de cuong on tap hoc ki 2 mon toan lop 8

Đề cường ôn tập học 2 môn toán khối 10 docx

Đề cường ôn tập học kì 2 môn toán khối 10 docx

Toán học

... -- 2 2 2 2tan 2 tan1 tan 2 . tana aa a ; f) F = + + + +1 1 1 1(1 )(1 )(1 )(1 )cos cos2 cos 4 cos8a a a a. g) G = 1 1 1 1 1 1cos (0 ) 2 2 2 2 2 2 2 x xp+ + + < < Bài 29 *. ... c) 3 2 2 30 (2 )x xx x+ -£- d*) 3 2 3 2 204 9x x xx x- + + -³- Bài 4. Giải các bất phương trình sau: a) 2 2 8 2 x x x- - < b) x 2 + 2 3+x - 10 0£ c) 0 123 2 ³++- ... 01 )21 ( 22 =-+-+ mxmx có hai nghiệm dương phân biệt. Câu 3. (1,5 điểm) Số điểm ki m tra Tốn của 28 em học sinh lớp 10A được cho bởi bảng sau: 1 3 6 9 7 5 6 2 7 6 5 8 2 3 0 7 8 5 2 1 9 8 4...
 • 8
 • 1,345
 • 20

Đề cương ôn tập học 1 môn hóa lớp 8

Đề cương ôn tập học kì 1 môn hóa lớp 8

Hóa học - Dầu khí

... phản ứng?Câu 25 : đốt cháy khí axetilen(C 2 H 2 )trong không khí sinh ra khí cacbonic và hơi nước.Tính thể tích khí oxi và thể tích không khí cần dùng để đốt cháy hết 4 lít C 2 H 2 .Các thểtích ... phản ứng?Câu 25 : đốt cháy khí axetilen(C 2 H 2 )trong không khí sinh ra khí cacbonic và hơi nước.Tính thể tích khí oxi và thể tích không khí cần dùng để đốt cháy hết 4 lít C 2 H 2 .Các thểtích ... phản ứng?Câu 25 : đốt cháy khí axetilen(C 2 H 2 )trong không khí sinh ra khí cacbonic và hơi nước.Tính thể tích khí oxi và thể tích không khí cần dùng để đốt cháy hết 4 lít C 2 H 2 .Các thểtích...
 • 4
 • 15,751
 • 383

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC I MÔN TOÁN LỚP 10

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN TOÁN LỚP 10

Toán học

... yxx1 21 3 Bài 3. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số sau: a) y x x 2 2 b)    y x x 2 23 c)    y x x 2 22 d)    y x x 2 1 22 2 e)   y x x 2 44 f) ... xyx 21 32 b) xyx3 52 c) yx44 d) xyxx 2 32 e) xyxx 2 1 2 5 2 f) xyxx 2 31 g) xyx311 h)   xyx x x 2 21( 2) ( 4 3) ... 3 lần nghiệm kia. Bài 13.Giải các phương trình sau: a)   xx2 3 3 b)   xx5 10 8 c)   xx2 5 4 d)    x x x 2 12 8 e)    x x x 2 2 4 2 f)x x x 2 3 9 1 2    ...
 • 4
 • 2,025
 • 100

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC I MÔN TOÁN LỚP 10

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN TOÁN LỚP 10

Toán học

... 2 205 2 5 0 2 mmmm (1) Khi ú ta cú 12 2( 1) 2 mxxm v 12 2. 2 mxxm. Theo yờu cu bi toỏn: 2 2 2 21 2 1 2 1 2 2 2 4( 1) 2( 2) 3 ( ) 2 3 3( 2) 2 20 00 20 mmx ...  2 22 80 ) 12 8 12 (8 ) 8 17 76 8 76177617d xx x xx x xxxxxx        2 2 2 201) 2 4 2 1 2 2 4 2 2e xxxx ... pt cú hai nghim thỡ 2 205 2 5 0 2 mmmm (1) Khi ú ta cú 12 2( 1) 2 mxxm v 12 2. 2 mxxm. Theo yờu cu bi toỏn: 22 1 2 1 2 1 2 1 2 2 ( ) 4 ( ) 4 4x x x x...
 • 9
 • 1,146
 • 34

Đề cương ôn tập học 1 môn toán lớp 10

Đề cương ôn tập học kì 1 môn toán lớp 10

Lớp 10

... 532x  2/ 3x12x  3/ 23 x52x  4/ 12x3x  5/ 1x42x  6/ 65xx22x 2  7/ 2x3x2x 2  8/ 56xx55x2x 22  9/ 042x2x 2  10/ 2x24xx 2  11/ 114x12x4x 2  ... trình sau: 1/ 2x 22 x2x 2 1x 2/ 3x2x73x11 3/  2xx 2 x12x2x 4/ 102x2xx 2  5/ 2x 23 xx2x4 6/ 432x3x 22 x1x ... 14/ 3x23xx4 2  15/ 23 x12x  16/ 23 x2x103x  17/ 1 023 xx3xx 22  18/ 22 x5x105xx3  19/   053xx34x4x 2  20 /   0104xx22x3x 2  Bài 18. Giải...
 • 10
 • 11,960
 • 242

Đề cương ôn tập học 1, môn hóa, lớp 10

Đề cương ôn tập học kì 1, môn hóa, lớp 10

Trung học cơ sở - phổ thông

... • 2KMnO4 → K 2 MnO4 + MnO 2 + O 2 • 2 Fe(OH)3 → Fe 2 O3 + H 2 O • HCl + NaOH → NaCl + H 2 O d. 2NH3 + 5/2O 2 → 2NO +3 H 2 O e. Fe3O4 +10 HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO 2 ... chất: • H 2 S, S, H 2 SO3, SO3, H 2 SO4, Al 2 (SO4)3, SO4 2- , HSO4-. • HCl, HClO, NaClO 2 , KClO3, Cl 2 O7, ClO4-, Cl 2 . c) Mn, MnCl 2 , MnO 2 , KMnO4, H 2 MnO 2 , MnSO4, ... Zn(NO3) 2 + NH4NO3 + H 2 O c. Mg + H 2 SO4 → MgSO4 + H 2 S + H 2 O d. KMnO4 + HCl → MnCl 2 + KCl + Cl 2 + H 2 O C. Loại tự oxi hóa - tự khử: a. KOH + Cl 2 → KCl + KClO3 + H 2 O...
 • 5
 • 14,288
 • 441

Đề cương ôn tập học kỳ 2 - Môn toán đại số lớp 7 ppt

Đề cương ôn tập học kỳ 2 - Môn toán đại số lớp 7 ppt

Toán học

... x = 2 ; y = 14. Bài 5: Thu gọn đa thức sau: a) A = 5xy – y 2 - 2 xy + 4 xy + 3x -2y; b) B = 2 2 2 2 2 1 7 3 3 1ab ab a b a b ab . 2 8 4 8 2 c) C = 2 2 ab-8b 2 + 5a 2 b + 5c 2 ... a) A = 2x 2 - 1,3y tại x = 2 ; y = 9. b) B = 22 13, 2 ab tại a = -2 ; b13. c) P = 2x 2 + 3xy + y 2 tại x = 1 2 ; y = 2 3. d) 12ab 2 ; tại a13; b 16. e) 23 12 23xy ... 4 2 3 4 2 3 4 2 5x y z +7x y z -14x y z là : 3 4 2 3 4 2 9 12 6 ; ét ®¸psè kh¸c .26 x y z ; 2x y z ; 26 x y z . MA B C D Câu 10: Cho các đơn thức A = 2 1xy3 ; 22 1B x y3 ; 22 C 2x...
 • 4
 • 8,185
 • 133

ĐỀ ÔN TẬP HỌC 2 Môn TOÁN Lớp 11 doc

ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ 2 Môn TOÁN Lớp 11 doc

Toán học

... x543 5 2 0 có ít nhất ba nghiệm phân biệt trong khoảng ( 2; 5) Câu 4: Tính đạo hàm của các hàm số sau: b) y x x 23 ( 1)( 2) c) yx 22 1( 1) d) y x x 2 2 e) xyx4 2 2 21 3 B.PHẦN ... xxxx3 2 2 8 lim11 18 . Bài 6a. Cho y x x x 32 1 2 6 8 3 . Giải bất phương trình y/0. 2. Theo chương trình nâng cao. Bài 5b. Tính xxxxx 2 1 21 lim 12 11. Bài 6b. Cho xxyx 2 331 ... 2 Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm bài 90 phút Bài 1: 1) Tính các giới hạn sau: a) 4 2 22 lim1nnn b) 3 2 8 lim 2 xxx c) 1 32 lim1xxx. 2) Cho y f x x x 32 ( ) 3 2 ....
 • 10
 • 1,047
 • 16

De cuong on tap hoc ky I mon toan lop 6

De cuong on tap hoc ky I mon toan lop 6

Toán học

... + 185 ) ( 183 .101 183 ) 22 ) ( -2) + (- 588 ) + (-50) + 75 + 588 23 ) 1999+( -20 00) +20 01+( -20 02) 24 ) ( -23 9) +115 + ( -27 ) + ( -21 5) - 121 25 ) 25 (15 8 + 3) + ( 12 19 + 10) 26 ) 126 +( -20 )+ 124 -(- 320 )-150 27 ) ... (-16) = -25 16) (105 x) :2 5 = 30 + 117) x + 5 = 20 ( 12 7) 18) 15x = 8( - 12) 19) 4x 20 = 2 5 :2 2 20 ) 75X + 49 . 28 = 199 . 28 21 ) 4(3x 4) 2 = 18 22 ) 3x + 4 =24 3 23 ) 28 6 (17 x) = 26 6 24 ) ... (40 x) = -27 25 ) 3636.(12x-91)=36 26 ) (x: 32 +45).67 =89 11 27 ) (19x +2. 5 2 ):14=(13 -8) 2 -4 2 28 ) 5x -20 6 =2 4.4 29 ) (3x -2 4).73 = 2. 74 30) 2. 3x = 10.3 12 +8. 3 12 32) -(x +84 )+ 123 = -16 33)...
 • 11
 • 895
 • 29

De cuong on tap hoc ky I mon toan lop 9

De cuong on tap hoc ky I mon toan lop 9

Toán học

... 20 0 3 450 2 50) : 10− +c. 3 2( 50 2 18 98) − +d. 2 27 3 48 2 1 08 (2 3)− + − −e. (2 3 5) 3 60+ −f. ( 28 12 7) 7 2 21− − +g. 2 75 4 12 3 50 72 − −h. 2 (2 3) 4 2 3− + −i. 12 2 35 8 ... −i. 12 2 35 8 2 15+ − −j. 2 (2 2)( 5 2) (3 2 5)− − − −k. 2 (2 3 3 2) 2 6 3 24 − + +l. 2 (3 3)( 2 3) (3 3 1)− − + +m. 1 1 5 4(5 20 5) : 2 55 2 4 5+ − +n. 3 2 5 3 25 2 36 2 9 , 0, 0.a ... > >o. 1 2 b baba a ab+ − +(a > 0,b > 0) p. 2 6 2 3 3 3 27 2 1 3− +− +−q. 1 2 72 5 4,5 2 2 27 3 3− + +r. 1 1 48 2 75 54 5 1 2 3− − +s. 1 1 1 1 2 2 3 99 100+ +...
 • 7
 • 592
 • 12

Đề cương ôn tập học kỳ II môn toán lớp 9 potx

Đề cương ôn tập học kỳ II môn toán lớp 9 potx

Toán học

... = 0 2) 12x 2 + 9x = 0 3 ) 4x 2 – 3 = 0 4) 3x 2 + 1 = 0 5) x 2 – 8x + 12 = 0 6) x 2 – 2 5 x + 5= 0 7) x 2 – 2 3 x – 6 = 0 8) x 2 – (2 + 3 )x + 2 3 = 0 9) x 2 – (1 + 2 )x + 2 = 0 ... 0 nên phng trình có 2 nghim phân bit 1 2 5 1 2 2 2 5 13 2 2bxabxaì- + D - += = = -ïïí- - D - -ï= = = -ïî 2) 3 4 2 6 8 1 1 1 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5.1 7 1x y x y y y yx ... 2 )x + 2 = 0 10) 2x4 – 7x 2 – 4 = 0 11) 2x4 + 5x 2 + 2 = 0 12) 30x – 30x + 1 = 1 13) 2xx + 2 + x + 2 2x = 2 14) x + 1x + 2 + x – 1x – 2 = 2x + 1x + 1 15) x3...
 • 15
 • 531
 • 3

Xem thêm