Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Thái Bình

139 682 3
  • Loading ...
1/139 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 16:46

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN PHẠM THỊ BÍCH THỦY NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH THÁI BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH Hà Nội, 2011 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN PHẠM THỊ BÍCH THỦY NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH THÁI BÌNH Chuyên ngành: Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm) LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. NGUYỄN PHẠM HÙNG Hà Nội, 2011 1 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 7 1. Lý do chọn đề tài 7 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 8 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 9 4. Phương pháp nghiên cứu 9 5. Bố cục luận văn 9 6. Đóng góp của luận văn 10 CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH VĂN HÓA VÀ11 VIỆC NGHIÊN CỨU DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH THÁI BÌNH 11 1.1. Những vấn đề lý luận về du lịch văn hóa 11 1.1.1. Du lịch văn hóa 11 1.1.2. Tài nguyên du lịch nhân văn 12 1.1.3. Điểm đến du lịch văn hóa 14 1.1.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật của du lịch văn hóa 15 1.1.5. Sản phẩm du lịch văn hóa 16 1.1.6. Khách du lịch đi với mục đích văn hóa 19 1.1.7. Tổ chức, quản lý du lịch văn hóa 20 1.1.8. Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trong du lịch 21 1.2. Bài học kinh nghiệm trong nghiên cứu, phát triển du lịch văn hóa 23 1.2.1. Bài học kinh nghiệm nước ngoài 23 1.2.2. Bài học kinh nghiệm trong nước 28 1.3. Những vấn đề đặt ra trong nghiên cứu du lịch văn hóa Thái Bình 31 1.3.2. Những thuận lợi trong hoạt động du lịch văn hóa Thái Bình 32 1.3.3. Những khó khăn trong hoạt động du lịch văn hóa Thái Bình 33 Tiểu kết chương 1 34 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH THÁI BÌNH 35 2.1. Điều kiện phát triển du lịch văn hóa tỉnh Thái Bình 35 2.1.1. Điều kiện bên trong 35 2.1.1.1. Điều kiện tự nhiên 35 2 2.1.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 35 2.1.1.3. Tài nguyên du lịch văn hóa 36 2.1.2. Điều kiện bên ngoài 55 2.1.2.1. Vị trí của du lịch Thái Bình trong vùng đồng bằng sông Hồng 55 2.1.2.2. Hệ thống chính sách nhà nước về phát triển du lịch 56 2.2. Khảo sát thực trạng du lịch văn hóa Thái Bình 57 2.2.1. Cơ sở vật chất phục vụ du lịch văn hóa 57 2.2.1.1. Hệ thống cơ sở lưu trú 57 2.2.1.2. Hệ thống cơ sở kinh doanh ăn uống 59 2.2.1.3. Hệ thống cơ sở kinh doanh lữ hành 59 2.2.1.4. Phương tiện vận chuyển khách du lịch 60 2.2.1.5. Các trung tâm văn hóa, thể thao phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí 60 2.2.2. Nhân lực du lịch 61 2.2.2.1. Thực trạng chung nhân lực du lịch Thái Bình 61 2.2.2.2. Lực lượng cán bộ quản lý nhà nước về du lịch 64 2.2.3.3. Nhân lực tại các điểm du lịch văn hóa 66 2.2.3. Thị trường khách du lịch văn hóa tỉnh Thái Bình 68 2.2.3.1. Thực trạng lượng khách du lịch 68 2.2.3.2. Đặc điểm nguồn khách du lịch 70 2.2.4. Sản phẩm du lịch văn hóa tiêu biểu 72 2.2.4.1. Du lịch tham quan, nghiên cứu các di sản văn hóa 73 2.2.4.2. Du lịch tôn giáo, tín ngưỡng 73 2.2.4.3. Du lịch lễ hội 73 2.2.4.4. Du lịch làng nghề 74 2.2.4.5. Du lịch làng quê 75 2.2.5. Tổ chức, quản lý hoạt động du lịch văn hóa 76 2.2.5.1. Cơ quan quản lý nhà nước cấp Trung ương về du lịch 76 2.2.5.2. Chính quyền địa phương và Ban quản lý di tích 80 2.2.5.3. Các cơ sở và đơn vị kinh doanh du lịch 81 2.2.6. Xúc tiến, quảng bá sản phẩm du lịch văn hóa 82 Tiểu kết chương 2 85 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH THÁI BÌNH 88 3 3.1. Những căn cứ đề xuất giải pháp 88 3.1.1. Căn cứ khoa học 88 3.1.1.1. Định hướng phát triển theo ngành 88 3.1.1.2. Định hướng phát triển theo lãnh thổ 91 3.1.1.3. Định hướng đầu tư phát triển du lịch 92 3.1.2. Căn cứ thực tiễn 93 3.2. Những giải pháp phát triển du lịch văn hóa tỉnh Thái Bình 93 3.2.1. Giải pháp về tổ chức, quản lý hoạt động du lịch văn hóa 93 3.2.1.1. Đối với cơ quan quản lý nhà nước cấp Trung ương về du lịch 93 3.2.1.2. Đối với đơn vị kinh doanh du lịch 96 3.2.1.3. Đối với chính quyền địa phương 97 3.2.2. Giải pháp về đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật 98 3.2.2.1. Hoàn thiện hệ thống giao thông 98 3.2.2.2. Đầu tư nâng cấp hệ thống cơ sở lưu trú 99 3.2.2.3. Đầu tư xây dựng cơ sở vui chơi, giải trí và các công trình bổ trợ 99 3.2.3. Giải pháp về nguồn nhân lực du lịch 100 3.2.4. Giải pháp về thị trường du lịch 102 3.2.5. Giải pháp về xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa đặc thù 103 3.2.5.1. Xây dựng các điểm du lịch văn hóa tiêu biểu của Thái Bình 103 3.2.5.2. Xây dựng các tuyến du lịch chuyên biệt và kết hợp 108 3.2.5.3. Đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ du lịch 109 3.2.6. Giải pháp đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch 110 3.2.7. Giải pháp về bảo tồn và phát huy di sản 111 Tiểu kết chương 3 112 KẾT LUẬN 113 TÀI LIỆU THAM KHẢO 115 4 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BQL Ban quản lý CĐ Cao đẳng CHXHCN Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa CSHT Cơ sở hạ tầng ĐH Đại học ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) Hội đồng quốc tế các di tích và di chỉ NĐ-CP Nghị định - Chính phủ NQ/TW Nghị quyết/ Trung ương QĐ-SVHTTDL Quyết định - Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch QĐ-UBND Quyết định - Ủy ban nhân dân QH Quốc hội TN Tự nhiên UBND Ủy ban nhân dân UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc UNWTO (World Tourism Organization) Tổ chức Du lịch thế giới VHTT Văn hóa Thể thao 5 DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 2.1: Cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Thái Bình 57 Bảng 2.2: Hiện trạng phân bố cơ sở lưu trú tại các huyện tính đến tháng 6/2011 57 Bảng 2.3: Hiện trạng chất lượng các cơ sở lưu trú du lịch tỉnh Thái Bình từ năm 2005 - 2011 58 Bảng 2.4: Hiện trạng về đơn vị kinh doanh lữ hành tại Thái Bình 59 Bảng 2.5: Hiện trạng cơ sở vật chất phục vụ vui chơi giải trí tỉnh Thái Bình 60 Bảng 2.6: Số lao động trong lĩnh vực du lịch của tỉnh Thái Bình giai đoạn 2005 - 2010………………………………………………………………….62 Bảng 2.7: Thực trạng nguồn lao động trực tiếp trong du lịch tỉnh Thái Bình giai đoạn 2005 - 2010 62 Bảng 2.8: Thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nhân lực du lịch Thái Bình năm 2009 64 Bảng 2.9: Số lượng cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình năm 2011 64 Bảng 2.10: Số lượng cán bộ của Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Thái Bình 65 Bảng 2.11: Đánh giá chất lượng và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực du lịch của tỉnh Thái Bình năm 2009 65 Bảng 2.12: Số khách du lịch đến Thái Bình giai đoạn 2000 - 2010 68 Bảng 2.13: Mục đích đi du lịch của khách du lịch nội địa đến Thái Bình 70 Bảng 2.14: Mục đích đi du lịch của khách du lịch quốc tế đến Thái Bình 70 Bảng 2.15: Doanh thu du lịch Thái Bình giai đoạn 2000 - 2010 71 6 DANH MỤC BIỂU ĐỒ VÀ MÔ HÌNH Trang Sơ đồ 1.1: Những yếu tố văn hóa - xã hội tạo sức hấp dẫn của một vùng du lịch 13 Sơ đồ 1.2: Vòng đời của một điểm đến du lịch 15 Sơ đồ 1.3: Quy trình xây dựng sản phẩm văn hóa thành sản phẩm du lịch 18 Sơ đồ 1.4: Quy trình bảo tồn di sản 22 Biểu đồ 2.1: Nguồn lao động trực tiếp trong lĩnh vực du lịch của Thái Bình phân theo trình độ đào tạo năm 2010 63 Biểu đồ 2.2: Lượng khách du lịch đến Thái Bình giai đoạn 2000 - 2010 69 Biểu đồ 2.3: Doanh thu du lịch Thái Bình giai đoạn 2000 - 2010 72 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu bộ máy tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình 76 Sơ đồ 2.2: Cơ cấu bộ máy tổ chức của trung tâm Xúc tiến Du lịch Thái Bình 77 7 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Những năm gần đây, du lịch văn hóa đã và đang trở thành xu hướng phổ biến của nhiều quốc gia trên thế giới và khu vực. Du lịch văn hóa còn được xem là sản phẩm đặc thù của các quốc gia đang phát triển. Với nền tảng, quy mô, nguồn lực không lớn, các nước đang phát triển chưa có đủ thế mạnh trong việc xây dựng những điểm du lịch đắt tiền, những trung tâm giải trí tầm cỡ và hiện đại như các nước phát triển mà thường dựa vào nguồn lực tự nhiên và sự đa dạng về bản sắc văn hóa dân tộc, coi đó là vốn để phát triển du lịch. Hơn nữa phần lớn hoạt động du lịch văn hóa ở các nước đang phát triển gắn liền với địa phương, cũng thường là nơi còn tồn tại đói nghèo. Bởi thế, thu hút du khách tham gia du lịch văn hóa tức là tạo ra dòng chảy mới và cải thiện cuộc sống của người dân địa phương. Đối với nước ta, du lịch văn hóa cũng được xác định là một trong những loại hình du lịch đặc thù, có thế mạnh và tiềm năng phát triển phong phú, thu hút nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế. Thái Bình là tỉnh đồng bằng ven biển có tài nguyên du lịch nhân văn đa dạng phong phú. Hiện nay, loại hình du lịch văn hóa là thế mạnh của du lịch tỉnh nhà. Theo thống kê, Thái Bình có hơn 2000 di tích lịch sử - văn hóa, trong đó có gần 100 di tích được xếp hạng Di tích lịch sử và Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, gần 400 di tích cấp tỉnh. Các di tích lịch sử - văn hóa được phân bố ở khắp các huyện, thị trong tỉnh là cơ sở để tạo nên nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc hấp dẫn du khách. Về địa lý nhân văn, Thái Bình cũng có những đặc điểm riêng. Thái Bình không có cư dân tại chỗ, mà từ nhiều địa phương khác, từ rất sớm trong lịch sử, đã tới đây sinh tụ, chung sức chung lòng dựng làng, quai đê lấn biển, với một ý chí quyết thắng. Sinh sống trên một vùng đất mới không rộng, mật độ dân cư cao so với các tỉnh khác vùng đồng bằng, người dân Thái Bình trong cuộc vật lộn dai dẳng và quyết liệt chinh phục thiên nhiên, sóng gió, đầm lầy để nuôi sống mình, đã từ rất sớm tự rèn luyện cho mình một ý chí tự lực, tự cường, mãnh liệt, một tinh thần đấu tranh chống xâm lược. Chính trên cơ sở kết hợp các nhân tố đặc biệt về thiên nhiên và con người mà trong lịch sử dựng nước và giữ nước oai hùng của dân tộc, Thái Bình là nơi sản sinh 8 nhiều anh hùng hào kiệt, nhiều danh nhân văn hóa có công với đất nước. Thái Bình còn là một trong những địa phương có phong trào cách mạng mạnh mẽ, là quê hương của “tiếng trống năm 30”. Điều kiện hình thành và phát triển đã tạo cho Thái Bình một khối lượng lớn những di tích lịch sử cách mạng, là tiền đề thuận lợi cho hoạt động du lịch văn hóa. Đã có nhiều nghiên cứu về văn hóa Thái Bình và du lịch văn hóa Thái Bình, ví dụ như: “Văn hóa làng ở Thái Bình” tác giả Phạm Minh Đức - Phạm Hóa, “Di tích khảo cổ học ở Thái Bình” và “Di tích lịch sử văn hóa Thái Bình” của Bảo tàng Thái Bình, “Danh nhân Thái Bình” và “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2001 - 2010 và định hướng đến năm 2020” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình, “Địa chí Thái Bình” của UBND tỉnh Thái Bình ấn hành… Tuy nhiên, các công trình trên chưa nghiên cứu riêng về du lịch văn hóa Thái Bình, chưa nghiên cứu tổng thể, toàn diện về du lịch văn hóa Thái Bình. Cùng với đó, thực tiễn hoạt động du lịch văn hóa Thái Bình hiện nay cho thấy sản phẩm du lịch ở đây còn nghèo, đơn điệu, chưa tương xứng với tiềm năng, chưa mang tính đặc trưng của địa phương, chưa tạo được tính cạnh tranh trên thị trường, vì thế chưa thỏa mãn nhu cầu tìm hiểu của du khách. Nhiều dự án đầu tư du lịch đã được tiến hành và đi vào hoạt động nhưng nhìn chung hầu hết vẫn ở quy mô nhỏ lẻ, tự phát, chưa có tính đồng bộ cao hoặc có những dự án lớn nhưng vẫn còn trong tình trạng dang dở. Căn cứ vào thực trạng và tính cấp bách của vấn đề, tác giả đã lựa chọn đề tài “Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Thái Bình” nhằm tìm ra những định hướng và giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả khai thác sản phẩm du lịch văn hóa của tỉnh trong thời gian tới, đưa du lịch văn hóa thành loại hình chủ đạo đem lại nhiều lợi ích về kinh tế và xã hội cho Thái Bình. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích của luận văn khi thực hiện là góp phần phát triển du lịch văn hóa tỉnh Thái Bình cũng như góp phần bảo tồn di sản văn hóa trong kinh doanh du lịch của tỉnh. Để đạt được mục đích trên, luận văn sẽ tiến hành giải quyết các nhiệm vụ chính là: [...]... về du lịch văn hóa và việc nghiên cứu du lịch văn hóa tỉnh Thái Bình 9 Chương 2: Thực trạng hoạt động du lịch văn hóa tỉnh Thái Bình Chương 3: Một số giải pháp phát triển du lịch văn hóa tỉnh Thái Bình 6 Đóng góp của luận văn - Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về du lịch văn hóa - Hệ thống hóa giá trị nguồn tài nguyên du lịch văn hóa tỉnh Thái Bình - Nghiên cứu, khảo sát thực tế hoạt động du lịch văn. .. văn hóa của tỉnh Trên cơ sở đó, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của du lịch văn hóa tỉnh Thái Bình - Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển du lịch văn hóa tỉnh Thái Bình 10 CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH VĂN HÓA VÀ VIỆC NGHIÊN CỨU DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH THÁI BÌNH 1.1 Những vấn đề lý luận về du lịch văn hóa 1.1.1 Du lịch văn hóa Bên cạnh những loại hình du lịch như du lịch sinh thái, du lịch. .. phát triển du lịch văn hóa và bảo tồn di sản văn hóa tỉnh Thái Bình 3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu - Thực tiễn hoạt động du lịch văn hóa Thái Bình, cụ thể về các vấn đề: cơ sở vật chất phục vụ du lịch văn hóa, nhân lực du lịch, sản phẩm du lịch văn hóa, thị trường khách du lịch, công tác tổ chức, quản lý du lịch văn hóa, hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Thái Bình - Những... Nghiên cứu cơ sở lý luận về du lịch văn hóa như: tài nguyên du lịch nhân văn, điểm đến du lịch văn hóa, thị trường, nguồn khách… để từ đó xây dựng sản phẩm văn hóa thành sản phẩm du lịch, tổ chức thực hiện và quản lý chúng nhằm mục đích phát triển du lịch và bảo tồn văn hóa - Nghiên cứu, đánh giá thực trạng khai thác sản phẩm du lịch văn hóa của tỉnh Thái Bình - Nêu ra những đề xuất góp phần phát triển. .. của chính các điểm du lịch văn hóa, các di sản văn hóa, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch văn hóa tạo điều kiện cho du lịch văn hóa phát triển 1.1.5 Sản phẩm du lịch văn hóa Sản phẩm văn hóa được sinh ra trước sản phẩm du lịch Văn hóa là do con người sáng tạo ra, vì thể mọi sản phẩm văn hóa đều thuộc về con người Ở đâu có con người, ở đó có văn hóa, có sản phẩm văn hóa “Sản phẩm du lịch là toàn bộ những... điểm đến du lịch (Nguồn: UNWTO) Như vậy, có thể hiểu điểm đến du lịch văn hóa là nơi tập trung một loại tài nguyên du lịch nhân văn nào đó phục vụ du lịch, đặc biệt là du lịch văn hóa; và có nguồn thu từ du lịch Điểm đến du lịch văn hóa cũng có vòng đời như một điểm đến du lịch 1.1.4 Cơ sở vật chất kỹ thuật của du lịch văn hóa Cơ sở vật chất kỹ thuật có vai trò đặc biệt đối với phát triển du lịch nói... tr 98 11 dậy các giá trị văn hóa Thông qua du lịch, các tài sản văn hóa được bảo vệ, tôn tạo, phục hồi và phát huy giá trị Du lịch văn hóa là một hoạt động du lịch lấy tính văn hóa làm mục đích và xuyên suốt Bởi thế, du lịch văn hóa mang các đặc điểm3: - Du lịch văn hóa mang tính giáo dục nhận thức: Sản phẩm du lịch văn hóa ngoài phần dịch vụ, còn một phần là những di sản văn hóa vật thể cũng như phi... phát triển du lịch tại một số địa phương trên cả nước theo định hướng bền vững, gắn kết văn hóa với du lịch 1.3 Những vấn đề đặt ra trong nghiên cứu du lịch văn hóa Thái Bình 1.3.1 Tầm quan trọng của du lịch văn hóa trong hoạt động du lịch Thái Bình Thái Bình nói riêng, Bắc Bộ nói chung được coi là vùng đất hướng đạo cho cả nước về văn hóa Mật độ lễ hội dày đặc, các giá trị nổi trội của di sản văn hóa, ... lịch văn hóa (Cultural Tourism) vào loại hình du lịch sinh thái (Eco Tourism) bởi cho rằng sinh thái học (Escology) bao gồm cả sinh thái học nhân văn (Human Ecology) Như vậy, du lịch văn hóa là một loại hình du lịch lấy việc khai thác tài nguyên văn hóa làm mục đích, khai thác các giá trị văn hóa vào phát triển như một nguồn tài nguyên du lịch Du lịch văn hóa là phương tiện truyền tải các giá trị văn hóa. .. nhất định - Du lịch văn hóa giúp bảo tồn và phát huy giá trị nền văn hóa truyền thống: Để phát triển được du lịch văn hóa, điều quan trọng là phải bảo tồn được những giá trị di sản văn hóa mang đậm bản sắc riêng của dân tộc Chỉ có như thế mới thu hút được du khách - Du lịch văn hóa là nhịp cầu trao đổi văn hóa giữa các dân tộc: Những tri thức văn hóa thu nhận được từ các sản phẩm du lịch văn hóa sẽ góp . DU LỊCH VĂN HÓA VÀ VIỆC NGHIÊN CỨU DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH THÁI BÌNH 1.1. Những vấn đề lý luận về du lịch văn hóa 1.1.1. Du lịch văn hóa Bên cạnh những loại hình du lịch như du lịch sinh thái, . việc nghiên cứu du lịch văn hóa tỉnh Thái Bình 10 Chương 2: Thực trạng hoạt động du lịch văn hóa tỉnh Thái Bình Chương 3: Một số giải pháp phát triển du lịch văn hóa tỉnh Thái Bình. 6. Đóng. các điểm du lịch văn hóa, các di sản văn hóa, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch văn hóa tạo điều kiện cho du lịch văn hóa phát triển. 1.1.5. Sản phẩm du lịch văn hóa Sản phẩm văn hóa được
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Thái Bình, Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Thái Bình, Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Thái Bình, CHƯƠNG 1:MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH VĂN HÓA VÀVIỆC NGHIÊN CỨU DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH THÁI BÌNH, CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH THÁI BÌNH, CHƯƠNG 3:MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂNDU LỊCH VĂN HÓA TỈNH THÁI BÌNH, Tiểu kết chương 3, TÀI LIỆU THAM KHẢO, MỤC LỤC PHỤ LỤC

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn