ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012-2013 Môn: HOÁ HỌC

Đề thi thử ĐH, CĐ lần 1 - năm 2014 môn Hóa học khối B THPT Hà Bà Trưng Thừa Thiên Huế

Đề thi thử ĐH, CĐ lần 1 - năm 2014 môn Hóa học khối B THPT Hà Bà Trưng Thừa Thiên Huế
... Trang 1/ 6 - Mã đề thi 13 2 SỞ GD&ĐT THỪA THI N HUẾ TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG (ĐỀ CHÍNH THỨC) THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ 1 - NĂM 2 014 Môn: Hóa học (khối B) Thời gian làm ... dung dịch thu được có pH = 8. Giá trị nào sau đây đúng? A. 22 1 VV B. 9 11 2 1 VV C. 11 92 1 VV D. 11 10 2 1 VV Câu 37: Có 6 muối khan chứa trong các bình mất nhãn: BaCO3, ... Hỏi x biến thi n trong khoảng nào? A. 1, 36 < x < 1, 53; B. 1, 53 < x < 1, 64. C. 1, 12 < x < 1, 36; D. 1, 36 < x < 1. 64; Câu 56: Cho m gam hỗn hợp hai kim loại có hoá trị bằng...
 • 6
 • 390
 • 2

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2009 MÔN HÓA HỌC MÃ 493

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2009 MÔN HÓA HỌC MÃ 493
... Trang 1/ 5 - Mã đề thi 493 Së GD & §T TP. §µ n½ng Tr−êng THPT Chuyªn Lª Quý §«n ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2009 MÔN: HÓA HỌC (Thêi gian lµm bµi: 90 phót) (§Ò thi gåm 5 trang) Mã đề thi 493 ... trong khoảng nào? A. 1, 62 < x < 1, 53 B. 1, 36 < x < 1, 47 C. 1, 45 < x < 1, 53 D. 1, 36 < x < 1, 53 Câu 18 : Aminoaxit Y chứa 1 nhóm – COOH và 2 nhóm - NH 2 cho 1 mol Y tác dụng ... Líp 12 A1 Líp 12 A1 Líp 12 A1 Líp 12 A1 – –– – THPT B¾c Yªn Thµnh THPT B¾c Yªn Thµnh THPT B¾c Yªn Thµnh THPT B¾c Yªn Thµnh Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố: H = 1; C = 12 ;...
 • 5
 • 272
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn Hoá học TRƯỜNG THPT MINH KHAI

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn Hoá học TRƯỜNG THPT MINH KHAI
... TRƯỜNG THPT MINH KHAI TỔ HOÁ HỌC (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 013 Môn thi: Hoá học Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)   ...  D.  Câu 18 :2G,`T=R(:H&4>&.;R 1 ,&E454><(8 )${!&.;R 1 (8 A. (:..| B. (4 C. O D. 44 Câu 19 :*445e6BCD&7\.&34,TXT(6BCD&R97\T(, ... ]$^]^] ^ Câu 10 :*T(A7[F4o&7\.&34(7[F4o&7\.&34!"j9N.=a:n&(8 A. '( B. . C. %& D. - Câu 11 :O9fBCD&2,B...
 • 5
 • 382
 • 3

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn Hoá học TRƯỜNG THPT MINH KHAI

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn Hoá học TRƯỜNG THPT MINH KHAI
... TRƯỜNG THPT MINH KHAI TỔ HOÁ HỌC (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 013 Môn thi: Hoá học Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)   ... %))-)#.#/#),0+ 1 0),00'&+0 $$$2 + PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu 1: 345&673. ... %3k>SFIW&Gp>@GH++J(.&T3*%"  +%,&  "  [(N A. ++J( B. $++J( C. )+J( D. ++J( Câu 11 :XC36ONNJ?L33LO(3Je3_.>[E3CJ(" mCJ( "CJ(...
 • 5
 • 307
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1NĂM 2010 MÔN: HÓA HỌC; Khối A, B mã đề 132 docx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 – NĂM 2010 MÔN: HÓA HỌC; Khối A, B mã đề 132 docx
... TRƯỜNG THPT BỈM SƠNĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 – NĂM 2 010 MÔN: HÓA HỌC; Khối A, BThời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) (60 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 13 2Họ, tên thí sinh: ... = 1; Ba = 13 7; C = 12 ; O = 16 ; Fe = 56; Al = 27; Cu = 64; N = 14 ; Na = 23; Cl = 35,5; Ag = 10 8; N = 14 ; Mg = 24; K = 39; I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)Câu 1: ... ứng được dùng để điều chế Cl2 trong phòng thí nghiệm làA. 2, 5 B. 1, 3, 4 C. 1, 2 D. 1, 3, 5 Trang 1/ 6 - Mã đề thi 13 2Câu 10 : Đốt cháy hết 6,2g ancol Y cần 5,6 lit O2 (đktc) thu được CO2...
 • 6
 • 288
 • 0

TRƯỜNG THPT MINH KHAI TỔ HOÁ HỌC ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 môn hóa học potx

TRƯỜNG THPT MINH KHAI TỔ HOÁ HỌC ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 môn hóa học potx
... Trang 1/ 5 - Mã đề thi 13 2 TRƯỜNG THPT MINH KHAI TỔ HOÁ HỌC (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 013 Môn thi: Hoá học Thời gian làm bài: 90 phút; ... = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag = 10 8; Sn = 11 9; Cs = 13 3; Ba = 13 7; Pb = 207. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu 1: Cho dung dịch chất X vào dung dịch ... mol/lít: glyxin (1) , lysin (2) và axit oxalic (3). Giá trị pH của các dung dịch trên tăng dần theo thứ tự là A. (1) , (2), (3). B. (3), (2), (1) . C. (2), (3), (1) . D. (3), (1) , (2). Câu 10 : Kim loại...
 • 5
 • 252
 • 0

ĐÁP ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn Hoá học TRƯỜNG THPT MINH KHAI TỔ HOÁ HỌC

ĐÁP ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn Hoá học TRƯỜNG THPT MINH KHAI TỔ HOÁ HỌC
... TRƯỜNG THPT MINH KHAI TỔ HOÁ HỌC ĐÁP ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 013 Môn thi: Hoá học Câu 13 2 209 357 485 Câu 13 2 209 357 485 1 D D D D 31 B D B B 2 D B C C 32 D A B C 3 B C C ... A C D C 10 A D C A 40 A D D A 11 A B C D 41 B A A D 12 C C B A 42 C B C B 13 B C D A 43 B A C D 14 B C A D 44 D D A D 15 D B A B 45 A A C D 16 B A B A 46 B C B B 17 C B A A 47 C C A C 18 C B B ... D 16 B A B A 46 B C B B 17 C B A A 47 C C A C 18 C B B C 48 C B C A 19 C D A D 49 B A A A 20 C A B D 50 C C A A 21 C D C D 51 A D B A 22 B B C A 52 D D C B 23 D C D C 53 B B C C 24 B C B D 54...
 • 2
 • 537
 • 1

Đề thi thử ĐH, CĐ lần 1 - năm 2014 môn Toán khối B THPT Hà Bà Trưng Thừa Thiên Huế

Đề thi thử ĐH, CĐ lần 1 - năm 2014 môn Toán khối B THPT Hà Bà Trưng Thừa Thiên Huế
... Thừa thi n Huế ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI B-D (Lần 1) Trường THPT Hai Bà Trưng Năm học: 2 013 -2 014 (Thời gian làm bài: 18 0 phút) Câu 1: (2điểm) Cho hàm số y =2 1 2xx có đồ thị (H) 1/ Khảo ... (Giám thị không giải thích gì thêm) ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I KHỐI B, D 2 013 -2 014 Câu Nội dung (Tóm tắt lời giải ) Điểm Câu I /1 1 điểm *Tập xác định ... *3223 1 1x x y yx y       đ/k : 0 1 1 0x yx yy      x-y+ 1 2 0 1 2x yx y x yx y          * Thay x=y +1 vào p/trình:323 1...
 • 4
 • 308
 • 0

Đề thi thử ĐH, CĐ lần 1 - năm 2014 môn Tiếng Anh khối D THPT Hà Bà Trưng Thừa Thiên Huế

Đề thi thử ĐH, CĐ lần 1 - năm 2014 môn Tiếng Anh khối D THPT Hà Bà Trưng Thừa Thiên Huế
... 13 2 59 A 13 2 10 A 13 2 60 A 13 2 11 A 13 2 61 C 13 2 12 D 13 2 62 D 13 2 13 A 13 2 63 C 13 2 14 B 13 2 64 D 13 2 15 C 13 2 65 D 13 2 16 C 13 2 66 D 13 2 17 A 13 2 67 B 13 2 18 D 13 2 68 D 13 2 19 A 13 2 ... Mã đề thi 13 2 MÃ ĐỀ THI CÂU ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ THI CÂU ĐÁP ÁN 13 2 1 A 13 2 52 C 13 2 2 B 13 2 53 C 13 2 3 D 13 2 54 A 13 2 4 C 13 2 55 D 13 2 6 B 13 2 56 D 13 2 7 C 13 2 57 B 13 2 8 A 13 2 58 D 13 2 ... 13 2 20 A 13 2 70 A 13 2 21 B 13 2 71 D 13 2 22 A 13 2 72 A 13 2 23 B 13 2 73 D 13 2 24 C 13 2 74 C 13 2 25 C 13 2 75 B 13 2 26 D 13 2 76 B 13 2 27 B 13 2 77 C 13 2 28 D 13 2 78 B 13 2 29 B 13 2 79 C 13 2...
 • 8
 • 1,958
 • 30

Đề thi thử ĐH, CĐ lần 1 - năm 2014 môn Vật lí khối A THPT Hà Bà Trưng Thừa Thiên Huế

Đề thi thử ĐH, CĐ lần 1 - năm 2014 môn Vật lí khối A THPT Hà Bà Trưng Thừa Thiên Huế
... Trang 1/ 7 - Mã đề thi 13 2 SỞ GD&ĐT THỪA THI N HUẾ TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG (ĐỀ CHÍNH THỨC) THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ 1 - NĂM 2 014 Môn: Vật lý (khối A, A1) Thời gian làm bài: ... A. 11 ml2. B. 12 13 ml2. C. 13 12 ml2. D. 43ml2. Câu 52: Trong quang phổ vạch của nguyên tử hydro, ba vạch quang phổ đầu tiên trong dãy Lai man có bước sóng lần lượt  1 = 12 1,6nm, ... Röntgen là 15 kV. Bỏ qua động năng của electron khi bứt ra khỏi catot. Bước sóng ngắn nhất của tia X mà ống có thể phát ra là A. 6,25 .10 -9m. B. 8,27 .10 -9m. C. 8,77 .10 -11 m. D. 8,28 .10 -11 m....
 • 7
 • 457
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: de thi thu khoi d lan 1 nam 2012đề thi thử đại học lần 1 năm 2014 môn toán; khối a a1 bđáp án đề thi thử đại học môn toán chuyên nguyễn huệ lần 1 năm 2014đề thi thử đại học môn anh văn lần 1 năm 20132014mon vat ly de thi thu dai hoc lan 1 nam 20122013 truong luong van chanhđề thi thử đại học lần 1 năm 20132014 trường vĩnh phúcBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ