ĐÁP ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn Hoá học TRƯỜNG THPT MINH KHAI TỔ HOÁ HỌC

2 542 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2013, 08:10

ĐÁP ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn Hoá học TRƯỜNG THPT MINH KHAI TỔ HOÁ HỌC TRƯỜNG THPT MINH KHAI TỔ HOÁ HỌC ĐÁP ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn thi: Hoá học Câu 132 209 357 485 Câu 132 209 357 485 1 D D D D 31 B D B B 2 D B C C 32 D A B C 3 B C C C 33 D D C B 4 A C D A 34 D C A A 5 A A C D 35 A D A B 6 A A A D 36 C A B B 7 C B A C 37 A D B B 8 B D D C 38 D B A A 9 D D B B 39 A C D C 10 A D C A 40 A D D A 11 A B C D 41 B A A D 12 C C B A 42 C B C B 13 B C D A 43 B A C D 14 B C A D 44 D D A D 15 D B A B 45 A A C D 16 B A B A 46 B C B B 17 C B A A 47 C C A C 18 C B B C 48 C B C A 19 C D A D 49 B A A A 20 C A B D 50 C C A A 21 C D C D 51 A D B A 22 B B C A 52 D D C B 23 D C D C 53 B B C C 24 B C B D 54 A B B B 25 D C D C 55 A B D B 26 C A D A 56 A A B D 27 C C D C 57 D A D D 28 B A D C 58 B A D B 29 A C A C 59 D B D C 30 C B C B 60 D D B B
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁP ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn Hoá học TRƯỜNG THPT MINH KHAI TỔ HOÁ HỌC, ĐÁP ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn Hoá học TRƯỜNG THPT MINH KHAI TỔ HOÁ HỌC, ĐÁP ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn Hoá học TRƯỜNG THPT MINH KHAI TỔ HOÁ HỌC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn