Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Nam Định

193 598 0
  • Loading ...
1/193 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 16:46

1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRÂ ̀ N DIÊ ̃ M HĂ ̀ NG NGHIÊN CƯ ́ U PHA ́ T TRIÊ ̉ N DU LI ̣ CH VĂN HO ́ A TNH NAM ĐNH Chuyên ngành: Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm) LUẬN VĂN THẠC SỸ DU LCH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. TRẦN THÚY ANH Hà Nội – 2013 2 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU…………………………………………………… 9 1. Lý do chọn đề tài ………………………………………………… 9 2. Mục đích nghiên cứu……………………………………………… 12 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu………………………………… 12 4. Phương pháp nghiên cứu…………………………………………… 12 5. Bố cục luận văn…………………………………………………… 13 NỘI DUNG………………………………………………… 14 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH NAM ĐỊNH 14 1.1. Cơ sở lý luận về du lịch và du lịch văn hóa…………………… 14 1.1.1. Khái niệm văn hóa………………………………………… 14 1.1.2. Khái niệm du lịch văn hóa……………………………………… 15 1.1.3. Tài nguyên du lịch nhân văn…………………………………… 17 1.1.4. Sản phẩm du lịch văn hóa……………………………………… 18 1.1.5. Khách du lịch… ……………………………………………… 19 1.1.6. Điểm đến du lịch……………………………………………… 19 1.1.7. Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch…………………………………. 20 1.1.8. Lao động du lịch……………………………………………… 20 1.1.9. Thu nhập du lịch……………………………………………… 21 1.1.10. Tổ chức, quản lý du lịch…………………………………… 21 1.1.11. Xúc tiến du lịch………………………………………………. 22 1.1.12. Bảo tồn di sản văn hóa trong du lịch…………………………. 23 1.2. Cơ sở thực tiễn để phát triển du lịch văn hóa tỉnh Nam Định 25 1.2.1. Vấn đề bảo tồn các di sản, di tích văn hóa…………………… 25 1.2.2. Vấn đề khai thác các lễ hội…………………………………… 27 3 1.2.3. Kinh nghiệm rút ra cho Nam Định…………………………… 29 Tiểu kết chương 1…………………………………………………… 30 Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH NAM ĐỊNH…………………………………………………… 31 2.1. Nguồn lực phát triển du lịch văn hóa tỉnh Nam Định………… 31 2.1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội…………………………… 31 2.1.1.1. Điều kiện tự nhiên………………………………………. 31 2.1.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội……………………………… 32 2.1.2. Tài nguyên du lịch văn hóa…………………………………… 33 2.1.2.1. Các di tích lịch sử văn hóa…………………………… 33 2.1.2.2. Làng nghề truyền thống………………………………… 38 2.1.2.3. Lễ hội…………………………………………………… 39 2.1.2.4. Ẩm thực………………………………………………… 40 2.1.2.5. Văn hóa, văn nghệ, thể thao dân gian………………… 41 2.1.3. Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch………………………………… 42 2.1.3.1. Hệ thống giao thông……………………………………. 42 2.1.3.2. Điện nước 43 2.1.3.3. Thông tin liên lạc……………………………………… 43 2.1.3.4. Các dịch vụ khác……………………………………… 43 2.1.4. Đánh giá chung…………………………………………………. 44 2.2. Hiện trạng phát triển du lịch văn hóa tỉnh Nam Định……… 45 2.2.1. Khách du lịch……………………………………………… 45 2.2.1.1. Số lượng khách…………………………………………. 45 2.2.1.2. Cơ cấu khách 48 2.2.1.3. Thị trường khách……………………………………… 49 2.2.1.4. Đặc điểm nguồn khách…………………………………. 50 2.2.2. Thu nhập du lịch……………………………………………… 56 2.2.2.1. Thu nhập du lịch………………………………………… 56 4 2.2.2.2. Cơ cấu doanh thu……………………………………… 57 2.2.2.3. Vị trí ngành du lịch trong cơ cấu GDP của tỉnh……… 58 2.2.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch…………………………………. 59 2.2.3.1. Cơ sở lưu trú……………………………………………. 59 2.2.3.2. Cơ sở ăn uống………………………………………… 62 2.2.3.3. Các khu vui chơi, giải trí, mua sắm……………………. 62 2.2.3.4. Phương tiện vận tải…………………………………… 63 2.2.3.5. Các công ty lữ hành……………………………………. 63 2.2.4. Lao động du lịch 64 2.2.4.1. Số lượng lao động………………………………………. 64 2.2.4.2. Chất lượng lao động……………………………………. 66 2.2.5. Các sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của Nam Định……… 67 2.2.5.1. Du lịch tín ngưỡng, tâm linh 68 2.2.5.2. Du lịch tham quan, tìm hiểu các giá trị văn hóa Trần… 72 2.2.5.3. Du lịch tham quan di tích 74 2.2.5.4. Du lịch lễ hội……………………………………………. 74 2.2.5.5. Du lịch làng nghề……………………………………… 77 2.2.5.6. Du lịch nông thôn………………………………………. 78 2.2.6. Tổ chức, quản lý hoạt động du lịch…………………………… 79 2.2.6.1. Bộ máy quản lý du lịch…………………………………. 79 2.2.6.2. Chính sách phát triển du lịch…………………………… 80 2.2.6.3. Quy hoạch phát triển du lịch…………………………… 81 2.2.6.4. Quản lý hoạt động kinh doanh du lịch…………………. 81 2.2.6.5. Hoạt động xúc tiến du lịch……………………………… 82 2.2.7. Vấn đề bảo tồn các di sản văn hóa khi phát triển du lịch………. 83 2.2.7.1. Công tác kiểm kê các di sản văn hóa…………………… 83 2.2.7.2. Công tác bảo tồn các di sản văn hóa…………………… 84 2.3. Đánh giá chung về hoạt động du lịch văn hóa Nam Định…… 90 5 2.3.1. Thế mạnh…………………………………………………… 90 2.3.2. Khó khăn……………………………………………………… 91 2.3.3. Những kết quả đã đạt được…………………………………… 92 2.3.4. Những hạn chế chưa khắc phục được………………………… 94 Tiểu kết chương 2……………………………………………………. 97 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH NAM ĐỊNH………………………………………………………………… 98 3.1. Căn cứ đề xuất giải pháp……………………………………… 98 3.1.1. Các yếu tố tác động đến sự phát triển du lịch văn hóa Nam Định trong thời gian tới……………………………………………… 98 3.1.1.1. Những yếu tố có ảnh hưởng tích cực…………………… 98 3.1.1.2. Những yếu tố có ảnh hưởng tiêu cực…………………… 99 3.1.2. Quan điểm phát triển du lịch của tỉnh………………………… 100 3.1.3. Mục tiêu phát triển du lịch của tỉnh…………………………… 101 3.1.3.1. Mục tiêu tổng quát 101 3.1.3.2. Mục tiêu cụ thể………………………………………… 101 3.2. Các giải pháp phát triển du lịch văn hóa tỉnh Nam Định…… 107 3.2.1. Về phát triển thị trường khách và xác định sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng…………………………………………………… 107 3.2.1.1. Phân loại thị trường…………………………………… 107 3.2.1.2. Xác định thị trường mục tiêu…………………………… 108 3.2.1.3. Định hướng sản phẩm văn hóa cho các thị trường khách 113 3.2.2. Về tổ chức không gian du lịch………………………………… 114 3.2.2.1. Phát triển du lịch theo vùng…………………………… 114 3.2.2.2. Tổ chức khu, điểm du lịch văn hóa.……………………. 115 3.2.3. Về cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch………………………… … 116 3.2.3.1. Các giải pháp huy động vốn đầu tư…………………… 116 6 3.2.3.2. Các lĩnh vực ưu tiên đầu tư…………………………… 117 3.2.4. Về lao động du lịch…………………………………………… 117 3.2.4.1. Nâng cao trình độ đội ngũ quản lý nhà nước về du lịch 117 3.2.4.2. Nâng cao chất lượng nhân lực tại các doanh nghiệp… 118 3.2.4.3. Nâng cao nhận thức về du lịch của người dân…………. 119 3.2.5. Về xúc tiến, quảng bá du lịch………………………………… 119 3.2.5.1. Chia cấp độ xúc tiến để xác định chiến lược thích hợp… 119 3.2.5.2. Xây dựng thương hiệu cho du lịch Nam Định………… 120 3.2.5.3. Xác định kênh quảng bá hiệu quả nhất là con người… 123 3.2.5.4. Tăng cường quảng cáo du lịch trực tuyến……………… 124 3.2.5.5. Xác lập chiến lược xúc tiến du lịch dài hạn…………… 126 3.2.6. Về tổ chức, quản lý du lịch…………………………………… 127 3.2.6.1. Kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về du lịch các cấp 127 3.2.6.2. Nâng cao trình độ quản lý du lịch……………………… 127 3.2.6.3. Đơn giản hóa thủ tục hành chính………………………. 127 3.2.6.4. Ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển du lịch 128 3.2.6.5. Đảm bảo an ninh, trật tự cho hoạt động du lịch……… 128 3.2.7. Về bảo tồn các di sản văn hóa……… ………………………… 128 3.1.7.1. Cải thiện chất lượng đội ngũ bảo tồn di sản…… … 128 3.2.7.2. Xây dựng nội dung giới thiệu giá trị di sản…………… 129 3.2.7.3. Bảo vệ, phát triển môi trường quanh di sản……………. 129 3.2.7.4. Chia sẻ lợi ích và trách nhiệm cho các bên liên quan… 130 Tiểu kết chương 3……………………………………………………. 131 KẾT LUẬN………………………………………………………… 132 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………… 135 PHỤ LỤC 7 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa BVHTTDL  GDP  GS    KTS  PGS  TCN  ThS  TS  UBND an nhân dân UNWTO World Tourism Organization) UNESCO  (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) USD    8 DANH SÁCH CÁC BẢNG, HÌNH, BIỂU ĐỒ Trang   32  33   45  46  48  50  56  59  60  64  66  69  102   103  103  104  105  106  108  112  113 ***************************************************  121 ************************************************** 9   47   47  49  53  54   55    57  58  2011 60  61    65      65 10 MỞ ĐẦU 1. L DO CHỌN ĐỀ TI 1.1       :      Theo các              khách.          ,                     Âu,                   .       châu Âu         .      (Visit Britain) , 2/3                             .  49%                  . 22% dâ                .    ,         40%      46,2   trên 55%      .     ,      5 [...]... , người viế t quyế t đinh cho ̣n đề tài “ Nghiên cứu ̣ ́ phát triển hoạt động du lịch văn hóa tỉnh Nam Định làm luận văn của mình 12 ́ 2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CƢU Mục đích nghiên cứu của đề tài là đi tìm câu trả lời cho các câu hỏi lớn sau: - Cơ sở lý luận và thực tiễn để phát triển du lịch văn hóa Nam Định? - Du lịch văn hóa tỉnh Nam Định đã phát triển tương xứng với tiềm năng chưa? Nguyên nhân... - Phải làm gì để đẩy mạnh phát triển du lịch văn hóa tỉnh Nam Định theo hướng bền vững? Ba câu trả lời lớn được người viết thể hiện lần lượt trong ba chương của đề tài 3 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng nghiên cưu ́ - Nguồn lực phát triển du lịch văn hóa tỉnh Nam Định - Hiện trạng phát triển du lịch văn hóa - Các sản phẩm du lịc h văn hóa đặc trưng của tỉnh - Các yếu tố tác động... hóa tỉnh Nam Đinh ̣ Chương 2: Thực trạng hoạt động du lịch văn hóa tỉnh Nam Định Chương 3: Một số giải pháp nhằ m đẩy mạnh phát triển hoạt động du lich ̣ văn hóa tỉnh Nam Đinh ̣ 14 NỘI DUNG Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH NAM ĐỊNH 1.1 Cơ sở lý luận về du lịch văn hóa 1.1.1 Khái niệm văn hóa Danh từ văn hóa” lầ n đầ u tiên xuấ t hiê ̣n trong sách... luận cơ bản có tính chất “chìa khóa” mở ra các cánh cửa nghiên cứu của đề tài như: văn hóa; du li ̣ch văn hóa; tài nguyên du lịch nhân văn ; sản phẩm du lịch văn hóa ; điểm đến du lịch; khách du li ̣ch ; cơ sở vật chấ t kỹ thuật du li ̣ch ; tổ chức, quản lý du lịch ; xúc tiến du lịch và công tác bả o tồ n các di sản văn hóa trong phát triển du lịch Tiế p đế n , người viế... Nguồn lực phát triển du lịch văn hóa tỉnh Nam Định 2.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 31 2.1.1.1 Điều kiện tự nhiên Nam Định nằm ở trung tâm của khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ, cách thủ đô Hà Nội khoảng 90km về phía Đông Nam Nam Định giáp với tỉnh Thái Bình ở phía Bắc, tỉnh Ninh Bình ở phía Nam, tỉnh Hà Nam ở phía Tây Bắc và giáp biển (vịnh Bắc Bộ) ở phía Đông Diện tích toàn tỉnh là 165.145,72... cách khác, họ chính là sứ giả quảng bá cho hình ảnh điểm đến du lịch Tuy nhiên, ngành du lịch Việt Nam hiện nay vẫn đang khan hiếm nguồn nhân lực có chất lượng cao Và đây cũng là hiện tượng của ngành du lịch tỉnh Nam Định 1.1.9 Thu nhập du lịch Theo Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), thu nhập du lịch được tính bằng toàn bộ số tiền mà khách du lịch phải chi trả khi đi thăm một nước khác (trừ chi phí vận... du lịc h văn hóa đặc trưng của tỉnh - Các yếu tố tác động và cơ hội, thách thức đối với phát triển du lịch văn hóa Nam Định 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung : Hoạt động du lịch văn hóa của một tỉnh cụ thể là Nam Đinh ̣ - Phạm vi không gian : Nghiên cứu đươ ̣c tiế n hành trên điạ bàn thành phố Nam Đinh và mô ̣t số huyê ̣n nh ư Vụ Bản, Ý Yên, Mỹ Lộc, Xuân Trường, Giao ̣ Thủy, Hải... văn hóa để làm điểm tựa áp dụng cho trường hợp Nam Định du , trong đó đặc biê ̣t chú trọng đế n vấ n đề bảo tồ n di tích và hạn chế tính thương m ại hóa của các lễ hội, hướng đế n viê ̣c xây dựng sản phẩm du li ̣ch đặc trưn g và thương hiê ̣u cho du li ̣ch văn hóa Nam Đi ̣nh ở chương sau Chƣơng 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH NAM ĐỊNH 2.1 Nguồn lực phát triển. .. hóa ̣ đã trở thành mục tiêu , nhiê ̣m vu ̣ của du lịch Viê ̣t Nam nói chung và du lịch Nam Đinh nói riêng ̣ 11 1.2 Nam Đinh có tài nguyên du lich nhân văn đa dạng , nhưng vẫn chưa ̣ ̣ khai thác hế t tiềm năng Nam Định là tỉnh có nguồn tài nguyên du lịch nh ân văn phong phú , lâu đời, từ các di tích nổi tiếng (khu di tích lịch sử, văn hóa Trần, cụm di tích Phủ Giày, chùa Cổ Lễ, chùa Keo... trị văn hóa phi vật thể độc đáo khác như các món ăn (phở bò, bánh cuốn làng Kênh, nem nắm Giao Thủy, bánh nhãn Hải Hậu…), các hoạt động văn nghệ, thể thao dân gian (hầu đồng, múa rối nước, nghệ thuật đi cà kheo, kéo chữ…) Những yếu tố đó là tiền đề để Nam Định xây dựng các sản phẩm du lịch văn hóa hấp dẫn và tạo điều kiện nâng cao sức cạnh cho du lịch Nam Định Tuy nhiên, hiện nay du lịch Nam Định . ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH NAM ĐỊNH 14 1.1. Cơ sở lý luận về du lịch và du lịch văn hóa ………………… 14 1.1.1. Khái niệm văn hóa ……………………………………… 14 1.1.2. Khái niệm du lịch văn hóa ……………………………………. 1…………………………………………………… 30 Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH NAM ĐỊNH…………………………………………………… 31 2.1. Nguồn lực phát triển du lịch văn hóa tỉnh Nam Định ……… 31 2.1.1. Điều kiện tự nhiên,. thể………………………………………… 101 3.2. Các giải pháp phát triển du lịch văn hóa tỉnh Nam Định … 107 3.2.1. Về phát triển thị trường khách và xác định sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng……………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Nam Định, Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Nam Định, Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Nam Định, Chương 1 CƠ SỞ Ĺ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH NAM ĐỊNH, Chương 2 THỰC TṚNG HỌT ĐỘNG DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH NAM ĐỊNH, Chƣơng 3 MỘT Ś GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY ṂNH PHÁT TRIỂN HỌT ĐỘNG DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH NAM ĐỊNH, Tiểu kết chƣơng 3, DANH MỤC T̀I LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn