Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Hải Dương

124 726 1
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 16:46

2 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRẦN THÀNH CÔNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH HẢI DƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH Hà Nội, 2013 3 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRẦN THÀNH CÔNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH HẢI DƢƠNG Chuyên ngành: Du lịch (Chƣơng trình đào tạo thí điểm) LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học:PGS.TS.NGUYỄN PHẠM HÙNG Hà Nội, 2013 4 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 5 1. Lý do chọn đề tài………………………………………… …………… 6 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề……………………………………………………6 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu……………………………………………8 4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu.…………………………………… …… 8 5. Phương pháp nghiên cứu……………………………………… …… ….….8 6. Cấu trúc của luận văn……………………………………………… …….… 8 7. Đóng góp của luận văn…………………………………………………….….9 Chƣơng 1 ĐIÊ ̀ U KIÊ ̣ N P HT TRIN DU LCH VĂN HA TNH HI DƢƠNG 10 1.1. Tài nguyên du lịch 10 1.1.1. Tài nguyên du lịch t nhiên 10 1.2. Hệ thống hạ tầng xã hội 44 1.2.1. Giao thông 44 1.2.2. Hệ thống điện 47 1.2.3. Hệ thống cấp, thoát nước 47 1.2.4. Hệ thống thông tin liên lạc 47 1.3. Hệ thống cơ chế, chính sách phát triển du lịch. 48 1.4. Đánh giá chung 51 1.4.1. Thuận lợi 51 1.4.2. Khó khăn 52 Tiểu kết Chƣơng 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LCH VĂN HA TNH HI DƢƠNG 54 2.1. Thị trường khách du lịch Hải Dương 54 2.1.1. Lượng khách du lịch 54 2.1.2 Phân tích đặc điểm nguồn khách đến với Hải Dương 59 2.1.3. Phân tích nhu cầu của khách 62 2.2. Sản phẩm du lịch văn hóa của Hải Dương 63 5 2.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch 65 2.3.1. Cơ sở lưu trú 65 2.3.2. Cơ sở vui chơi giải trí 67 2.3.3. Phương tiện vận chuyển khách du lịch 67 2.4. Nhân lc phục vụ cho du lịch văn hóa 68 2.5. Tổ chức, quản lý và quy hoạch du lịch văn hóa 69 2.6. Thc trạng xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá cho du lịch văn hóa 72 2.7. Tác động của du lịch đến các di sản văn hóa. 77 2.7.1. Tác động tích cc 85 2.7.2. Tác động tiêu cc 78 2.8. Đánh giá chung về hiện trạng phát triển du lịch văn hóa tỉnh Hải Dương. 79 2.8.1. Những thành công 79 2.8.2. Những hạn chế 79 Tiểu kết Chƣơng 3 MỘT SỐ GII PHP PHT TRIN DU LCH VĂN HA TNH HI DƢƠNG 81 3.1. Những căn cứ đề xuất giải pháp 81 3.1.1. Định hướng phát triển theo ngành 81 3.1.2. Định hướng phát triển theo không gian, lãnh thổ 89 3.2. Những giải pháp phát triển du lịch văn hóa tỉnh Hải Dương 101 3.2.1. Giải pháp cho thị trường du lịch văn hóa tỉnh Hải Dương 101 3.2.2. Giải pháp về xây dng sản phẩm du lịch văn hóa và sản phẩm du lịch đặc thù 103 3.2.3. Giải pháp về phát triển cơ sở vật chất phục vụ du lịch văn hóa 103 3.2.4. Giải pháp về phát triển nhân lc trong du lịch văn hóa 105 3.2.5. Giải pháp về tổ chức, quản lý hoạt động du lịch văn hóa 105 3.2.6. Giải pháp về xúc tiến, quảng bá sản phẩm du lịch văn hóa 106 3.2.7. Giải pháp về bảo vệ tài nguyên - môi trường, đảm bảo s phát triển bền vững của du lịch 107 6 Tiểu kết KẾT LUẬN 110 TÀI LIỆU THAM KHO 112 7  STT    1 ASEAN          2 BQL  3 CHXHCN  4   5 EU  6 FDI          ngoài) 7 GTSX  8 GDP  9 ITDR Institute For Tourism Development Reseach (           ) 10 MICE    11 ODA  12 TNHH  13 TP  14 TX  15 TW  16 UBND  17 UNESCO United Nations Educational Scientific and Cultural   8    45  46 - 2010 54 - 2010 55  2001 - 2009 56 001 - 2010 57  2001 - 2009 58 - 2010 60 - 2010 66  66 - 2010 70  70 9  1.               ,              ,            .      ,  . Do              ,           ,   .              .   . D                                , ,   ,   .  gia,   ,  .                              .           ,         t           . ,     ,   . Vi                         .       ,          ,              .                                                          .  ,                                     ,    10  “đi ̣ a linh nhân kiê ̣ t” ,           ,    ,                   : ,   ,   , , ,      ,  ,   .     ,            ,         ,      .                   ,              ,           ,             . Tuy nhiên,                   ,                           .  ,       ,       .   ,                  .    -            Hải Dương phong vật”  Hải Dương phong vật chí  11    Đồng Khánh địa dư chí                danh “Đất nước và con người: Chí Linh 16 di tích nổi tiếng ”; “Làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam”                                                          [...]... triển du lịch văn hóa tỉnh, nghiên cứu thực trạng phát triển du lịch văn hóa của Tỉnh Từ đó tác giả đưa ra một số giải pháp góp phần phát triển du lịch văn hóa, cũng như bảo tồn di sản văn hóa trong du lịch của Tỉnh 4 Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu ● Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của luận văn các điều kiện phát triển du lịch văn hóa;hiện trạng hoạt động du lịch văn hóa; Các tổ chức,... hướng nghiên cứu tổng thể các giá trị văn hóa ở Bắc Ninh nhằm phục vụ phát triển du lịch 3 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu ● Mục đích nghiên cứu Luận văn được thực hiện với mục đích góp phần bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa của tỉnh Hải Dương trong phát triển du lịch du lịch ● Nhiệm vụ nghiên cứu Thực hiện đề tài này, tác giả luận văn đi vào phân tích các điều kiện để phát triển du lịch văn. .. động du lịch văn hóa tỉnh Hải Dương 7 Đóng góp của luận văn - Hệ thống hóa giá trị tài nguyên du lịch văn hóa tỉnh Hải Dương - Qua khảo sát thực tế về hoạt động du lịch văn hóa của tỉnh từ đó đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của du lịch văn hóa tỉnh Hải Dương - Đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch văn hóa tỉnh Hải Dương 13 Chƣơng 1 ̉ ́ ĐIỀU KIỆN PHÁ T TRIÊN DU. .. vật chất, sản phẩm du lịch văn hóa ● Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi về không gian: Nghiên cứu thực tế hoạt động du lịch văn hóa trên địa bàn tỉnh Hải Dương - Phạm vi về thời gian: Số liệu, tài liệu thu thập tính từ thời điểm năm 2001 đến nay Các định hướng phát triển du lịch văn hóa của tỉnh và các giải pháp được đưa ra nhằm thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa 5 Phƣơng pháp nghiên cứu Thực hiện đề... các phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp tổng hợp, phân tích tài liệu - Phương pháp thống kê, phân loại, so sánh - Phương pháp khảo sát thực địa 6 Bố cục luận văn Luận văn gồm … trang Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn được chia làm ba chương chính: 12 Chƣơng 1: Điều kiện để phát triển du lịch văn hóa tỉnh Hải Dương Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động du lịch văn hóa tỉnh Hải Dương Chƣơng 3: Một... nguyên du lịch nhân văn * Khái niệm tài nguyên du lịch nhân văn Theo luâ ̣t Du lich Viê ̣t Nam năm 2006, tài nguyên du lịch nhân văn gồm ̣ truyề n thố ng văn hóa , văn nghê ̣ dân gian , di tich lich sử , cách mạng , khảo cổ , ̣ ́ kiế n trúc, các công trình lao động sáng tạo của con người và các di sản văn hóa vâ ̣t thể , phi vâ ̣t thể khác có thể đươ ̣c sử du ̣ng phu ̣c vu ̣ mu ̣c đich du. .. DU LICH VĂN HOA ̣ TỈNH HẢI DƢƠNG 1.1 Tài nguyên du lịch 1.1.1 Tài nguyên du lịch tự nhiên Tài nguyên du lịch tự nhiên là tổng thể tự nhiên các thành phần của nó có thể góp phần khôi phục và phát triển thể lực , trí tuệ con người , khả năng lao đô ̣ng và sức khỏe của ho ̣ và đươ ̣c lôi cuố n vào phu ̣c vu ̣ cho nhu cầ u cũng như sane xuấ t dich vu ̣ du lich Tài nguyên du lịch tự nhiên... trong tỉnh Nhiề u di tich lich sử - văn hóa ̣ ́ có thể khai thác phục vụ du lịch Đa ̣i ý có thể chia tài nguyên du lich nhân văn ̣ của tỉnh thành hai loại : tài nguyên du lịch văn hóa vật thể và tìa nguyên du lịch văn hóa phi vâ ̣t thể 1.1.2.1 Tài nguyên du lịch văn hóa vật thể * Di tích chùa Côn Sơn Khu di tích Côn Sơn có hai dãy núi Kỳ Lân và Ngũ Nhạc, gồm chùa Côn Sơn, Bàn Cờ tiên,... nguyên du lịch nhân văn có các đặc điểm sau : - Có tác dụng nhận thức nhiều hơn Tác dụng giải trí không điển hình hoă ̣c chỉ có ý nghia thứ yế u ̃ - Viê ̣c tim hiể u các đố i tươ ̣ng ̀ nhân ta ̣o thường diễn ra trong thời gian ngắ n - Số người quan tâm tới tài nguyên du lich nhân văn thường có văn hóa ̣ cao hơn, thu nhâ ̣p và yêu cầ u cao hơn - Tài nguyên du lịch nhân văn thường... 97/QĐ - VH xếp hạng Văn Miếu Mao Điền là di tích lịch sử quốc gia Nơi đây có một lịch sử oanh liệt Văn Miếu và trường thị trấn Hải Dương đã đào tạo hàng ngàn cử nhân, tiến sĩ nho học đứng vào hàng đầu cả nước Nếu chỉ tính số người đỗ đại khoa trong 185 kỳ thi (từ 1075 – 1919) cả nước có 2898 tiến sĩ thì trấn Hải Dương có 12 người Đặc biệt là Hải Dương còn có “lò tiến sĩ xứ Đông” thuộc thôn Mộ . lịch văn hóa tỉnh Hải Dương 101 3.2.2. Giải pháp về xây dng sản phẩm du lịch văn hóa và sản phẩm du lịch đặc thù 103 3.2.3. Giải pháp về phát triển cơ sở vật chất phục vụ du lịch văn hóa 103. HỘI VÀ NHÂN VĂN TRẦN THÀNH CÔNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH HẢI DƢƠNG Chuyên ngành: Du lịch (Chƣơng trình đào tạo thí điểm) LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH Ngƣời. hướng phát triển theo ngành 81 3.1.2. Định hướng phát triển theo không gian, lãnh thổ 89 3.2. Những giải pháp phát triển du lịch văn hóa tỉnh Hải Dương 101 3.2.1. Giải pháp cho thị trường du lịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Hải Dương, Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Hải Dương, Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Hải Dương, Chương 1 ĐIÊ ̀ U KIỆ N PHÁT TRIÊ ̉ N DU LỊ CH VĂN HÓA TỈNH HẢI DƯƠNG, Chương 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH HẢI DƯƠNG, ChƯơng 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH HẢI DƯƠNG, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn