cấp tốc cấu tạo n.tử- bảng tuần hoàn

3 342 6
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2014, 00:01

. 4: Trong một nhóm A (ph n nhóm chính), trừ nhóm VIIIA (ph n nhóm chính nhóm VIII), theo chiều tăng của đi n tích hạt nh n nguy n tử thì A. tính phi kim giảm d n, b n kính nguy n tử tăng d n. B tính kim loại tăng d n, độ âm đi n tăng d n. C. độ âm đi n giảm d n, tính phi kim tăng d n. D. tính kim loại tăng d n, b n kính nguy n tử giảm d n. *Cao Đẳng khối A,B - 07 Câu 5: Cho các nguy n. Mt nguy n t cú cu hỡnh 1s 2 2s 2 2p 3 thỡ nhn xột no sai : A. Cú 7 electron B.Cú 7 ntron. CKhụng xỏc nh c s ntron. DCú 7 proton. Cõu 49. Cu hỡnh electron lp ngoi cựng ca nguy n t mt nguyờn
- Xem thêm -

Xem thêm: cấp tốc cấu tạo n.tử- bảng tuần hoàn, cấp tốc cấu tạo n.tử- bảng tuần hoàn, cấp tốc cấu tạo n.tử- bảng tuần hoàn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn