Giao an Chinh ta lop 2 (ca nam).

131 850 4
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2013, 16:10

. động : (1P phút) Hát 2. Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho hs viết bảng con lại các từ : cái thang, nhà sàn, cái sàng, hoa lan, thầy lang. -GV nhận xét. 3.Bài. . . . . . . . . . . . . Ngày soạn : / / 20 0 TUẦN 2 Ngày dạy : / / 20 0 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢ BÀI 2 : LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI I.MỤC TIÊU: -Nghe
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an Chinh ta lop 2 (ca nam)., Giao an Chinh ta lop 2 (ca nam)., Giao an Chinh ta lop 2 (ca nam).

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn