Slide Kinh tế phát triển chương 1 cô Bảo Trâm Đại học Ngoại thương

Slide Kinh tế đầu tư chương 4 Việt Hoa Đại học Ngoại thương

Slide Kinh tế đầu tư chương 4 Cô Việt Hoa Đại học Ngoại thương
... Kết thúc 4. 2 PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 4. 2.1 Phân tích thị trường 4. 2.2 Phân tích kỹ thuật 4. 2.3 Phân tích tài dự án 4. 2 .4 Phân tích kinh tế xã hội dự án 4. 2.5 Các nội dung khác 4. 2.1 Phân ... tổng vốn đầu dự án 33 4. 2.3.5 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 34 4.3 Quản lý dự án đầu • • • • 4. 3.1 Khái niệm 4. 3.2 Mục tiêu quản lý dự án 4. 3.3 Nội dung quản lý dự án 4. 3 .4 Các mô ... quĩ lương dự án 15 Bảng 4. 6 Các hạng mục xây dựng 16 4. 2.3 Phân tích tài dự án 4. 2.3.1 Xác định tổng vốn đầu (hay tổng mức đầu tư) 4. 2.3.2 Xác định nguồn vốn đầu 4. 2.3.3 Xác định doanh thu,...
 • 43
 • 274
 • 6

Slide Kinh tế đầu tư chương 5 Việt Hoa Đại học Ngoại thương

Slide Kinh tế đầu tư chương 5 Cô Việt Hoa Đại học Ngoại thương
... dung • 5. 1 Khái niệm hiệu đầu 5. 2 Hiệu tài • 5. 3 Hiệu kinh tế - xã hội 5. 1 Khái niệm hiệu đầu • Hiệu dự án đầu chênh lệch kết thu với chi phí bỏ để thực dự án 5. 2 Hiệu tài • 5. 2.1 Các ... 7 .50 - 7 .50 - CF - 80.00 20.00 Doanh thu Khấu hao 100.00 100.00 70.00 - 70.00 7 .50 - 7 .50 - 100.00 70.00 7 .50 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 34 .50 34 .50 34 .50 34 .50 54 .50 Bài tập Một chủ đầu ... 300.00 50 0.00 - 100.00 700.00 400.00 50 0.00 - 400.00 1,300.00 1, 250 .00 600.00 41 5. 3 Hiệu kinh tế xã hội 5. 3.1 Các phương pháp tính hiệu kinh tế xã hội 5. 3.2 Các tiêu đánh giá hiệu kinh tế xã...
 • 46
 • 526
 • 8

bài giảng kinh tế phát triển chương 1 pgs.ts. nguyễn ngọc sơn

bài giảng kinh tế phát triển chương 1 pgs.ts. nguyễn ngọc sơn
... quõn u ngi 2006 2005 2004 2003 2002 20 01 2000 19 99 19 98 19 97 19 96 19 95 19 94 19 93 19 92 19 91 ng thỏi tng trng GO v GDP 14 12 Tc tng GDP 10 Tc tng GO 20 01 2002 2003 2004 2005 2006 So sỏnh GNI ... Thỏi Lan Vit Nam 30.0 20.0 10 .0 2005 2004 2003 2002 20 01 2000 19 99 19 98 19 97 19 96 19 95 19 94 19 93 19 92 19 91 1990 0.0 T l nghốo Vit Nam Vựng STT 19 98 2002 2004 2005 T l gim 19 98 2005 (%) = (2-5)/2 ... 2500 2000 15 00 10 00 635 500 620 580 373 200 19 91 Việt nam 2005 Thu thập trung bình 60 nước Mức thu nhập thấp ICOR ca Vit Nam 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1. 0 0.0 19 19 19 99 19 9 19 9 19 9 19 9 19 9 19 9 200...
 • 82
 • 334
 • 0

Kinh tế phát triển - Chương 1 ppsx

Kinh tế phát triển - Chương 1 ppsx
... Vit Nam 200 1- 2 005 2006 2007 37,7 40% 41, 4% 7,5 8 ,17 8,48 5,0 5, 01 4,9 Trung Quc 19 9 1- 2 003 39 ,1 9,5 4 ,1 Nht Bn 19 6 1- 1 970 32,6 10 ,2 3,2 Hn Quc 19 8 1- 1 990 29,6 9,2 3,2 i Loan 19 8 1- 1 990 21, 9 8,0 2,7 ... 0,884 28 /17 5 0,594 26 /17 5 Malaysia 0,790 58 /17 5 0,503 45 /17 5 Philipines 0,7 51 85 /17 5 0,539 35 /17 5 Thỏi Lan 0,768 74 /17 5 0,457 55 /17 5 VitNam (2007) 0,732 89 /17 5 0,556 41/ 175 Ngun: T liu kinh t cỏc ... AS Mụ hỡnh AD- AS Y Hp en kinh t v mụ - Qr - Un - - TMQT Kinh t phỏt trin nghiờn cu gỡ?(tip) Kinh t hc phỏt trin: l mt mụn h thng cỏc mụn kinh t hc, nghiờn cu nguyờn lý phỏt trin kinh t v dng...
 • 79
 • 303
 • 1

Kinh tế phát triển - Chương 1

Kinh tế phát triển - Chương 1
... cao < 10 725 < 11 115 < 11 455 TN cao > 10 725 > 11 115 > 11 455 Tiêu chuẩn 2006 ($) CN18A Tiêu chuẩn 2007 ($) 12 UNDP phõn chia cỏc nc da trờn ch s phỏt trin ngi (HDI) Ch s phỏt trin ngi c nh kinh ... Nhúm nc cú thu nhp trung bỡnh thp (90 6-3 .595 USD) Nhúm nc cú thu nhp bỡnh trung bỡnh cao (3.59 6 -1 1. 115 USD) Nhúm nc cú thu nhp cao (>= 11 .11 6 USD) CN18A 11 Phõn loi cỏc nc: WB da vo GNI/ngi/nm ... 24.040 7. 310 7 .11 0 31. 410 41. 950 32.690 24. 010 10 .030 13 .490 Tờn nc M Anh C - oột Mehico Balan GDP/ngi/nm Theo t giỏ hi oỏi chớnh thc PPP Malaysia 4.960 10 .320 Philippin 1. 300 620 470 340 270 16 0 5.300...
 • 43
 • 137
 • 0

Slide Kinh tế đầu tư chương 3 phần 1 Việt Hoa Đại học Ngoại thương

Slide Kinh tế đầu tư chương 3 phần 1 Cô Việt Hoa Đại học Ngoại thương
... 1, 735 97 1, 2 63 505 4,602 .16 4,448.29 4,2 23. 72 3, 829 . 31 5 21 1 43 3,654. 93 3,622.04 12 Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ 13 Y tế hoạt động trợ giúp xã hội 14 Cấp nước xử lý chất thải 1, 926 11 1 ... Dương 2, 7 31 24,025.97 5Đồng Nai 1 ,35 0 24,025.86 6Hải Phòng 5 13 11 ,6 51 . 31 7Bắc Ninh 7 21 11 ,32 8 .32 8Hà Tĩnh 64 11 ,265.02 9Thanh Hóa 71 10,409.08 10 Hải Dương 37 6 7 ,38 5.20 51 ... trường kinh tế vĩ mô – 3. 3 .3 Xây dựng sách huy động nguồn vốn có hiệu 3. 1 Khái niệm chất nguồn vốn đầu 3. 1. 1 Khái niệm • 3. 1. 2 Bản chất nguồn vốn đầu 3. 2 Phân loại nguồn vốn đầu 3. 2.1...
 • 54
 • 245
 • 7

bai giang kinh te phat trien ke toan lien thong va dai hoc

bai giang kinh te phat trien  ke toan lien thong va dai hoc
... sức ép thay đổi kinh tế thể chế - Vai trò kinh tế Chính phủ nhỏ bé giản đơn - Các lý thuyết kinh tế quản lý chưa làm rõ vai trò cầu vai trò Chính phủ kinh tế Chỉ đến học thuyết J Keynes (1936) ... TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ A CÁC LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Mô hình kinh tế cách diễn đạt quan điểm tăng trưởng, phát triển kinh tế thông qua biến số kinh tế mối quan hệ chúng ... nhà tư giữ vai trò quan trọng sản xuất phân phối, đặc biệt họ tầng lớp giữ vai trò thực tích lũy cho phát triển sản xuất Quan hệ cung cầu vai trò sách kinh tế với tăng trưởng Các nhà kinh tế học...
 • 56
 • 321
 • 0

Slide bài giảng môn Kinh tế phát triển chương 3

Slide bài giảng môn Kinh tế phát triển chương 3
... chuyển dịch cấu kinh tế Khái niệm: 1.1 Cơ cấu kinh tế: tổng thể phận hợp thành kinh tế với mối quan hệ chủ yếu định tính định lượng, ổn định phát triển phận hợp thành với điều kiện kinh tế- xã hội định ... đầu tầu cho phát triển kinh tế, tốc độ tăng trưởng ngành CN cao, tác động mạnh mẽ đến ngành khác • Lao động NN có xu hướng chuyển dịch sang CN, tạo nhu cầu cho DV phát triển • G 3 kinh tế có biến ... điều kiện kinh tế- xã hội định 1.2.Chuyển dịch cấu kinh tế: trình cải biến phát triển kinh tế- xã hội dẫn đến tăng trưởng khác phận hợp thành kinh tế làm thay đổi mối quan hệ tỷ lệ chúng so với thời...
 • 33
 • 521
 • 3

Slide bài giảng môn Kinh tế phát triển chương 4

Slide bài giảng môn Kinh tế phát triển chương 4
... Nội dung chính: I.Tăng trưởng kinh tế mức độ đáp ứng phúc lợi cho người phát triển kinh tế II .Phát triển người phát triển kinh tế III.Bất bình đẳng phát triển kinh tế: 1.Thước đo bất bình đẳng ... KT-XH II .Phát triển người phát triển kinh tế: 1.Quan điểm phát triển người: LHQ : phát triển người trình nhằm mở rộng khả lựa chọn người dân Sự lựa chọn người dân bao gồm tự kinh tế, xã hội, ... 2.Các mô hình bất bình đẳng tăng trưởng kinh tế IV.Nghèo khổ nước phát triển I.Tăng trưởng kinh tế mức độ đáp ứng phúc lợi cho người phát triển kinh tạo TTKT tế: điều kiện vật chất cần thiết để nâng...
 • 26
 • 670
 • 1

Slide bài giảng môn Kinh tế phát triển chương 5

Slide bài giảng môn Kinh tế phát triển chương 5
... u t mi xõy dng c s h tng: BOT: xõy dng -kinh doanh-chuyn giao BTO: xõy dng-chuyn giao -kinh doanh BT: xõy dng-chuyn giao II.Vai trũ ca vi phỏt trin kinh t 2.1 Vai trũ ca mụ hỡnh HarrodDomar: ... ) cho thy mi quan h gia s gia tng u ca nn kinh t vi tng s t bn u t u t c coi l yu t v l ng lc c bn ca tng trng kinh t 2.2.Vai trũ ca u t v sn xut nn kinh t: Vn u t I l b phn ca AD: PL AS E1 ... doanh nghip (Tdc) Chu k kinh doanh i DI2 DIo E2 io I2 DI1 Eo Io E1 I1 I Mụi trng u t: H thng phỏp lut ng b, hp lý Mụi trng kinh t-chớnh tr- xó hi n nh Cỏc chớnh sỏch kinh t khuyn khớch u t...
 • 29
 • 717
 • 2

Slide bài giảng môn Kinh tế phát triển chương 7

Slide bài giảng môn Kinh tế phát triển chương 7
... qua sơ chế 2 Vai trò chiến lược xuất sản phẩm thô nước phát triển: Phát triển kinh tế theo chiều rộng  Góp phần chuyển dịch cấu kinh tế  Tạo vốn cho trình công nghiệp hoá 3 Trở ngại chiến ... thực tế nước thông qua việc mua bán, trao đổi hàng hoá với nước khác dựa sở chi phí so sánh 3 Vai trò ngoại thương với phát triển kinh tế:  Ngoại thương giữ vai trò quan trọng hoạt động kinh tế ... ngại : a.Trật tự kinh tế quốc tế :  Trật tự kinh tế quốc tế kêu gọi thành lập tổ chức mà thành viên tham gia có khả khống chế đại phận lượng cung loại sản phẩm thô thị trường quốc tế  Nội dung...
 • 36
 • 410
 • 2

KINH TẾ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC

KINH TẾ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC
... giá phát triểnChỉ số phát triển người HDI= 1/3(I1+I2+I3) I1: Chỉ số phát triển kinh tế I2: Chỉ số phát triển giáo dục I3: Chỉ biểu phát triển sức khỏe Chỉ số phát triển kinh tế Log GDP($PPP)i- ... hc (%) 70 100 100 Các quan niệm phát triển phát triển bền vưng Phát triển Tăng trưởng = kinh tế + (1) Sự chuyển dịch cấu kinh tế (2) Sự tiến + xã hội (3) Phát triển trinh giảm dần, đến loại bỏ ... nghiệp bất binh đẳng Phát triển là: Sự tăng trưởng kinh tế, tiến xã hội bền vững môi trường Phát triển bền vững bao trùm mặt đời sống xã hội, nghĩa phải gắn kết phát triển kinh tế với thực tiến công...
 • 238
 • 533
 • 7

Kinh tế phát triển. Chương trình giảng cho các lớp cao học kinh tế

Kinh tế phát triển. Chương trình giảng cho các lớp cao học kinh tế
... gia ca cỏc thnh viờn M U KINH T PHT TRIN NGHIấN CU Gè? Sự phân chia nước theo trỡnh độ phát triển kinh tế Các nước công nghiệp phát triển (developed countries - DCs) Các nước công nghiệp (new ... Mục tiê u kinh tế Kinh tế PTBV PTBV Mục tiê u Xã hội Xã hội Mục tiê u Môi trư ờng Môi Trư ờng Phỏt trin bn vng (tip) Bn vng kinh t: l la chn mt tc tng trng hp lý trờn c s mt c cu kinh t phự ... nghiệp (new industrial countries NICs) Các nước xuất dầu mỏ (OPEC) Các nước phát triển (less-developed countries LDCs) phát triển (developing countries) KINH T PHT TRIN NGHIấN CU Gè? PL AD u...
 • 102
 • 411
 • 2

Bài giảng: Kinh tế phát triển phần 1

Bài giảng: Kinh tế phát triển phần 1
... 20 01- 2005 2006 2007 37,7 40% 41, 4% 7,5 8 ,17 8,48 5,0 5, 01 4,9 Trung Quc 19 91- 2003 39 ,1 9,5 4 ,1 Nht Bn 19 61- 1970 32,6 10 ,2 3,2 Hn Quc 19 81- 1990 29,6 9,2 3,2 i Loan 19 81- 1990 21, 9 8,0 2,7 Ngun : Chi Hung ... cỏc yu t 19 93 -19 97 19 98 - 2007 úng gúp theo im phn trm (%) - Vn - Lao ng - TFP 8,8 6 ,1 1.4 1, 3 6,44 3,7 1, 29 1, 45 úng gúp theo t l phn trm (%) - Vn - Lao ng - TFP 10 0 69,3 15 ,9 14 ,8 10 0 57,5 ... Ngy 12 /6 /19 91, Chớnh ph thụng qua K hoch quc gia v mụi trng v phỏt trin bn vng giai on 19 91 2000 Chin lc PT KT XH 20 01 2 010 xỏc nh quan im s 1: Phỏt trin nhanh, hiu qu v bn vng, tng trng kinh...
 • 109
 • 2,611
 • 1

slide kinh tế nông nghiệp chương 1 Nhập môn kinh tế nông nghiệp

slide kinh tế nông nghiệp chương 1 Nhập môn kinh tế nông nghiệp
... hóa NN; cân cung cầu TT nông sản C6: Quản lý nhà nước KTNN Hãy bình luận tranh CHƯƠNG NHẬP MÔN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP I Khái niệm chung nông nghiệp: Nông nghiệp ngành kinh tế quan trọng phức tạp ... nuôi dịch vụ NN • Nghĩa rộng: nông nghiệp; lâm nghiệp thủy sản I Khái niệm chung nông nghiệp: Kinh tế nông nghiệp không đơn ngành kinh tế mà tổng hợp ngành: kinh tế; kỹ thuật; sinh học • Cơ cấu ... khu vực nông nghiệp, nông thôn tác động đến sản lượng khu vực phi nông nghiệp Do phát triển mạnh mẽ nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho dân cư nông nghiệp, làm tăng sức mua từ khu vực nông thôn làm...
 • 52
 • 587
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: slide kinh tế phát triển ftuslide kinh tế phát triển uehslide kinh tế phát triểnslide kinh tế phát triển kinh tế quốc dânslide kinh tế phát triển đinh phi hổslide kinh tế phát triển hvnhbài giảng kinh tế phát triển chương 4đề cương ôn tập môn kinh tế phát triển chuong 3bài tập kinh tế vĩ mô chương 1 có lời giảibài tập kinh tế vĩ mô chương 1 có lưoif giảitrắc nghiệm kinh tế vĩ mô chương 1 có đáp áncó nền kinh tế phát triển cao dựa trên llsx hiện đại và chế độ công hữu về tlsxphát triển kinh tế phát triển xã hội và bảo vệ môi trường nội dung được trích dẫn từ 123doc org cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu việt namphát triển chương trình đào tạo bậc đại họchọc phí chương trình chất lượng cao đại học ngoại thươngĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCSách Tiếng Trung 1CHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học