Giáo án chính tả lớp 2-Cả năm

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Việt Nam có Bác

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Việt Nam có Bác
... THIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Chính tảBài : NV – VIỆT NAM CÓ BÁC.Tuần : 31Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: - Nghe - viết chính xác, trình bày đúng bài thơ thể lục bác Việt Nam ... bài tập.III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1’2. Bài cũ : 4’- 2, 3 HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con các từ sau theo lời đọc của GV: Vệt nắng, kẻ lệch, đoàn kết, thô kệch, con ... đúng bài thơ lục bát “Việt Nam có Bác”.Cách tiến hành : + Hướng dẫn HS chuẩn bò.GV đọc bài chính tả 1 lần.- Bài thơ nói về nội dung gì ?- Tìm các tên riêng được viết hoa trong bài.+ GV đọc cho...
 • 2
 • 4,143
 • 14

Giáo án Chính tả lớp 2 (cả năm)

Giáo án Chính tả lớp 2 (cả năm)
... Chép chính xác bài thơ : Gió- Giáo viên đọc bài thơ.-Y/C hs nêu nội bài thơ.-Nhâïn xét.-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Y/C hs tìm từ khó.-Hướng dẫn viết bài vào vở : Gv đọc. -Lớp theo ... nghe-viếtMục tiêu : Viết chính xác bài thơ “mưabóng mây”- Giáo viên đọc đoạn viết.-Y/C hs nêu nội dung bài thơ.-Nhâïn xét.-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Y/C hs tìm từ khó -Lớp theo dõi.-3 ... BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢBÀI 1 : CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIMI.MỤC TIÊU: -Chép lại chính xác một đoạn trong bài “Có công mài sắt, có ngày nên kim” -Củng cố quy tắc chính tả c/k, viết đúng...
 • 131
 • 11,588
 • 104

Giao an Chinh ta lop 2 (ca nam

Giao an Chinh ta lop 2 (ca nam
... BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢBÀI 1 : CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIMI.MỤC TIÊU: -Chép lại chính xác một đoạn trong bài “Có công mài sắt, có ngày nên kim” -Củng cố quy tắc chính tả c/k, viết đúng ... **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢBÀI 2 : GỌI BẠNI.MỤC TIÊU: -Nghe viết chính xác hai khổ thơ cuối trong bài “Gọi bạn” -Tiếp tục củng cố qui tắc chính tả ng/ngh, phân biệt ch/tr, thanh ... Viết chính xác một đoạn trong bài “ Ai ngoan sẽ được thưởng”- Giáo viên đọc đoạn viết.-Y/C hs nêu nội dung bài thơ.-Nhâïn xét.-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Y/C hs tìm từ khó -Lớp...
 • 131
 • 1,414
 • 8

Giao an Chinh ta lop 2 (ca nam).

Giao an Chinh ta lop 2 (ca nam).
... BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢBÀI 1 : CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIMI.MỤC TIÊU: -Chép lại chính xác một đoạn trong bài “Có công mài sắt, có ngày nên kim” -Củng cố quy tắc chính tả c/k, viết đúng ... **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢBÀI 2 : GỌI BẠNI.MỤC TIÊU: -Nghe viết chính xác hai khổ thơ cuối trong bài “Gọi bạn” -Tiếp tục củng cố qui tắc chính tả ng/ngh, phân biệt ch/tr, thanh ... Viết chính xác một đoạn trongbài “ Ai ngoan sẽ được thưởng”- Giáo viên đọc đoạn viết.-Y/C hs nêu nội dung bài thơ.-Nhâïn xét.-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Y/C hs tìm từ khó -Lớp...
 • 131
 • 860
 • 4

Giáo án chính tả lớp 2 cả năm

Giáo án chính tả lớp 2 cả năm
... BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢBÀI 1 : CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIMI.MỤC TIÊU: -Chép lại chính xác một đoạn trong bài “Có công mài sắt, có ngày nên kim” -Củng cố quy tắc chính tả c/k, viết đúng ... BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢBÀI : ÔN TẬP GIỮA KỲ IINgày soạn : / / 2009 TUẦN 28Ngày dạy : / / 2009 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢBÀI 1 : KHO BÁUI.MỤC TIÊU: -Chép lại chính xác , trình ... **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢBÀI 2 : GỌI BẠNI.MỤC TIÊU: -Nghe viết chính xác hai khổ thơ cuối trong bài “Gọi bạn” -Tiếp tục củng cố qui tắc chính tả ng/ngh, phân biệt ch/tr, thanh...
 • 131
 • 1,050
 • 7

Giáo án chính tả lớp 2-Cả năm

Giáo án chính tả lớp 2-Cả năm
... Lan – Lớp 2ACHÍNH TẢ TRÊN CHIẾC BÈI.MỤC TIÊU: -Nghe viết chính xác một đoạn trong bài “Trên chiếc bè” . -Củng cố qui tắt chính tả, phân biệt r/d/gi, ân/âng. -Rèn hs tính cẩn thận, chính ... và thực hiện: Nguyễn Thò Lan – Lớp 2ACHÍNH TẢBÍM TÓC ĐUÔI SAMI.MỤC TIÊU: -Chép lại chính xác một đoạn trong bài “Bím tóc đuôi sam” -Viết đúng quy tắc chính tả iê/yê, iên/yên. Phân biệt r/d/gi, ... thiết kế và thực hiện: Nguyễn Thò Lan – Lớp 2A CHÍNH TẢĐÀN BÊ CỦA ANH HỒ GIÁOI.MỤC TIÊU: -Nghe – viết chính xác mmột đoạn trong bài “Đàn bê của anh Hồ Giáo . -Viết đúng những tiếng có âm,...
 • 117
 • 818
 • 4

Giáo án chính tả lớp 3 cả năm đã chỉnh sửa

Giáo án chính tả lớp 3 cả năm đã chỉnh sửa
... Kế hoạch bi học: Chính Tả 100 Lớp 3Trờng Tiểu học Xuân Ngọc Giáo viên: Hoàng Thị Hồng Nhung TUầN 32Bài dạy: NGÔI NHà CHUNG.I/ MụC TIÊURèn kĩ năng viết chính tả -Nghé viết ,chính xác trình ... Kế hoạch bi học: Chính Tả 102 Lớp 3Trờng Tiểu học Xuân Ngọc Giáo viên: Hoàng Thị Hồng NhungTUầN 32Bài dạy: HạT MƯA.I/ MụC TIÊURèn kĩ năng viết chính tả -Nghé viết ,chính xác trình bày ... (DuyƯt)Kế hoạch bi học: Chính Tả 104 Lớp 3Trờng Tiểu học Xuân Ngọc Giáo viên: Hoàng Thị Hồng NhungTUầN 33Bài dạy: CóC KIệN TRờII/ MụC TIÊURèn kĩ năng viết chính tả -Nghé viết ,chính xác trình bày...
 • 113
 • 2,257
 • 21

Giáo án chính tả - Lớp 2

Giáo án chính tả - Lớp 2
... Ngày….. tháng….. năm …..TIẾT 1: TẬP CHÉPCÓ CÔNG MÀI SẮT CÓ NGÀY NÊN KIMI. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: * Rèn kỹ năng viết chính tả: - Chép lại chính xác đoạn trích trong bài - ... Ngày….. tháng….. năm …….TIẾT 2: NGHE VIẾTNGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI?I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: * Rèn kỹ năng viết chính tả: - Nghe, chép lại chính xác khổ thơ trong bài- Hiểu cách ... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Ngày….. tháng….. năm …….TIẾT 3 : TẬP CHÉPPHẦN THƯƠÛNGI. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: * Rèn kỹ năng viết chính tả: - Chép lại chính xác đoạn trích trong bài- Hiểu cách trình...
 • 71
 • 5,830
 • 7

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Ai ngoan sẽ được thưởng

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Ai ngoan sẽ được thưởng
... THIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Chính tảBài : NV – AI NGOAN SẼ ĐƯC THƯƠÛNG.Tuần : 30Ngày dạy : .I./ MỤC TIÊU: - Nghe viết chính xác trình bày đúng nội dung đoạn văn trong bài ... hành : + Hướng dẫn HS chuẩn bò.GV đọc bài chính tả 1 lần.- Đoạn văn nói lên nội dung gì ?- Hướng dẫn HS tìm và tập viết các tên riêng trong bài chính trò.- GV đọc bài.+ Chấm, chữa bài.10’ ... Bảng quay.III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1’2. Bài cũ : 4’- 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con những từ ngữ sau theo lời đọc của GV: bình minh, phép tính, lúa chín.3. Bài...
 • 2
 • 8,005
 • 30

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Bác sĩ sói

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Bác sĩ sói
... bài chính tả, viết 2 lần nội dung bài tập 2a, 2b.III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1’2. Bài cũ : 4’- Gọi 1 HS đọc 6 tiếng có thanh hỏi thanh ngã. 3 bạn viết bảng lớp – Cả lớp ... THIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Chính tảBài : TC – BÁC SĨ SÓI.Tuần : 23Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: - Chép chính xác, trình bày đúng tóm tắc truyện Bác só Sói.- Làm đúng ... vào vở+ Chấm chữa bài.10’ 3. Họat động 3 : Hướng dẫn làm bài tập chính tả. + Bài tập 2: 2b.- Yêu cầu HS đọc bài trên bảng lớp - Đọc bài làm. + Bài tập 3 : Chọn bài 2b.- Hướng dẫn HS làm như...
 • 1
 • 4,218
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: giáo án chính tả lớp 3 cả nămgiáo án chính tả lớp 1 cả nămgiáo án chính tả lớp 2 cả nămgiáo án chính tả lớp 4 cả nămgiáo án chính tả lớp 3giáo án chính tả lớp 1giáo án chính tả lớp 3 bài hạt mưagiáo án chính tả lớp 3 tuần 8giáo án chính tả lớp 3 tuần 29giáo án chính tả lớp 5 tuần 1giáo án chính tả lớp 5 bài hà nộigiáo án chính tả lớp 5giao an chinh ta lop 1giao an chinh ta lop 3giáo án chinh ta lop 4chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ