Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Phú Thọ

150 187 0
  • Loading ...
1/150 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/07/2015, 13:25

 TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN PHAN THỊ HỒNG GIANG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH Hà Nội, 2015  TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN PHAN THỊ HỒNG GIANG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH PHÚ THỌ Chuyên ngành: Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm) LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN PHẠM HÙNG Hà Nội, 2015 1 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 5  5  6   7  8 5.  8  10  11 Chƣơng 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH PHÚ THỌ 12  12 1.1.1. Du lịch văn hóa 12 1.1.2. Tài nguyên du lịch văn hóa 13 1.1.3. Sản phẩm du lịch văn hóa 13 1.1.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật của du lịch văn hóa 15 1.1.5. Nhân lực trong du lịch văn hóa 16 1.1.6. Điểm đến du lịch văn hóa 16 1.1.7. Thị trường của du lịch văn hóa 17 1.1.8. Tổ chức, quản lý du lịch văn hóa 18 1.1.9. Xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá du lịch văn hóa 19 1.1.10. Bảo tồn di sản văn hóa trong du lịch 20  20 1.2.1 Điều kiện phát triển du lịch văn hóa tỉnh Phú Thọ 20 1.2.2. Kinh nghiệm phát triển du lịch văn hóa trong và ngoài nước 39 Chƣơng 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH PHÚ THỌ 43  43 2.1.1. Mục đích tham quan và tìm hiểu của du khách 43 2.1.2. Phân kỳ du khách đến 44 2.1.3. Nhu cầu lưu trú của du khách 45 2 2.1.4. Lượng khách du lịch – khách du lịch văn hóa 46 2.1.5. Đặc điểm và xu hướng của du khách 47  47 2.2.1. Cơ sở kinh doanh lữ hành 47 2.2.2. Cơ sở kinh doanh lưu trú 48 2.2.3. Cơ sở kinh doanh ăn uống 49 2.2.4. Phương tiện vận chuyển khách du lịch 50 2.2.5. Các cơ sở vui chơi, giải trí 50 2.2.6. Các dịch vụ bổ sung 51  51 2.3.1. Du lịch tham quan các di tích lịch sử, văn hóa 51 2.3.2. Du lịch phong tục 54 2.3.3. Du lịch lễ hội 56 2.3.4. Du lịch làng nghề 59 2.3.5. Du lịch nghỉ dưỡng, chữa bệnh 61 2.3.6. Du lịch ẩm thực 62  67 2.4.1. Các điểm du lịch văn hóa tiêu biểu 67 2.4.2. Các tuyến du lịch văn hóa tiêu biểu 72  74 2.5.1. Nhân lực du lịch thường xuyên 74 2.5.2. Nhân lực du lịch thời vụ 76  77 2.6.1. Các cấp chính quyền và quản lý nhà nước 77 2.6.2. Các đơn vị kinh doanh du lịch 78 2.6.3. Cư dân bản địa 78  78 2.7.1. Cơ quan quản lý nhà nước 78 2.7.2. Chính quyền địa phương 80 2.7.3. Các doanh nghiệp du lịch 81  81 2.8.1. Tác động của du lịch đối với các di sản văn hóa 81 3 2.8.2. Những hoạt động bảo tồn văn hóa trong du lịch 82  87 2.9.1. Tình hình hoạt động chung 87 2.9.2. Nhận xét, đánh giá 89  89 Chƣơng 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH PHÚ THỌ 91  91 3.1.1. Chủ trương chính sách nhà nước 91 3.1.2. Định hướng, chiến lược phát triển của tỉnh 91 3.1.3. Điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch văn hóa của tỉnh 93 3.1.4. Những hạn chế của du lịch văn hóa Phú Thọ 94  94 3.2.1. Giải pháp phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật 94 3.2.2. Giải pháp phát triển nhân lực trong du lịch văn hóa 96 3.2.3. Giải pháp phát triển sản phẩm du lịch văn hóa đặc thù 97 3.2.4. Xây dựng các tuyến điểm du lịch văn hóa tiêu biểu 99 3.2.5. Giải pháp phát triển thị trường khách du lịch văn hóa 102 3.2.6. Giải pháp tổ chức, quản lý hoạt động du lịch văn hóa 104 3.2.7. Giải pháp xúc tiến, quảng bá sản phẩm du lịch văn hóa 106 3.2.8. Giải pháp bảo tồn di sản văn hóa và tài nguyên du lịch văn hóa 107 3.2.9. Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng 108  110 KẾT LUẬN 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 4 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ICOMOS International Council On Monuments and Sites  DLVH  -CP   TP  TX  TDMNBB  KH - UBND -  NQ/TW ng -SVHTTDL   -UBND -  QH  QL  VHTT&DL ch GDP Gross Domestic Product -  UBND  UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural  UNWTO (World Tourism Organization) - GTNT  KT  XH -  NCPT  OECD  5 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài      -                    -   -       -                             6                     2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu   -               reg                   Routledge  2002)   Trong Cultural Tourism (du lịch văn hóa),   Cultural heritage and tourism in the developing world : a regional perspective(Di sản văn hóa và du lịch trong sự phát triển của thế giới)                7              ,  .  Nâng cao vai trò của cộng đồng trong phát triển sản phẩm du lịch di sản        ,  ri. 3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. Mục tiêu nghiên cứu        8  tr        3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu   -     -   -                  4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu    . 4.2. Phạm vi nghiên cứu Không gian:   Thời gian: 5 3. 5. Quan điểm và phƣơng pháp nghiên cứu 5.1. Quan điểm nghiên cứu * Quan điểm hệ thống        [...]... thông tin về du lịch văn hóa - Tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo nguồn nhân lực du lịch văn hóa; nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ 18 - Tổ chức điều tra, đánh giá tài nguyên du lịch văn hóa, xác định khu du lịch văn hóa, điểm du lịch văn hóa, tuyến du lịch văn hóa để xây dựng quy hoạch phát triển du lịch văn hóa - Tổ chức thực hiện hợp tác quốc tế và hoạt động xúc tiến du lịch văn hóa ở trong... TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH PHÚ THỌ 1.1 Cơ sở lý luận về du lịch văn hóa 1.1.1 Du lịch văn hóa Du lịch văn hóa là một loại hình du lịch Hiện nay trên thế giới và ngay cả ở Việt Nam có rất nhiều định nghĩa về loại hình du lịch này: Du lịch văn hóa bao gồm hoạt động của những người với động cơ chủ yếu là nghiên cứu, khám phá về văn hóa như các chương trình nghiên cứu, tìm hiểu về... luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo thì nội dung chính của luận văn có 3 chương, bao gồm: 10 Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu du lịch văn hóa tỉnh Phú Thọ Chương 2: Thực trạng hoạt động du lịch văn hóa của tỉnh Phú Thọ Chương 3: Một số giải pháp góp phần phát triển du lịch văn hóa tỉnh Phú Thọ 7 Đóng góp của luận văn - Tổng quan về cơ sở lý luận về nghiên cứu phát triển du lịch. .. luận về nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa - Hệ thống, đánh giá giá trị nguồn tài nguyên du lịch văn hóa tỉnh Phú Thọ - Nghiên cứu, khảo sát thực tế và phân tích thực trạng hoạt động du lịch văn hóa ở tỉnh Phú Thọ - Đưa ra được điểm mạnh, điểm yếu của Phú Thọ khi phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa - Đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch văn hóa ở Phú Thọ bao gồm: các giải pháp về quản lý,... tài nguyên văn hóa nào cũng là tài nguyên du lịch văn hóa Tài nguyên du lịch văn hóa là toàn bộ tài nguyên văn hóa có khả năng kết hợp với các loại dịch vụ du lịch tương ứng để tạo thành sản phẩm du lịch2 1.1.3 Sản phẩm du lịch văn hóa Hiện nay có rất nhiều học giả, nhà nghiên cứu đưa ra khái niệm về sản phẩm du lịch văn hóa Sản phẩm du lịch văn hóa mang đầy đủ đặc điểm của một sản phẩm du lịch và một... vững để phát triển du lịch văn hóa Việc tổ chức quản lý du lịch văn hóa nhằm mục đích khai thác, phát huy và bảo tồn các giá trị văn hóa trong du lịch Như vậy, việc tổ chức, quản lý du lịch văn hóa dựa trên cơ sở nội dung quản lý nhà nước về du lịch như sau: Đối với cơ quan quản lý nhà nước về du lịch văn hóa Căn cứ vào điều 10, Luật du lịch Việt Nam quy định nội dung quản lý nhà nước về du lịch từ... nhiều hướng Sản phẩm du lịch văn hóa xét về mặt bản chất thì là dịch vụ Tuy nhiên nếu chỉ là dịch vụ thì chưa đủ, yếu tố quyết định đến sản phẩm du lịch văn hóa là tài nguyên du lịch văn hóa Tài nguyên du lịch nào sẽ quyết định loại hình du lịch đấy, 14 dịch vụ du lịch đấy Sản phẩm du lịch văn hóa phải là sự kết hợp giữa tài nguyên du lịch văn hóa và các dịch vụ du lịch văn hóa thích hợp phục vụ nhu cầu... ảnh du lịch văn hóa đến với thị trường du lịch trong và ngoài nước Mục đích của việc xúc tiến, tuyên tuyền, quảng bá trong du lịch văn hóa là hoạt động giới thiệu các sản phẩm du lịch văn hóa để du khách có thể chiêm ngưỡng, đánh giá, nghiên cứu, đồng thời, tạo điều kiện thúc đẩy du lịch văn hóa phát triển và mang lại hiệu quả kinh doanh cao nhất cho ngành du lịch 1.1.10 Bảo tồn di sản văn hóa trong du. .. vậy, du lịch văn hóa là phương thức truyền tải các giá trị văn hóa của một địa phương, một quốc gia bằng du lịch Đây là loại hình du lịch khai thác các giá trị văn hóa và sử dụng, phát triển các giá trị đó như là một tài nguyên du lịch Du lịch văn hóa mang sứ mệnh tôn vinh và bảo vệ các giá trị tốt đẹp của con người bên cạnh đó du lịch văn hóa còn góp phân đánh thức, làm sống dậy các giá trị văn hóa. .. một kiểu thị trường du lịch mục tiêu được lựa chọn cho loại hình du lịch văn hóa Thị trường du lịch văn hóa là nơi diễn ra tất cả các hoạt động và quan hệ kinh tế thể hiện ra trong quá trình trao đổi sản phẩm du lịch văn hóa 1.1.8 Tổ chức, quản lý du lịch văn hóa Công tác tổ chức, quản lý du lịch văn hóa cũng đồng nghĩa với công tác tổ chức quản lý, phát huy và bảo tồn các di sản văn hóa Đây là điều kiện . VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH PHÚ THỌ 12  12 1.1.1. Du lịch văn hóa 12 1.1.2. Tài nguyên du lịch văn hóa 13 1.1.3. Sản phẩm du lịch văn hóa 13. bá du lịch văn hóa 19 1.1.10. Bảo tồn di sản văn hóa trong du lịch 20  20 1.2.1 Điều kiện phát triển du lịch văn hóa tỉnh Phú Thọ 20 1.2.2. Kinh nghiệm phát triển du lịch. thuật của du lịch văn hóa 15 1.1.5. Nhân lực trong du lịch văn hóa 16 1.1.6. Điểm đến du lịch văn hóa 16 1.1.7. Thị trường của du lịch văn hóa 17 1.1.8. Tổ chức, quản lý du lịch văn hóa 18 1.1.9.
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Phú Thọ, Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Phú Thọ, Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Phú Thọ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn