nói chung “ phát triển trẻ ”, xuất phát từ quan điểm trên, chúng tơi chọn đề tài “ Một số biện pháp giáo dục hòa nhập trẻ CPTTT trường tiểu học Tp Hồ Chí Minh để nghiên...
 • 26
 • 3,652
 • 26

Tài liệu Làm thế nào để trẻ chậm phát triển trí tuệ tiếp thu tốt họat động làm quen với toán docx

Tài liệu Làm thế nào để trẻ chậm phát triển trí tuệ tiếp thu tốt họat động làm quen với toán docx
... Đối với ngành giáo dục, đặc biệt trẻ khuyết tật hay trẻ chậm phát triển trí tuệ quan tâm xã hội, giúp trẻ hoà nhập với cộng đồng học tập đứa trẻ bình thường Vì để giúp trẻ chậm phát triển trí tuệ ... thể để giúp người giáo viên truyền thụ kiến thức tốt đến trẻ chậm phát triển trí tuệ hoạt động làm quen với toán Biện pháp 1: : Giáo viên tự học tập , bồi dưỡng, nghiên cứu hoạt động làm quen với ... pháp vào trẻ chậm phát triển trí tuệ nhằm tạo sở cho trẻ tiếp thu học đứa trẻ bình thường khác cách tốt - Phụ huynh có phần tìm hiểu , trao đổi họat động trẻ ngày thống cách giáo dục trẻ trường...
 • 23
 • 537
 • 0

xây dựng bản họa đồ tâm lý của giáoviên dạy trẻ chậm phát triển trí tuệ

xây dựng bản họa đồ tâm lý của giáoviên dạy trẻ chậm phát triển trí tuệ
... 3.3 .Trẻ chậm phát triển trí tuệ 3.3.1 Khái niệm trẻ chậm phát triển trí tuệ (CPTTT) 3.3.1.1 Khái niệm trí tuệ Để hiểu Khái niệm chậm phát triển trí tuệ (CPTTT) ta cần làm rõ khái niệm trí tuệ ... giáo viên dạy trẻ chậm phát triển trí tuệ, xây dựng họa đồ tâm họ- Làm sở cho cơng tác hướng nghiệp, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng sử dụng giáo viên dạy trẻ chậm phát triển trí tuệ Phương ... nơi bố trí để làm nghề 2.3 Bản họa đồ tâm Bản họa đồ tâm khái niệm có chất thuộc khái niệm họa đồ nghề nghiệp, có phạm vi hẹp Bản họa đồ tâm nhằm mơ tả điều kiện cần thiết mặt tâm cá...
 • 111
 • 783
 • 1

phục hồi chức năng trẻ chậm phát triển trí tuệ tài liệu số 14

phục hồi chức năng trẻ chậm phát triển trí tuệ tài liệu số 14
... 10 Phục hồi chức dựa vào cộng đồng / Tài liệu số 14 Phục hồi chức trẻ chậm phát triển trí tuệ Giới thiệu Chậm phát triển trí tuệ (PTTT) tình trạng: n Trẻ trí tuệ mức trung bình, khả tư chậm ... Phục hồi chức trẻ giảm thính lực (khiếm thính) Phục hồi chức trẻ chậm phát triển trí tuệ Phục hồi chức trẻ tự kỷ Phục hồi chức người có bệnh tâm thần Động kinh trẻ em Phục hồi chức sau bỏng Phục ... tài liệu xây dựng dựa tài liệu sẵn có phục hồi chức PHNCDVCĐ WHO điều chỉnh cho phù hợp với thực tế Việt Nam Phục hồi chức trẻ chậm phát triển trí tuệ Cuốn Phục hồi chức trẻ chậm phát triển trí...
 • 34
 • 435
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ chậm phát triển trí tuệ của giáo viên dạy hòa nhập tại các trường tiểu học trên địa bàn quận liên chiểutp đà nẵngkế hoạch chăm sóc cá nhân trẻ chẫm phát triển trí tuệ hòa nhập ở trường mấm nontrẻ chậm phát triển trí tuệ là gìchăm sóc trẻ chậm phát triển trí tuệtrò chơi cho trẻ chậm phát triển trí tuệtrò chơi dành cho trẻ chậm phát triển trí tuệcách dạy trẻ chậm phát triển trí tuệnguyên nhân trẻ chậm phát triển trí tuệkhái niệm trẻ chậm phát triển trí tuệdấu hiệu trẻ chậm phát triển trí tuệdạy trẻ chậm phát triển trí tuệphương pháp chăm sóc trẻ chậm phát triển trí tuệphương pháp dạy trẻ chậm phát triển trí tuệcách chăm sóc trẻ chậm phát triển trí tuệdấu hiệu nhận biết trẻ chậm phát triển trí tuệPHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHỈ SỐPhân tích các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc tài chính của các công ty may tại thành phố Đà Nẵng.Phân tích cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành vật liệu xây dựng niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.những bài văn miêu tả về cơn mưa hay nhấtBáo cáo Độc Tố Thực PhẩmBài 21. Ôn tậpBài 19. s, rPhát triển cây keo lai trên địa bànGiây, thế kỉPhát triển cho vay xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP đầu tư & phát triển VN - Chi nhánh Khánh Hoà.Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng đầu tư & phát triển Việt Nam, CN Phú TàiTỐI ƯU HÓA VỀ THỜI GIAN DỰ ÁNPhát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng TMCP Đông Nam Á.Phát triển Dịch vụPHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÍ MINH GIẢI ĐVLGK XÁC ĐỊNH ĐỘ RỖNG VÀ ĐỘ ÀO HÒA NƯỚCTuần 7. Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông ĐàBài 20. k, khPHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÍ MINH GIẢI DVLGK PHƯƠNG TRÌNH ARCHIEBài 26. Con gàTrọn bộ tài liệu file word lời giải chi tiết 2018