Tài liệu về : “Chuyên đề dạy một tiết luyện tập môn Toán

Vận dụng dạy học phân hóa vào dạy các tiết luyện tập và ôn tập chủ đề về căn bậc hai trong đại số 9

Vận dụng dạy học phân hóa vào dạy các tiết luyện tập và ôn tập chủ đề về căn bậc hai trong đại số 9
... S5:415j'%N'%*J?K$'?(KG%G!Biện pháp 2: Soạn giáo án để khai thác vào quá trình dạy học phânhóa các tiết luyện tập, ôn tập một cách chi tiết, cụ thể.Ý nghĩa, mục đích của bài soạnzO2G8(84RO#CH?';h'`$$*9*4-'jqS$$7O2G'J'%P27O-r!„C@7O't12h'`<(%$$(*?'(87G3Gˆ@2;'-tG7O#+#CA##?VRKP*?C('%7O$! ... ĐÀO TẠO Nguyễn Thị HiềnVẬN DỤNG DAY HỌC PHÂN HÓA VÀO DẠY HỌCCÁC TIẾT LUYỆN TẬP VÀ ÔN TẬP CHỦ ĐỀ CĂNBẬC HAI ĐẠI SỐ 9LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤCMVí dụ minh họa và những ... bàiZ/N-/41#0?7g107$$?7'<'I<c_V(7VO'-(-<#'@i;J7I#41(!>/M41#0?77VOG.j/(#4%'-e8AA$#@;O*84%5:-(-IaO;(fJ7$/7d!"$;OgG$R-@-V4F4fJ7/7*:G!>8(3g##c;(g5h(4$#JV$OF4$#J1C!E;(4/G4L4$RF4$#J1C7d!EG?R;(4/Gi7-K?A%C`A$#@;(!#-*b7$R?(<R;(4/G*7O19V#J#-!N!!"H'#78$*7OHGI4b8<C*I#.j!UO-VH(*;GHVR#HH-V$'4b8!"$H-V4.#@<7I<;7<,4/<@%,<!!!HG*9A7---VOH'!k-V'+G,;??I-VHI8l<HV!>@(#;(1A/7,$-?*77d07K?I-V#D*(?QHH'(#$'*9*419HH(!N!!#;(<$-*(?4<84G7O`#,-A#!>H7f*:*;(<$-*(?4<84&m7*-?-V!$R*$-(*I-V<#D*(?Q<54/<7j#O<?IG<'b-V#:n-V<R-V$@I;<4$#J*(!>?4/G#;($-*(?4<84i54$907#;V!#9.jG$9GVJ#$A(-`50#?HgA$#@;(!N!M!=3GHH9VH;(4/GaU(opCqDạy học phân hóa trong giờ học luyện tập Lượng Giác lớp 11r<N]eb/B7N]G$4R`*,4.7O.7@7-A%!"/e'-b-#$#Co17*GHfx*7/B(7VO(#'@$i;J7I!"/N41*:^14/,$Ij#CJ&C?I,4.G$4R`*:ZIC!=-:'^7VO3G.?$4RZI#C<4.7O,+4%'-*C($#`(?I7VO(@#'@$i;J7I#'(!"/*7O'.IGI#'@;$(@4%4/,#/BG-#$H;'@4.7O?!„($<)i;J7I!"/:^C%#*4H&$`H?&<41'-bJ#5'JVt.%g1A(PG?4L4,(j:(@#'@$i;J7I!>:'^,$4%'-4/,H'qTìm...
  • 108
  • 331
  • 0

Luận văn: Vận dụng dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề vào các tiết luyện tập về quan hệ vuông góc trong hình học không gian ở lớp 11 THPT pot

Luận văn: Vận dụng dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề vào các tiết luyện tập về quan hệ vuông góc trong hình học không gian ở lớp 11 THPT pot
... quyết vấn đề một số vấn đề của dạy học các tiết luyện tập HHKG lớp 11 ở trường phổ thông. Qua đó chỉ ra việc vận dụng dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy bài tập HHKG là một trong ... PPDH. 151.3. TÌNH HÌNH DẠY VÀ HỌC CÁC TIẾT LUYỆN TẬP HHKG LỚP 11 Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG1.3.1.Yêu cầu dạy các tiết luyện tập Hình học không gian lớp 11 ở trường THPT Dạy luyện tập HHKG lớp 11 cần ... hiện dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề c) Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề dạy bài tập HHKG Ngoài những vấn đề nêu trên khi dạy bài tập toán theo phát hiện và giải quyết vấn đề...
  • 97
  • 527
  • 3

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP