Nghiên cứu khoa học: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác văn phòng tại công ty cổ phần đầu tư Nam Đình Vũ

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động văn phòng tại Công ty lắp máy và Xây dựng 45 - 1

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động văn phòng tại Công ty lắp máy và Xây dựng 45 - 1
... phòng Phần Thực trạng hoạt động văn phòng Công ty Lắp máy Xây dựng 4 5- 1 Phần Một số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động văn phòng Công ty Lắp máy Xây dựng 4 5- 1 Nhân dịp này, em xin ... trạng hoạt động văn phòng công ty lắp máy xây dựng 4 5- 1 I Tổng quan tình hình Công ty Lắp máy xây dựng 4 5- 1 Sơ lợc trình hình thành phát triển Công ty Lắp máy Xây dựng 4 5- 1 đợc thành lập từ năm 19 80 ... ninh, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trờng đơn vị Công ty Phần Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động văn phòng công ty lắp máy xây dựng 4 5- 1 Một số nhận xét công tác văn phòng Công ty Lắp...
 • 35
 • 192
 • 0

Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại tỉnh bắc kạn

Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại tỉnh bắc kạn
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VI THỊ THI NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC TẠI TỈNH BẮC KẠN Chuyên ngành: Khoa học ... 1.1 Một số khái niệm liên quan đến đa dạng sinh học bảo tồn đa dạng sinh học 1.1.1 Khái niệm đa dạng sinh học 1.1.2 Bảo tồn đa dạng sinh học 1.2 Nghiên cứu bảo tồn Đa dạng sinh ... bền vững ĐDSH, đề tài : Nghiên cứu, đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác bảo tồn Đa dạng sinh học tỉnh Bắc Kạn đƣợc triển khai với mục tiêu đƣa đƣợc đề xuất giải pháp hoàn thiện...
 • 100
 • 78
 • 1

Tài liệu Báo cáo khoa học :Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phát triển du lịch tỉnh Nghệ an ppt

Tài liệu Báo cáo khoa học :Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phát triển du lịch tỉnh Nghệ an ppt
... du ljch dudng dai nen chi diing chan tham quan du ljch Nghe An mdt thdi gian rSt ngin (khoang tren dudi nga}) Mac dii so lugng khach tang nhanh nhung sd luu tru binh quan/khacb cdn thap va dang ... lam cong tac du lich ciing nhu nhan dan ve tam quan trgng ciia nganh du Ijch chua that dly du, viec xay dung thuong hieu chua dugc quan tam diing muc, djch vu hang boa chua cd san pham dac trung, ... quan chiia, di tich quan su va cac san pham dac tbii, du ljch dudng benh, le hdi, du ljch sinh thai vdi chit lugng cao nham thu hiit cang nhieu va da dang ban khach du ljch - Md rdng lien doanh,...
 • 7
 • 283
 • 3

Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của quản lý môi trường cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của quản lý môi trường cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
... nhiễm, nâng cao hiệu quản môi trường cho doanh nghiệp vừa nhỏ Các giải pháp đề ra: • Giải pháp quản lý: o Tăng hiệu quản môi trường doanh nghiệp o Phát triển nhận thức bảo vệ môi trường cho ... trình Quản môi trường doanh nghiệp 85 CHƯƠNG 6: ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KHẢ THI NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN PHÚ ... 6: Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản môi trường cho doanh nghiệp đề xuất mở rộng thẩm quyền phạt vi phạm hành chánh môi trường, quy trình quản môi trường Ban Môi trường Quận; giải pháp...
 • 151
 • 454
 • 0

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động văn phòng của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hải Phòng.doc

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động văn phòng của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hải Phòng.doc
... Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hải Phòng Sinh viên: Hoàng Thị Thu Hiền Lớp: QT 901P Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động văn phòng Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hải Phòng ... QT 901P 11 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động văn phòng Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hải Phòng nói riêng Bởi thế, câu hỏi đặt Hoạt động văn phòng phải chịu tác động yếu tố ... Hiền Lớp: QT 901P 26 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động văn phòng Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hải Phòng Trình độ Phòng Cao Đại Cao Trung học đẳng cấp thông số Phổ học ban Tổng...
 • 75
 • 316
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG CÔNG TY CPCTGT HẢI PHÒNG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG CÔNG TY CPCTGT HẢI PHÒNG
... để văn phòng thực phát huy vai trò quan trọng toàn hoạt động Công ty Ba là: Trên sở lý luận thực tế hoạt động văn phòng đợc trình bày đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động văn phòng ... 901P Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động văn phòng Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hải Phòng Cùng với phát triển kinh tế - xã hội tiến khoa học quản lý quốc gia giới, hoạt động văn ... 2 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động văn phòng Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hải Phòng + Muốn đổi mới, phát triển nghề nghiệp cần mở rộng, nâng cao kiến thức Luôn đợc Công ty...
 • 11
 • 226
 • 0

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bảođảm tiền vay bằng tài sản cầm cố, thế chấp tại Sở giao dịch I - Ngân hàng công thương Việt Nam

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bảođảm tiền vay bằng tài sản cầm cố, thế chấp tại Sở giao dịch I - Ngân hàng công thương Việt Nam
... nghiệp vụ cho vay NHTM, t i sản cầm cố, chấp vai trò chúng; thực trạng tình hình bảo đảm tiền vay t i sản cầm cố Sở GDI-NHCTVN nhằm khẳng định vị trí, vai trò t i sản cầm cố - chấp hoạt động ngân ... hàng, từ đa gi i pháp kiến nghị để gi i khó khăn vớng mắc mà Sở gặp ph i Những gi i pháp kiến nghị chủ yếu nhằm tạo m i trờng pháp lý thuận l i cho ngân hàng việc cho vay có bảo đảm cầm cố, chấp; ... động kiểm tra, giám sát doanh nghiệp vay vốn + Thiết lập chế độ t i phù hợp gi i chi phí phát sinh cho công tác cho vay có bảo đảm t i sản chấp, cầm cố + Tiếp tục ph i hợp v i chi nhánh gi i nợ...
 • 24
 • 146
 • 0

Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Bưu điện tỉnh Bắc Kạn

Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Bưu điện tỉnh Bắc Kạn
... đề tài "Nghiên cứu số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Bưu Điện tỉnh Bắc Kạn" đề tài nghiên cứu hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Bƣu Điện tỉnh Vì vậy, đề tài đóng góp số điểm ... chung hiệu SXKD Bƣu Điện tỉnh Bắc Kạn 74 3.4 Phân tích hội thách thức việc nâng cao hiệu kinh doanh 75 Chƣơng MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI BƢU ĐIỆN TỈNH BẮC KẠN ... ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH HỨA ĐÌNH THUYÊN NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI BƢU ĐIỆN TỈNH BẮC KẠN Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10...
 • 117
 • 82
 • 0

Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu thập, bổ sung tài liệu lưu trữ thành phố Đà Nẵng

Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu thập, bổ sung tài liệu lưu trữ thành phố Đà Nẵng
... LINH NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THU THẬP, BỔ SUNG TÀI LIỆU LƯU TRỮ TẠI TRUNG TÂM LƯU TRỮ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH LƯU TRỮ HỌC VÀ QUẢN TRỊ ... tâm Lưu trữ thành phố Đà Nẵng; Thứ ba, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác thu thâp, bổ sung tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ thành phố Đà Nẵng, cụ thể: - Giải pháp tổng thể: + Nâng cao ... chương 59 Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ 60 CÔNG TÁC THU THẬP, BỔ SUNG TÀI LIỆU VÀO TRUNG TÂM LƯU TRỮ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.1 Các giải pháp tổng thể 60 3.1.1 Nâng cao nhận thức...
 • 145
 • 477
 • 4

Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại bưu điện tỉnh bắc kạn

Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại bưu điện tỉnh bắc kạn
... số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Bưu Điện tỉnh Bắc Kạn" đề tài nghiên cứu hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Bƣu Điện tỉnh Vì vậy, đề tài đóng góp số điểm sau: Kết nghiên cứu ... tài "Nghiên cứu số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Bưu Điện tỉnh Bắc Kạn" mang tính cần thiết có ý nghĩa thực tiễn quan trọng, nhằm góp phần nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh ... Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Bƣu điện tỉnh Bắc Kạn 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu Số liệu thứ cấp đƣợc sử dụng để phân tích hiệu kinh tế hoạt động kinh doanh Bƣu điện tỉnh Bắc...
 • 109
 • 26
 • 0

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới tại công ty cổ phần chứng khóa Gia Anh

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới tại công ty cổ phần chứng khóa Gia Anh
... nghiệp vụ khác vấn đề xúc CTCP CK Gia Anh Do vậy, đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động môi giới công ty cổ phần chứng khoán Gia Anh lựa chọn II CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ... cứu hoạt động tự doanh, “Đẩy mạnh hoạt động tự doanh Công ty chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam” Hoạt động tự doanh chứng khoán hoạt động môi giới chứng khoán có nhiều điểm khác hai hoạt ... doanh số giao dịch thị phần Từ công ty vào hoạt động, số lượng khách hàng đến mở tài khoản công ty ngày tăng, góp phần làm tăng giá trị doanh số giao dịch công ty Có thể đánh giá thị phần giao...
 • 79
 • 275
 • 0

khóa luận tốt nghiệp một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần cao su sao vàng

khóa luận tốt nghiệp một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần cao su sao vàng
... Sao Vàng Giới thiệu tổng quan CTCP Cao su Sao Vàng phân tích tình hình bán hàng công ty năm từ 2007 đến 2009 Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động bán hàng CTCP Cao su Sao Vàng ... học hoạt động bán hàng Trình bày sở lý luận bán hàng thực tiễn hoạt động bán hàng doanh nghiệp sản xuất săm lốp cao su CTCP Cao su Sao Vàng Chương 2: Thực trạng hoạt động bán hàng CTCP Cao su Sao ... bán hàng; - Đánh giá thực trạng hoạt động bán hàng CTCP Cao su Sao Vàng; - Áp dụng kiến học để đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động bán hàng công ty thời gian tới 1.3 Đối tượng phạm...
 • 82
 • 191
 • 0

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu tại công ty cổ phần săt thép Cửu Long

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu tại công ty cổ phần săt thép Cửu Long
... giá hoạt động nhập thép công ty 72 PHẦN 3: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU THÉP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT THÉP CỬU LONG 86 CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU ... gồm phần: Phần 1: Cơ sở lý luận hoạt động nhập thép Việt Nam Phần 2: Thực trạng nhập thép Công Ty Cổ Phần Sắt Thép Cửu Long Phần 3: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động nhập thép Công Ty Cổ Phần ... HUYỀN PHẦN 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU THÉP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT THÉP CỬU LONG CHƯƠNG GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT THÉP CỬU LONG 1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty...
 • 119
 • 366
 • 0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THPT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THPT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
... NHỮNG GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THPT TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Thực trạng giáo dục đạo đức cho học sinh THPT Đồng Nai a) Những kết đạt giáo dục đạo đức cho học sinh THPT địa bàn tỉnh ... đề: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác Giáo dục đạo đức cho học sinh THPT địa bàn tỉnh giai đoạn nay làm đề tài nghiên cứu II CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH ... đạo đức cho học sinh trường THPT giai đoạn a) Nâng cao nhận thức giá trị đạo đức cho học sinh Nhận thức giá trị đạo đức - Đẩy mạnh công tác giáo dục trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh...
 • 35
 • 245
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần vận tải thủy số 4một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh vận tải hàng không của hãng hàng không quốc gia việt nam vietnam airlineschuyên đề một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty thực phẩm miền bắcloi mo dau cua de tai một so giai phap nham nang cao hieu qua tieu thu san pham tai nha hangmột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh vận tải hàng không của hãng hàng không quốc giađề tài thực trạng quản lý thu bhxh và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu trên địa bàn huyện chiêm hoá tỉnh tuyên quang potxmột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần in hà tĩnmột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần bia hà nội hải phòngmột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán cho vay tại nhno và ptnt huyện quế võđánh giá thực trạng tài chính và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty trí đức phú thọmột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thẩm định tài chánh trong cho vay trung dài hạn tại sở giao dịch nhnnvnmột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát hành sách tại tổng công ty sách việt nammột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tạo động lực cho người lao động ở công ty xây dựng số 4một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tạo động lực tại công ty xây dựng số 4một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phân tích tài chính tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng thương mại công nghiệp thăng longBáo cáo hóa hữu cơ điều chế NAPHTOL DA CAMbáo cáo thí nghiệm hóa hữu cơ TỔNG hợp ACID SUNFANILICBáo cáo thí nghiệm hóa hữu cơ TỔNG hợp ACID BENZOICGIÁO án MAM NON LOP GHEP QUYỂN 5 TGĐVTƯ BẢN CHO VAY VÀ VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA NÓGIÁO án MAM NO LOP GHET QUYỂN 3 CHU DE gđ1GIÁO án MAM NO LOP GHET QUYỂN 3 CHU DE gđ20082015 Chuong 4_Nghiep vu cho vay_ co HuongChuong2 NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠICHUONG 6 THI TRUONG SO CAP PHAT HANH CHUNG KHOANCHUONG 3 THI TRUONG CO PHIEUCHUONG 4 THI TRUONG TRAI PHIEUCHUONG i TỔNG QUAN VỀ THUẾCHUONG II THUẾ XUẤT NHẬP KHÂUCHUONG III THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆTPhân tích Điều khoản Incoterms 2010 tiếng anhDự án kinh doanh dòng son handmade HYOMĐề thi vào chuyên 20132014Đề thi vào chuyên 20132014Đề thi vào chuyên 20132014
Đăng ký
Đăng nhập