Nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, liên kết hóa học. pptx

2 1,354 22
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2014, 07:20

. Nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, liên kết hóa học. (2) Câu 15: X, Y là 2 nguyên tố kim loại thuộc cùng một nhóm A trong bảng tuần hoàn. Kết luận nào sau đây. :Có các nhận định sau: a, Cấu hình electron của ion X 2+ là 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 . Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, nguyên tố X thuộc chu kì 4, nhóm VIIIB. b, Các ion và nguyên. cơ bản trong nguyên tử nguyên tố X là 76. Tỷ số giữa các hạt không mang điện đối với hạt mang điện trong hạt nhân của nguyên tử nguyên tố X là 1,167. Cấu hình e của nguyên tử nguyên tố X là A.
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, liên kết hóa học. pptx, Nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, liên kết hóa học. pptx, Nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, liên kết hóa học. pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn