Xác định tỉ lệ nhiễm vi rút viêm gan B(HBsAg) và viêm gan c(anti HCV) trong huyết thanh người tại một xã vùng đồng bằng bắc bộ việt nam năm 2011

Xác định tỉ lệ nhiễm vi rút viêm gan b (HBsAg) viêm gan c (anti HCV) trong huyết thanh người tại một vùng đồng bằng bắc bộ việt nam năm 2011

Xác định tỉ lệ nhiễm vi rút viêm gan b (HBsAg) và viêm gan c (anti HCV) trong huyết thanh người tại một xã vùng đồng bằng bắc bộ việt nam năm 2011
... B( HBsAg) vi< /b> m gan < /b> C( Anti HCV) huyết người vùng Đồng B ng B c B Vi< /b> t Nam năm 2011 ’ với m c tiêu đề tài: X c < /b> định < /b> tỉ < /b> lệ < /b> người mang HBsAg(+) anti HCV(+) vùng đồng B c B Vi< /b> t Nam số yếu tố ... h c vi< /b> m gan < /b> B vi< /b> m gan < /b> C: 1.2.1 Triệu chứng b nh vi< /b> m gan < /b> B vi< /b> m gan < /b> C: 1.2.1.1 Triệu chứng b nh vi< /b> m gan < /b> B: Vi< /b> m gan < /b> B bệnh c tần suất m c tử vong cao Vi< /b> m gan < /b> B chia làm nhiều loại: c p tính, ... h c phân tử định < /b> clon để định < /b> tính virus không A không B Năm 1989 x c < /b> định < /b> vi < /b> rút < /b> không A không B c tên th c vi< /b> m gan < /b> virus C công b b o Science.[36] 1.1.2 Hình thái c u tr c vi < /b> rút < /b> vi< /b> m gan...
 • 28
 • 342
 • 2

Xác định tỉ lệ nhiễm vi rút viêm gan B(HBsAg) viêm gan c(anti HCV) trong huyết thanh người tại một vùng đồng bằng bắc bộ việt nam năm 2011

Xác định tỉ lệ nhiễm vi rút viêm gan B(HBsAg) và viêm gan c(anti HCV) trong huyết thanh người tại một xã vùng đồng bằng bắc bộ việt nam năm 2011
... đề nghiên cứu:” xác định tỉ lệ nhiễm vi rút vi m gan B(HBsAg) vi m gan C(Anti HCV) huyết người vùng Đồng Bằng Bắc Bộ Vi t Nam năm 2011 ’ với mục tiêu đề tài: Xác định tỉ lệ người mang HBsAg(+) ... vi rút vi m gan B vi rút vi m gan C huyết nhờ khả khuếch đại chép ngược đoạn ADN ARN đặc hiệu hệ gen vi rút vi m gan B vi m gan C Kỹ thuật dung để định lượng định typ vi rút vi m gan B vi m gan ... 1.3.2 Tình hình nhiễm vi rút vi m gan B, C vi t Nam: 34 1.3.2.2 Tình hình nhiễm vi rút vi m gan C Vi t Nam: 36 Hiện có khoảng 6%[57, 120] dân số Vi t Nam nhiễm vi rút vi m gan C Con số...
 • 88
 • 136
 • 0

Xác định tỷ lệ nhiễm Virus viêm gan B (HBsAg) Virus viêm gan C (Anti HCV) trong huyết thanh người tại một số vùng Đồng bằng bắc bộ Việt Nam năm 2011

Xác định tỷ lệ nhiễm Virus viêm gan B (HBsAg) và Virus viêm gan C (Anti HCV) trong huyết thanh người tại một số xã vùng Đồng bằng bắc bộ Việt Nam năm 2011
... s c khỏe cho c ng đồng mang tính chất c p b ch c n thiết Do đặt vấn đề nghiên c u:” x c < /b> định < /b> tỉ lệ < /b> nhiễm < /b> vi rút viêm < /b> gan < /b> B( HBsAg) viêm < /b> gan < /b> C( Anti HCV) huyết người vùng Đồng B ng B c B Việt ... H C QU C GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI H C KHOA H C TỰ NHIÊN …………………………… Ngô Thị Quỳnh Trang X C ĐỊNH TỈ LỆ NHIỄM VIRUS < /b> VIÊM GAN < /b> B (HBsAg)VÀ VIRUS < /b> VIÊM GAN < /b> C( Anti HCV) TRONG HUYẾT THANH NGƢỜI TẠI MỘT XÃ ... DANH M C C C B NG B ng 1.1 C c triệu chứng người nhiễm < /b> vi rút viêm < /b> gan < /b> B Bảng 1.2 Tỷ < /b> lệ < /b> người mang HBsAg (+) khảo sát số địa phương nư c B ng 3.1 dân số Phú C ờng năn 2011 B ng 3.2 Dân số Phú...
 • 87
 • 462
 • 2

So sánh nghi lễ lịch tiết phong tục tiêu biểu hàng năm của người việtđồng bằng bắc bộ việt nam của người hàn quốc

So sánh nghi lễ lịch tiết và phong tục tiêu biểu hàng năm của người việt ở đồng bằng bắc bộ việt nam và của người hàn quốc
... chung toi so sanh m(>t so nghi ~~ l!ch tiet va phong tl;lC hang nam cua nguai Vi~t dong bang Bac B¢ Vi~t Nam va nguai Han Quoc PHlfONG PHAP NGHIEN CUu Vl c6 nhi~u va nghi 1~ lich tiet va phong t1;1c ... v~y, bat err m¢t nghi cling Ia phong tl;lc, nhung khong phai m9i phong h)c deu la nghi 1~ 1~ nao Phong tl;lc Ia khai ni~m giong, nghi 1~ Ia 1oai" [22, tr.49] D~i da so cac nha nghien CUu Nga va ... bi~t lo~i I~ phong tl;!C va nghi khai ni~m phong we va nghi 1~ theo mua v6i cac khac nhu phong t1;1c, nghi cte, tang rna, cung gio, ) va phong 1~ gia dlnh (cu6i xin, sinh we va nghi I~ toan...
 • 251
 • 124
 • 0

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật PCR RFLP xác định kiểu gene của vi rút viêm gan B

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật PCR RFLP xác định kiểu gene của vi rút viêm gan B
... 2.TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÁC KIỂU GENE < /b> CỦA HBV 2.1 Vi < /b> rút < /b> vi< /b> m gan < /b> B cấu tạo gene < /b> vi < /b> rút < /b> vi< /b> m gan < /b> B Vi < /b> rút < /b> vi< /b> m gan < /b> B( HBV) thuộc họ Hepadnaviridae virút có kích thước nhỏ Đây virut vi< /b> m gan < /b> có acid ... qui trình kỹ < /b> thuật < /b> PCR < /b> RFLP < /b> xác < /b> định < /b> kiểu < /b> gene < /b> HBV B ớc đầu xác < /b> định < /b> phân b kiểu < /b> gene < /b> HBV nhóm b nh nhân nghiên < /b> cứu < /b> TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NHIỄM VI < /b> RÚT VI< /b> M GAN < /b> B 1.1 Tình hình nhiễm HBV giới ... cần trang thiết b đắt tiền đáp ứng < /b> yêu cầu mặt giá thành rút < /b> ngắn thời gian Chính lý tiến hành đề < /b> tài ” Nghiên < /b> cứu < /b> ứng < /b> dụng < /b> kỹ < /b> thuật < /b> PCR < /b> RFLP < /b> xác < /b> định < /b> kiểu < /b> gene < /b> vi < /b> rút < /b> vi< /b> m gan < /b> B với mục tiêu:...
 • 24
 • 282
 • 0

Đánh giá kỹ thuật chẩn đoán sớm nhiễm HIV xác định tỉ lệ nhiễm HIV ở trẻ em sinh ra từ mẹ nhiễm HIV

Đánh giá kỹ thuật chẩn đoán sớm nhiễm HIV và xác định tỉ lệ nhiễm HIV ở trẻ em sinh ra từ mẹ nhiễm HIV
... phòng chống HIV/ AIDS MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU § Đánh giá kỹ thuật chẩn đốn sớm nhiễm HIV trẻ em 18 tháng tuổi § Xác định tỉ lệ nhiễm HIV trẻ em sinh từ mẹ có huyết dương tính với HIV hay trẻ có triệu ... từ mẹ bị nhiễm HIV cho thấy trẻ sinh tỉ lệ nhiễm HIV cao gấp hai lần trẻ sinh sau Luận văn thạc sĩ sinh học 22 Lương Quế Anh Chẩn đốn sớm nhiễm HIV trẻ em Hình I.12 Ước tính tỉ lệ nhiễm ... III.5.2 Tỉ lệ nhiễm HIV nhóm đối tượng nghiên cứu 68 CHƯƠNG IV BÀN LUẬN 71 IV.1 ĐÁNH GIÁ CÁC KỸ THUẬT CHẨN ĐỐN SỚM PHÁT HIỆN NHIỄM HIV TỪ RNA VÀ DNA 72 IV.2 TỶ LỆ NHIỄM HIV TRẺ...
 • 100
 • 196
 • 0

Xác định tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella một số đặc điểm của Salmonella trong thịt lợn tươi tại khu vực thành phố Thái Nguyên

Xác định tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella và một số đặc điểm của Salmonella trong thịt lợn tươi tại khu vực thành phố Thái Nguyên
... đại học thái nguyên Tr-ờng đại học khoa học đào thị thủy Xác định tỷ lệ nhiễm vi khu n salmonella số đặc điểm salmonella thịt lợn t-ơi khu vực thành phố thái nguyên Chuyên ngành: ... nhim c t ca vi khun c tht thỡ li b tỏo bún) v cỏc triu chng khỏc c hiu cho mi loi ng c Trong o cú ng c thc phm nhim vi khu n Salmonella 1.1.2 Ng c thc phm vi khun Salmonella Vi khun Salmonella ... chuyn n bnh vin iu tr 1.1.3 Tỡnh hỡnh ng c thc phm Salmonella trờn th gii Nm 2003 ti B cú ti 12.849 trng hp ng c vi khun Salmonella v 6.556 trng hp nhim vi khun Campylobacter v mt s vi khun khỏc...
 • 72
 • 386
 • 0

Xác định tỉ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện một số yếu tố liên quan tại Khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện Nhi Trung ương

Xác định tỉ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện và một số yếu tố liên quan tại Khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện Nhi Trung ương
... THANH DUYấN xác định tỉ lệ nhi m khuẩn bệnh viện số yếu tố liên quan khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện nhi trung ơng Chuyờn ngnh : Nhi khoa Mó s : 60.72.16 LU N VN TH C S Y H C Ng i h ng d n khoa h c: ... c u B nh vi n Nhi Trung ng Nh n xột ủ c ủi m lõm sng, xột nghi m v m t s y u t liờn quan ủ n nhi m khu n b nh vi n 3 Chng T NG QUAN TI LI U 1.1 Khỏi ni m v nhi m khu n b nh vi n Nhi m khu n b ... CS t i BV Nhi Trung ng vo 04/2005, t l NKBV hi n m c l 12,1%, viờm ph i v nhi m khu n hụ h p chi m 72,7%, nhi m khu n tiờu húa 15,2%, nhi m khu n mỏu 4,5%, nhi m khu n ti t ni u 3%, nhi m khu...
 • 101
 • 404
 • 2

Kết quả bước đầu xác định tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng đường máu biện pháp phòng trị trên đàn sữa nuôi tại ba - hà tây

Kết quả bước đầu xác định tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng đường máu và biện pháp phòng trị trên đàn bò sữa nuôi tại ba vì - hà tây
... cao t l kh i b nh ủ t trờn bũ lai HF - Phng phỏp ủi u tr bũ ủó phỏt b nh: - Dựng Berenil li u gram/100kgP - Khỏng sinh - Truy n mỏu cho nh ng cú HT th p Kết luận đề nghị 4.1 K t lu n T nh ng ... trờn kớnh hi n vi v t kớnh d u, ủ phúng ủ i 100x ủ tỡm sinh trựng mỏu - S d ng thu c Berenil v i li u 1gram/150Kg ủ ủi u tr phũng b nh - S d ng thu c Berenil v i li u 1gram/100Kg ủ ủi u tr ... kớnh nhu m Giemsa soi kớnh d u v i ủ phúng ủ i 100x ủ tỡm sinh trựng ủ ng mỏu cú K t qu ủ c th hi n v t mỏu b ng 2: B ng T l nhi m sinh trựng ủ ng mỏu trờn ủn bũ lai HF, HF v Jersey E Gi...
 • 7
 • 166
 • 0

Xác định tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella spp trong thịt lợn tươi bán tại một số chợ của Thái Nguyên Tuyên Quang.

Xác định tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella spp trong thịt lợn tươi bán tại một số chợ của Thái Nguyên và Tuyên Quang.
... Kết xác định tiêu tổng số vi khuẩn hiếu khí thịt lợn tươi 40 4.2 Kết xác định tỷ lệ nhiễm Salmonella thịt lợn tươi 41 4.3 Kết xác định tiêu tổng số vi khuẩn hiếu khí vi khuẩn Salmonella thịt ... Xác định tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella spp thịt lợn tươi bán số chợ Thái Nguyên Tuyên Quang” 1.2 Mục đích, mục tiêu ý nghĩa đề tài 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Xác định tỷ lệ nhiễm vi ... Tại Thái Nguyên, Chợ Sư Phạm có tỷ lệ mẫu thịt bị nhiễm vi khuẩn Salmonella không đạt tiêu chuẩn 6,25% Đây chợ tỷ lệ nhiễm Salmonella thấp Chợ Nông Lâm có tỷ lệ mẫu thịt bị nhiễm vi khuẩn Salmonella...
 • 70
 • 253
 • 0

Mô tả hành vi nguy cơ nhiễm HIV xác định tỷ lệ nhiễm của nhóm nghiệm ma túy tham gia chương trình dùng thuốc thay thế methadone tại thành phố hà nội

Mô tả hành vi nguy cơ nhiễm HIV và xác định tỷ lệ nhiễm của nhóm nghiệm ma túy tham gia chương trình dùng thuốc thay thế methadone tại thành phố hà nội
... quan mat thiet vdi tinh trang gia tang_^trong nhdm doi tiTdng NCMT [6] DeJ:ai nham mijc tieu "Mo ta hanh vi nguy cd lay nhiem HIV va xac djnh ty le nhiem HIV ciia nhdm nghien chi'ch ma tham gia ... dffdc ban than trffdc nguy cd nhiem HIV [3], [5] V KET L U A N Ngffdi nghien chi'ch ma tai Thanh phd Ha Noi dang phai i5di mat vdi cac hanh vi nguy cd lay nhiem HIV Dung ma mdt lan mdt chiem ... la hanh vi nguy cd lay nhiem HIV Theo quan sat cua chung tdi, mac du BKT ludn san cd nhffng dac thu cua ngffdi NCMT la thffdng giau diem cac hanh vi tiem chich va thieu hieu biet ve tinh nguy hiem...
 • 5
 • 116
 • 0

Xác định tỷ lệ nhiễm vi khuẩn salmonella spp một số đặc tính của chúng trong thịt lợn tươi bán tại một số chợ của tỉnh bắc giang

Xác định tỷ lệ nhiễm vi khuẩn salmonella spp và một số đặc tính của chúng trong thịt lợn tươi bán tại một số chợ của tỉnh bắc giang
... - VƯƠNG THỊ PHƯƠNG Tên đề tài:: “XÁC ĐỊNH TỶ LỆ NHIỄM VI KHUẨN SALMONELLA SPP VÀ MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA CHÚNG TRONG THỊT LỢN TƯƠI BÁN TẠI MỘT SỐ CHỢ CỦA TỈNH BẮC GIANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ... dẫn ThS Đặng Thị Mai Lan tiến hành thực đề tài Xác định tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella spp số đặc tính chúng thịt lợn tươi bán số chợ tỉnh Bắc Giang Do thời gian có hạn bước đầu làm quen với ... Salmonella thấp - Chợ Nhã Nam có tỷ lệ mẫu thịt nhiễm vi khuẩn Salmonella không đạt tiêu chuẩn 25,00% Đây chợ tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella cao - Chợ Cao Thượng có tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella...
 • 65
 • 441
 • 0

Xác định tỉ lệ nhiễm phân bố genotype human papillomavirus (HPV) bằng kĩ thuật PCR elisa trong các mẫu nghiên cứu tại phòng xét nghiệm công ty nam khoa biotek

Xác định tỉ lệ nhiễm và phân bố genotype human papillomavirus (HPV) bằng kĩ thuật PCR elisa trong các mẫu nghiên cứu tại phòng xét nghiệm công ty nam khoa biotek
... đến gần với bệnh nhân Đề tài Xác định tỉ lệ nhiễm phân bố genotype Human papillomavirus (HPV) thuật PCR- ELISA mẫu nghiên cứu phòng xét nghiệm công ty Nam Khoa Biotek ” lựa chọn thực đáp ứng ... lấy mẫu) 3.2.3 Qui trình kỹ thuật phân tích mẫu nghiên cứu: Mẫu nghiên cứu sau thu nhận thực phân tích phòng xét nghiệm công ty Nam Khoa Biotek, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Mẫu nghiên cứu ... đồng nhiễm HPV 4.4.1 Tỉ lệ đơn nhiễm đa nhiễm HPV Bảng 4.3 Tỉ lệ đơn nhiễm đa nhiễm genotype HPV Đồng nhiễm Số mẫu Tỉ lệ Đơn nhiễm 87 64.44% Đa nhiễm type 10 7.41% Đa nhiễm type 2.22% Không xác định...
 • 61
 • 240
 • 0

XÁC ĐỊNH TỶ LỆ NHIỄM TRÙNG TIỂU CÓ TRIỆU CHỨNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH Ở 3 THÁNG CUỐI THAI KỲ pot

XÁC ĐỊNH TỶ LỆ NHIỄM TRÙNG TIỂU CÓ TRIỆU CHỨNG VÀ TÁC NHÂN GÂY BỆNH Ở 3 THÁNG CUỐI THAI KỲ pot
... Xác định tỉ lệ nhiễm trùng tiểu triệu chứng sản phụ tháng cuối thai kỳ Định danh vi khuẩn gây nhiễm trùng tiểu triệu chứng Xác định yếu tố liên quan với nhiễm trùng tiểu sản phụ tháng cuối ... found.) Đặc điểm tác nhân gây nhiễm trùng tiểu Trong nghiên cứu tác nhân gây nhiễm trùng tiểu thai phụ tháng cuối thai kỳ theo thứ tự E coli (38 ,1%), S aureus (33 ,3% ) giống nghiên cứu tác giả Phạm ... Nhiễm trùng tiểu bệnh lý thường gặp phụ nữ mang thai Tại Hoa Kỳ năm triệu lượt khám thai ngoại trú triệu lượt nhập viện nhiễm trùng tiểu 50% phụ nữ lần nhiễm trùng tiểu Nhiễm trùng tiểu...
 • 15
 • 319
 • 1

Nghiên cứu tác nhân vi sinh vật gây bệnh kết quả phòng chống viêm loét giác mạc tại vùng đồng bằng bắc bộ

Nghiên cứu tác nhân vi sinh vật gây bệnh và kết quả phòng chống viêm loét giác mạc tại vùng đồng bằng bắc bộ
... loà vi m loét giác mạc 1.2 Kết cụ thể 1.2.1 Vi sinh vật gây vi m loét giác mạc Vi m loét giác mạc vi sinh vật phổ biến vùng đồng Bắc Tỷ lệ bệnh nhân vi m loét giác mạc tổng số bệnh nhân bệnh nhân ... Các vi sinh vật gây vi m loét giác mạc thờng gặp Các vi sinh vật gây vi m loét giác mạc thờng gặp vi khuẩn, virus số ký sinh vật (nấm, Acanthamoeba ) - Vi khuẩn Nhiều vi khuẩn gây vi m loét giác ... bộ y tế Báo cáo kết nghiên cứu đề tài cấp Bộ nghiên cứu Tác nhân vi sinh vật gây bệnh kết phòng chống vi m loét giác mạc vùng đồng Bắc Chủ nhiệm đề tài: TS Hoàng...
 • 89
 • 355
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: xac dinh ti le nhiemvị trí địa lý vùng đồng bằng bắc bộlễ hội vùng đồng bằng bắc bộsố lượng vi sinh vật trên một số loại đất ở vùng đồng bằng bắc bộ đhnni tầng đất 0 20 cm 103 tế bào g đất năm 1984cách xác định tỉ lệ kiểu hình khi biết tần số hoán vị gennghiên cứu xác định tỷ lệ nhiễm và tình trạng kháng kháng sinh của vi khuẩn escherichia coli salmonella phân lập từ thịt lợn bán tại một số chợ tại huyện gia lâm thành phố hà nộibố trí thí nghiệm xác định tỉ lệ phụ gia và gia vịnhiễm vi rút viêm gan b khi mang thainhiễm vi rút viêm gan b có chữa khỏi khôngxác định tỉ lệ kiểu genmáu nhiễm vi rút viêm gan bcách xác định tỉ lệ kiểu genphương pháp xác định tỉ lệ vàngbệnh nhiễm vi rút viêm gan bmẹ bị nhiễm vi rút viêm gan bĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmHai đường thẳng vuông gócTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học