bài tập Hóa 12 chủ đề POLIME

Bài tập Hóa theo chủ đề

Bài tập Hóa theo chủ đề
... với Na , H2 , trùng hợp Vậy C3H6O : A : Propanal B : Axeton C : Rượu Anlylic D : Etylvinylete Đề 13-14-15 : Đốt cháy hoàn toàn 19,2 gam hỗn hợp X gồm andehit đồng đẳng liên tiếp thu 17,92 lít ... xúc tác nitơ oxit C : Thuỷ phân CH2Cl2 môi trường kiềm nhiệt phân (HCOO)2Ca D : Phương pháp A B Đề 22-23-24 : Hỗn hợp Y gồm andehit đồng đẳng liên tiếp Đốt cháy hoàn toàn 2,62 gam hỗn hợp Y thu...
 • 3
 • 235
 • 1

Lý Thuyết Và Bài Tập Hoá 12 chương Polime

Lý Thuyết Và Bài Tập Hoá 12 chương Polime
... polime hố hay độ polime hố - Theo nguồn gốc, ta phân biệt polime thiên nhiên, polime tổng hợp, polime nhân tạo (bán tổng hợp) - Theo phản ứng polime hố, ta phân biệt polime trùng hợp polime trùng ... VẤN ĐỀ LÍ THUYẾT MỞ RỢNG CẦN NẮM VỮNG Khái niệm polime Polime hợp chất có phân tử khối lớn nhiều đơn vị nhỏ gọi mắt xích liên kết với tạo nên - Số mắt xích (n) phân tử polime gọi hệ số polime ... (polime) Là q trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ thành phân tử lớn Định nghĩa (polime) , đồng thời giải phóng phân tử nhỏ (như H2O,…) n Monome → Polime n Monome → Q trình Polime+ nH2O Sản phẩm Polime...
 • 22
 • 309
 • 2

AMINO AXIT CHUYEN DE BAI TAP HOA 12

AMINO AXIT CHUYEN DE BAI TAP HOA 12
... 56,525 gam Dng 4: Este ca amino axit v mui ca aminoaxit vi axit (vụ c, hu c) hoc vi (NH3 ,amin) Cụng thc CnH2n+1NO2 cú cỏc ng phõn sau: - Amino axit , este aminoaxit , mui to t axit hu c khụng no vi ... gc -amino axit B Liờn kt ca nhúm CO vi nhúm NH gia n v -amino axit c gi l liờn kt peptit C Polipeptit gm cỏc peptit cú t 10 n 50 gc -amino axit D Peptit l nhng hp cht cha t n 50 gc -amino axit ... dung dch brom Tờn gi ca X l A metyl aminoaxetat B axit -aminopropionic C axit -aminopropionic D amoni acrylat Cõu 20: Dóy ch cha nhng amino axit cú s nhúm amino v s nhúm cacboxyl bng l A Gly,...
 • 14
 • 52
 • 0

Bai tap hoa 12

Bai tap hoa 12
... dung dịch HCl 1M thu đợc dung dịch A Cho x gam Al vào dung dịch A đến phản ứng hoàn toàn thu đợc 1 ,12 lít khí (đktc); dung dịch B y gam hỗn hợp chất rắn C Cho B tác dụng với NaOH d thu đợc gam kết ... X A gam B gam C 16 gam D 24 gam Câu 18: Giá trị x A 5,4 B 8,1 C 10,8 D 13,5 Câu 19: Giá trị y A 12, 8 B 16,4 C 18,4 D 19,2 *Dùng cho câu 20,21: Chia 2,290 gam hỗn hợp Mg, Al, Zn thành phần Phần ... 0,9 Câu 25: Hoà tan 23,4 gam G gồm Al, Fe, Cu lợng vừa đủ dung dịch H2SO4 đặc, nóng, thu đợc 15 ,12 lít khí SO2 (đktc) dung dịch chứa m gam muối Giá trị m A 153,0 B 95,8 C 88,2 D 75,8 Câu 26: Hoà...
 • 3
 • 328
 • 2

bai tap hoa phan 3 ( de 21--> 30)

bai tap hoa phan 3 ( de 21--> 30)
... đồng phân lập thể? CH3CCH (I), CH 3CH=CHCH3 (II), CH3CHBrCH2CH3 (IV), CH3CH9OH)CH3 (V), A (II) B (II) (VI) (CH 3) 2CHCH2CH3 (III), CHCl=CH2 (VI) C (II) (IV) D (II), (III), (IV) (V) Câu 42: CTPT ankan ... Phản ứng sau phản ứng oxi hoá khử A (NH4)2CO3 t0 2NH3 + CO2 + H2O B 4NH3 + Zn(OH)2 [Zn(NH3)4](OH)2 C 2NH3 + H2SO4 (NH4)2SO4 D 2NH3 + 3CuO N2 + 3Cu + 3H2O Câu 25: Đun nóng 4,6g Na với 1,55g ... 1s22s2 2p63s23p63d6 B 1s22s2 2p63s23p64s23d4 C 1s22s2 2p63s23p63d44s2 D 1s22s2 2p63s23p64s13d5 Câu 2: Loại quặng có thành phần chủ yếu Fe2O3 gọi là: A manhêtit B xiđêrit C pirit D hemantit Câu 3: Trong...
 • 71
 • 407
 • 4

Bài tập Hóa 12 học kỳ 1

Bài tập Hóa 12 học kỳ 1
... là: A .10 ,12 B.6,48 C.8 ,10 D .16 ,20 ĐH khối A 2007 Câu 10 9: Thuỷ phân hồn tồn 444 gam lipit thu 46 gam glixerol loại axit béo Hai loại axit béo là: A.C15H31COOH C17H35COOH B.C17H33COOH C15H31COOH ... NaOH, thu glixerol hỗn hợp muối C17H35COONa, C15H31COONa có khối lượng 1, 817 lần Trong phân tử X có: A gốc C17H35COO B gốc C17H35COO C gốc C15H31COO D gốc C15H31COO Câu 83: Cách sau dùng để điều ... C12H22O 11 Câu 31: Thơng thường nước mía chứa 13 % saccaroz Nếu tinh chế nước mía lượng saccaroz thu ? ( hiệu suất 80%) A 10 4kg B 11 0kg C 10 5kg D 11 4kg Câu 32: Cacbohidrat Z thamt gia chuyển hóa :...
 • 86
 • 229
 • 1

bai tap hoa hay nhat de

bai tap hoa hay nhat de
... chức, mạch hở CnH2n+2O Số ancol = 2n – với n n〈6 CƠNG THỨC 20 Số đồng phân andehitl no đơn chức, mạch hở CnH2nO Số andehit = 2n – với n n〈7 CƠNG THỨC 21 Số đồng phân axit cacboxylic no đơn chức, ... thời gian người ta thu được 104,8 gam hỡn hợp rắn A gờm Fe,FeO,Fe2O3 và Fe3O4 Hòa tan hoa n toàn A HNO3 dư thu được dung dịch B và 12,096 lit hỡn hợp khí NO và NO2 (đktc) có ... H2SO4 mol O2- mmuối sunfat = moxit + 80.nH SO4 (15) * Chú ý: Áp dụng cơng thức kim loại khơng thay đổi hố trị BÀI TẬP ÁP DỤNG Bài (Câu 45 – TSĐH – khối A – 2007 – mã đề 182): Hòa tan hồn tồn...
 • 14
 • 347
 • 4

BÀI tập hóa 12 CHƯƠNG i DOC

BÀI tập hóa 12 CHƯƠNG i DOC
... -TỔ HÓA C HCOOC3H7 D.C2H5COOCH3 Câu 13: Khi thuỷ phân vinyl axetat m i trường axit thu được: A Axit axetic ancolvinylic B Axit axetic anđehit axetic C Axit axetic ancol etylic D Axit fomic ancol ... bạc v i dd AgNO3 NH3, CTCT este là: A.HCOOC2H5 B.CH3COOCH3 C.HCOOC3H7 D.C2H5COOCH3 Câu 16: Tính kh i lượng metyl metacrylat thu đun nóng 215 g axit metacrylic v i 100g ancol metylic Giả thiết pứ ... hợp chất hữu A có CTPT C4H8O2 v i dd NaOH dư thu 4,8gam mu i Tên A là: A Etyl axetat B Axit butanoic C Axit 2-metyl propanoic D Metyl propionat Câu 39: Để xà phòng hóa 17,4 gam este no đơn chức...
 • 5
 • 288
 • 4

bài tập hóa 12 chương i.doc

bài tập hóa 12 chương i.doc
... Để xà phòng hóa 17,4 gam este no đơn chức cần dùng 300ml dd NaOH 0,5M.CTPT este là: A C6H12O2 B C3H6O2 C C5H10O2 D C4H10O2 ÔN TẬP HÓA 12- THPT LÊ QUÝ ĐÔN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN -TỔ HÓA Câu 40: ... Xà phòng hóa 22,2 gam hh este HCOOC2H5 CH3COOCH3 dd NaOH 1M Thể tích dd NaOH cần dùng là: A 200ml B 300 ml C 400 ml D 500 ml ÔN TẬP HÓA 12- THPT LÊ QUÝ ĐÔN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN -TỔ HÓA Câu 53: ... AgNO3/NH3 Có pứ hóa học xảy ra? A B C D Câu 26: Cho ba chất hữu sau đây: HCHO, HCOOCH3, HCOONH4 Chúng có đặc điểm chung là: A.Làm quỳ tím hoá đỏ B Đều tác dụng với NaOH ÔN TẬP HÓA 12- THPT LÊ QUÝ...
 • 5
 • 213
 • 0

Bài tập Hóa 12.03

Bài tập Hóa 12.03
... vào đáp án sai cau sau (B1) … Trong hợp chất clo có số oxi hóa dương ……Trong hợp chất clo có số oxi hóa -1 ……Trong phan tử clo có số oxi hóa ……Trong hợp chất đơn chất clo có mức oxi háo -1; 0; +1; ... đoán tính chất halogel, nêu độ độc halogel ND4: tính chất A4: HS nêu B3: HS giải thích hóa học tính chất hóa học khả chung phản ứng halogel halogen, hoàn thành phản ứng ND5: Ứng dụng A5: HS kể ... chế chất phòng thí nghiệm hay công nghiệp B6: HS so sánh tính chất halogenic, giải tập có liên quan C2: từ hóa chất điều kiên cụ thể HS phát phương pháp điều chế B7: HS phân biệt công thức clorua...
 • 11
 • 223
 • 0

Bài tập Hóa 12.04

Bài tập Hóa 12.04
... Quyên Sp hoá h ọc K-50 NỘI DUNG MỤC TIÊU BẬC1 BẬC BÀI9 BÀI 10 2 BÀI 11 III.BẢNG TRỌNG SỐ CÂU HỎI NỘI DUNG C ÂU H ỎI BẬC1 BẬC BÀI9 10 BÀI 10 4 BÀI 11 BẬC 1 TỔNG 17 6 BẬC TỔNG 46 24 10 12 IV.CÂU ... MỤC TIÊU Bậc1 Bài9 : AMIN I.A.1 Nêu khái niệm, phân loại cách gọi tên amin I.A.2 Nêu tính chất vật lý, cấu tạo phân tử tính chất hoá học amin I.A.3.Nêu cách điều chế ứng dụng amin Bài 10: II.A.1 ... nghĩa, cách gọi tên aminoaxit II.A.2 viết cấu tạo phân tử tính chất hoá học ứng dụng aminoaxit Bài 11: PROTEIN: Bậc I.B.1.Giải thích tính chất hoá học điển hình amin alinin II.B.1.Giải thích...
 • 11
 • 207
 • 0

Bài tập Hóa 12.05

Bài tập Hóa 12.05
... phân tử nhỏ gọn Câu 26 : Khi hiđro hóa X thu ancol iso butylic X A CH3 – CH (CH3) – CHO B CH2=C (CH3) – CH2 – OH C CH2 = C ( CH3) – CHO D tất Câu 27: Oxi hóa 6g ancol no, đơn chức (X) thu 5,8g ... I.C.1 Chứng minh dẫn xuất HLG ứng dụng nhiều lĩnh vực sống giải thích chất vật lý Nội dung 3: Bài 54: Ancol tính chất hoá học, điều chế ứng dụng III.A.1 Nêu tính chất hoá học ancol viết phương ... có nhóm OH cạnh III.A.4 Phát biểu quy tắc zaixep cho phản ứng tách nước Nội dung 4: IV.A.1 Nêu Bài 55: Phenol công thức cấu tạo, loại phenol gọi tên chúng IV.A.2 Nêu tính chất vật lý phenol IV.A.3...
 • 15
 • 185
 • 1

Bài tập Hóa 12.06

Bài tập Hóa 12.06
... III.A.2 Nêu thích được tính chất tính chất hoá học III.C.1 Liên hệ vật lí, tính chất C tính chất hoá hóa học C học C thực III.A.3 Nêu tế ứng dụng, trạng thái tự nhiên, điều chế C Hợp chất III.A.4 Nêu ... mệnh đề sai: Số oxi hoá silic +2, +4, -2 (S) Số oxi hoá silic -4,0, +2, +4.(Đ) Silic thể tính oxi hóa phản ứng với clo (S) Silic oxit hoà tan dung dịch NaOH đặc, nóng (Đ) Phản ứng dung dịch Na2SiO3 ... chúng có số oxi hoá tuỳ thuộc vào độ âm điện nguyên tố liên kết với chúng Đáp án: 1-2; 2-2; 3-cộng hóa trị; 4-+4, +2, -4 Câu (III.A.2): Điền từ thiếu vào dấu ba chấm ( ): Tinh thể kim cương thuộc...
 • 16
 • 145
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp giải bài tập hóa 12tổng hợp các dạng bài tập hóa 12bai tap hoa 12huong dan giai bai tap hoa 12cách giải bài tập hóa 12các phương pháp giải bài tập hóa 12giải bài tập hóa 12 ban nâng caohệ thống bài tập hóa theo chuyên đề lớp 11giai bai tap hoa 12cac bai tap hoa 12 co loi giai va dap angiải bài tập hóa 12 nâng caocác dạng bài tập hoá 12 chương 2 cơ bảnbài tập hóa 12 nâng cao chương 1bài tập hóa 12 nâng cao chương 1 có đáp ánbai tap hoa 12 ki 1MỘT số BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ 3 4 TUỔI HỨNG THÚ tìm HIỂU KHÁM PHÁ THẾ GIỚI ĐỘNG vật30 cap tu de nham lan khi hoc tieng anhNgôn ngữ bình luận trong báo in tiếng Việt hiện nayKiểu truyện con vật tinh ranh trong truyện dân gian Việt Nam và thế giớiTinh thần nữ quyền trong văn xuôi Việt Nam sau 1986Quá trình nhập cư của người nhật bản vào mỹ từ cuối thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XXQuan hệ hợp tác giáo dục và đào tạo lào việt nam từ năm 1992 đến năm 2014Sử dụng biểu diễn trực quan hỗ trợ suy luận quy nạp và ngoại suy của học sinh mười lăm tuổi trong quá trình tìm kiếm quy luật toánPhương pháp xây dựng và chuyển dịch văn bản thương mại500 từ ngữ thông dụng trong Tiếng AnhChuyên Đề Một Số Vấn Đề Về Công Tác Xây Dựng Đảng Và Công Tác Cán Bộ Hiện NayChuyên Đề Nền Kinh Tế Thị Trường Định Hướng XHCN, Toàn Cầu Hoá Và Hội Nhập Quốc Tế Của Việt Nam (6)Chuyên Đề Nhà Nước Và Tổ Chức Bộ Máy Hành Chính Nhà NướcChuyên Đề Những Vấn Đề Về Tổ Chức Và Hoạt Động Của Chính Quyền Cơ Sở Miền Núiđề thi chọn học sinh giỏi 12 2015 2016HAI TAM GIAC BANG NHAUThời đại Kim khí Đắk Lắk trong bối cảnh tiền - sơ sử Tây NguyênQuản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ Hiệu trưởng các trường Tiểu học huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định trong giai đoạn hiện nayQuản lý nhà nước về đào tạo liên thông Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực quốc giaQuản lý quá trình dạy học tại trường THPT Mạc Đĩnh Chi - Hải Phòng theo tiếp cận đảm bảo chất lượng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập