Slide Kinh tế đầu tư chương 3 phần 1 Cô Việt Hoa Đại học Ngoại thương

54 245 7
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 22:48

CHƯƠNG 3: NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TS Nguyễn Thị Việt Hoa ntvhoa@gmail.com Yêu cầu chương • Hiểu khái niệm vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư chất nguồn vốn đầu tư; • Hiểu khác biệt cách phân loại nguồn vốn góc độ vĩ mô vi mô; • Hiểu chất, đặc điểm vai trò nguồn vốn nước bản; • Hiểu chất, đặc điểm vai trò nguồn vốn nước bản; • Hiểu thành phần nguồn vốn doanh nghiệp chất nguồn vốn bên bên ngoài; • Nắm điều kiện cần thiết để huy động hiệu nguồn vốn đầu tư (dưới góc độ vĩ mô) KẾT CẤU • 3.1 Khái niệm chất nguồn vốn đầu tư • 3.2 Phân loại nguồn vốn đầu tư – 3.2.1 Dưới góc độ toàn kinh tế – 3.2.2 Dưới góc độ doanh nghiệp • 3.3 Điều kiện huy động có hiệu nguồn vốn đầu tư – 3.3.1 Tạo tập trì lực tăng trưởng nhanh bền vững cho kinh tế – 3.3.2 Đảm bảo ổn định môi trường kinh tế vĩ mô – 3.3.3 Xây dựng sách huy động nguồn vốn có hiệu 3.1 Khái niệm chất nguồn vốn đầu tư • 3.1.1 Khái niệm • 3.1.2 Bản chất nguồn vốn đầu tư 3.2 Phân loại nguồn vốn đầu tư • 3.2.1 Dưới góc độ toàn kinh tế – 3.2.1.1 Nguồn vốn nước – 3.2.1.2 Nguồn vốn nước • 3.2.2 Dưới góc độ doanh nghiệp – 3.2.2.1 Nguồn vốn chủ sở hữu – 3.2.2.2 Nguồn vốn vay 3.2.1.1 Nguồn vốn nước • Nguồn vốn Nhà nước: – Nguồn vốn ngân sách nhà nước; – Nguồn vốn vay; – Nguồn vốn đầu tư doanh nghiệp nhà nước • Nguồn vốn dân cư tư nhân: – Tiết kiệm dân cư; – Tích lũy doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân, hợp tác xã Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực Việt Nam phân theo thành phần kinh tế (tỷ đồng, giá thực tế) 1000000 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 Giá thực tế 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Kinh tế Nhà nước Kinh tế nhà nước Sơ 2012 Khu vực có vốn đầu tư nước Cơ cấu vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực Việt Nam phân theo thành phần kinh tế (%, giá thực tế) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Kinh tế Nhà nước 2002 2003 Kinh tế nhà nước 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sơ 2012 Khu vực có vốn đầu tư nước Vốn đầu tư thực khu vực kinh tế Nhà nước Việt Nam phân theo nguồn vốn (tỷ đồng, giá thực tế) 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 1995 1996 1997 1998 1999 Vốn ngân sách Nhà nước 2000 2001 2002 Vốn vay 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sơ 2012 Vốn doanh nghiệp Nhà nước nguồn vốn khác Cơ cấu vốn đầu tư thực khu vực kinh tế Nhà nước Việt Nam phân theo nguồn vốn (%, giá thực tế) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Vốn ngân sách Nhà nước 2001 2002 Vốn vay 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sơ 2012 Vốn doanh nghiệp Nhà nước nguồn vốn khác 10 40 42 44 45 46 47 FDI Việt Nam 80,000 2,500 70,000 2,000 60,000 50,000 1,500 40,000 1,000 30,000 20,000 500 10,000 - - Tổng vốn đăng ký Tổng số vốn thực Số dự án 48 ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM THEO NGÀNH (Lũy kế dự án hiệu lực đến ngày 31/12/2015) STT Chuyên ngành 1Công nghiệp chế biến, chế tạo 2Hoạt động kinh doanh bất động sản Tổng vốn đầu tư đăng ký (Triệu USD) Số dự án 10,764 500 162,772.71 50,896.40 3Sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa 4Dịch vụ lưu trú ăn uống 5Xây dựng 109 445 1,264 12,567.54 11,950.27 10,893.78 6Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy 7Khai khoáng 8Thông tin truyền thông 9Vận tải kho bãi 1,735 97 1,263 505 4,602.16 4,448.29 4,223.72 3,829.31 521 143 3,654.93 3,622.04 12Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ 13Y tế hoạt động trợ giúp xã hội 14Cấp nước xử lý chất thải 1,926 111 43 2,102.96 1,767.26 1,352.65 15Hoạt động tài chính, ngân hàng bảo hiểm 16Hoạt động dịch vụ khác 17Giáo dục đào tạo 82 149 240 1,333.50 741.61 710.35 18Hoạt động hành dịch vụ hỗ trợ Hoạt đông làm thuê công việc hộ gia 19 đình Tổng 170 412.59 10Nông nghiêp, lâm nghiệp thủy sản 11Nghệ thuật, vui chơi giải trí 20,069 0.39 281,882.47 49 ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM THEO ĐỐI TÁC (Lũy kế dự án hiệu lực đến ngày 31/12/2015) STT Đối tác Số dự án Tổng vốn đầu tư đăng ký (Triệu USD) Hàn Quốc 4,970 45,191.10 Nhật Bản 2,914 38,973.63 Singapore 1,544 35,148.51 Đài Loan 2,478 30,997.43 BritishVirginIslands 623 19,275.31 Hồng Kông 975 15,546.76 Malaysia 523 13,420.05 Hoa Kỳ 781 11,301.82 Trung Quốc 1,296 10,174.22 10 Hà Lan 255 8,264.55 50 ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM THEO ĐỊA PHƯƠNG STT (Lũy kế dự án hiệu lực đến ngày 31/12/2015) Tổng vốn đầu tư đăng ký Địa phương Số dự án (Triệu USD) 1TP Hồ Chí Minh 5,886 42,366.83 2Bà Rịa - Vũng Tàu 322 27,766.36 3Hà Nội 3,467 25,490.95 4Bình Dương 2,731 24,025.97 5Đồng Nai 1,350 24,025.86 6Hải Phòng 513 11,651.31 7Bắc Ninh 721 11,328.32 8Hà Tĩnh 64 11,265.02 9Thanh Hóa 71 10,409.08 10Hải Dương 376 7,385.20 51 ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM THEO VÙNG (Lũy kế dự án hiệu lực đến ngày 31/12/2015) STT Vùng Đông Nam Bộ Đồng sông Cửu Long Tây Nguyên Dầu khí Tổng vốn đầu tư đăng ký (Triệu USD) Số dự án 10,686 122,544.45 1,162 16,867.67 131 781.74 51 2,784 Bắc Trung Bộ duyên hải miền Trung 1,236 53,277.96 Đồng sông Hồng 6,186 72,257.94 Trung du miền núi phía Bắc Tổng 617 20,069 13,369.02 281,882.47 52 ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM THEO HÌNH THỨC ĐẦU TƯ (Lũy kế dự án hiệu lực đến ngày 31/12/2015) STT Hình thức đầu tư Số dự án Tổng vốn đầu tư đăng ký (Triệu USD) 1100% vốn nước 16,506 198,682.41 2Liên doanh 3,321 66,311.94 3Hợp đồng BOT,BT,BTO 14 10,675.40 4Hợp đồng hợp tác KD 228 6,212.72 Tổng 20,069 281,882.47 53 Ưu, nhược điểm FDI nước nhận đầu tư? [...]... vào 1 DN mới; (iv) Cấp tín dụng dài hạn (> 5 năm) 30 Khái niệm (tiếp) Luật Đầu tư 2005 của Việt Nam (điều 3) : Đầu tư trực tiếp” là hình thức đầu tư do nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và tham gia quản lý hoạt động đầu tư – kinh doanh; Đầu tư nước ngoài” là việc nhà đầu tư nước ngoài đưa vốn vào Việt Nam vốn bằng tiền, tài sản hợp pháp để tiến hành hoạt động đầu tư Tóm lại: FDI là một hình thức đầu tư quốc tế. .. của Việt Nam Nguồn: Trích lại từ Phạm Thế Anh 2 011 11 So sánh quốc tế tỷ lệ thu từ thuế và phí trên GDP Nguồn: Trích lại từ Phạm Thế Anh 2 011 12 Cấu trúc nợ công nước ngoài của Việt Nam 13 14 15 16 Tỷ trọng các khoản nợ nước ngoài của Việt Nam theo các mức lãi suất khác nhau Nguồn: Trích lại từ Phạm Thế Anh 2 011 17 18 19 Dự kiến nghĩa vụ trả nợ của Việt Nam Nguồn: Trích lại từ Phạm Thế Anh 2 011 20 21. .. 2 011 23 24 25 26 27 3. 2 .1. 2 Nguồn vốn nước ngoài Đầu tư tư nhân (Private FDI capital flows) IL FPI Theo chủ đầu tư Đầu tư phi tư nhân (Non private capital flows) 28 29 Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI – Foreign Direct Investment) Khái niệm IMF FDI là một hoạt động đầu tư được thực hiện nhằm đạt được những lợi ích lâu dài trong một doanh nghiệp hoạt động trên lãnh thổ của một nền kinh tế khác nền kinh. .. chủ đầu tư của một nước đầu tư toàn bộ hay phần đủ lớn vốn đầu tư cho một dự án ở nước khác nhằm giành quyền kiểm soát hoặc tham gia kiểm soát dự án đó 31 Đặc điểm FDI Quyền kiểm soát Quyền và nghĩa vụ Mục đích: Lợi nhuận Thu nhập phụ thuộc kết quả ĐT Kèm chuyển giao công nghệ Chủ ĐT tự quyết 32 • Tỷ lệ góp vốn tối thiểu của các nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam để được coi là FDI là bao nhiêu? 33 Xu... của một nền kinh tế khác nền kinh tế nước chủ đầu tư, mục đích của chủ đầu tư là giành quyền quản lý thực sự doanh nghiệp OECD ĐT trực tiếp là hoạt động ĐT được thực hiện nhằm thiết lập các mối quan hệ kinh tế lâu dài với 1 DN đặc biệt là những khoản ĐT mang lại khả năng tạo ảnh hưởng đối với việc quản lý DN nói trên bằng cách: (i) Thành lập hoặc mở rộng 1 DN hoặc 1 chi nhánh thuộc toàn quyền quản... thuộc kết quả ĐT Kèm chuyển giao công nghệ Chủ ĐT tự quyết 32 • Tỷ lệ góp vốn tối thiểu của các nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam để được coi là FDI là bao nhiêu? 33 Xu thế vận động của FDI trên thế giới 34
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide Kinh tế đầu tư chương 3 phần 1 Cô Việt Hoa Đại học Ngoại thương, Slide Kinh tế đầu tư chương 3 phần 1 Cô Việt Hoa Đại học Ngoại thương, Slide Kinh tế đầu tư chương 3 phần 1 Cô Việt Hoa Đại học Ngoại thương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay