Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Phú Thọ

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Thái Bình

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Thái Bình
... tài nghiên cứu này. 4 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH VĂN HÓA VÀ NGHIÊN CỨU DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH THÁI BÌNH 1.1. Những vấn đề lý luận về du lịch văn hóa 1.1.1. Du lịch văn hóa ... 2020, Thái Bình 24. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình (2009), Báo cáo nhân lực du lịch Thái Bình, Thái Bình 25. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình (2009), Báo cáo tình hình phát ... nguyên du lịch văn hóa để xây dựng quy hoạch phát triển du lịch văn hóa, xác định tuyến du lịch văn hóa, điểm du lịch văn hóa ○ Tổ chức hợp tác quốc tế, xúc tiến, quảng bá du lịch văn hóa ở trong...
 • 31
 • 1,522
 • 13

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Điện Biên

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Điện Biên
... về du lịch văn hóa và điều kiện phát triển du lịch văn hóa tỉnh Điện Biên. Chương 2: Thực trạng hoạt động du lịch văn hóa tỉnh Điện Biên. Chương 3: Một số giải pháp góp phần phát triển du lịch ... năng du lịch. Đặc biệt là các loại hình du lịch văn hóa nhƣ du lịch lễ hội, du lịch văn hóa tộc ngƣời, du lịch tìm hiểu các di tích văn hóa lịch sử, du lịch mạo hiểm, du lịch lâm nghiệp Ở Điện ... VỀ DU LỊCH VĂN HÓA VÀ ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH ĐIỆN BIÊN 14 1.1. Cơ sở lý luận về du lịch văn hóa 14 1.1.1. Quan niệm về du lịch văn hóa 14 1.1.2. Quan niệm về tài nguyên du...
 • 164
 • 1,019
 • 5

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh An Giang

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh An Giang
... về du lịch văn hóa và điều kiện phát triển du lịch văn hóa tỉnh An Giang. Chương 2: Thực trạng hoạt động du lịch văn hóa tỉnh An Giang. Chương 3: Một số giải pháp góp phần phát triển du lịch ... nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. Mục đích nghiên cứu Góp phần phát triển du lịch văn hóa An Giang, cũng nhƣ góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trong phát triển du lịch An Giang. 3.2. ... lịch văn hóa tỉnh An Giang. 7. Đóng góp của luận văn - Tổng quan cơ sở lý luận về nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa. - Khảo sát và phân tích thực trạng hoạt động du lịch văn hóa An Giang. ...
 • 131
 • 1,018
 • 2

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Bắc Ninh

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Bắc Ninh
... 3.2. Những giải pháp phát triển du lịch văn hóa tỉnh Bắc Ninh …. 110 3.2.1. Giải pháp cho thị trường du lịch văn hóa tỉnh Bắc Ninh ……… 110 3.2.1.1. Thị trường khách du lịch quốc tế…………………………………. ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN LÊ TRUNG THU NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH BẮC NINH Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Du lịch (Chƣơng trình đào tạo thí điểm) ... NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN LÊ TRUNG THU NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH Hà Nội, 2013 2 ĐẠI...
 • 198
 • 1,309
 • 3

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Bình Định

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Bình Định
... triển du lịch văn hóa tỉnh Bình Định. Chương 2: Thực trạng hoạt động du lịch văn hóa tỉnh Bình Định Chương 3: Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch văn hóa tỉnh Bình ... VĂN HÓA VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH BÌNH ĐỊNH 1.1. Một số vấn đề lý luận về du lịch văn hóa 1.1.1. Du lịch văn hóa Trong vài chục năm trở lại đây, với sự phát triển ... du lịch văn hóa tỉnh Bình Định. - Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển du lịch văn hóa tỉnh Bình Định. 9 CHƢƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH VĂN...
 • 154
 • 1,830
 • 14

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Hải Dương

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Hải Dương
... lịch văn hóa tỉnh Hải Dương 101 3.2.2. Giải pháp về xây dng sản phẩm du lịch văn hóa và sản phẩm du lịch đặc thù 103 3.2.3. Giải pháp về phát triển cơ sở vật chất phục vụ du lịch văn hóa 103 ... HỘI VÀ NHÂN VĂN TRẦN THÀNH CÔNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH HẢI DƢƠNG Chuyên ngành: Du lịch (Chƣơng trình đào tạo thí điểm) LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH Ngƣời ... hướng phát triển theo ngành 81 3.1.2. Định hướng phát triển theo không gian, lãnh thổ 89 3.2. Những giải pháp phát triển du lịch văn hóa tỉnh Hải Dương 101 3.2.1. Giải pháp cho thị trường du lịch...
 • 124
 • 726
 • 1

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Nam Định

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Nam Định
... ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH NAM ĐỊNH 14 1.1. Cơ sở lý luận về du lịch du lịch văn hóa ………………… 14 1.1.1. Khái niệm văn hóa ……………………………………… 14 1.1.2. Khái niệm du lịch văn hóa …………………………………… ... 1…………………………………………………… 30 Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH NAM ĐỊNH…………………………………………………… 31 2.1. Nguồn lực phát triển du lịch văn hóa tỉnh Nam Định ……… 31 2.1.1. Điều kiện tự nhiên, ... thể………………………………………… 101 3.2. Các giải pháp phát triển du lịch văn hóa tỉnh Nam Định … 107 3.2.1. Về phát triển thị trường khách và xác định sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng…………………………………………………… ...
 • 193
 • 598
 • 0

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Thái Bình

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Thái Bình
... DU LỊCH VĂN HÓA VÀ VIỆC NGHIÊN CỨU DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH THÁI BÌNH 1.1. Những vấn đề lý luận về du lịch văn hóa 1.1.1. Du lịch văn hóa Bên cạnh những loại hình du lịch như du lịch sinh thái, ... việc nghiên cứu du lịch văn hóa tỉnh Thái Bình 10 Chương 2: Thực trạng hoạt động du lịch văn hóa tỉnh Thái Bình Chương 3: Một số giải pháp phát triển du lịch văn hóa tỉnh Thái Bình. 6. Đóng ... các điểm du lịch văn hóa, các di sản văn hóa, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch văn hóa tạo điều kiện cho du lịch văn hóa phát triển. 1.1.5. Sản phẩm du lịch văn hóa Sản phẩm văn hóa được...
 • 139
 • 682
 • 3

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Điện Biên

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Điện Biên
... VỀ DU LỊCH VĂN HÓA VÀ ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH ĐIỆN BIÊN 14 1.1. Cơ sở lý luận về du lịch văn hóa 14 1.1.1. Quan niệm về du lịch văn hóa 14 1.1.2. Quan niệm về tài nguyên du ... về du lịch văn hóa. Đánh giá điều kiện phát triển du lịch văn hóa Điện Biên. Phân tích thực trạng của hoạt động du lịch văn hóa Điện Biên. Đề xuất những giải pháp phù hợp để phát triển du ... Điều kiện thuận lợi phát triển du lịch văn hóa của tỉnh 111 3.1.4. Những hạn chế của du lịch văn hóa Điện Biên 115 3.2. Những giải pháp góp phần phát triển du lịch văn hóa Điện Biên 117 3.2.1....
 • 10
 • 482
 • 0

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Hà Nam

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Hà Nam
... . 6 NỘI DUNG Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH VĂN HÓA VÀ ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH HÀ NAM 1.1 Tổng quan về Du lịch văn hóa 1.1.1.  ... HỘI VÀ NHÂN VĂN VŨ THỊ PHƢƠNG NHUNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH HÀ NAM Chuyên ngành: Du lịch  LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH NGƢỜI ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN VŨ THỊ PHƢƠNG NHUNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH HÀ NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH  ...
 • 126
 • 261
 • 0

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Hòa Bình

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Hòa Bình
... ĐỀ NGHIÊN CỨU DU LỊCH 13 VĂN HÓA TỈNH HÒA BÌNH 13 1.1. Cơ sở lý luận về du lịch văn hóa 13 1.1.1. Du lịch văn hóa 13 1.1.2. Tài nguyên du lịch văn hóa 15 1.1.3. Điểm đến du lịch văn hóa ... để phát triển du lịch văn hóa của tỉnh 99 3.1.4. Những hạn chế của du lịch văn hóa Hòa Bình 101 3.2. Những giải pháp góp phần phát triển du lịch văn hóa Hòa Bình 102 3.2.1. Giải pháp phát triển ... điểm du lịch văn hóa tiêu biểu 75 2.5.2. Các tuyến du lịch văn hóa tiêu biểu 76 2.6. Nhân lực du lịch văn hóa tỉnh Hòa Bình 78 2.6.1. Về số lƣợng nguồn nhân lực du lịch văn hóa tỉnh Hòa Bình...
 • 148
 • 460
 • 1

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Lai Châu

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Lai Châu
... lực du lịch văn hóa tỉnh Lai Châu 70 2.5.1. Nhân lực du lịch thường xuyên của tỉnh Lai Châu 71 2.5.2. Nhân lực du lịch thời vụ ở Lai Châu 72 2.6. Tuyên truyền, quảng bá du lịch văn hóa tỉnh Lai ... du lịch tỉnh Lai Châu 80 2.9. Điều kiện thuận lợi v những hạn chế để phát triển du lịch văn hóa của tỉnh Lai Châu 82 2.9.1. Điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch văn hóa của tỉnh Lai Châu. ... pháp phát triển nhân lực trong du lịch văn hóa tỉnh Lai Châu 96 3.2.3. Giải pháp phát triển sản phẩm du lịch văn hóa đặc thù tỉnh Lai Châu 98 3.2.4. Xây dựng các tuyến điểm du lịch văn hóa tiêu...
 • 135
 • 454
 • 0

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Sơn La

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Sơn La
... phần phát triển du lịch văn hóa tỉnh Sơn La. 3. Mục đích v nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích nghiên cứu Đánh giá tài nguyên du lịch văn hóa của tỉnh Sơn La; thực trạng phát triển du lịch của tỉnh ... năng du lịch. Đặc biệt là các loại hình du lịch văn hóa nhƣ du lịch lễ hội, du lịch văn hóa tộc ngƣời, du lịch tìm hiểu các di tích văn hóa lịch sử… Ở Sơn La có nhiều điểm du lịch văn hóa tiêu ... luận văn gồm có ba chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về du lịch văn hóa và điều kiện phát triển du lịch văn hóa tỉnh Sơn La Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động du lịch du lịch văn hóa tỉnh Sơn La...
 • 141
 • 435
 • 4

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Phú Thọ

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Phú Thọ
... VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH PHÚ THỌ 12  12 1.1.1. Du lịch văn hóa 12 1.1.2. Tài nguyên du lịch văn hóa 13 1.1.3. Sản phẩm du lịch văn hóa 13 ... bá du lịch văn hóa 19 1.1.10. Bảo tồn di sản văn hóa trong du lịch 20  20 1.2.1 Điều kiện phát triển du lịch văn hóa tỉnh Phú Thọ 20 1.2.2. Kinh nghiệm phát triển du lịch ... thuật của du lịch văn hóa 15 1.1.5. Nhân lực trong du lịch văn hóa 16 1.1.6. Điểm đến du lịch văn hóa 16 1.1.7. Thị trường của du lịch văn hóa 17 1.1.8. Tổ chức, quản lý du lịch văn hóa 18 1.1.9....
 • 150
 • 187
 • 0

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnhTĩnh Luận văn ThS. Du lịch

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Hà Tĩnh Luận văn ThS. Du lịch
... GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HOÁ TỈNH HÀ TĨNH 78 3.1.Quan điểm, mục tiêu phát triển du lịch tỉnh Tĩnh 78 3.1.1. Quan điểm phát triển du lịch 78 3.1.2. Mục tiêu phát triển 80 3.2. ... việc phát triển du lịch văn hóa tỉnh Tĩnh. 4. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu. 4.1. Đối tượng nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu của luận văn là các điều kiện và tài nguyên du lịch văn hóa ... Chương 1: Lý luận chung về du lịch văn hóa Chương 2: Tiềm năng và thực trạng khai thác du lịch văn hóa tỉnh Tĩnh Chương 3: Một số giải pháp nhằm phát triển du lịch văn hóa tỉnh Tĩnh ...
 • 119
 • 657
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu phát triển du lịch dựa vào cộng đồng ở xã mỹ hòa hưng thành phố long xuyên tỉnh an giangnghiên cứu phát triển du lịch theo hướng bền vững tại huyện đảo vân đồn tỉnh quảng ninhkinh nghiệm phát triển du lịch văn hóa ở huếkinh nghiệm phát triển du lịch văn hóađịnh hướng phát triển du lịch văn hóađiều kiện phát triển du lịch văn hóaBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ