Đề cường ôn tập học kì 2 môn toán khối 10 docx

8 512 12 Gửi tin nhắn cho tailieuhay_3089
tailieuhay_3089

tailieuhay_3089

Tải lên: 14,657 tài liệu

  • Loading...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 19:20

Tổ Toán – Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu – Thừa Thiên Huế Đề cương ôn tập khối 10 – hk2-2009-2010 – www.mathvn.com MathVn.Com1ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2009 – 2010 MƠN: TỐN – KHỐI 10 A – ĐẠI SỐ Bài 1. Giải các bất phương trình sau: a) 2( 2)( 4) 0x x+ - £ b) 2(9 1)(3 1) 0x x x- + £ c) 2(2 5)(2 1) 0x x+ - £ d) 2(1 3 )( 6 5 1) 0x x x- - + + ³ e) 29 4 0x x- £ f) 2( 3) (3 ) 0x x x- - - £ g) ( )()3 2 0x x- - > h) 24 3 0x x+ + £ i) 26 1 0x x- + + ³ Bài 2. Giải các bất phương trình sau: a) 4 302 1xx-£+ b) 213 2xx-³- c) 2( 3)0( 5)(1 )x xx x-³- - d) 3 51 2 1x x³- + e) 2( 2)(3 7 4)0(3 5 )x x xx x+ + +£- f) 22 33 2 1x x x³- + - Bài 3. Giải các bất phương trình sau: a) (- x2 + 3x – 2)(x2 – 5x + 6) ³ 0 b) 342322+-+-xxxx > 0 c) 3 22 30(2 )x xx x+ -£- d*) 3 232 204 9x x xx x- + + -³- Bài 4. Giải các bất phương trình sau: a) 22 8 2x x x- - < b) x2 + 2 3+x - 10 0£ c) 01232³++- xx d) 2359-³ xx e) 2210 3 213 2x xx x- -£- + - f) 2x -5x +4 > x -4 Bài 5. Giải các bất phương trình sau: a)4 1 2 2x x x- + - > - b) 2 3 4x x x- + > - c) 2 5 1 0x x- - + £ d)6 2 4 3x x x- - - ³ - e) 5 5 2x x x- - - ³ - f) 4 3 2x x- £ - Bài 6. Giải các phương trình sau: a)4 2 13 2x xx x- +=- - b) 210-6 x +1 = x -9x c) 2x -2x +3 = 5-x d) 3 1 2 3 7x x x- - + - = - e) 2x -5x +4 = x-4 f) 2132 1 1x xx x+ += -- - - Bài 7. Giải các phương trình sau: a) 2381716 -=+ xx b) 12232-=+- xxx c) 2x - 3x +1 = 6. Bài 8* Giải các phương trình sau: a) 21 1x x- = + b) 2141233=++- xx c) 23123 -= + xxx d) (x+4)(x+1) - 3 252++ xx =6 e) 2 2x +5x + 7 = x +5x +13 f) 2 2( 2) 4 4x x x- + = - Tổ Toán – Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu – Thừa Thiên Huế Đề cương ôn tập khối 10 – hk2-2009-2010 – www.mathvn.com MathVn.Com2Bài 9. Giải các bất phương trình sau: a) xxx 28562->-+- b) )1(4)43)(5( -<++ xxx c*) 2x2 + 1510652+> xxx d) 22432<+++-xxx Bài 10. Tìm m để mỗi bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi xỴ¡: a) (m - 3)x2 -2mx + m - 6 < 0; b) x2 - mx + m + 3 > 0; c) mx2 - (m + 1)x + 2 ³ 0; d) (m + 1)x2 - 2mx + 2m £0. Bài 11. Cho phương trình (m - 2)x2 - 2(m + 1)x + 2m – 6 = 0. Tìm m để phương trình a) Có hai nghiệm phân biệt b) Có hai nghiệm trái dấu c) Có hai nghiệm âm phân biệt d) Có hai nghiệm dương phân biệt. Bài 12. Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thoả mãn điều kiện được chỉ ra: a) x2 + (2m + 3)x + m – 2 = 0 , x1 < 0 £ x2. b) mx2 +2(m - 1)x +m – 5 = 0, x1 < x2 < 0 . c) (m + 3)x2 + 2(m - 3)x + m – 2 = 0, x1 ³ x2 > 0. Bài 13* Cho phương trình x4 + 2(m + 2)x2 – (m + 2) = 0 (1) a) Giải phương trình (1) khi m = 1. b) Tìm m để phương trình (1) có 4 nghiệm phân biệt; c) Tìm m để phương trình (1) có 3 nghiệm phân biệt; d) Tìm m để phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt; e) Tìm m để phương trình (1) có 1 nghiệm duy nhất. Bài 14. Cho tam thức bậc hai f(x) = 3x2 – 6(2m +1)x + 12m + 5. a) Tìm m để f(x) > 0 với mọi x Ỵ R. b*) Tìm m để f(x) có ít nhất một nghiệm lớn hơn -1. Bài 15. Để may đồng phục áo thể dục cho học sinh khối 10 trường A, người ta chọn 46 học sinh trong tổng số 550 học sinh khối 10 để đo chiều cao (đơn vị: cm) và thu được bảng sau: Lớp Tần số Cỡ áo [160; 162] 5 S1 [163; 165] 11 S2 [166; 168] 15 S3 [169; 171] 9 S4 [172; 174] 6 S5 N = 46 Bài 16: Để khảo sát kết quả thi tốt nghiệp mơn Tốn của học sinh trường A, người ta lấy kết quả của 100 học sinh khối 12 và thu được bảng sau: Điểm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tấn số 1 1 3 5 8 13 19 24 14 10 2 N=100 a) Dấu hiệu và đơn vị điều tra ở đây là gì? b) Đây là điều tra mẫu hay điều tra tồn bộ? c) Tìm số trung bình. d) Tìm phương sai và độ lệch chuẩn. e) Vẽ biểu đồ tần số hình cột, tần suất hình quạt. g) Cả khối 10 cần may khoảng bao nhiêu áo mỗi cỡ? Tổ Toán – Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu – Thừa Thiên Huế Đề cương ôn tập khối 10 – hk2-2009-2010 – www.mathvn.com MathVn.Com3a) Tìm số trung bình. b) Tìm số trung vị và mốt. Nêu ý nghĩa của chúng. c) Tìm phương sai và độ lệch chuẩn. d) Tìm số học sinh đỗ tốt nghiệp mơn Tốn (ta coi một học sinh đạt từ 5 điểm trở lên là đỗ tốt nghiệp mơn Tốn). e) Vẽ biểu đồ tấn suất hình quạt thể hiện số học sinh đỗ, trượt tốt nghiệp mơn Tốn. Bài 17. Điều tra về số giờ tự học ở nhà (đơn vị: giờ) của 50 học sinh lớp 10, ta có bảng phân bố tần số ghép lớp sau: Lớp Tần số [0; 10) [10; 20) [20; 30) [30; 40) [40; 50) [50; 60] 5 9 15 10 9 2 Cộng N = 50 a) Dấu hiệu, đơn vị điều tra ở đây là gì? Kích thước mẫu bằng bao nhiêu? b) Bổ sung cột tần suất để hình thành bảng phân bố tần số, tần suất ghép lớp. c)Vẽ biểu đồ hình cột tần số và đường gấp khúc tần suất. d) Tính số trung bình. Nêu ý nghĩa. e)Tính phương sai và độ lệch chuẩn. Nêu ý nghĩa. Bài 18. Chọn 23 học sinh và ghi cỡ giày của các em ta được mẫu số liệu sau: 39 41 40 43 41 40 44 42 41 43 38 39 41 42 39 40 42 43 41 41 42 39 41 a) Lập bảng phân bố tần số, tần suất. b) Tính số trung vị và số mốt. Nêu ý nghĩa của chúng. c) Tính số trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn. Nêu ý nghĩa. Bài 19. Tính các giá trị lượng giác khác của góc a khi biết : a) 2 3cos = , 225pa a p< < b) tan 2,2pa a p= - < < c) 1 3sin ,3 2pa p a= - < < c) cot 5,2pa p a= - < < - Bài 20. Tính các giá trị lượng giác của góc a khi biết 4cos =2 5a và 02pa< <. Bài 21. Cho tana = 43. Tính giá trị các biểu thức: a) A =4sin cos3sin 2cosa aa a-+ b) B =3 3sin 2cossin 5cosa aa a-+ c) C =34 43sin cos4sin cosa aa a+ Tổ Toán – Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu – Thừa Thiên Huế Đề cương ôn tập khối 10 – hk2-2009-2010 – www.mathvn.com MathVn.Com4Bài 22. Chứng minh các biểu thức sau khơng phụ thuộc vào x: a) A = 3(sin4x + cos4x) - 2(sin6x + cos6x) ; b) B = 3(sin8x - cos8x) + 4(-2sin6x + cos6x) + 6 sin4x ; c) C = cos6x + 2sin4x cos2x + 3 sin2x cos4x + sin4x; d) D = sin3x sin3x + cos3x cos3x - cos32x . e) E = 6 6 2 2sin cos 3sin cosxx x x+ + f) F = p p+ + + -2 2 22 2cos cos ( ) cos ( )3 3x x x g) G = p p+ + + +2 2 22 4sin sin ( ) sin ( )3 3x x x. Bài 23. Cho 1sin cos2a a+ =. Tính giá trị các biểu thức: a) A = sin .cosa a b) B = 4 4sin cosa a+ c) C = | sin cos |a a-. Bài 24. a) Cho 2sina3= với 0 a2p< <. Tính các giá trị lượng giác còn lại của cung a. b) Cho cota 3= - với 3a ;22pỉ ưỴ pç ÷è ø. Tính giá trò 1 7P tanacosa sina= + -; c) Cho pp= - < <ỉ ưç ÷è ø12 3sin ; 2 .13 2a a Tính p-cos( )3a. Bài 25. Tính giá trị các biểu thức: a) A =0014 os20os80cc- b) B = 0 03 1sin 20 os20c- c) C = sin100. sin300. sin500. sin700 d) D =0 0 0 0 0 0sin 20 sin 40 sin80 cos20 cos 40 cos80+ e) E =7 13 19 25sin .sin .sin .sin .sin30 30 30 30 30p p p p p e) F = p p p+ +2 4 6cos cos cos7 7 7 Bài 26. a) Cho tan a = 2. Tính sin 2a, cos 2a, tan 2a, cot 2a. b) Cho 45sina= và 2pa p< <. Tính các giá trị lượng giác của cung 2a. c) Cho a=1cos28 và pa< <02. Tính a asin 2 ; tan 2; a asin ; cos . Bài 27*. Chứng minh các đẳng thức: a) + = +4 43 1sin cos cos 44 4a a a; b) + = +6 65 3sin cos cos 48 8a a a; c) p p- + =1cos .cos( ).cos( ) cos33 3 4x x x x; d) p p- + =1sin .sin( ).sin( ) sin 33 3 4x x x x Tổ Toán – Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu – Thừa Thiên Huế Đề cương ôn tập khối 10 – hk2-2009-2010 – www.mathvn.com MathVn.Com5e) 3tan sin 1sin cos (1 + cos )x xx x x-= f) sin 4 cos2. tan1 cos4 1 cos2a aaa a=+ + g) 2 2 42 2 2 2tan 1 cot 1 tan.1 tan cot tan cotx x xx x x x+ +=+ + h) cos3 x.sinx - sin3x.cosx = 14sin4x i) sin3x.cos3x + cos3 x.sin3x = 34sin4x j) - - -+ + =sin( ) sin( ) sin( )0cos .cos cos .cos cos .cosa b b c c aa b b c c aBài 28. Rút gọn các biểu thức: a) A =2 2[sinx.sin( ).sin( )] [cosx.cos( ).cos( )]3 3 3 3x x x xp p p p- + + - + b) B = 3 9sin( ) cos(7 ) 2sin( )2 2x x xp pp- + + + + c) C = 101 2011 1001cos( ) sin(2009 ) cos( ) tan( ) cot(3 )2 2 2x x x x xp p pp p+ + + + + - - + +. d) D = p p p p+ + + + + +2 2tan .tan( ) tan( ). tan( ) tan( ).tan3 3 3 3x x x x x x e) E = --2 22 2tan 2 tan1 tan 2 . tana aa a ; f) F = + + + +1 1 1 1(1 )(1 )(1 )(1 )cos cos2 cos 4 cos8a a a a. g) G = 1 1 1 1 1 1cos (0 )2 2 2 2 2 2 2x xp+ + + < < Bài 29*. Rút gọn các biểu thức: a) A = sinx + sin2x + sin3x + sin4xcosx + cos2x + cos3x + cos4x; c) C = sin3x + 2sin4x + sin5xsin2x + 2sin3x + sin4x. b) B = cos 4 cos 2sin 4 sin2a aa a-+ d) D =sin 4 sin5 sin6cos4x + cos5x + cos6xx x x+ + Bài 30*. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A = 6 61sin cosx x+. B – HÌNH HỌC Bài 1. Cho DABC có µ0A 60=, AC = 8 cm, AB =5 cm. a) Tính độ dài cạnh cạnh BC, diện tích, chiều cao AH của tam giác ABC. b) Chứng minh góc µB nhọn. c) Tính bán kính đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp tam giác ABC. Bài 2. Cho DABC , a=13 cm b= 14 cm, c=15 cm. a) Tính diện tích DABC, các góc, độ dài các trung tuyến, b) Tính bán kính đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp tam giác ABC. Tổ Toán – Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu – Thừa Thiên Huế Đề cương ôn tập khối 10 – hk2-2009-2010 – www.mathvn.com MathVn.Com6Bài 3. Cho DABC có b=4,5 cm , góc µ0A 30= , µ0C 75= a) Tính độ dài các cạnh a, c và số đo góc µB. b) Tính diện tích DABC và chiều cao BH. Bài 4. Viết phương trình tham số, phương trình chính tắc, phương trình tổng qt của đường thẳng d trong các trường hợp sau: a) d đi qua A(2; -3) và có vectơ chỉ phương u (2; 1)= -ur. b) d đi qua B(4; -2) và có vectơ pháp tuyến n ( 2; 5)= -ur. c) d qua hai điểm C(3; -2) và D(-1; 3). d) d qua E(2; -4) và vng góc với đường thẳng d’: x – 2y – 1 = 0. e) d qua F(-1; 3) và song song với đường thẳng d’: x + 3y – 5 = 0. Bài 5. a) Viết phương trình đường thẳng qua A(1; 2) và song song với đường thẳng 4x – 3y + 5 = 0 . b) Viết phương trình đường thẳng qua giao điểm hai đường thẳng 4x + 7y – 2 = 0 và 8x + y – 13 = 0, đồng thời song song với đường thẳng x – 2y = 0. c) Viết phương trình đường thẳng qua A(-2; 3) và vng góc với đường thẳng 3x – 4y = 0. Bài 6. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho tam giác ABC có tọa độ các trung điểm của các cạnh là M(2;1) N(5;3) P(3;-4) a) Lập phương trình các cạnh của tam giác ABC b) Viết phương trình 3 đường trung trực của tam giác ABC c) Xác định tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC d) Xác định tọa độ các đỉnh của tam giác ABC. Bài 7. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho ∆ABC có đỉnh A(2; 2) và phương trình hai đường cao kẻ từ B, C lần lượt là: 9x – 3y - 4 = 0, x + y – 2 = 0. a) Viết phương trình các cạnh của ∆ ABC; b) Viết phương trình đường thẳng qua A và vng góc với AC. Bài 8. Lập phương trình các cạnh của ∆ ABC , biết đỉnh B(2; 5) và hai đường cao có phương trình: 2x + 3y + 7 = 0, x – 11y + 3 = 0. Bài 9. Viết phương trình đường thẳng (D) biết: a) (D) qua M(1;1) và tạo 1 góc 450 với đường thẳng (d): x – y – 2 = 0 b) (D) qua M(5; 1) và tạo 1 góc 600 với đường thẳng (d): 2x + y – 4 = 0. Bài 10. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho P(2; 5), Q(5; 1). a) Viết phương trình đường trung trực của PQ. b) Viết pt đường thẳng qua P sao cho khoảng c ách từ Q đến đường thẳng đó bằng 3. Bài 11. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho đường thẳng (d) 2x+3y-1= 0 và M(2;1). a) Tìm M trên (d) sao cho OM=5. b) Xác định tọa độ H là hình chiếu M của trên(d). c) Xác định tọa độ điểm N đối xứng với M qua (d). Tổ Toán – Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu – Thừa Thiên Huế Đề cương ôn tập khối 10 – hk2-2009-2010 – www.mathvn.com MathVn.Com7Bài 12. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho A(-1;-2) B(3;-1) C(0;3) a) Chứng minh 3 điểm A, B, C khơng thảng hang. b) Lập phương trình tổng qt và phương trình tham số của đường cao CH c) Lập phương trình tổng qt và phương trình tham số của đường trung tuyến AM d) Xác định tọa độ trọng tâm , trực tâm của tam giác ABC e) Viết phương trình đường tròn tâm C tiếp xúc với AB f) Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC g) Tính diện tích tam giác ABC Bài 13. Trong hệ toạ độ Oxy cho hai đường thẳng (d1), (d2) có phương trình: (d1): (m+1)x - 2y - m -1 = 0; (d2): x + (m-1)y – m + 2 = 0 a) Chứng minh rằng: (d1) đi qua một điểm cố định. b) Biện luận theo m vị trí tương đối của (d1) và (d2) c) Tìm m để giao điểm của (d1) và (d2) nằm trên trục Oy. Bài 14. Cho ∆ ABC biết A(2; -1) và pt hai đường phân giác trong của góc B và C lần lượt là: (dB): x - 2y + 1 = 0, (dC): x + y + 3 = 0. Tìm pt đường thẳng chứa cạnh BC. Bài 15. Viết phương trình của đường tròn (C) trong các trường hợp sau: a) (C) có tâm I(1 ; - 2) và tiếp xúc với đường thẳng 4x – 3y + 5 = 0 b) (C) đi qua 3 điểm A(1 ; 0), B(0 ; 2), C(2 ; 3) c) (C) đi qua A(2 ; 0), B(3 ; 1) và có bán kính R = 3. d) (C) đi qua 2 điểm A(2 ; 1),B(4 ; 3) và có tâm I nằm trên đường thẳng x – y + 5= 0 Bài 16. Trong mặt phẳng 0xy cho phương trình 2 24 8 5 0x y x y+ - + - = (I). a) Chứng tỏ phương trình (I) là phương trình của đường tròn, xác định tâm và bán kính của đường tròn đó. b) Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại các điểm A(-1; 0), B(5; 0). c) Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn biết tiếp tuyến đi qua C(0;-1). d) Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn biết tiếp tuyến song song với đường thẳng d1 có phương trình x + y + 6 = 0. e) Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn biết tiếp tuyến song song với đường thẳng d2 có phương trình 3x + 2y + 1 = 0. Bài 17. Trong mặt phẳng Oxy cho các điểm 2 2(0; 1), (0;1), (1; )3A B C-. a) Chứng tỏ A, B, C khơng thẳng hàng. b) Viết phương trình đường tròn (S) đường kính AB. c) Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn (S) biết tiếp tuyến đi qua 1 3( ; )2 2M. d) Viết phương trình chính tắc của elíp nhận hai điểm A, B làm các đỉnh và đi qua C. a) A(1; 3), B(5; 6), C(7; 0); b) A(0; 1), B(1; -1), C(2; 0); c) A(1; 4), B(-7; 4), C(2; -5). Bài 18. Cho (E): 2 2125 9x y+ =. Xác đònh tọa độ các đỉnh, tiêu điểm của elip. Tính độ dài trục lớn , trục nhỏ, tiêu cự của elip. Bài 19. Lập phương trình chính tắc của elip trong các trường hợp sau: Tổ Toán – Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu – Thừa Thiên Huế Đề cương ôn tập khối 10 – hk2-2009-2010 – www.mathvn.com MathVn.Com8a) Có độ dài trục lớn bằng 14 và tâm sai bằng 12/13. b) A1(-2;0) là một đỉnh và F2(1; 0) là một tiêu điểm. c) Có một tiêu điểm là (-7; 0) và đi qua M(-2; 12). d) Tiêu cự banừg 6 và tâm sai bằng 2/3. e) Đi qua hai điểm P(4;3) và Q(8; -3). Bài 20. Cho elip (E): x2 + 9y2 = 9. Tìm trên (E) các điểm M thỏa mãn: a) MF1 = 2 MF2. b) M nhìn F1 ; F2 dưới một góc vng. c) M nhìn F1 ; F2 dưới một góc 600. CHÚ Ý: Ngồi các bài tập bổ sung trên, học sinh cần làm đầy đủ các bài tập ở sách giáo khoa. ĐỀ THI THAM KHẢO – MƠN: TỐN – KHỐI 10 Thời gian: 90 phút I. PHẦN CHUNG: (8,0 điểm) Câu 1. (2,5 điểm) Giải các bất phương trình sau : a) 2 5 34xx- < - b)2( 3 1)( 3 2) 0x x x- + - + ³ c)1 32 2 3x x£+ - Câu 2. (1,0 điểm) Tìm các giá trị của m sao cho phương trình : 01)21(22=-+-+ mxmx có hai nghiệm dương phân biệt. Câu 3. (1,5 điểm) Số điểm kiểm tra Tốn của 28 em học sinh lớp 10A được cho bởi bảng sau: 1 3 6 9 7 5 6 2 7 6 5 8 2 3 0 7 8 5 2 1 9 8 4 4 4 5 6 9 a) Lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp, với các lớp sau: [)0;2 ; [)2;4 ; [)4;6 ; [)6;8 ;[)8;10. b) Tính số trung bình cộng, phương sai và độ lệch chuẩn dựa trên bảng đã lập ở câu a. Câu 4. ( 2,0 điểm) Trong mặt phẳng Oxy cho DABC với A(2; 1), B(4; 3) và C(-2; 4) a) Viết phương trình tổng qt của đường thẳng BC. b) Tính diện tích tam giác ABC. c) Lập phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Câu 5. (1,0 điểm) Cho 4cosα = 5- với π<α < π2. Tính các giá trị lượng giác còn lại của cung a. II. PHẦN RIÊNG: (2,0 điểm) Dành cho học sinh học chương trình nâng cao: Câu 6A.(1,0 điểm) Giải phương trình: ( )25x 6x 4 > 2 x 1- - -. Câu 7A.(1,0 điểm) Viết phương trình chính tắc của Hypebol (H) biết (H) đi qua điểm ()2; 3 và một đường tiệm cận của (H) tạo với trục tung một góc 300. Dành cho học sinh học chương trình chuẩn: Câu 6B.(1,0 điểm) Tìm các giá trị của m để hàm số 2+y = x mx m- có tập xác định là ¡. Câu 7B.(1,0 điểm) Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(- 2; 3) và đường thẳng (d) có phương trình 3x + y - 7 = 0. Tìm tọa độ hình chiếu của A trên (d). . a) 2 2 8 2 x x x- - < b) x 2 + 2 3+x - 10 0£ c) 0 123 2 ³++- xx d) 2 359-³ xx e) 2 2 10 3 2 13 2 x xx x- -£- + - f) 2 x -5x. Toán – Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu – Thừa Thiên Huế Đề cương ôn tập khối 10 – hk2 -20 09 -20 10 – www.mathvn.com MathVn.Com1ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP HỌC KÌ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cường ôn tập học kì 2 môn toán khối 10 docx, Đề cường ôn tập học kì 2 môn toán khối 10 docx, Đề cường ôn tập học kì 2 môn toán khối 10 docx

Bình luận về tài liệu de-cuong-on-tap-hoc-ki-2-mon-toan-khoi-10-docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP