CHUYÊN đề 1 cấu tạo NGUYÊN tử BẢNG TUẦN HOÀN các NGUYÊN tố hóa học LIÊN kết hóa học

Chuyên đề 1: Cấu tạo nguyên tử bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - liên kết hóa học

Chuyên đề 1: Cấu tạo nguyên tử bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - liên kết hóa học
... đúng2CHUYÊN ĐỀ 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ- BẢNG TUẦN HOÀN CÁCNGUYÊN TỐ HOÁ HỌC- LIÊN KẾT HOÁ HỌCCâu 1: Câu 1: Nguyên tử được cấu tạo bởi bao nhiêu loại hạt cơ bản ? Nguyên tử được cấu tạo bởi ... hút e khi tạo liên kết hóa học. hút e khi tạo liên kết hóa học. B.B. đẩy e khi tạo thành liên kết hóa học. đẩy e khi tạo thành liên kết hóa học. C.C. tham gia các phản ứng hóa học. tham ... câu sai.A.A. Các nguyên tử trên là những đồng vị. Các nguyên tử trên là những đồng vị. B.B. Các nguyên tử trên đều cùng 1 nguyên tố. Các nguyên tử trên đều cùng 1 nguyên tố. C.C. Chúng...
 • 10
 • 2,850
 • 211

Chuyên đề 1 cấu tạo nguyên tử bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Chuyên đề 1  cấu tạo nguyên tử  bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
... Câu 10 : Nguyên tử Al27 13 có : A. 13 p, 13 e, 14 n. B. 13 p, 14 e, 14 n. C. 13 p, 14 e, 13 n. D. 14 p, 14 e, 13 n. Câu 11 : Nguyên tử canxi có kí hiệu là Ca4020. Phát biểu nào sau đây sai ? A. Nguyên ... trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là A. chu kỳ 3, nhóm VA. B. chu kỳ 3, nhóm VIIA. C. chu kỳ 2, nhóm VIIA. D. chu kỳ 2, nhóm VA. CHUYÊN ĐỀ: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ - BẢNG TUẦN HOÀN HÓA HỌC ... các ô thứ 11 , 13 17 của bảng tuần hoàn. B. A, M, X đều thuộc chu kì 3 của bảng tuần hoàn. C. A, M, X thuộc nhóm IA, IIIA và VIIA của bảng tuần hoàn. D. Trong ba nguyên tố, chỉ có X tạo...
 • 12
 • 2,504
 • 121

CHUYÊN ĐỀ 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HOC LIÊN KẾT HÓA HỌC

CHUYÊN ĐỀ 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HOC LIÊN KẾT HÓA HỌC
... Câu 15 :Bo có 2 đồng vị 10 5B và 11 5B ; ΜB =10 , 812 .Cứ có 94 nguyên tử 10 5B thì có bao nhiêu nguyên tử 11 5BA/ 406 B/ 460 C/ 19 D/ 81 Câu 16 : Có các đồng vị : 1 1H; 2 1 H; 3 1 H; ... với H2 là 11 ,5. Giá trị của m là :A. 10 ,2 gam B. 10 ,4 gam C. 10 ,6 gam D. 10 ,8 gam 11 CHUYÊN ĐỀ 11 : CACBOHIĐRATLý thuyếtCâu 1: Saccarơzơ được cấu tạo bởi:A. Một gốc β- glucôzơ và 1 gốc α- ... 2 1 H; 3 1 H; 35 17 Cl; 37 17 Cl .Hỏi có thể tạo ra bao nhiêu loại phân tử HCl khác nhau?A/ 8 B/ 12 C/ 6 D/ 9Câu 17 :Trong nguyên tử của 1 nguyên tố cấu tạo bởi 11 5 hạt trong đó số hạt...
 • 59
 • 1,120
 • 3

Tài liệu Vấn đề 1 : CẤU TẠO NGUYÊN TỬ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC, LIÊN KẾT HÓA HỌC pdf

Tài liệu Vấn đề 1 : CẤU TẠO NGUYÊN TỬ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC, LIÊN KẾT HÓA HỌC pdf
... Y liên kết với nhau bằng cặp electron của riêng X. Kiểu liên kết hóa học đó là A. Liên kết cho-nhận. B. Liên kết ion.C. Liên kết kim loại. D. Liên kết hiđro. 43. Phân tử nào sau đây có liên ... là ns 1 ,ns2 np 1 , ns2 np5. Phát biểu nào sau đây sai ?A. A, M, X lần lượt là ở các ô thứ 11 , 13 17 của bảng tuần hoàn. B. A, M, X đều thuộc chu kì 3 của bảng tuần hoàn. C. A, M, X ... độcthân ?A. 3 B. 5 C. 2 D. 1 22. Cho các nguyên tử có số hiệu tương ứng là X (Z 1 = 11 ), Y (Z2 = 14 ), Z (Z3 = 17 ), T (Z4 =20), R (Z5 = 10 ). Các nguyên tử là kim loại gồm :A. Y, Z,...
 • 4
 • 1,091
 • 39

NGUYÊN TỬ - BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

NGUYÊN TỬ - BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
... II. Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 1. Ô nguyên tố Mỗi nguyên tố hóa học được xếp vào một ô của bảng, gọi là ô nguyên tố Số thứ tự của ô nguyên tố bằng số hiệu nguyên tử của ... II. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC I. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn Có 3 nguyên tắc: 1. Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên ... và nguyên tố p. - Khối các nguyên tố d: gồm các nguyên tố thuộc các nhóm B. - Khối các nguyên tố f: gồm các nguyên tố xếp ở hai hàng cuối bảng. Nhóm B bao gồm các nguyên tố d và nguyên tố...
 • 24
 • 1,369
 • 1

Nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, liên kết hóa học. pptx

Nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, liên kết hóa học. pptx
... cơ bản trong nguyên tử nguyên tố X là 76. Tỷ số giữa các hạt không mang điện đốivới hạt mang điện trong hạt nhân của nguyên tử nguyên tố X là 1, 167. Cấu hình e của nguyên tử nguyên tố X làA. ... e D. a, eCâu 26: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt electron trong các phân lớp p là 7. Số hạt mangđiện của một nguyên tử Y nhiều hơn số hạt mang điện của một nguyên tử X là 6 hạt. Hợp ... e, Tính bazơ của dãy các hiđroxit: NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3 giảm dần. Cho: N (Z = 7), F (Z=9), Ne (Z =10 ), Na (Z =11 ), Mg (Z =12 ), Al (Z =13 ), K (Z = 19 ), Si (Z = 14 ). Những nhận định đúng...
 • 2
 • 1,359
 • 22

cấp tốc cấu tạo n.tử- bảng tuần hoàn

cấp tốc cấu tạo n.tử- bảng tuần hoàn
... 6,7,8 B. 6,8,7 C. 6,7,6 D. 12 ,14 ,14 Cõu 8: Cho cỏc ngt sau: .,, 14 6 14 7 12 6ZYXTng s ht p,n,e ca mi nguyờn t ln lt lA. 18 , 21, 20 B. 18 ,20, 21 C. 12 ,14 ,14 D. 12 ,14 ,20Cõu 9: Nguyờn t X cú ... 1s22s22p63s23p64s23d 1 . b 1s22s22p63s23p63d 1 4s2. c 1s22s22p63s23p63d3. d 1s22s22p63s23p64s23d 1 Câu 11: Tổng số P,N,E của nguyên tử nguyên tố ... l 10 . Số khối của nguyên tử nguyên tố X là:A. 6 B. 8 C.9 D.7Câu12: Nguyên tố Y có tổng số hạt bằng 58, số notron gần bằng số proton. Y có số khối là:A. 40 B. 38 C.39 D. kết quả khácCâu13: Nguyên...
 • 3
 • 349
 • 6

Bài 25: Cấu tạo nguyên tử - Bảng tuần hoàn

Bài 25: Cấu tạo nguyên tử - Bảng tuần hoàn
... 25,6g Câu 22 : Nguyên tử X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s2 4p 1 . Số thứ tự của X trong bảng tuần hoàn là A. 13 B. 31 C. 21 D. 33 Câu 23 : Nguyên tố X có thể tạo thành các hợp chất ... trong bảng tuần hoàn. D. X nằm ở nhóm IIA. Câu 16 : Tìm câu sai trong số các câu sau : A. Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử. ... Khóa học LTĐH đảm bảo môn Hóa –Thầy Sơn Bài 26. Cấu tạo nguyên tử và định luật tuần hoàn Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 19 00 58-58 -12 - Trang...
 • 3
 • 1,744
 • 70

Chuyên đề 1: cấu tạo của oxilo

Chuyên đề 1: cấu tạo của oxilo
... tín hi uủ ệτTτT Chuyên đ 1: C u t o c a ôxilô - Ph ng,Th ,Dung,Xuy nề ấ ạ ủ ươ ư ế5 1. Cấu tạo súng điện tử Sợi đốt FKatot KLưới điều chế M Các anot A 1  , A2 Chuyên đ 1: C u t o c a ôxilô ... 18 Với điện áp quét (uq) có dạng lí tưởng (như hình a ) thì tia điện tử quét được với vận tốc đều theo phương trục ngang.TqtUqUmHình a 1 Chuyên đề 1:   Cấu   tạo   của ôxilôThực hiện chuyên đề:                          Đoàn Thị Phương                  Chu Thị Thư                      Hoàng Thị Dung                           Nguyễn Minh Xuyến Chuyên ... ế4I .Cấu tạo của ống tia điện tử Chuyên đ 1: C u t o c a ôxilô - Ph ng,Th ,Dung,Xuy nề ấ ạ ủ ươ ư 18 Với điện áp quét (uq) có dạng lí tưởng (như hình a ) thì tia điện tử quét được với vận tốc đều theo phương trục ngang.TqtUqUmHình a 1 Chuyên đề 1:   Cấu   tạo   của ôxilôThực hiện chuyên đề:                          Đoàn Thị Phương                  Chu Thị Thư                      Hoàng Thị Dung                           Nguyễn Minh XuyếnChuyên...
 • 24
 • 1,984
 • 4

bài tập ôn thi phần cáu tạo nguyên tử & bảng tuần hoàn

bài tập ôn thi phần cáu tạo nguyên tử & bảng tuần hoàn
... kết B. 1 liên kết 1 liên kết C. 1 liên kết và 2 liên kết cho - nhận.D. liên kết , 1 liên kết 1 liên kết cho - nhận.Đáp án là : (A) Bài : 14 957 Nguyên tử của nguyên tố R có 3 electron ... đúng. 1 Mỗi ô của bnảg HTTH chỉ chứa 1 nguyên tố. 2 Các nguyên tố được sắp xếp theo thứ tự M trung bình tăng dần3 Các đồng vị của cùng 1 nguyên tố nằm trong cùng 1 ô (bảng HTTH)4 Các nguyên tố ... 28D. Kết quả khácĐáp án là : (A) Bài : 14 958 Cho các phân tử và ion: . Số liên kết liên kết trong các hợp chất và ion trên là:Chọn một đáp án dưới đâyA. 1 liên kết và 2 liên kết B. 1 liên...
 • 53
 • 3,103
 • 38

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề 1 cấu tạo hạt nhân năng lượng liên kếtnguyên tử bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa họccấu tạo ngun tử và vị trí các ngun tốchủ đề 1 cấu tạo hạt nhân nguyên tửcấu tạo nguyên tử bảng tuần hoànbài 25 cấu tạo nguyên tử bảng tuần hoànlý thuyết phần cấu tạo nguyên tử bảng tuần hoàn và liên kết hóa họcbài 1 cấu tạo nguyên tử và định luật tuần hoàn1 cấu tạo nguyên tử1 cáu tạo nguyên tửphần 1 cấu tạo nguyên tửcấu tạo nguyên tử− bảng tuần hoànchuyên đề 2 cấu tạo và nguyên lý làm việc của lò hơi công nghiệpchuyên đề về cấu tạo electroncấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa họcBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ